ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*elegant*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น elegant, -elegant-

*elegant* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
elegant (adj.) (การกระทำ) ที่มีส่วนผสมระหว่างความเรียบง่าย ทักษะและความสวยงาม
elegant (adj.) สวยงาม See also: งดงาม, สละสลวย, สง่างาม, ภูมิฐาน, ผึ่งผาย Syn. graceful, stylish
elegantly (adv.) อย่างงดงาม See also: อย่างดีเลิศ, อย่างสละสลวย, อย่างประณีต, อย่างผึ่งผาย, อย่างภูมิฐาน
inelegant (adj.) ซึ่งไม่งดงาม See also: หยาบๆ, ซี่งไม่ละเอียดอ่อน, ซึ่งไม่ประณีต Syn. coarse, crude, unrefined Ops. dignified, dilicate
English-Thai: HOPE Dictionary
elegant(เอล'ละเกินทฺ) adj. งดงาม,เก๋,สละสลวย,สวยงาม,เรียบร้อย,ดีเลิศ, Syn. refined
English-Thai: Nontri Dictionary
elegant(adj) งดงาม,สง่า,โก้,เก๋,สะโอดสะอง,สละสลวย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระบวร (adj.) elegant See also: artful, beautiful Syn. วิจิตร
ฉุยฉาย (adv.) elegantly Syn. กรีดกราย
ภูมิฐาน (adj.) elegant See also: dignified, honorable, grand Syn. สง่าผ่าเผย, สง่า Ops. ซอมซ่อ
สง่า (adj.) elegant See also: dignified, honorable, grand Syn. สง่าผ่าเผย Ops. ซอมซ่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This, gentlemen, is the elegant abode of one Elwood Blues.คุณสุภาพบุรุษนี้เป็นบ้านสวยงามของ เอลวุด บลูส
Montrose, this show will be elegant and demure, won't it?มอนท์โรส งานแสดงครั้งนี้ จะต้องออกมาสง่างาม และเป็นทางการอย่างมากนะ
I haven't been elegant and demure since I graduated from finishing school.ฉันไม่ได้เห็นความสง่างาม และเป็นทางการ ก็นับตั้งแต่เรียนจบออกมาเนี่ยแหละ
There was a time, not very long ago, when we lived in an enchanted world of elegant palaces and grand parties.นั่นเป็นเวลาไม่นานมากนัก เมื่อพวกเราอาศัยอยู่ในโลกอันตระการตา ของพระราชวังงดงามและบุคคลที่หรูหรา
A Geisha needs an elegant wardrobe, just like an artist needs ink.เกอีชาต้องการมีสื้อผ้างามๆในตู้เสื้อผ้า เหมือนกับหมึกที่ต้องการศิลปิน
And now the two greatest Geisha in Myoko at war over me. Hatsumomo at my back, Mameha calling, offering me the chance to become one of those elegant women I had seen on the bridge.ฮัตสุโมโมะอยู่ข้างหลัง มาเมะฮะเรียกฉัน
His initials, how elegant. You've been hiding your love for a long time.แกซ่อนความรักของแกมานานมากนะ
I must conclude that you simply seek to increase my love by suspense, according to the usual practice of elegant females.ผมเลยคิดว่าคุณเพียงแกล้งทำเป็นปฎิเสธ เพื่อให้ผมรักคุณมากขึ้น ตามการปฎิบัติตนของกุลสตรี
They are elegant and graceful, much better than accessories these days.ดูหรูหราแล้วก็ปราณีตกว่าของใช้สมัยนี้ตั้งเยอะ.
