ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*firmness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น firmness, -firmness-

*firmness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
firmness (n.) ความมั่นคง See also: ความแข็งแกร่ง, ความแน่นอน Syn. constancy, stiffness, steadfastness
English-Thai: Nontri Dictionary
firmness(n) ความแน่วแน่,ความมั่นคง,ความแน่นหนา,ความแข็งแรง,ความเด็ดเดี่ยว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความหนักแน่น (n.) firmness See also: steadiness, stability, fortitute Syn. ความมั่นคง Ops. ความรวนเร
ความเหนียวแน่น (n.) firmness See also: constancy Syn. ความแน่นแฟ้น
ความแน่นแฟ้น (n.) firmness See also: constancy
ธีรภาพ (n.) firmness See also: stability, solidity, constancy, steadiness, steadfast, firm, stable Syn. ความมั่นคง, ความแน่นหนา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not with violence that will inflame their will but with a firmness that will open their eyes.ไม่ใช่ด้วยความรุนแรงที่จะ ส่งเสริมความต้องการของเขา แต่ด้วยความแน่วแน่ ที่จะเปิดตาของเขา
I want firmness and discipline.แน่วแน่และมีวินัยไว้
Let me show you the firmness of my beliefs.ให้ฉันแสดงให้หนูดูนะ ว่าฉันเชื่อหนูแค่ไหน.
Someone forged in the fires of adversity... who can guide him... with wisdom, with firmness.คนที่ถูกหลอม ด้วยไฟแห่งกัยพิบัติ คนที่จะนำทางเขา ด้วยปัญญา

*firmness* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坚定性[jiān dìng xìng, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, 坚定性 / 堅定性] firmness; steadfastness
坚固性[jiān gù xìng, ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, 坚固性 / 堅固性] firmness

*firmness* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちっと[, kachitto] (adv,vs) (1) (on-mim) with a click (door sound); (2) with tenseness or firmness
不動[ふどう, fudou] (adj-na,n,adj-no) immobility; firmness; fixed; steadfastness; motionless; idle; (P)
剛強[ごうきょう, goukyou] (adj-na,n) strength; firmness
剛毅;豪毅[ごうき, gouki] (adj-na,n) fortitude; firmness of character; hardihood; manliness
[けん, ken] (n) (1) (obsc) strength; solidity; firmness; (2) (obsc) armour; armor
堅さ(P);固さ(P);硬さ(P)[かたさ, katasa] (n) firmness; hardness; stiffness; honesty; (P)
強固(P);鞏固[きょうこ, kyouko] (adj-na,n) firmness; stability; security; strength; (P)
意志堅固[いしけんご, ishikengo] (n,adj-na) strong determination; strong-willed; having strong will power; firmness of purpose
毅然[きぜん, kizen] (n,adj-t,adv-to) fortitude; firmness; resolution
確固不動[かっこふどう, kakkofudou] (n) unshakeable (e.g. belief); invincible; steadfastness; firmness; unwavering (e.g. support); absolutely secure
金鉄[きんてつ, kintetsu] (n) gold and iron; firmness; adamancy

*firmness* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสถียรภาพ[n.] (sathīenraph) EN: stability ; firmness ; security ; soundness ; stableness ; steadiness FR: stabilité [f] ; équilibre [m]
ธีรภาพ[n.] (thīraphāp) EN: firmness FR:

*firmness* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrbahnstabilität {f}path firmness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *firmness*
Back to top