ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*illegal*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น illegal, -illegal-

*illegal* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
illegal (adj.) ผิดกฎหมาย See also: นอกกฎหมาย Syn. illicit, prohibited, unlawful Ops. lawful, legal
illegality (n.) การกระทำผิดกฎหมาย (โดยเฉพาะกับเด็ก) (ทางกฎหมายอาญา) Syn. criminality, wrongdoing Ops. care, observance
illegality (n.) การทำผิดกฎหมาย See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย, การฝ่าฝืนกฎหมาย Syn. illicitness Ops. legality
illegality (n.) ความไม่ถูกต้อง See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย Syn. illicitness, unlawfulness Ops. legality, lawfulness
illegally (adv.) อย่างผิดฎหมาย See also: อย่างไม่ถูกต้อง Syn. unjustly, wrongly
sold illegally (adj.) ซึ่งขายผิดกฏหมาย Ops. legal
English-Thai: HOPE Dictionary
illegal(อิลี'เกิล) adj. ผิดกฎหมาย,ผิดกฎ,ผิดกติกา, See also: illegality n., Syn. illicit
English-Thai: Nontri Dictionary
illegal(adj) ที่ผิดกฎหมาย,ที่ผิดกฎ,ที่ผิดกติกา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
illegal abortionการทำให้แท้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
illegally obtained evidenceพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illegal aliensคนต่างด้าวนอกกฎหมาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เงินทุจริต (n.) money earned from illegal business See also: ill-gotten gains Ops. เงินเย็น
เงินร้อน (n.) money earned from illegal business See also: ill-gotten gains Syn. เงินทุจริต Ops. เงินเย็น
กินรวบ (n.) illegal lottery Syn. สลากกินรวบ, หวยเถื่อน
คนเถื่อน (n.) illegal See also: unlicensed person, outlawed person, unlawful person
ผิดกฎหมาย (v.) be illegal See also: be against the law Ops. ถูกกฎหมาย
ภรรยานอกกฎหมาย (n.) illegal wife See also: concubine, second wife, minor wife
ภรรยานอกสมรส (n.) illegal wife See also: concubine, second wife, minor wife Syn. ภรรยานอกกฎหมาย
สลากกินรวบ (n.) illegal lottery Syn. หวยเถื่อน
หวยเถื่อน (n.) illegal lottery See also: numbers game
หวยใต้ดิน (n.) illegal lottery Syn. หวย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Beatings, illegal seizures demanding services without pay.จ้างงานโดยไม่จ่ายค่าแรง
It's illegal to make it or sell it without a government license.การผลิตหรือขายเกลือ โดยไม่มีใบอนุญาตของรัฐ
Don't worry. There's nothing illegal about any of this.ไม่ต้องกังวล เรื่องนี้ไม่มีอะไรที่ผิดกฎหมายหรอก
Thus, a kid who had illegally scaled the junkyard fence might hear the dread cry, "Chopper, sic balls!"ดังนั้น เด็กที่ลักลอบเข้ามา ในเขตรั้ว อาจได้ยินเสียงร้องน่ากลัว "ช็อปเปอร์ ขย่ำไข่!"
It's not illegal, is it?ไม่ได้เอาไปทำอะไรผิดกฎหมายใช่ไหม?
Break up this illegal gathering!หยุดการกระทำที่ไม่ถูกกฎหมายนี้!
Viewers, the army has just illegall ordered us to land!ดูจากภาพกองทัพได้ออก คำสั่งให้เราออกจากพื้นที่!
It's illegal to buy or sell anything on the street.ซื้อขายตามถนนผิดกฏหมายนะ
It's illegal to carry it, but-but that doesn't matter, 'cause get a load of this.มันผิดกฎหมายที่จะดำเนินการ แต่ แต่ที่ไม่ได้เรื่องเพราะได้รับภาระนี้
If you get stopped by a cop in Amsterdam, it's illegal for them to search you.ถ้าคุณได้รับหยุดโดยตำรวจในอัมสเตอร์ดัม, มันผิดกฎหมายสำหรับพวกเขาที่จะค้นหาคุณ
All we know for certain is, this person is on the international most wanted list for crimes including stock manipulation, illegal information gathering political engineering, several acts of terrorism.ที่เราแน่ใจได้บ้างก็คือหมอนี่มีชื่ออยู่ในหมายจับ ของหลายๆประเทศ เกี่ยวกับเรื่องโกงสินค้า, เจาะหาข่าวสารที่ผิดกฏหมาย, – ความผิดด้านการทูต, ก่อการร้ายหลายๆแห่ง...
My last partner got busted working as an illegal alien.คู่หูคนก่อนของฉันมันโดนจับข้อหาคนต่างด้าว