Modern, elegant- a symbol of Uganda's future.ทันสมัย ยิ่งใหญ่ สมกับเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเราในอนาคต
THIS ONE IS NOT AS ELEGANT A CHOICE AS THAT ONE.ชุดนี้ไม่หรูเหมือนชุดที่แม่เลือกให้เลย
"Her taste was refined, her sentiments noble, her person lovely, her figure elegant." Good God, there's writing on both sides of those pages."ความพอใจของหล่อนถูกทำให้บริสุทธิ์ ความรู้สึกสูงศักดิ์ ผู้คนที่น่ารัก" สวรรค์โปรด นี่เขียนทั้งสองด้านเลยเหรอ

*elegant* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuō, ㄓㄨㄛ, 拙] awkward; clumsy; dull; inelegant; (polite) my; Taiwan pr. zhuo2
风韵[fēng yùn, ㄈㄥ ㄩㄣˋ, 风韵 / 風韻] charm; grace; elegant bearing (usually feminine)
冷艳[lěng yàn, ㄌㄥˇ ㄧㄢˋ, 冷艳 / 冷艷] cool elegant and magnificent
[nuó, ㄋㄨㄛˊ, 娜] elegant; graceful
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 娴 / 嫻] elegant; refined
文雅[wén yǎ, ㄨㄣˊ ㄧㄚˇ, 文雅] elegant; refined
[piào, ㄆㄧㄠˋ, 漂] elegant; polished
玩器[wán qì, ㄨㄢˊ ㄑㄧˋ, 玩器] elegant plaything; object to appreciate
瑰丽[guī lì, ㄍㄨㄟ ㄌㄧˋ, 瑰丽 / 瑰麗] elegant; magnificent; exceptionally beautiful
秀美[xiù měi, ㄒㄧㄡˋ ㄇㄟˇ, 秀美] elegant; graceful
[yù, ㄩˋ, 郁] elegant; surname Yu
闲雅[xián yǎ, ㄒㄧㄢˊ ㄧㄚˇ, 闲雅 / 閑雅] elegant; graceful
闺秀[guī xiù, ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄡˋ, 闺秀 / 閨秀] elegant society ladies
飘逸[piāo yì, ㄆㄧㄠ ㄧˋ, 飘逸 / 飄逸] graceful; elegant; to drift; to float
美称[měi chēng, ㄇㄟˇ ㄔㄥ, 美称 / 美稱] honorific; elegant form of words intended to honor or show respect
[fěi, ㄈㄟˇ, 斐] phonetic fei or fi; surname Fei; elegant; phi (Greek letter Φφ)
韵事[yùn shì, ㄩㄣˋ ㄕˋ, 韵事 / 韻事] poetic occasion; elegant situation; in literature, the cue for a poem
不登大雅之堂[bù dēng dà yǎ zhī táng, ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄉㄚˋ ㄧㄚˇ ㄓ ㄊㄤˊ, 不登大雅之堂] lit. not fit for elegant hall (of artwork); not presentable; coarse; unrefined
[yù, ㄩˋ, 矞] grand; elegant; propitious
幽雅[yōu yǎ, ㄧㄡ ㄧㄚˇ, 幽雅] serene and elegant; (of music) ethereal
削足适履[xuē zú shì lǚ, ㄒㄩㄝ ㄗㄨˊ ㄕˋ ㄌㄩˇ, 削足适履 / 削足適履] to cut the feet to fit the shoes (成语 saw); to force sth to fit (as to a Procrustean bed); impractical or inelegant solution
飘洒[piāo sǎ, ㄆㄧㄠ ㄙㄚˇ, 飘洒 / 飄灑] suave; graceful; fluent and elegant (calligraphy)
风采[fēng cǎi, ㄈㄥ ㄘㄞˇ, 风采 / 風采] svelte; elegant manner; graceful bearing
俗气[sú qì, ㄙㄨˊ ㄑㄧˋ, 俗气 / 俗氣] tacky; inelegant; in poor taste; vulgar; banal
俊秀[jùn xiù, ㄐㄩㄣˋ ㄒㄧㄡˋ, 俊秀] well-favored; elegant; pretty
[yàn, ㄧㄢˋ, 彦 / 彥] accomplished; elegant
[yù, ㄩˋ, 彧] accomplished; elegant
高雅[gāo yǎ, ㄍㄠ ㄧㄚˇ, 高雅] dainty; elegance; elegant
新雅[xīn yǎ, ㄒㄧㄣ ㄧㄚˇ, 新雅] fresh; new and elegant
清逸[qīng yì, ㄑㄧㄥ ㄧˋ, 清逸] fresh and elegant
优美[yōu měi, ㄧㄡ ㄇㄟˇ, 优美 / 優美] graceful; fine; elegant
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, 秀] handsome; elegant
典雅[diǎn yǎ, ㄉㄧㄢˇ ㄧㄚˇ, 典雅] refined; elegant
摇曳多姿[yáo yè duō zī, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄗ, 摇曳多姿 / 搖曳多姿] swaying gently; moving elegantly

*elegant* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレガンスユニコーンフィッシュ;エレガントユニコーンフィッシュ[, eregansuyuniko-nfisshu ; eregantoyuniko-nfisshu] (n) elegant unicornfish (Naso elegans, species of Indian Ocean tang)
エレガント[, ereganto] (adj-na,n) elegant; (P)
