ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*amaze*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น amaze, -amaze-

*amaze* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amaze (vt.) ทำให้ประหลาดใจ See also: ทำให้แปลกใจ Syn. astonish, perplex, astound
amazed (adj.) น่าทึ่ง See also: น่าอัศจรรย์, น่าแปลกใจ Syn. bewildered, open-mounthed
amazement (n.) ความประหลาดใจ Syn. surprise, wonder
English-Thai: HOPE Dictionary
amaze(อะเมซ') vt.,n. ทำให้ประหลาดใจมาก,ทำให้งงงวย -amazement n., Syn. astonish
amazed(อะเมซดฺ') adj. ประหลาดใจ. -amazedness n., Syn. surprised
English-Thai: Nontri Dictionary
amaze(vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวงงงงวย
amazement(n) ความสนเท่ห์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง,ความงงงวย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มหัศจรรย์ใจ (v.) be amazed See also: be astonished, wonder, marvel Syn. แปลกใจ, อัศจรรย์ใจ
อัศจรรย์ใจ (v.) be amazed See also: be astonished, wonder, marvel Syn. แปลกใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm only amazed you waited two days before- hello?แปลกใจว่าเธอรอถึง สองวันก่อนที่- - เฮลโล?
I'm just amazed he allowed any of your posse to live.ผมประหลาดใจที่เขาอนุญาตไห้กองทหารของคุณจะมีชีวิตอยู่
At first, I was amazed but when you're fighting in a just cause people seem to pop up, like you, right out of the pavement.ตอนแรก ผมก็แปลกใจนะ แต่เมื่อคุณต่อสู้เพื่อความถูกต้อง ผู้คนก็จะมาหาแบบไม่คาดหวัง เหมือนคุณไง
"That day, she was amazed to discoverและในวันนั้นเอง เธอก็ต้องแปลกใจที่ค้นพบว่า ...
You were in the parking lot going, "I'm Lamaze! I'm Lamaze!" That's great!คุณนอนอยู่ในลานจอดรถ พูดว่า"ฉันฝึกมาแล้ว"
I too was growing, particularly in intellect and I was amazed at how intelligent they seemed.ฉันก็เป็นที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสติปัญญา ... ... และฉันประหลาดใจที่ว่าพวกเขาดูเหมือนฉลาด
And you'd be amazed how far Andy could stretch it.และคุณจะต้องประหลาดใจ วิธีการที่แอนดี้จะยืดมัน
What amazes me most is you were taken in by it.อะไร amazes ฉันที่สุดที่คุณจะถูกถ่ายในโดยมัน
When we first knew her in Hertfordshire, how amazed we all were to find her a reputed beauty!ครั้งแรกที่พวกเราได้รู้จักหล่อนที่ฮาร์ทฟอร์ดเชียร์ พวกเราได้ยินเกี่ยวกับชื่อเสียงในเรื่องความสวยงาม
I am palpitating with amazement and shock and surprise.ฉันกำลังสั่นด้วยความตื่นเต้น ตระหนก และ ประหลาดใจ
When I was a little kid I used to put my face right up to them, you know, and I was just amazed because it was just this mass of dots.ตอนเป็นเด็ก ผมเคยเอาหน้าแนบไปกับหนังสือพวกนี้ มันน่าแปลกที่ เมื่อเรายิ่งมองใกล้ เราก็จะเห็นมันมีแต่จุดเต็มไปหมด
I myself was amazed to learn just how much stuff the earth has to produce through our extraction process to produce a dollar of revenue for our company.ตัวผมเองตกใจเมื่อรู้ว่า โลกต้องสร้างสิ่งต่าง ๆ ให้เราขูดรีดมากแค่ไหน เพียงเพื่อทำรายได้ให้บริษัทเราสักดอลลาร์

*amaze* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
甚感诧异[shèn gǎn chà yì, ㄕㄣˋ ㄍㄢˇ ㄔㄚˋ ㄧˋ, 甚感诧异 / 甚感詫異] amazed; astonished; deeply troubled
惊讶[jīng yà, ㄐㄧㄥ ㄧㄚˋ, 惊讶 / 驚訝] amazed; astonished; to surprise; amazing; astonishment; awe
拍案[pāi àn, ㄆㄞ ㄢˋ, 拍案] lit. to slap the table (in amazement, praise, anger, resentment etc); fig. astonishing!, wonderful!, dreadful! etc
惊愕[jīng è, ㄐㄧㄥ ㄜˋ, 惊愕 / 驚愕] to stun; to shock and amaze; stupefied; astonishment
少见多怪[shǎo jiàn duō guài, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ, 少见多怪 / 少見多怪] lit. rarely seen, very strange (成语 saw); to express amazement due to lack of experience; naive expression of excitement due to ignorance
一鸣惊人[yī míng jīng rén, ㄧ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ, 一鸣惊人 / 一鳴驚人] to amaze the world with a single brilliant feat (成语 saw); an overnight celebrity
初刻拍案惊奇[chū kè pāi àn jīng qí, ㄔㄨ ㄎㄜˋ ㄆㄞ ㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄑㄧˊ, 初刻拍案惊奇 / 初刻拍案驚奇] Slap the table in amazement, Part I; first of two books of stories by Ming dynasty novelist Ling Mengchu 凌蒙初
惊奇[jīng qí, ㄐㄧㄥ ㄑㄧˊ, 惊奇 / 驚奇] amaze
惊异[jīng yì, ㄐㄧㄥ ㄧˋ, 惊异 / 驚異] amazement

