ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*contest*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น contest, -contest-

*contest* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contest (n.) การแข่งขัน See also: การประกวด Syn. competition, trial, match
contest (n.) การดิ้นรน
contest (vt.) เข้าร่วมการประกวด See also: เข้าร่วมการแข่งขัน
contest (vt.) ท้าทาย Syn. challenge
contest against (phrv.) แข่งขันกับ Syn. compete against
contest against (phrv.) ดิ้นรนต่อสู้กับ Syn. compete against
contest with (phrv.) แข่งขันกับ Syn. compete against
contest with (phrv.) ดิ้นรนต่อสู้กับ Syn. compete against
contestant (n.) ผู้แข่งขัน See also: ผู้เข้าประกวด
incontestable (adj.) ที่โต้แย้งไม่ได้ See also: ที่ไม่อาจโต้เถียงได้ Syn. indisputable, unquestionable Ops. contestable, disputable
invite to contest (vt.) ท้าทาย Syn. dare, defy
English-Thai: HOPE Dictionary
contest(n. คอน'เทสทฺ,-v. คันเทสทฺ') n. การต่อสู้กัน,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง. vt. ต่อสู้,ดิ้นรน,โต้แย้ง,โต้เถียง. vi.แข่งขัน,โต้เถียง, See also: contester n., Syn. strive
contestant(คันเทส'เทินทฺ) n. ผู้แข่งขัน,ผู้เข้าแข่ง,คู่ปรปักษ์, Syn. entry
contestation(คอนเทสเท'เชิน) n. การแข่งขัน,ความขัดแย้ง,การโต้เถียง
contestee(คันเทส'ที) n. ผู้ถูกท้าทาย
English-Thai: Nontri Dictionary
contest(n) การต่อสู้,การต่อกร,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง
contestant(n) ผู้ต่อสู้,คู่ปรปักษ์,ผู้แข่งขัน
incontestable(adj) แย้งไม่ได้,เถียงไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contestationการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incontestable clauseข้อกำหนดไม่โต้แย้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contestsการประกวด [TU Subject Heading]
Prize contests in advertisingการแข่งขันชิงรางวัลในงานโฆษณา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การประกวด (n.) contest See also: competition Syn. การแข่งขัน
การประกวดนางงาม (n.) beauty contest See also: beauty pageant
ประกวด (v.) contest See also: compete, contend, vie Syn. แข่งขัน
ประกวดความงาม (v.) enter a beauty contest See also: enter a beauty pageant
ประกวดนางงาม (n.) beauty contest See also: beauty pageant Syn. การประกวดนางงาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน
He no longer dreamed of storms nor of women... ... nor of great occurrences nor of great fish... ... nor fights nor contests of strength nor of his wife.เขาไม่ได้ฝันของพายุมิได้ของ ผู้หญิง มิได้เกิดขึ้นมิได้ที่ดีของปลาที่ดี มิได้ต่อสู้หรือแข่งขันของความ แข็งแรง
Some of the younger fishermen spoke of her as a contestant or a place or an enemy... ... but the old man had always thought of her as feminine... ... and as something that gave or withheld great favors.บางส่วนของชาวประมงที่อายุ น้อยกว่าพูดถึงเธอ เป็นผู้เข้าแข่งขันหรือสถานที่ หรือแม้กระทั่งศัตรู แต่ชายชราเคยคิดเสมอของเธอ
Man, that's no contest. You're a mile away.ไม่ยุติธรรมนี่ นายอยู่ห่างเป็นไมล์
I don't know about that, but I entered an arm-wrestling contest in a bar in San Francisco.ผมไม่รู้เรื่องนั้นนะ เเต่ผมเคยเเข่งงัดข้อ...
