ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*description*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น description, -description-

*description* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blow-by-blow description (idm.) รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
description (n.) การพรรณา See also: การบรรยาย, การอธิบาย, การบอก, การเล่า Syn. narrative, report, article, record
English-Thai: HOPE Dictionary
description(ดิสคริพ'เชิน) n. การพรรณนา,การบรรยาย,รูปร่างลักษณะ,ลักษณะ,ชนิด,ประเภท,การวาดหรือเขียนรูป, Syn. report,account,statement
job descriptionn. ลักษณะงาน,ภาระหน้าที่ของงานที่ทำ
page description languageใช้ตัวย่อว่า PDL (พีดีแอล) เป็นภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง เช่นเดียวกับโพสต์คริปต์ (postcript) ซึ่งจะทำการประมวลผลในหน่วยประมวลผลของเครื่องพิมพ์เอง ในพีดีแอลนั้น จะต้องมีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดหน้า การคำนวณภาพกราฟิก แม้จะมีความยาวมาก แต่ก็จะทำงานได้เร็วกว่า คำสั่งที่ส่งไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพีซีแอล พีดีแอลนั้นจะใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกยี่ห้อที่สามารถเข้าใจภาษานี้ ปัจจุบันแมคอินทอชใช้พีดีแอล ที่ชื่อ "postcript" ส่วนพีซีใช้พีดีแอลที่ชื่อ "true type" (เทียบเคียงได้กับ postcript)
English-Thai: Nontri Dictionary
description(n) การพรรณนา,การวาดรูป,การบรรยาย,ชนิด,ลักษณะ,ประเภท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sale by descriptionการขายตามคำพรรณนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
descriptionการพรรณนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
job descriptionคำบรรยายลักษณะงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Physical descriptionลักษณะทางกายภาพ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Description and travelภูมิประเทศและการท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Job Descriptionพิจารณาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ, การทำรายละเอียดของงาน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การพรรณนา (n.) description See also: explanation, depiction, portrayal, describing Syn. การอธิบาย, การบรรยาย, การเล่าเรื่อง
การอธิบาย (n.) description See also: narration, depiction Syn. พรรณนา
การอธิบาย (n.) description See also: explanation, depiction, portrayal, describing Syn. การบรรยาย, การเล่าเรื่อง
การเล่าเรื่อง (n.) description See also: explanation, depiction, portrayal, describing Syn. การอธิบาย, การบรรยาย
รูปพรรณ (n.) description See also: signalment, appearance Syn. สัณฐาน, ลักษณะ, รูปร่าง, รูปพรรณสัณฐาน
วรรณนา (n.) description See also: narration, depiction Syn. พรรณนา, การอธิบาย
เหนือคำบรรยาย (adv.) beyond description See also: cannot be put into words
เหนือคำบรรยาย (adv.) beyond description See also: cannot be put into words
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No description, no image can reveal their true dimension:ไม่มีคำบรรยายใด ภาพอันใด ที่แสดงถึงภาพน่าสะพรึงอันแท้จริงได้
It intrigued Roberts, as did my description of your beauty.มันเป็นการวางแผนของโรเบิร์ต เพราะข้าบรรยายความงดงามของท่าน
Merchandise of every size and description from skateboards to stereo systems has been disappearing from store shelves and storage areas at an alarming rate.สินค้าทุกข​​นาดและรายละเอียด ... ... จากสเก็ตบอร์ดกับระบบสเตอริโอ ... ... ได้รับการหายไปจากชั้นวางของร้านค้าและพื้นที่จัดเก็บ ...
Nolan, get the guy's description after the kid loses his lunch.โนแลน ให้คนบันทึกปากคำ หลังจากเด็กพวกนี้กินกลางวันเสร็จ
He must have given a description of that guy to the police.เขาอาจจะเล่ารายละเอียด ที่เขาบอกตำรวจ.
Unidentified Flying Objects. I think that fits the description pretty well.U (จำแนกไม่ได้) F (บิน) O (วัตถุ) ผมว่า มันให้ความหมายตรงดีทีเดียว
I don't know if it's his style of writing... or his use of description or whatever, but...ไม่รู้สิ สไตล์การเขียนของเขา จะใช้การพรรณนาหรือบรรยาย จะอะไรก็เถอะ...
We have sent the description of the van to every crossing from here to Mackinaw.ได้ข่าวอะไรจากชายแดนมั้ย
That's why we're having everyone... write out a job description mapping out in detail how they contribute.[กระแอม] นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราให้ทุกคน... เขียนบรรยายหน้าที่การทำงาน โดยละเอียดว่าทำอะไรให้บริษัทบ้าง
Someone reported a suspect fitting your description... shooting a clerk at Lloyd's a few minutes ago.มีคนรายงานผู้ต้องสงสัยตรงกับลักษณะของนาย... ที่เพิ่งจะไปปล้นแล้วยิงพนักงานที่ร้านลอยด์ .
Did we get a description from the other guards?เราได้อะไรจากยามคนอื่นบ้าง?
Someone matching Shawn's description living down in Monterey.พบคนรูปร่าง คล้ายชอว์น อยู่ที่ มอนเทอเรย์

