ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contestable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contestable*, -contestable-

contestable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยไม่มีข้อสงสัย[adv.] (dōi mai mī ) EN: undoubtedly FR: indubitablement ; incontestablement
ไม่สามารถพิสูจน์ว่าผิดได้[adj.] (mai sāmāt p) EN: incontestable FR:
ไม่ต้องสงสัย[adv.] (mai tǿng so) EN: undoubtedly ; doubtlessly ; for sure FR: indubitablement ; incontestablement ; pour sûr ; soyez certain

contestable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbestreitbar; unanfechtbar {adj} | unbestreitbarer; unanfechtbarer | am unbestreitbarsten; am unanfechtbarstenincontestable | more incontestable | most incontestable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contestable
Back to top