Now, the next contestant in the Great Tri-County Pie Eatตอนนี้ ผู้แข่งขันคนต่อไป ในการแข่งกินพายไตร-คันทรี่ ที่ยิ่งใหญ่
And our celebrity contestant, from KLAM in Portland,และผู้เข้าแข่งขันที่มีชื่อเสียงของเรา จากเค.แอล.เอ.เอ็ม.ในพอร์ตแลนด์
And our celebrity contestant from KLAM in Portland,และ ผู้เข้าประกวดที่มีชื่อเสียงของเรา จากเค.แอล.เอ.เอ็ม.ในพอร์ตแลนด์
What about the contest? You're on the list.เดี๋ยว แล้วการประกวดล่ะ
Doesn't she know there's a contest? Where's Steven and Ball? Didn't I tell everybody to be here by 6:00?สตีเว่นอยู่ไหน บอลล่ะ บอกแล้วให้มา 6 โมง
Welcome to contest night at The Gas Station.ขอต้อนรับสู่คืนการแข่งขัน ที่แก๊สสเตชั่น
I did it once in a contest in Las Vegas.ผมเคยชนะครั้งหนึ่งที่ลาสเวกัส

*contest* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
竞秀[jìng xiù, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄡˋ, 竞秀 / 競秀] beauty contest; vying to be the most beautiful
锦标赛[jǐn biāo sài, ㄐㄧㄣˇ ㄅㄧㄠ ㄙㄞˋ, 锦标赛 / 錦標賽] championship contest; championships
争夺[zhēng duó, ㄓㄥ ㄉㄨㄛˊ, 争夺 / 爭奪] fight over; contest; vie over
半场[bàn chǎng, ㄅㄢˋ ㄔㄤˇ, 半场 / 半場] half of a game or contest; half-court
马上比武[mǎ shàng bǐ wǔ, ㄇㄚˇ ㄕㄤˋ ㄅㄧˇ ˇ, 马上比武 / 馬上比武] tournament (contest in western chivalry); jousting
御敌[yù dí, ㄩˋ ㄉㄧˊ, 御敌 / 禦敵] armed enemy of the nation; enemy of the Emperor; fig. championship challenger; contender opposing champion in sporting contest
选手[xuǎn shǒu, ㄒㄩㄢˇ ㄕㄡˇ, 选手 / 選手] athlete; contestant
可望取胜者[kě wàng qǔ shèng zhě, ㄎㄜˇ ㄨㄤˋ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄓㄜˇ, 可望取胜者 / 可望取勝者] favorite (to win a race or championship); well placed contestant
败阵[bài zhèn, ㄅㄞˋ ㄓㄣˋ, 败阵 / 敗陣] be defeated on the battlefield; be beaten in a contest
竞艳[jìng yàn, ㄐㄧㄥˋ ㄧㄢˋ, 竞艳 / 競艷] vying to be the most glamorous; each more gorgeous than the other; beauty contest

*contest* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest)
こ;っこ[, ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6,慣れっこ,ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small")
コンクール[, konku-ru] (n) contest (fre
コンテスト[, kontesuto] (n) contest; (P)
スピーチコンテスト;スピーチ・コンテスト[, supi-chikontesuto ; supi-chi . kontesuto] (n) speech contest
とべ[, tobe] (n) (sl) last (in a contest)
ドライビングコンテスト[, doraibingukontesuto] (n) driving contest
ドラコン[, dorakon] (n) (abbr) driving contest (golf); longest drive contest
ノーコンテスト[, no-kontesuto] (n) no contest
ビューティーコンテスト[, byu-tei-kontesuto] (n) beauty contest
ライフル射撃競技[ライフルしゃげききょうぎ, raifuru shagekikyougi] (n) rifle-shooting competition; rifle-shooting contest
一回勝負[いっかいしょうぶ, ikkaishoubu] (n) contest decided by a single round (bout); contest decided by a single roll of dice; one-shot game (contest); make-or-break game
一番勝負[いちばんしょうぶ, ichibanshoubu] (n) contest decided by a single round (bout); contest decided by a single roll of dice; one-shot game (contest); make-or-break game
一発勝負[いっぱつしょうぶ, ippatsushoubu] (n) contest decided by a single round (bout); contest decided by a single roll of dice; one-shot game (contest); make-or-break game
三者鼎立[さんしゃていりつ, sanshateiritsu] (n) three parties (forces) opposing one another; three-cornered contest
争い[あらそい, arasoi] (n) dispute; strife; quarrel; dissension; conflict; rivalry; contest; (P)
争う[あらそう, arasou] (v5u,vi) (1) to compete; to contest; to contend; (2) to quarrel; to argue; to dispute; to be at variance; to oppose; (3) (See 争えない) (usu. in negative form) to deny (e.g. evidence); (P)