*description* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千奇百怪[qiān qí bǎi guài, ㄑㄧㄢ ㄑㄧˊ ㄅㄞˇ ㄍㄨㄞˋ, 千奇百怪] fantastic oddities of every description (成语 saw)
半封建半殖民地[bàn fēng jiàn bàn zhí mín dì, ㄅㄢˋ ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄅㄢˋ ㄓˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄧˋ, 半封建半殖民地] semi-feudal and semi-colonial (the official Marxist description of China in the late Qing and under the Guomindang
奇形怪状[qí xíng guài zhuàng, ㄑㄧˊ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄨㄞˋ ㄓㄨㄤˋ, 奇形怪状 / 奇形怪狀] fantastic oddities of every description (成语 saw)
抒写[shū xiě, ㄕㄨ ㄒㄧㄝˇ, 抒写 / 抒寫] to express (emotions in prose); a written description (of emotions)
不可名状[bù kě míng zhuàng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, 不可名状 / 不可名狀] indescribable; beyond description
名目繁多[míng mù fán duō, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄈㄢˊ ㄉㄨㄛ, 名目繁多] names of many kinds (成语 saw); items of every description

*description* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] (n) {comp} open file description
システム記述[システムきじゅつ, shisutemu kijutsu] (n) {comp} system description
シングルジャストロー[, shingurujasutoro-] (exp) single-just-low (description of a small truck)
スーパーロー[, su-pa-ro-] (exp) super-low (description of a small truck with a low tray)
スピアートゥース・シャーク;スピアートゥースシャーク[, supia-tou-su . sha-ku ; supia-tou-susha-ku] (n) speartooth shark (Glyphis glyphis, species of fresh water requiem shark from the western Pacific known only from the original description of 1839)
データ記述言語[データきじゅつげんご, de-ta kijutsugengo] (n) {comp} Data Description Language; DDL
データ記述項[データきじゅつこう, de-ta kijutsukou] (n) {comp} data description entry
ディスクライブ[, deisukuraibu] (n,vs) describe; description
デスクリプション[, desukuripushon] (n) description
ファイル記述[ファイルきじゅつ, fairu kijutsu] (n) {comp} file description
ファイル記述項[ファイルきじゅつこう, fairu kijutsukou] (n) {comp} file description entry
ページ記述言語[ページきじゅつげんご, pe-ji kijutsugengo] (n) {comp} Page Description Language; PDL
レコード記述[レコードきじゅつ, reko-do kijutsu] (n) {comp} record description
レコード記述項[レコードきじゅつこう, reko-do kijutsukou] (n) {comp} record description entry
ワークステーション記述表[ワークステーションきじゅつひょう, wa-kusute-shon kijutsuhyou] (n) {comp} workstation description table
ワイドロー[, waidoro-] (exp) wide-low (description of a small truck)
写生[しゃせい, shasei] (n,vs) sketching; drawing from nature; portrayal; description; (P)
営業種目[えいぎょうしゅもく, eigyoushumoku] (n) business items; description of business; line of business
感想文[かんそうぶん, kansoubun] (n) written description of one's thoughts
描写[びょうしゃ, byousha] (n,vs) depiction; description; portrayal; (P)
明細書[めいさいしょ, meisaisho] (n) detailed statement; detailed account; minute description; specifications; list of particulars
活写[かっしゃ, kassha] (n,vs) vivid description; painting a lively picture of
特許明細書[とっきょめいさいしょ, tokkyomeisaisho] (n) patent description; patent specifications
環境記述[かんきょうきじゅつ, kankyoukijutsu] (n) {comp} environment description
砕けた[くだけた, kudaketa] (adj-f) (1) easy (e.g. explanation, description); plain; familiar; (2) informal (e.g. greeting, expression); friendly; affable (e.g. person)
総記[そうき, souki] (n) general description; exhaustive listing
言語に絶する[げんごにぜっする, gengonizessuru] (exp,vs-s) to be beyond words; to defy description
記載[きさい, kisai] (n,vs) (See 記録) record; statement; description; mention; listing; registration; booking; entry; (P)
記述[きじゅつ, kijutsu] (n,vs) description; descriptor; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description
システム記述[システムきじゅつ, shisutemu kijutsu] system description
データ記述言語[データきじゅつげんごう, de-ta kijutsugengou] Data Description Language (DDL)
データ記述言語[データきじゅつげんごう, de-ta kijutsugengou] DDL, Data Description Language
データ記述項[データきじゅつこう, de-ta kijutsukou] data description entry
ファイル記述[ファイルきじゅつ, fairu kijutsu] file description
ファイル記述項[ファイルきじゅつこう, fairu kijutsukou] file description entry
ページ記述言語[ページきじゅつげんご, pe-ji kijutsugengo] Page Description Language, PDL
レコード記述[レコードきじゅつ, reko-do kijutsu] record description
レコード記述項[レコードきじゅつこう, reko-do kijutsukou] record description entry
ワークステーション記述表[ワークステーションきじゅつひょう, wa-kusute-shon kijutsuhyou] workstation description table
公開文記述[こうかいぶんきじゅつ, koukaibunkijutsu] public text description
共通内容部記述部[きょうつうないようぶきじゅつぶ, kyoutsuunaiyoubukijutsubu] generic content portion description
内容部記述部[ないようぶきじゅつぶ, naiyoubukijutsubu] content portion description
問題記述[もんだいきじゅつ, mondaikijutsu] problem definition, problem description
報告書記述項[ほうこくしょきじゅつこう, houkokushokijutsukou] report description entry
報告集団記述項[ほうこくしゅうだんきじゅつこう, houkokushuudankijutsukou] report group description entry
対象体クラス記述部[たいしょうたいクラスきじゅつぶ, taishoutai kurasu kijutsubu] object class description
対象体記述部[たいしょうたいきじゅつぶ, taishoutaikijutsubu] object description
整列併合用ファイル記述項[せいれつへいごうようファイルきじゅつこう, seiretsuheigouyou fairu kijutsukou] sort-merge file description entry
文書クラス記述部[ぶんしょクラスきじゅつぶ, bunsho kurasu kijutsubu] document class description
独立データ記述項[どくりつデータきじゅつこう, dokuritsu de-ta kijutsukou] 77-level-description-entry
環境記述[かんきょうきじゅつ, kankyoukijutsu] environment description
記述[きじゅつ, kijutsu] description
記述部[きじゅつぶ, kijutsubu] description
通信記述項[つうしんきじゅつこう, tsuushinkijutsukou] communication description entry

