ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*anticipate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น anticipate, -anticipate-

*anticipate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anticipate (vt.) คาดหวัง See also: คาดหมาย, คอยท่า, คอย
anticipate (vt.) เตรียมป้องกันล่วงหน้า Syn. prepare for, provide against
anticipate (vt.) ทำนาย See also: พยากรณ์, คาดคะเน, คะเน, คาดการณ์ Syn. foresee, predict, forecast
anticipate (vt.) ลงมือกระทำก่อนล่วงหน้า Syn. precipitate
unanticipated (adj.) ซึ่งผิดคาด See also: ซึ่งไม่ได้คาดคิดไว้ Syn. unexpected Ops. scheduled, planned
English-Thai: HOPE Dictionary
anticipate(แอนทิส' ซะเพท) vt. คาด, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน, ตัดบท, ใช้สอยล่วงหน้า, บังเกิดล่วงหน้า. -anticipator n.,
English-Thai: Nontri Dictionary
anticipate(vt) คาดหมาย,มุ่งหวัง,ชิงทำ,ทำล่วงหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anticipated freightค่าระวางที่คาดไว้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาด (v.) anticipate See also: expect, foresee, forecast, predict, guess Syn. คาดหมาย, นึกไว้, หมายไว้
คาดการณ์ (v.) anticipate See also: predict, foretell, foresee, forecast, guess Syn. เดา, คาดหมาย, คาดคะเน
หมายไว้ (v.) anticipate See also: expect, foresee, forecast, predict, guess Syn. คาดหมาย, นึกไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In Scotland, the leader of a religious sect claims the mysterious hero is, in fact, an angel anticipated in scripture.แล้วก้อเพื่อที่จะไปดูแลคนที่ไม่รุจักหัวนอนปลายเท้า มันไม่แปลกไปหน่อยเหรอ มันเป็นเรื่องจริงที่ว่า โจยังด๊อก เป็นอาวุธที่มีชีวิต เราไม่รุว่าเค้าจะทำอะไรต่อไป
What I need is someone who can anticipate my attacker's next move.ฉันต้องการคือคนที่ สามารถคาดเดาได้ว่า ว่าศัตรูฉันเคลื่อนไหว
To anticipate your every need.เพื่อตอบสนอง ทุกความต้องการของคุณ
But the big story today the much-anticipated wedding of fantastic couple Reed Richards and Susan Storm will take place this Saturday.คืองานแต่งงาน ของคู่มหัศจรรย์ รี้ด ริชาร์ด และซูซาน สตรอม จะเริ่มขึ้นในวันเสาร์นี้
But manager-producer Ian Hawke has assured Fox the trio will make their first stop tonight on their highly anticipated world tour at the Orpheum Theatre in Los Angeles.ว่าศิลปันทั้ง3จะมางานคอนเสริชแรกของพวกเค้าคืนนี้ เวิลทัวร์ที่คนดูกันล้น ที ่ออเฟียม เทียเตอร์ ในลอสแอนเจลลิส
We Don't Anticipate The Gossip That Could Resultเราประมาณไม่ได้ว่าการปรากฎของพวกเขา
I anticipate the possibilities, and I let the game play out.มันมีความเป็นไปได้ ที่เกมส์มันจะเล่นไปเอง
I've anticipated everything down to the last detail including my own escape arrangements.ผมเตรียมแผนทุกอย่างไว้ละเอียดหมดจดแล้ว รวมถึงการจัดการการหนีของผมด้วย
No matter how much we prepare for them, how much we resist the change, anticipate the moment, fight the inevitable outcome.ไม่ว่าเราจะตระเตรียมมามากแค่ไหน เราจะต้านการเปลี่ยนแปลงได้แค่ไหน ตระหนักถึงสถานการณ์ ต่อสู้กับผลลัพธ์ที่เลี่ยงไม่ได้
That i couldn't even anticipate. Yeah.ซึ่งฉันไม่ได้คาดคิดมาก่อน
But I didn't anticipate that the wound is this deepแต่ข้าไม่คิดว่าจะทำให้เกิดบาดแผลลึกเช่นนี้
Let's do the concert. I'll anticipate it.ไปเล่นคอนเสิร์ตกัน ฉันจะจัดการเอง