*illegal* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赌窝[dǔ wō, ㄉㄨˇ ㄨㄛ, 赌窝 / 賭窩] gamblers' den; illegal casino
横财[héng cái, ㄏㄥˊ ㄘㄞˊ, 横财 / 橫財] ill-gotten gains; undeserved fortune; illegal profit
套汇[tào huì, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, 套汇 / 套匯] illegal currency exchange; arbitrage (illegal purchase of several simultaneous investments for a single sum)
歪点子[wāi diǎn zi, ㄨㄞ ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, 歪点子 / 歪點子] illegal device; devious; crooked
犯毒[fàn dú, ㄈㄢˋ ㄉㄨˊ, 犯毒] illegal drug; narcotic
违法[wéi fǎ, ㄨㄟˊ ㄈㄚˇ, 违法 / 違法] illegal; to break the law
不法[bù fǎ, ㄅㄨˋ ㄈㄚˇ, 不法] lawless; illegal; unlawful
盗版[dào bǎn, ㄉㄠˋ ㄅㄢˇ, 盗版 / 盜版] pirated version (e.g. software); pirated (illegal) copy
刻薄[kè bó, ㄎㄜˋ ㄅㄛˊ, 刻薄] unkind; harsh; cutting; mean; acrimony; to embezzle by making illegal deductions
不合法[bù hé fǎ, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ, 不合法] illegal
非法[fēi fǎ, ㄈㄟ ㄈㄚˇ, 非法] illegal

*illegal* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イリーガル[, iri-garu] (n) {comp} illegal
イリガリティー[, irigaritei-] (n) illegality
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period)
スキミング[, sukimingu] (n) skimming (illegally copying credit cards with a swipe device)
ダーティー[, da-tei-] (adj-na) dirty (often as in underhand, immoral, illegal)
ドラッグ[, doraggu] (n) (1) drag; (n,vs) (2) drug (esp. illegal); (vs) (3) to drag; (4) {comp} to highlight (e.g. by click-dragging a cursor over text); (P)
ヤミ献金;闇献金[ヤミけんきん(ヤミ献金);やみけんきん(闇献金), yami kenkin ( yami kenkin ); yamikenkin ( yami kenkin )] (n) illegal donation; secret contribution
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P)
不正請求[ふせいせいきゅう, fuseiseikyuu] (n) improper billing; illegal charge; false claims (e.g. for health insurance reimbursement)
不法[ふほう, fuhou] (adj-na,n,adj-no) lawlessness; injustice; illegality; unlawfulness; (P)
不法所持[ふほうしょじ, fuhoushoji] (n) (See 違法所持) illegal possession; unlawful possession
不法滞在[ふほうたいざい, fuhoutaizai] (n,adj-no) illegal overstaying (in a country)
不法滞在者[ふほうたいざいしゃ, fuhoutaizaisha] (n) illegal overstayers (in a country)
偽装難民[ぎそうなんみん, gisounanmin] (n) fake (phony) refugee; illegal migrant disguised as a refugee
堕胎罪[だたいざい, dataizai] (n) an illegal abortion
密入国[みつにゅうこく(P);みつにゅうごく, mitsunyuukoku (P); mitsunyuugoku] (n,vs) smuggling oneself into a country; illegal immigration; (P)
手をつける;手を付ける;手を着ける[てをつける, tewotsukeru] (exp,v1) (1) to set one's hand to; to start work on; (2) to embezzle; to use (money obtained in illegal fashion); (3) to have sexual relations; to have an affair
文字化け[もじばけ, mojibake] (n) {comp} corruption (of text, e.g. in email, due to improper encoding); garbling; illegal character; corrupted text; garbled text
横流し[よこながし, yokonagashi] (n,vs) diversion into illegal channels; putting on the black market; selling through illegal channels
潜脱[せんだつ, sendatsu] (n,vs) circumvention of the law; evasion of the law (by using legal means to obtain a result normally only obtainable by illegal ones)
盗掘[とうくつ, toukutsu] (n,vs) illegal digging; illegal mining; grave robbing; tomb robbing
裏ルート[うらルート, ura ru-to] (n,adj-no) back channel; back route; illegal channel; back door
追い出し屋[おいだしや, oidashiya] (n) people or companies that forcefully and illegally expel defaulting tenants from their lodgings
運び屋[はこびや, hakobiya] (n) courier; smuggler; carrier (e.g. of illegal drugs); trafficker
違法[いほう, ihou] (adj-na,n,adj-no) illegal; illegality; invalid; unlawfulness; (P)
違法コピー[いほうコピー, ihou kopi-] (n) {comp} illegal copy; pirate copy
違法性[いほうせい, ihousei] (n) illegality
違法所持[いほうしょじ, ihoushoji] (n) (See 不法所持) illegal possession; unlawful possession
[やみ, yami] (n,adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P)
闇価格協定[やみかかくきょうてい, yamikakakukyoutei] (n) illegal price-fixing agreement
隠れ蓑;隠れみの[かくれみの, kakuremino] (n) (1) cover; front (e.g. for illegal activities); magic cloak of invisibility; (2) (uk) Dendropanax trifidus (species of flowering plant)
非合法[ひごうほう, higouhou] (adj-na,n,adj-no) illegal; unlawful; (P)
非合法化[ひごうほうか, higouhouka] (n,vs) banning (e.g. an organization); making something illegal
非違[ひい, hii] (n) illegality
Japanese-English: COMDICT Dictionary
不正[ふせい, fusei] illegal (a-no), invalid
不正文字[ふせいもじ, fuseimoji] illegal character
無効[むこう, mukou] illegal (a-no) (an), invalid
違法[いほうの, ihouno] illegal (a-no), invalid
違法コピー[いほうコピー, ihou kopi-] illegal copy, pirate copy
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
非合法[ひごうほう, higouhou] Thai: ผิดกฎหมาย English: illegal