*description* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การขายตามคำพรรณนา[n. exp.] (kān khāi tā) EN: sale by description FR:
ขายตามคำพรรณนา[v.] (khāitāmkham) EN: sell by description FR:
รายวิชา[n. exp.] (kham athibā) EN: course description FR: descriptif de cours [m]
คำบรรยาย[n. exp.] (kham banyāi) EN: description ; subtitle FR: description [f]
คำบรรยายลักษณะงาน[n. exp.] (kham banyāi) EN: job description FR: description de fonction [f]
คำพรรณนา[n. exp.] (kham phanna) EN: description FR:
ขอบเขตงาน[n. exp.] (khøpkhēt ng) EN: job description ; scope of work FR:
ลักษณะทั่วไป[n. exp.] (laksana thū) EN: general description FR: caractéristiques générales [fpl] ; description générale [f]
เหลือที่จะพรรณนา[adj.] (leūa thī ja) EN: indescribable ; beyond description ; beyond words ; inexpressible ; ineffable FR: indescriptible
เนื้อหารายวิชา[n. exp.] (neūahā rāiw) EN: course description FR:
เนื้อเรื่องเต็ม[n. exp.] (neūareūang ) EN: full description FR: description complète [f]
นิทเทส[n.] (nitthēt) EN: description ; analytic explanation FR:
พรรณนาโวหาร[n. exp.] (phannanā wō) EN: vivid description ; florid description FR:
รูปพรรณ[n.] (rūppaphan) EN: description ; appearance ; signalment ; stature FR: apparence [f] ; aspect [m] ; description [f] ; signalement [m]
รูปพรรณสัณฐาน[n.] (rūppaphan s) EN: appearance ; description FR:
วรรณนา[n.] (wannanā) EN: description ; narration ; depiction FR:

*description* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfahrtsbeschreibung {f}journey description
Artikelbezeichnung {f}article description
Datenbeschreibungssprache {f} [comp.]data description language
Beigaben {pl}additions to the description
Beschreibungseinleitung {f}introduction to the description; preamble; introductory part
Fehlerbeschreibung {f}error description
Funktionsbeschreibung {f}job description
Personenbeschreibung {f}personal description
Produktbeschreibung {f}product description
Programmbeschreibung {f}program description
Schnittstellenbeschreibung {f}interface description
Spurkennsatz {m}track description record
Stellenbeschreibung {f}job description; job specification
Systembeschreibung {f}system description
Tätigkeitsbeschreibung {f}job description
bibliographische Beschreibung {f}bibliographic description
Arbeitsgangbeschreibung {f}description of operation
Schilderung {f}description

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *description*
Back to top