ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-firmness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น firmness, *firmness*,

-firmness- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not with violence that will inflame their will but with a firmness that will open their eyes.ไม่ใช่ด้วยความรุนแรงที่จะ ส่งเสริมความต้องการของเขา แต่ด้วยความแน่วแน่ ที่จะเปิดตาของเขา
I want firmness and discipline.แน่วแน่และมีวินัยไว้
Let me show you the firmness of my beliefs.ให้ฉันแสดงให้หนูดูนะ ว่าฉันเชื่อหนูแค่ไหน.

-firmness- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちっと[, kachitto] (adv,vs) (1) (on-mim) with a click (door sound); (2) with tenseness or firmness
剛強[ごうきょう, goukyou] (adj-na,n) strength; firmness
剛毅;豪毅[ごうき, gouki] (adj-na,n) fortitude; firmness of character; hardihood; manliness
意志堅固[いしけんご, ishikengo] (n,adj-na) strong determination; strong-willed; having strong will power; firmness of purpose

-firmness- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสถียรภาพ[n.] (sathīenraph) EN: stability ; firmness ; security ; soundness ; stableness ; steadiness FR: stabilité [f] ; équilibre [m]
ธีรภาพ[n.] (thīraphāp) EN: firmness FR:

-firmness- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrbahnstabilität {f}path firmness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -firmness-
Back to top