出来レース[できレース, deki re-su] (n) (abbr) (from 出来合いのレース) fixed game; bid-rigging; put-up job; contest in which the victor is practically known beforehand (e.g. due to unfair conditions or an obvious difference in strength)
協技者[きょうぎしゃ, kyougisha] (n) contestant; athlete
大勝負[おおしょうぶ, ooshoubu] (n) do-or-die game; crucial contest
御題[ぎょだい, gyodai] (n) theme chosen for an imperial poetry contest
念人[ねんにん;ねんじん, nennin ; nenjin] (n) (1) assistant in a duel (e.g. a cockfight, poetry contest, etc.) (Heian period); (2) (See 念者・2) older male in an homosexual relationship
懸賞論文[けんしょうろんぶん, kenshouronbun] (n) essay contest
我慢比べ[がまんくらべ, gamankurabe] (n) contest of endurance
戦う(P);闘う(P)[たたかう, tatakau] (v5u,vi) to fight; to battle; to combat; to struggle against; to wage war; to engage in contest; (P)
根比べ;根競べ[こんくらべ, konkurabe] (n,vs) endurance contest; test of endurance
江戸の敵を長崎で討つ[えどのかたきをながさきでうつ, edonokatakiwonagasakideutsu] (exp,v5t) (id) to take revenge on someone in an unlikely place; to get revenge on someone in a different contest
決勝[けっしょう, kesshou] (n) decision of a contest; finals (in sports); (P)
決勝戦[けっしょうせん, kesshousen] (n) finals game of a tournament; decision of a contest
激戦[げきせん, gekisen] (n,vs,adj-no) fierce (hard-fought) battle; hot contest; (P)
激戦区[げきせんく, gekisenku] (n) closely contested constituency
燐寸[まっち;マッチ(P), macchi ; macchi (P)] (n) (1) (マッチ only) match (contest); (2) (uk) match (to light fire with); (vs) (3) (マッチ only) to match with; to go well with; (P)
真っ向勝負[まっこうしょうぶ, makkoushoubu] (n) (See 真っ向・まっこう・1) head-on fight; direct confrontation; head-to-head contest
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
角力[かくりょく, kakuryoku] (n) (1) comparison or contest of strength; (2) sumo
長期戦[ちょうきせん, choukisen] (n) drawn-out (protracted) war or contest

*contest* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชนะการประกวด[v. exp.] (chana kān p) EN: take out contest FR: remporter un concours
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ชิงชัย[v.] (chingchai) EN: compete ; fight ; contest ; vie ; rival ; contend FR: lutter ; rivaliser ; se battre
ดวล[v.] (dūan) EN: duel ; contest ; fight FR:
ดวลกำปั้น[v. exp.] (dūan kampan) EN: have a boxing contest FR:
ดวลแข้ง[v. exp.] (dūan khaeng) EN: have a football contest FR:
ดวลเพลง[v. exp.] (dūan phlēng) EN: have a song contest ; have a singing contest FR:
แก่งแย่ง[v.] (kaengyaēng) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive ; rival FR:
การแข่ง[n.] (kān khaeng) EN: race ; competition ; game ; contest FR: course [f] ; compétition [f] ; rencontre [f] ; match [m] ; tournoi [m] ; partie [f]
การแข่งขัน[n.] (kān khaengk) EN: match ; competition ; contest ; game ; tournament ; championship ; bout FR: match [m] ; rencontre [f] ; compétition [f] ; challenge [m] ; tournoi [m] ; partie [f] ; championnat [m]
การประกวด[n.] (kān prakūat) EN: contest ; competition ; show ; pageant FR: concours [m] ; compétition [f]
การประกวดนางงาม[n. exp.] (kān prakūat) EN: beauty contest FR: concours de beauté [m]
การประกวดนางนพมาศ[n. prop.] (Kān Prakūat) EN: The Noppamas Queen Contest FR:
การประกวดร้องเพลง[n. exp.] (kān prakūat) EN: singing contest FR: concours de chant [m]
การประกวดวาดภาพ[n. exp.] (kān prakūat) EN: drawing contest FR: concours de dessin [m]
