ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*designation*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น designation, -designation-

*designation* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
designation (n.) การกำหนด Syn. selection, indication
designation (n.) การแต่งตั้ง Syn. appointment, assignment, naming
designation (n.) ชื่อ See also: ศักดิ์, นาม, ยศ, ชื่อเรียก, ชื่อตำแหน่ง, สมญานาม Syn. name, label, tag
English-Thai: HOPE Dictionary
designation(เดซซิกเน'เชิน) n. การตั้ง,การระบุ,ชื่อ,ตำแหน่ง,การตั้งชื่อ,การเลือกตั้ง, Syn. nomination, See also: designed adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
designation(n) การแต่งตั้ง,ชื่อ,ตำแหน่ง,การตั้ง,การเรียกขาน,การระบุ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
designationการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Designation Valueค่าเป้าหมาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตน (clas.) numerical designation for giants Syn. แท่ง, ท่อน
ฉายานาม (n.) designation See also: nickname, alias Syn. สมญานาม
สมญา (n.) designation See also: name, appellation, title Syn. ชื่อ, สมัญญา, สมญานาม, นามสมญา
สมัญญา (n.) designation See also: name, appellation, title Syn. ชื่อ, สมญานาม, นามสมญา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My designation is trooper 27-5555, sir.ผมสังกัด กองทหารม้าที่ 27-5555 ครับ
Hahn, and I have a court order for the immediate release of all women being detained in this institution under the designation code 1 2 pending a formal inquiry into the reasons for their detainment;ผมมีหมายศาล มีคำสั่งให้ปล่อยตัวผู้หญิงทุกคน ออกจากที่นี่้ ตามที่ระบุไว้ ในข้อ 12 จากการสืบสวนทราบว่า มีการกักขังหน่วงเหนี่ยวอย่างผิดกฏหมาย
The old "X" designation and your fringe investigations have been indulgences in the federal budget for over half a century.ภารกิจเดิมของ"เอกซ์"และการสืบสวนของ แผนกวิทยาศาสตร์นอกกรอบของคุณ ถูกผ่อนปรนด้วยงบประมาณ ของรัฐบาลกลาง เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษมาแล้ว
His designation, guardian.ตำแหน่งของเค้า ผู้พิทักษ์
There is a Division scientist, designation engineer.มีนักวิทยาศาสตร์ของดิวิชั่น, วิศวะกรนักออกแบบ
Mr. President, designation, top secret.ท่านประธานาธิบดี ระดีบความลับสุดยอด
UXO is the military designation for unexploded ordinance.UXO เป็นสัญญาณทางทหาร สำหรับพื้นที่ของระเบิดที่ยังไม่ได้เก็บกู้
Property values will rise once we have the Special Cultural Zone designation.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะต้องดีขึ้นอีกครั้ง ถ้าเราได้รับแต่งตั้งเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษ
If we're not going to give it a name, can we at least give it a secret code designation?ถ้าเราจะไม่ตั้งชื่อแอ๊ป อย่างน้อยเราเรียกเป็นรหัสลับก็ได้นี่?
OMAC is a Queen Consolidated designation.เป็นการออกแบบของบริษัทควีน

*designation* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng, ㄍㄨㄥ, 公] just; honorable (designation); public; common

*designation* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] (n) {comp} designation of recipient by directory name; MTPR
プリンタ指定[プリンタしてい, purinta shitei] (n) {comp} printer designation
任命[にんめい, ninmei] (n,vs,adj-no) appointment; nomination; ordination; commission; designation; (P)
刑名[けいめい, keimei] (n) penalty designations
呼称[こしょう, koshou] (n,vs) (1) naming; giving a name; designation; denomination; (adj-f) (2) nominal; (P)
指定[してい, shitei] (n,vs) designation; specification; assignment; appointment; pointing at; (P)
指定解除[していかいじょ, shiteikaijo] (n) delisting; removal of a designation
指示[しじ, shiji] (n,vs) indication; instruction; designation; directions; (P)
特称[とくしょう, tokushou] (n,vs) special name or designation
称呼[しょうこ, shouko] (n,vs) appellation; designation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR
プリンタ指定[プリンタしてい, purinta shitei] printer designation
指定[してい, shitei] designation (vs), appointment, phrase
指示[しじ, shiji] designation (vs)
配信期限指定[はいしんきげんしてい, haishinkigenshitei] latest delivery designation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
指定[してい, shitei] Thai: ระบุ English: designation (vs)

*designation* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉายา[n.] (chāyā) EN: alias ; nickname ; designation FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ชื่อ[n.] (cheū) EN: name ; first name ; appellation ; designation ; Christian name FR: nom [m] ; prénom [m] ; appellation [f] ; désignation [f] ; dénomination [f]
คุณนาม[n.] (khunnanām) EN: designation ; adjective FR:
นาม[n.] (nām) EN: name ; designation ; appellation FR: nom [m] ; désignation [f]
นาม-[pref.] (nāmma-) EN: name ; designation ; appellation FR:
สมัญญา[n.] (samanyā) EN: designation FR:
สมญา[n.] (somyā) EN: designation ; name ; appellation ; title ; nickname ; alias FR: désignation [m] ; appellation [f] ; nom [m] ; surnom [m]
สมญานาม[n. exp.] (somyā nām) EN: nickname ; alias ; designation FR:

*designation* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Felgenbezeichnung {f}rim designation
Anlagenbezeichnung {f} | mehrstellige Anlagenbezeichungsystem designation | multi-digit system designation
Klemmenbezeichung {f}terminal block designation
Bezeichnung {f} der Reifengrößetyre size designation
Reifenbezeichnung {f}tyre designation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *designation*
Back to top