エレガントコリス[, eregantokorisu] (n) elegant coris (Coris venusta); elegant wrasse
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate
[ゆう, yuu] (adj-na) (1) gentle; (2) elegant; classy; (3) (See 優に) superior; skilled; (4) excellent (in marking, grading, etc.); (n) (5) actor
優婉[ゆうえん, yuuen] (adj-na,n) elegant; grand
口奇麗[くちぎれい, kuchigirei] (adj-na,n) speaking elegantly; speaking clearly; not coveting food; speaking like an innocent person
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained
[じゃく, jaku] (n) (1) patina; antique look; (2) elegant simplicity; (3) well-trained voice; (P)
幽玄[ゆうげん, yuugen] (adj-na,n) subtle grace; hidden beauty; yugen; mysterious profundity; elegant simplicity; the subtle and profound; the occult
格調高雅[かくちょうこうが, kakuchoukouga] (n,adj-na) refined, dignified, elegant; graceful; exquisite
気品がある[きひんがある, kihingaaru] (exp,v5r-i) (See 気品のある) to be elegant; to be graceful; to be refined
清ら[きよら;けうら, kiyora ; keura] (n,adj-na) (arch) elegant beauty; dazzling beauty
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P)
無粋;不粋[ぶすい, busui] (adj-na,n) no sense of refinement; inelegant; lacking in polish; unromantic; boorish
艶やか;艷やか[つややか;あでやか, tsuyayaka ; adeyaka] (adj-na) glossy; beautiful; bewitching; fascinatingly elegant
貴やか[あてやか, ateyaka] (adj-na) (See 気品・1) elegant; sophisticated
趣の有る;趣のある[おもむきのある, omomukinoaru] (exp) zestful; tasteful; elegant
雅びた[みやびた, miyabita] (adj-f) elegant; graceful
雅びやか;雅やか[みやびやか, miyabiyaka] (adj-na,n) elegant; graceful
雅称[がしょう, gashou] (n) correct name; elegant name; name of poem
雅言[がげん, gagen] (n) elegant words; refined diction
風流三昧[ふうりゅうざんまい, fuuryuuzanmai] (n) taking delight in elegant pursuits; being absorbed in such elegant cultural pursuits as poetry, painting and calligraphy
高雅[こうが, kouga] (adj-na,n) refined; elegant; chaste

*elegant* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉายเฉิด[adj.] (chāichoēt) EN: elegant FR:
เฉิด[adj.] (choēt) EN: elegant FR:
เฉิดฉาย[adj.] (choētchāi) EN: magnificent ; splendid ; bright ; elegant FR:
โฉมศรี[adj.] (chōmsī) EN: elegant ; fine looking FR:
ฉุยฉาย[adv.] (chuichāi) EN: elegantly FR:
ชุดหรู[n. exp.] (chut rū) EN: FR: tenue élégante [f]
เจริญใจ[adj.] (jaroēn jai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome FR: élégant ; chic ; beau
ขำ[adj.] (kham) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive FR: beau ; joli
คำสละสลวย[n. exp.] (kham salasa) EN: FR: termes élégants [mpl]
กินโต๊ะ[v.] (kinto) EN: have a Chinese dinner ; dine elegantly FR:
โก้[adj.] (kō) EN: smart ; spruce ; sprucy ; rakish ; grand ; elegant ; stylish FR: chic ; soigné
โก้เก๋[v.] (kōkē) EN: be smart ; spruce ; be beautiful ; be elegant ; be gaudily dressed ; look chic ; look fine FR:
โก้เก๋[adj.] (kōkē) EN: fine ; smart ; elegant ; chic ; beautiful ; free and easy ; snazzy FR: élégant ; distingué ; coquet ; chic
โก้ ๆ = โก้ๆ[adv.] (kō-kō) EN: elegantly ; smartly FR: élégamment
กระบวร[adj.] (krabūan) EN: elegant FR:
กรีดกราย[adj.] (krītkrāi) EN: struting ; swaggering ; giving oneself airs and graces ; walking with grace ; walking elegantly FR:
ลออ[adj.] (la-ø) EN: handsome ; good-looking ; pretty ; fair ; beautiful ; fine ; graceful FR: beau ; élégant ; séduisant
