ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-infringe-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น infringe, *infringe*,

-infringe- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't want to infringe on your privacy, man.ชั้นไม่ต้องการละเมิดเรื่องส่วนตัวคุณ, พรรคพวก
Well, you see, Alfred, I would love to help you, but it would infringe upon my personal interests.คุณเข้าใจนะ อัลเฟรด ฉันก็อยากช่วยคุณ แต่มันจะกระทบต่อ ผลประโยชน์ส่วนตัวของฉัน
You can't just show up at my house, infringe on my family and expect me to do something I don't even know I agree with.คุณไม่มีสิทธิ์มาบ้านผม ล่วงเกินลูกเมียผม - แล้วให้ทำสิ่งที่ผมยังไม่เข้าใจ - คุณพูดถูก

-infringe- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gài, ㄍㄞˋ, 戤] infringe upon a trade mark

-infringe- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
規則を破る;規則を敗る[きそくをやぶる, kisokuwoyaburu] (exp,v5r) to break the rules; to violate the rules; to infringe the rules

-infringe- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝ่าฝืน[v.] (fāfeūn) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against ; contravene ; disregard FR: enfreindre ; violer ; contrevenir ; transgresser
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate FR: se rebiffer ; résister ; défier
ฝืนกฎหมาย[v. exp.] (feūn kotmāi) EN: violate a law ; break a law ; infringe FR: enfreindre la loi ; violer la loi ; transgresser la loi
ขัดต่อ[v. exp.] (khat tø) EN: conflict with ; infringe on FR:
ขัดต่อประเพณีนิยม[v. exp.] (khat tø pra) EN: infringe on conventions FR:
กระทำผิดอาญา[v. exp.] (kratham phi) EN: break the law ; infract a law ; infringe a law ; break (the rule) ; commit an offence ; violate ; offend FR: violer la loi ; commettre une infraction
กระทำผิดกฎหมาย[v. exp.] (kratham phi) EN: break the law ; infract a law ; infringe a law ; break (the rule) ; commit an offence ; violate ; offend FR: violer la loi ; commettre une infraction
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; trespass ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene FR: dépasser ; déborder ; surpasser
ละเมิด[v.] (lamoēt) EN: infringe ; break ; violate ; exceed ; transgress ; breach FR: enfreindre ; violer ; transgresser
ล่วงละเมิด[v.] (lūanglamoēt) EN: violate ; infringe ; encroach FR: violer
ผิด[v.] (phit) EN: violate ; infringe ; break FR: enfreindre ; transgresser ; contrevenir à ; offenser
ผิดกติกา[v. exp.] (phit katikā) EN: violate the rule ; infringe the rule/regulation ; break the rule FR:
รุกราน[v.] (rukrān) EN: invade ; attack ; assault ; encroach ; raid ; infringe ; intrude ; burst into FR: envahir ; attaquer ; assaillir ; agresser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -infringe-
Back to top