การประท้วง[n.] (kān prathūa) EN: protest FR: protestation [f] ; manifestation [f] ; contestation [f]
การทายผล[n. exp.] (kān thāi ph) EN: guessing contest FR:
การทดสอบ[n.] (kān thotsøp) EN: test ; testing ; trial ; contest FR: examen [m] ; test [m] ; concours [m]
แข่ง[v.] (khaeng) EN: compete ; contest ; vie ; race ; content ; match FR: rivaliser ; concourir ; disputer une compétition ; lutter ; jouer
แข่งขัน[v. exp.] (khaengkhan) EN: contend ; compete ; contest ; vie with ; have a competition ; race ; challenge FR: lutter contre ; entrer en lutte ; rencontrer ; s'affronter ; être aux prises avec ; entrer en compétition ; jouer contre ; défier ; rivaliser
แข่งขันกันอย่างเผ็ดร้อน [v. exp.] (khaengkhan ) EN: contest hotly FR: lutter férocement
คัดค้าน[v.] (khatkhān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
ขัดแย้ง[v.] (khatyaēng) EN: oppose ; contradict ; disagree ; resist ; withstand ; be in conflict FR: contredire ; contester ; s'opposer
คนคัดค้าน[n. exp.] (khon khatkh) EN: protester FR: contestataire [m]
คู่เอก[n.] (khū-ēk) EN: principal contestants FR:
คู่แข่ง[n.] (khūkhaeng) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; challenger ; fighter ; opposition FR: rival [m] ; opposant [m] ; compétiteur [m] ; concurrent [m] ; challenger [m] (anglic.) ; challengeur [m] (anglic.)
กินวิบาก[v. exp.] (kin wibāk) EN: have an eating contest ; have a drinking contest FR:
ลงแข่ง[v. exp.] (long khaeng) EN: contest FR:
ลงรับเลือกตั้ง[v. exp.] (long rap le) EN: contest FR:
ไม่สามารถพิสูจน์ว่าผิดได้[adj.] (mai sāmāt p) EN: incontestable FR:
ไม่ต้องสงสัย[adv.] (mai tǿng so) EN: undoubtedly ; doubtlessly ; for sure FR: indubitablement ; incontestablement ; pour sûr ; soyez certain
ผู้ชนะการประกวด[n. exp.] (phūchana kā) EN: contest winner FR: gagnant d'un concours [m] ; vainqueur d'une compétition [m]
ผู้ชุมนุม[n. exp.] (phū chumnum) EN: protestor ; demonstrator FR: manifestant [m] ; contestataire [m]
ผู้แข่งขัน[n.] (phū khaengk) EN: contestant ; player ; competitor FR: concurrent [m] ; participant [m] ; compétiteur [m]
ผู้ประท้วง[n. exp.] (phū prathūa) EN: protester ; demonstrator FR: contestataire [m] ; manifestant [m] ; opposant [m] ; protestataire [m] (litt.)
ผู้ร่วมแข่งขัน[n. exp.] (phū ruam kh) EN: competitor ; contestant ; challenger FR: compétiteur [m] ; compétitrice [f] ; concurrent [m] ; adversaire [m, f] ; challenger = challengeur [m]
ประกวด[n.] (prakūat) EN: contest ; competition ; show FR: concours [m] ; compétition [f]
ประกวด[v.] (prakūat) EN: contest ; enter a contest ; compete ; enter a competition ; contend FR: concourir ; entrer en compétition ; disputer
ประกวดนางงาม[v. exp.] (prakūat nan) EN: enter a beauty contest FR: participer à un concours de beauté
ประกวดนางงามจักรวาล[n. exp.] (prakūat Nan) EN: Miss Universe contest FR: concours Miss Univers [m]

*contest* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schönheitskonkurrenz {f}beauty contest
Schönheitswettbewerb {m}beauty contest
Boxkampf {m}boxing match; boxing contest
Faustkampf {m}boxing contest
Wahlkampf {m}election contest
unbestreitbar; unanfechtbar {adj} | unbestreitbarer; unanfechtbarer | am unbestreitbarsten; am unanfechtbarstenincontestable | more incontestable | most incontestable
Wettschwimmen {n}swimming contest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *contest*
Back to top