*anticipate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预想[yù xiǎng, ㄩˋ ㄒㄧㄤˇ, 预想 / 預想] anticipate; expect
预知[yù zhī, ㄩˋ ㄓ, 预知 / 預知] anticipate; foresee
期盼[qī pàn, ㄑㄧ ㄆㄢˋ, 期盼] hope and expectation; to anticipate; to look forward to; to await expectantly
[yì, ㄧˋ, 意] idea; meaning; thought; to think; wish; desire; intention; to expect; to anticipate; abbr. for Italy 意大利
[liào, ㄌㄧㄠˋ, 料] material; stuff; grain; feed; to expect; to anticipate; to guess
意料[yì liào, ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ, 意料] to anticipate; to expect; to reckon ahead
预料[yù liào, ㄩˋ ㄌㄧㄠˋ, 预料 / 預料] anticipate
所料[suǒ liào, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, 所料] expectation; what one anticipates

*anticipate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先んじる[さきんじる, sakinjiru] (v1,vi) to precede; to forestall; to anticipate
先んずる[さきんずる, sakinzuru] (vz,vi) (See 先んじる,先んずれば人を制す) to go before; to precede; to forestall; to anticipate
出し抜く[だしぬく, dashinuku] (v5k,vt) to forestall; to anticipate; to jump the gun on; to outwit; to circumvent; to steal a march on
待ち設ける;待設ける[まちもうける, machimoukeru] (v1,vt) to expect; to look for; to look forward to; to anticipate; to wait for
待つ(P);俟つ[まつ, matsu] (v5t,vt,vi) (1) (待つ only) to wait; (2) to await; to look forward to; to anticipate; (3) (usu. in negative form) to depend on; to need; (P)
思い設ける[おもいもうける, omoimoukeru] (v1,vt) to anticipate; to expect
思ってもいない[おもってもいない, omottemoinai] (adj-i) unanticipated; unexpected
所期[しょき, shoki] (n,adj-no,vs) expected; anticipated; hoped for; expectation
手を打つ[てをうつ, tewoutsu] (exp,v5t) (1) to take measures (in face of events being anticipated); (2) to come to an agreement (in bargaining, etc.); to strike a bargain; (3) to clap one's hands together
見越す[みこす, mikosu] (v5s,vt) to anticipate; to foresee
見込む[みこむ, mikomu] (v5m,vt) to anticipate; to estimate; to expect; (P)
見通す;見とおす[みとおす, mitoosu] (v5s,vt) (1) to see without obstruction; to see through; (2) to forecast; to predict; to anticipate

*anticipate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดักคอ[v.] (dakkhø) EN: anticipate ; forestall ; impede ; thwart FR: anticiper
ดังคาด[X] (dang khāt) EN: as expected ; as planned ; as anticipated FR:
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คาด[v.] (khāt) EN: expect ; predict ; guess ; anticipate ; forecast ; estimate FR: évaluer ; supputer ; prévoir ; estimer ; anticiper ; conjecturer (litt.)
คาดฝัน[v. exp.] (khāt fan) EN: expect ; hope ; anticipate FR:
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate ; estimate ; tip FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer ; estimer ; évaluer
คาดคิด[v. exp.] (khāt khit) EN: expect ; anticipate ; hope FR: envisager ; projeter
คาดหมาย[v.] (khātmāi) EN: expect ; guess ; anticipate ; plan FR: prévoir ; s'attendre à
คาดไม่ถึง[adj.] (khātmaitheu) EN: unexpected ; unanticipated ; unforeseen FR: inattendu ; imprévu
คาดหวัง[v. exp.] (khāt wang) EN: expect ; hope ; anticipate FR: prévoir ; espérer ; escompter ; anticiper
มุ่งหวัง[v.] (mungwang) EN: expect ; anticipate ; hope for ; be after sth FR: escompter ; compter sur
รอคอยอย่างคาดหวัง[adj.] (rø khøi yān) EN: anticipated FR:
ตามใจนึก[X] (tāmjai neuk) EN: as one pleases ; as anticipated FR:
ตามคาดหมาย[X] (tām khātmāi) EN: as planned ; as expected ; as anticipated ; according to expectations FR:
ตั้งตาคอย[v.] (tangtākhøi) EN: look forward to ; expect ; await ; anticipate FR: attendre avec impatience
หยั่งทราบ[v.] (yangsāp) EN: foresee ; anticipate ; foretell FR:

*anticipate* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedarf {m} | voraussichtlicher Bedarfrequirement; requirements | anticipated requirement
Tilgung {f} | vorzeitige Tilgungrepayment; redemption | anticipated redemption

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *anticipate*
Back to top