ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*attest*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น attest, -attest-

*attest* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
attest (vt.) ทำให้ชัดเจน Syn. make clear, demonstrate
attest (vt.) พิสูจน์ว่าจริง
attest to (phrv.) ยืนยัน See also: เป็นเครื่องพิสูจน์, เป็นเครื่องยืนยันถึง
attestation (n.) การยืนยัน See also: คำยืนยัน, การลงนามเป็นพยาน, คำให้การ, หลักฐาน Syn. affirmance, affirmation, assertion, deposition, statement, testimony, avowal Ops. denial, disavowal, negation
attestation (n.) คำให้การภายใต้การสาบาน Syn. declaration
attestation (n.) การพิสูจน์ความจริง See also: การยืนยันความเป็นจริง, หลักฐานพิสูจน์ความจริง Syn. affirmation, proof Ops. contradiction, fallacy, invalidity
English-Thai: HOPE Dictionary
attest(อะเทสทฺ') vt.,vi. เป็นพยาน,รับรอง,พิสูจน์,ให้การ,ยืนยัน,ทำให้สาบานหรือให้คำปฏิญาณ,เป็นเครื่องพิสูจน์. -attestant, attester, attestor,attestator n.
attestation(อะเทสเท'เชิน) n. การให้การ,การเป็นพยาน,การรับรอง,หลักฐานพยาน
English-Thai: Nontri Dictionary
attest(vi,vt) พิสูจน์,ให้การ,รับรอง,ยืนยัน,ให้คำปฏิญาณ,สาบาน,เป็นพยาน
attestation(n) การเป็นพยาน,การให้การ,การรับรอง,พยานหลักฐาน,การปฏิญาณตน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
attestเป็นพยาน, ให้การเป็นพยาน, ลงชื่อเป็นพยาน, รับรองความถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attestationการลงชื่อเป็นพยาน, การรับรองว่าถูกต้องเป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นำสืบ (v.) attest See also: bring witness or evidence to court, serve as proof of
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He can attest to the divine one's generosity.จอมทัพพร้อมจะ ยกโทษให้ทั้งสิ้น
You just bought another load of crap... from the world's fattest fertilizer salesman.แม่กำลังหลงคารมผู้ชาย ที่โกหกเก่งที่สุุดในโลกอยู่นะ
I've got eight files in my office attesting to that.ผมมีแปดข้อหารอคุณอยู่บนโต๊ะ
So under possible penalty of perjury, as it relates to case file b1987004, do you,agent james ellison,today attest that all that you've recorded and said, case file's accurate and factual as far as your recollection can warrant?เอาละ ภายใต้บทลงโทษฐานให้การเท็จ ในแฟ้มคดีหมายเลข บี 1987004 นักสืบเจมส์ เอลลิสัน\ คุณรับรองหรือไม่ว่าคำให้การของคุณ
Proof that my husband is unfaithful, not proof that you are the fattest tart in Gaborone.พิสูทน์ว่าสามีฉันนอกใจ ไม่ใช่พิสูทน์ว่าเธอ คือนางยักษ์ขมู๋ขีร่านที่สุดในโกโบโรเน
You are the fattest tart in Gaborone!เธอคือนางยักษ์ขมู๋ขีร่านที่สุดในโกโบโรเน
In Coosa county cemetery can attest to that fact.ในประเทษ คูซ่าสามารถบอกความจริงอะไรได้
If I remember correctly, you have two missing toes that can attest to that bag.ถ้าฉันจำได้อย่างถูกต้อง คุณมีนิ้วเท้า 2 นิ้วที่มันหายไป
Uh, no, but as you can attest, Dr. Brennan, scientists usually don't kill for them.อ่า ไม่ แต่คุณสามารถให้การ ยืนยันได้นะ ดร.เบรนเนน นักวิทยาศาสตร์ปกติแล้ว จะไม่ฆ่าเพื่อให้มันมา
I've got the list of the fattest teachers in my school.ผมมีบัญชีรายชือ ครูจำหมำของโรงเรียน
Moses, native American shamans -- almost all religious leaders and spiritual guides have attested that they were struck by vivid and thunderous messages from the creator himself.ไม่ใช่แค่ว่าประสบการณ์ทาง จิตวิญญาณสามารถเหนี่ยวนำให้เกิด แต่ที่บาง ที่รุนแรงที่สุดและ มีอิทธิพลวิสัยทัศน์ทางศาสนา
And as both of you can attest, I'm probably the meanest, so how come I'm the one still standing here talking to you?ถ้าจะเปรียบเทียบกัน ฉันคงเป็นคนใจร้ายที่สุด แล้วทำไมถึงเป็นฉัน ที่รอดมายืนหัวโด่คุยกับพวกนายอยู่นี่?

*attest* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アテスト[, atesuto] (n) attest
証明謄本[しょうめいとうほん, shoumeitouhon] (n) attested copy
認証[にんしょう, ninshou] (n,vs) (1) certification; attestation; authentication; confirmation; (2) Imperial attestation; (P)
認証式[にんしょうしき, ninshoushiki] (n) attestation (investiture) ceremony
誓言[せいげん, seigen] (n,vs) attestation; attest; vow or oath (made to the gods)

*attest* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบมรณบัตร[n. exp.] (bai møranab) EN: notification of death FR: certificat de décès [m] ; attestation de décès [f]
ใบรับรอง[n. exp.] (bairaprøng) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity FR: certificat [m] ; attestation [f]
ใบรับรองแพทย์[n. exp.] (bairaprøng ) EN: doctor's certificate ; medical certificate FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal FR: attestation [f] ; certificat [m]
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certification [f] ; démonstration [f]
ค้ำประกัน[v.] (khamprakan) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety FR: garantir ; assurer ; certifier
นำสืบ[v.] (namseūp) EN: attest ; bring witness or evidence to court ; bring witnesses to prove ; serve as proof of FR: amener des témoins à la barre
นิติกรณ์[n.] (nitikøn) EN: legalization ; certification ; authentification ; attestation FR: légalisation [f]
ยัน[v.] (yan) EN: confirm ; affirm ; insist ; verify ; attest ; assure FR: insister ; confirmer
ยืนยัน[v.] (yeūnyan) EN: assure ; affirm ; reaffirm ; confirm ; insist ; tell firmly ; attest FR: confirmer ; affirmer ; assurer ; attester ; insister
เป็นพยาน[v. exp.] (pen phayān) EN: witness FR: témoigner ; attester

*attest* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krankmeldung {f} (ohne ärztliches Attest)self-certification [Br.]
fett; dick {adj} | fetter | am fettestenfat | fatter | fattest
glänzend; glatt {adj} | glänzender; glatter | am glänzendsten; am glattestenglossy | glossier | glossiest
glatt {adj} | glatter | am glattestenslick | slicker | slickest
glatt; sanft; weich; mild {adj} | glatter | am glattestensmooth | smoother | smoothest
abgedroschen; banal; platt; nichts sagend {adj} | abgedroschener; banaler; platter | am abgedroschensten; am banalsten; am plattestentrite | triter | tritest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *attest*
Back to top