*illegal* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชีพที่ผิดกฎหมาย[n. exp.] (āchīp thī p) EN: illegal occupation FR: activité illégale [f]
หวยเถื่อน[n. exp.] (hūay theūoe) EN: illegal lottery ; umbers game FR: pari illégal [m] ; loterie illégale [f]
การโกงกิน[n.] (kān kōng ki) EN: corruption ; illegal self-enrichment FR:
การรีดลูก[n.] (kān rītlūk) EN: illegal abortion ; criminal abortion FR: avortement illégal [m]
การทำแท้งผิดกฎหมาย[n. exp.] (kān thamtha) EN: illegal abortion ; criminal abortion FR: avortement illégal [m]
ขโมยข้ามพรมแดน[v. exp.] (khamōi khām) EN: cross the border illegally ; cross a border secretly FR: franchir la frontière illégalement
ของเถื่อน[n. exp.] (khøng theūo) EN: contraband goods ; smuggled goods ; illicit goods ; bootleg goods FR: produit de contrebande [m] ; marchandise importée illégalement [f]
กินรวบ[n.] (kinrūap) EN: illegal lottery FR:
ละเมิดกฎหมาย[v. exp.] (lamoēt kotm) EN: break the law ; violate the law ; be illegal ; be unlawful ; be illicit FR: violer la loi ; être illégal ; être illicite
เหล้าเถื่อน[n. exp.] (lao theūoen) EN: home-made liquor ; illegal liquor FR:
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย[adj.] (mai chøp dū) EN: illegal FR:
แมลงวัน[n.] (malaēngwan) EN: illegal motorcycle racer FR:
มิชอบด้วยกฎหมาย[adj.] (mi chøp dūa) EN: illegal ; unlawful FR:
เงินใต้โต๊ะ[n. exp.] (ngoen tāito) EN: kickback ; backhander ; bribery ; illegal payment FR: pot de vin [m] ; dessous-de-table [m]
นอกกฎหมาย[adj.] (nøkkotmāi) EN: illegal ; illicit ; illegitimate FR: illégal
ภรรยานอกสมรส[n. exp.] (phanrayā nø) EN: illegal wife ; concubine ; second wife ; minor wife FR: maîtresse [f]
ผิดกฎหมาย[v. exp.] (phit kotmāi) EN: be illegal ; be against the law ; be against the rules FR: enfreindre la loi
ผิดกฎหมาย[adj.] (phit kotmāi) EN: illegal ; unlawful ; illicit ; against the law ; wrongful FR: illégal ; illicite ; contraire à la loi ; irrégulier
ใต้โต๊ะ[adj.] (tāito) EN: illegal FR: sous la table ; en catimini
เถื่อน[adj.] (theūoen) EN: illicit ; smuggled ; unlawful FR: illégal ; illicite
อย่างผิดกฎหมาย[adv.] (yāng phit k) EN: illegitimately ; illegally FR: d'une manière illégitime
โดยผิดกฎหมาย[adv.] (dōi phit ko) EN: FR: illégalement
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย[n. exp.] (khao meūang) EN: FR: entrer illégalement
ขัดต่อกฎหมาย[adj.] (khat tø kot) EN: unlawful FR: illégal
ร้านขายเหล้าที่ผิดกฎหมาย[n. exp.] (rān khāi la) EN: speakeasy FR: lieu de vente d'alcool illégal

*illegal* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
illegal; widerrechtlich; unerlaubt {adj} | illegaler; widerrechtlicher; unerlaubter | am illegalsten; am widerrechtlichsten; am unerlaubtestenillegal | more illegal | most illegal
rechtswidrig {adj} | rechtswidriger | am rechtswidrigstenillegal | more illegal | most illegal
illegal {adv}illegally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *illegal*
Back to top