ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-designation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น designation, *designation*,

-designation- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตน (clas.) numerical designation for giants Syn. แท่ง, ท่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My designation is trooper 27-5555, sir.ผมสังกัด กองทหารม้าที่ 27-5555 ครับ
Hahn, and I have a court order for the immediate release of all women being detained in this institution under the designation code 1 2 pending a formal inquiry into the reasons for their detainment;ผมมีหมายศาล มีคำสั่งให้ปล่อยตัวผู้หญิงทุกคน ออกจากที่นี่้ ตามที่ระบุไว้ ในข้อ 12 จากการสืบสวนทราบว่า มีการกักขังหน่วงเหนี่ยวอย่างผิดกฏหมาย
The old "X" designation and your fringe investigations have been indulgences in the federal budget for over half a century.ภารกิจเดิมของ"เอกซ์"และการสืบสวนของ แผนกวิทยาศาสตร์นอกกรอบของคุณ ถูกผ่อนปรนด้วยงบประมาณ ของรัฐบาลกลาง เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษมาแล้ว
There is a Division scientist, designation engineer.มีนักวิทยาศาสตร์ของดิวิชั่น, วิศวะกรนักออกแบบ
UXO is the military designation for unexploded ordinance.UXO เป็นสัญญาณทางทหาร สำหรับพื้นที่ของระเบิดที่ยังไม่ได้เก็บกู้

-designation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] (n) {comp} designation of recipient by directory name; MTPR
プリンタ指定[プリンタしてい, purinta shitei] (n) {comp} printer designation
指定解除[していかいじょ, shiteikaijo] (n) delisting; removal of a designation
特称[とくしょう, tokushou] (n,vs) special name or designation
称呼[しょうこ, shouko] (n,vs) appellation; designation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR
プリンタ指定[プリンタしてい, purinta shitei] printer designation
指定[してい, shitei] designation (vs), appointment, phrase
指示[しじ, shiji] designation (vs)
配信期限指定[はいしんきげんしてい, haishinkigenshitei] latest delivery designation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
指定[してい, shitei] Thai: ระบุ English: designation (vs)

-designation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉายา[n.] (chāyā) EN: alias ; nickname ; designation FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ชื่อ[n.] (cheū) EN: name ; first name ; appellation ; designation ; Christian name FR: nom [m] ; prénom [m] ; appellation [f] ; désignation [f] ; dénomination [f]
คุณนาม[n.] (khunnanām) EN: designation ; adjective FR:
นาม[n.] (nām) EN: name ; designation ; appellation FR: nom [m] ; désignation [f]
นาม-[pref.] (nāmma-) EN: name ; designation ; appellation FR:
สมัญญา[n.] (samanyā) EN: designation FR:
สมญา[n.] (somyā) EN: designation ; name ; appellation ; title ; nickname ; alias FR: désignation [m] ; appellation [f] ; nom [m] ; surnom [m]
สมญานาม[n. exp.] (somyā nām) EN: nickname ; alias ; designation FR:

-designation- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Felgenbezeichnung {f}rim designation
Anlagenbezeichnung {f} | mehrstellige Anlagenbezeichungsystem designation | multi-digit system designation
Klemmenbezeichung {f}terminal block designation
Bezeichnung {f} der Reifengrößetyre size designation
Reifenbezeichnung {f}tyre designation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -designation-
Back to top