ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-anticipate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น anticipate, *anticipate*,

-anticipate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What I need is someone who can anticipate my attacker's next move.ฉันต้องการคือคนที่ สามารถคาดเดาได้ว่า ว่าศัตรูฉันเคลื่อนไหว
To anticipate your every need.เพื่อตอบสนอง ทุกความต้องการของคุณ
We Don't Anticipate The Gossip That Could Resultเราประมาณไม่ได้ว่าการปรากฎของพวกเขา
I anticipate the possibilities, and I let the game play out.มันมีความเป็นไปได้ ที่เกมส์มันจะเล่นไปเอง
No matter how much we prepare for them, how much we resist the change, anticipate the moment, fight the inevitable outcome.ไม่ว่าเราจะตระเตรียมมามากแค่ไหน เราจะต้านการเปลี่ยนแปลงได้แค่ไหน ตระหนักถึงสถานการณ์ ต่อสู้กับผลลัพธ์ที่เลี่ยงไม่ได้
But I didn't anticipate that the wound is this deepแต่ข้าไม่คิดว่าจะทำให้เกิดบาดแผลลึกเช่นนี้
Let's do the concert. I'll anticipate it.ไปเล่นคอนเสิร์ตกัน ฉันจะจัดการเอง
If we are to protect ourselves, we have to be able to anticipate threats.ถ้าเราอยากจะป้องกันตัวเอง เราก็ต้องคาดหวังว่า
You know, the fellas would throw me a question, and I would try and anticipate what his response might be.รู้มั้ย คนอื่นอาจทิ้งคำถามผม แต่ผมก็จะพยายาม และร่วมกิจกรรมอะไรก็ตาม ที่เขาตอบสนองมัน
They anticipate their needs for the next quarter.พวกเขาคาดการณ์ สำหรับไตรมาสถัดไป
I don't anticipate any problems.ฉันไม่คาดหวังว่าจะเจอปัญหาอะไรทั้งนั้น
I should anticipate him scaling the building?ฉันจะไปรู้ไหม ว่ามันจะปีนขึ้นมาถึงบนนี้ได้นะ

-anticipate- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先んじる[さきんじる, sakinjiru] (v1,vi) to precede; to forestall; to anticipate
先んずる[さきんずる, sakinzuru] (vz,vi) (See 先んじる,先んずれば人を制す) to go before; to precede; to forestall; to anticipate
見通す;見とおす[みとおす, mitoosu] (v5s,vt) (1) to see without obstruction; to see through; (2) to forecast; to predict; to anticipate

-anticipate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดักคอ[v.] (dakkhø) EN: anticipate ; forestall ; impede ; thwart FR: anticiper
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คาด[v.] (khāt) EN: expect ; predict ; guess ; anticipate ; forecast ; estimate FR: évaluer ; supputer ; prévoir ; estimer ; anticiper ; conjecturer (litt.)
คาดฝัน[v. exp.] (khāt fan) EN: expect ; hope ; anticipate FR:
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate ; estimate ; tip FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer ; estimer ; évaluer
คาดคิด[v. exp.] (khāt khit) EN: expect ; anticipate ; hope FR: envisager ; projeter
คาดหมาย[v.] (khātmāi) EN: expect ; guess ; anticipate ; plan FR: prévoir ; s'attendre à
คาดหวัง[v. exp.] (khāt wang) EN: expect ; hope ; anticipate FR: prévoir ; espérer ; escompter ; anticiper
มุ่งหวัง[v.] (mungwang) EN: expect ; anticipate ; hope for ; be after sth FR: escompter ; compter sur
ตั้งตาคอย[v.] (tangtākhøi) EN: look forward to ; expect ; await ; anticipate FR: attendre avec impatience
หยั่งทราบ[v.] (yangsāp) EN: foresee ; anticipate ; foretell FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -anticipate-
Back to top