*amaze* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カルバマゼピン[, karubamazepin] (n) (See レキシン) carbamazepine
ごた混ぜ[ごたまぜ, gotamaze] (n,adj-na) jumble; hodgepodge
ごちゃ混ぜ[ごちゃまぜ, gochamaze] (n,adj-na) mess; jumble; muddle; chaos
ものが言えない;物が言えない[ものがいえない, monogaienai] (exp) speechless (with amazement); struck dumb
ラマーズ[, rama-zu] (n) Lamaze
ラマーズ法[ラマーズほう, rama-zu hou] (n) Lamaze technique
レキシン[, rekishin] (n) (See カルバマゼピン) Lexin (Japanese brand of carbamazepine)
一驚[いっきょう, ikkyou] (n,vs) surprise; amazement
仰天[ぎょうてん, gyouten] (n,vs) being amazed; being horrified; being taken aback; (P)
吃驚(P);喫驚[びっくり(gikun)(P);ビックリ, bikkuri (gikun)(P); bikkuri] (vs,adv) (1) (uk) (on-mim) to be surprised; to be amazed; to be frightened; to be astonished; (adj-f) (2) (uk) (on-mim) surprise (e.g. surprise party); (P)
呆れる(P);惘れる[あきれる, akireru] (v1,vi) to be amazed; to be shocked; to be astonished; to be astounded; to be disgusted; (P)
呆れ入る[あきれいる, akireiru] (v5r,vi) to be dumbfounded; to be amazed
呆れ返る;あきれ返る[あきれかえる, akirekaeru] (v5r,vi) to be utterly amazed; to be stunned
呆れ顔[あきれがお, akiregao] (n) amazed or stunned expression
呆然;茫然;惘然[ぼうぜん;ボーゼン;もうぜん(惘然), bouzen ; bo-zen ; mouzen ( bou zen )] (adj-t,adv-to) dumbfounded; overcome with surprise; in blank amazement; in a daze
唖然;あ然;啞然(oK)[あぜん, azen] (adj-t,adv-to) dumbfounded; in mute amazement
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed
生禅[なまぜん, namazen] (n) (See 野狐禅) self-styled Zen philosophy; sciolism; dabbling in Zen
目を見張る;目をみはる[めをみはる, mewomiharu] (exp,v5r) to be wide-eyed (in surprise); to open one's eyes wide (in wonder); to be amazed (at, by)
立ち竦む;立ちすくむ[たちすくむ, tachisukumu] (v5m,vi) to be petrified; to be unable to move; to be paralyzed (with horror); to be stupefied (with amazement)
肝をつぶす;肝を潰す[きもをつぶす, kimowotsubusu] (exp,v5s) to be frightened out of one's wits; to be amazed; to be astounded; to be stunned
驚き入る[おどろきいる, odorokiiru] (v5r,vi) to be astonished; to be amazed

*amaze* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัศจรรย์[v.] (atsajan) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel FR: émerveiller
อัศจรรย์ใจ[adj.] (atsajan jai) EN: amazed ; impressed ; astonished ; astounded ; incredulous FR: émerveillé ; les bras lui en sont tombés
ความมหัศจรรย์[n.] (khwām mahat) EN: miracle ; marvel ; amazement ; splendour FR: miracle [m]
ความประหลาดใจ[n.] (khwām pralā) EN: wonder ; surprise ; astonishment ; amazement FR: stupéfaction [f] ; étonnement [m] ; ébahissement [m]
มหัศจรรย์มหัศจรรย์ใจ[v.] (mahatsajan ) EN: be amazed ; be astonished ; wonder ; marvel FR:
งงงาย[v.] (ngong ngāi) EN: be amazed ; be stunned FR: être stupéfait
พิศวง[v.] (phitsawong) EN: wonder ; amaze ; astonish ; astound FR:
พิศวง[adj.] (phitsawong) EN: surprised ; puzzled ; astonished ; amazed ; bewildering FR: étonné ; épaté ; surpris
แปลกใจ[v.] (plaēkjai) EN: be surprised ; be astonished ; be interested ; be amazed ; surprise ; wonder ; astonish ; amaze FR: être surpris ; être étonné
แปลกใจ[adj.] (plaēkjai) EN: surprised ; puzzled ; nonplussed ; amazed FR: surpris
รู้สึกประหลาดใจ[v. exp.] (rūseuk pral) EN: be amazed ; show astonishment FR: être surpris
ตะลึง[v.] (taleung) EN: be dumbfound ; be stupefied ; be at a loss ; be stunned ; be nonplussed ; be taken aback ; be in a daze ; be spellbound ; be astonished ; be amazed ; be enraptured ; be aghast FR: être pétrifié (fig.) ; être médusé ; être changé en statue de sel (loc.)
ตะลึง[adj.] (taleung) EN: enraptured ; enrapt ; amazed ; stunned ; immovable FR: pétrifié (fig.) ; terrifié ; médusé ; ébahi ; éberlué ; stupéfait
ทำให้ประหลาดใจ[v. exp.] (thamhai pra) EN: amaze ; astonish FR: stupéfier ; ébahir ; surprendre ; étonner
ทึ่ง[v.] (theung) EN: be interested ; be convinced ; be surprised ; be amazed ; be astonished FR: s'intéresser à ; être intéressé ; être impressionné
ทึ่ง[adj.] (theung) EN: amazed FR:
ตกตะลึง[v.] (toktaleung) EN: be amazed ; be surprised ; be stupefied ; marvel FR: c'est à se mettre à genoux
ตกตะลึง[adj.] (toktaleung) EN: amazed ; surprised ; stupefied ; taken aback ; electrified ; devastated ; caught off guard ; aghast FR:

*amaze* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erstaunt; verblüfft {adj} | erstaunter; verblüffter | am erstauntesten; am verblüfftestenamazed | more amazed | most amazed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *amaze*
Back to top