หล่อ[adj.] (lø) EN: handsome ; pretty ; beautiful ; good-looking FR: beau ; élégant ; séduisant
มโหฬาร[adv.] (mahōlān) EN: grandly ; greatly ; elegantly ; ceremoniously FR: solennellement ; cérémonieusement
ไม่โก้[adj.] (mai kō) EN: not smart ; inelegant ; unfashionable FR: inélégant
งามสง่า[adj.] (ngām sa-ngā) EN: graceful ; elegant ; prominent FR:
งดงาม[adj.] (ngot-ngām) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; idyllic ; gorgeous ; elegant FR: joli ; pittoresque ; adorable ; charmant ; exquis ; délicieux ; ravissant ; beau ; élégant
นกชายเลนปากงอน[n. exp.] (nok chāi lē) EN: Pied Avocet FR: Avocette élégante [f] ; Avocette à nuque noire [f] ; Avocette à manteau noir [f] ; Avocette à tête noire [f]
นกกระจิ๊ดแถบปีกสีส้ม[n. exp.] (nok krajit ) EN: Buff-barred Warbler ; Orange-barred Leaf Warbler FR: Pouillot élégant [m] ; Pouillot à bandes dorées [m] ; Pouillot à barres orange [m]
เป็ดหน้าเหลือง [n. exp.] (pet nā leūa) EN: Baikal Teal FR: Sarcelle élégante [f] ; Sarcelle formose [f] ; Canard glosseur [m]
ไพจิตร[adj.] (phaijit) EN: beautiful ; elegant ; splendid ; exquisite ; magnificent FR: splendide ; magnifique
ผีเสื้อจักรพรรดิ[n. exp.] (phīseūa jak) EN: Elegant Emperor FR:
พริ้มเพรา[v.] (phrimphrao) EN: be pretty ; be graceful ; be good-looking ; be lovely ; be handsome ; be elegant ; be nice-looking FR:
ภูมิฐาน[adj.] (phūmthān) EN: elegant ; smart ; grand FR:
เรียบร้อย[adj.] (rīeprøi) EN: polite ; elegant ; refined ; well-behaved ; well-mannered FR: sage ; aimable ; avenant ; bienveillant ; circonspect ; courtois
สละสลวย[adj.] (salasalūay) EN: fluent ; elegant ; lithe ; lissome ; graceful ; beautiful FR: élégant ; raffiné ; pittoresque
สำอาง[adj.] (sam-āng) EN: handsome ; beautiful ; smart ; pretty ; beautifying FR: élégant ; soigné
สง่างาม[adj.] (sa-ngā ngām) EN: elegant ; dignified ; stately ; majestic ; gracious FR: majestueux
สง่าผ่าเผย[adj.] (sa-ngā phāp) EN: elegant ; majestic ; regal FR:
สวย[v.] (sūay [= sua) EN: be beautiful ; be splendid ; be gorgeous ; be attractive ; be pretty ; be elegant ; be charming ; be nice ; be graceful ; be handsome FR:
สวยงาม[adj.] (sūay-ngām [) EN: beautiful ; attractive ; charming ; exquisite ; fair ; fine ; gorgeous ; handsome ; lovely ; elegant FR: magnifique ; superbe ; splendide ; merveilleux ; beau ; bel ; belle [f] ; pimpant ; élégant
สวยหยาดเยิ้ม[v.] (sūay yāt yo) EN: be beautiful ; be lovely ; be attractive ; be charming ; be enticing ; be elegant ; be gorgeous ; be exquisite ; be alluring FR:
แต่งตัวดี[X] (taengtūa dī) EN: handsome ; good dresser FR: élégant ; chic

*elegant* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wunderkoralle {f} (Catalaphyllia spp.) [zool.]elegance coral; elegant coral
elegant {adj} | eleganter | am elegantestenelegant | more elegant | most elegant
elegant; fein {adj} | eleganter; feiner | am elegantesten; am feinstendressy | dressier | dressiest
Schmuckseeschwalbe {f} [ornith.]Elegant Tern
Perlsteißhuhn {n} [ornith.]Elegant Crested-Tinamou
Panthermeise {f} [ornith.]Elegant Tit
(sehr) elegant {adj} | eleganter | am elegantestenritzy | ritzier | ritziest
elegant {adv}elegantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *elegant*
Back to top