ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*alive*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น alive, -alive-

*alive* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alive (adj.) เต็มไปด้วย
alive (adj.) มีชีวิตชีวา Syn. alert, living
alive (adj.) มีชีวิตอยู่ See also: ยังอยู่, อยู่, ยังคงอยู่ Syn. living, live, animate, breathing Ops. dead, lifeless, inanimate
alive (adj.) รู้ (ถึงอันตราย) See also: ระวังตัว
alive and kicking (idm.) แข็งแรงดี (คำไม่เป็นทางการ) See also: แข็งแกร่ง
alive with (idm.) เต็มไปด้วย See also: ปกคลุมไปด้วย
be alive (vi.) มีชีวิตอยู่
look alive (phrv.) เร็วเข้า See also: รีบเร่ง, รีบด่วน Syn. look sharp
remain alive (vi.) ดำรงอยู่ See also: มีชีวิตอยู่, มีชีวิตรอด, อยู่รอด Syn. last
saliver (vi.) ทำน้ำลายไหล See also: ปล่อยน้ำลายไหล Syn. dribble, drool
skin someone alive (idm.) ด่าว่าอย่างรุนแรง See also: ด่าหยาบคาย
stay alive (vi.) คงอยู่ See also: อยู่, ยังคงดำเนินต่อไป
English-Thai: HOPE Dictionary
alive(อะไลว') adj. มีชีวิตอยู่, คงอยู่, กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, ครึกครื้น, เต็มไปด้วยชีวิต, สนใจต่อ, ตระหนักถึง, Syn. living, existing ###A. dead)
dead-aliveไม่มีรสชาติซึมเศร้า
dead-and-aliveไม่มีรสชาติซึมเศร้า
English-Thai: Nontri Dictionary
alive(adj) มีชีวิตอยู่,คงอยู่,ดำรงอยู่,ร่าเริง,กระปรี้กระเปร่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
born alive(ทารก) เกิดรอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จับเป็น (v.) capture alive See also: catch alive, seize alive Ops. จับตาย
ทั้งเป็น (adv.) alive Syn. เป็น, มีชีวิต Ops. ตาย
ยังมีชีวิตอยู่ (adj.) alive See also: existent, living Syn. ยังไม่ตาย, สด Ops. ตาย
ยังไม่ตาย (adj.) alive See also: existent, living Syn. ยังมีชีวิตอยู่, สด Ops. ตาย
เป็น (adj.) alive See also: existent, living Syn. ยังมีชีวิตอยู่, ยังไม่ตาย, สด Ops. ตาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He- - He's alive. He can talk!เขาเขายังมีชีวิตอยู่ เขาสามารถพูดคุย!
I practically got buried alive in flowers.{\cHFFFFFF}ฉันจริงได้ ฝังทั้งเป็นในดอกไม้
Whoever double-crosses me and leaves me alive he understands nothing about Tuco.ใครก็ตามที่หักหลังฉัน แล้วดันปล่อยให้ฉันมีชีวิตอยู่ แสดงว่ามันไม่รู้จักทูโคดี
Was Carson dead or alive when you found him?คาร์สันตายหรือยัง ตอนแกเจอมัน?
This is today, and I'm still alive today.นี่คือวันนี้และฉันยังมีชีวิตอยู่ใน วันนี้
I'm still thinking of you all, and so are you, I fondly hopes, alive, and all the kiddies still at home, to whom I send my very best.และฉันยังคงคิดของคุณทั้งหมด และเพื่อให้มีคุณฉันด้วยความ รักความหวังยังมีชีวิตอยู่ และเด็ก ๆทั้งหมดยังคงอยู่ที่ บ้าน
Is he alive? Where is he?เขายังอยู่รึเปล่า เขาอยู่ที่ไหน
But those fortunate enough to remain alive will have the privilege of being used by our revered minister of science, the good Dr Zaius.สําหรับมนุษย์ที่โชคดีรอดมา ก็จะได้รับสิทธิ์ ในการถูกใช้เพื่อการทดลอง
Getting rid of every human being alive in that...กำจัดมนุษย์ทุกผู้ทื่อยู่...
Gonna stay alive and ante up, gonna play it cheap and be on welfare the whole winter.อยากมีชีวิตปกติสุขก็ต้องยอมจ่าย... ถ้าขี้เหนียวก็ได้ขอรัฐบาลกิน ทั้งหน้าหนาวเเน่
God wants very much for us to know... "... He is alive and well and that our world can work.พระเจ้าอยากให้ทุกคน รู้ว่าท่านมีตัวตนและสบายดี
And you say God wants to affirm he's alive and he's very disappointed...คุณบอกว่าพระเจ้ายืนยันว่าท่านมีตัวตน

*alive* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人间地狱[rén jiān dì yù, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄩˋ, 人间地狱 / 人間地獄] hell on earth (成语 saw); suffering the torments of Buddhist hell while still alive; fig. having an uncomfortable time
死里逃生[sǐ lǐ táo shēng, ㄙˇ ㄌㄧˇ ㄊㄠˊ ㄕㄥ, 死里逃生 / 死裡逃生] mortal danger, escape alive (成语 saw); a narrow escape; to survive by the skin of one's teeth
九死一生[jiǔ sǐ yī shēng, ㄐㄧㄡˇ ㄙˇ ㄧ ㄕㄥ, 九死一生] nine deaths and still alive (成语 saw); a narrow escape; new lease of life
活着[huó zhe, ㄏㄨㄛˊ ㄓㄜ˙, 活着 / 活著] alive

*alive* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アライブ[, araibu] (adj-f) (1) alive; (vs) (2) to arrive
キープアライブ[, ki-puaraibu] (n) {comp} keep-alive
キープアライブメッセージ[, ki-puaraibumesse-ji] (n) {comp} keep alive message
ライブ(P);ライヴ[, raibu (P); raivu] (n,adj-f) (1) live (esp. concert, show, etc.); live performance; (2) alive; (P)
動き出す(P);動きだす[うごきだす, ugokidasu] (v5s) to come alive; to get going; to start to move; (P)
在世[ざいせい, zaisei] (n,vs) being alive; living
坑儒[こうじゅ, kouju] (n) burying Confucian scholars alive
延命[えんめい(P);えんみょう(ok), enmei (P); enmyou (ok)] (n,vs,adj-no) keeping alive longer; prolonging life; life extension; life-support; (P)
気息奄々;気息奄奄[きそくえんえん, kisokuen'en] (adj-no,adj-t,adv-to) gasping for breath; at one's last gasp; breathing feebly; on the brink of death; more dead than alive
焚書坑儒[ふんしょこうじゅ, funshokouju] (n) burning books on the Chinese classics and burying Confucian scholars alive
生かす(P);活かす[いかす, ikasu] (v5s,vt) (1) to make (the best) use of; to leverage (skills, attributes, experience, etc.); to capitalise on (experience, etc); (2) to let live; to keep alive; (3) to revive; to resuscitate; (P)
生き埋め[いきうめ, ikiume] (n) burying alive; (P)
生き生きとする[いきいきとする, ikiikitosuru] (exp,vi) (1) to scintillate; (exp,vi,vt) (2) to freshen; to come alive
生き続ける[いきつづける, ikitsudukeru] (v1) (1) to carry on; to go on with one's life; (2) to keep alive; to stay alive; to survive
生け間;活け間[いけま, ikema] (n) compartment in a fishing boat with seawater for reviving or keeping alive fresh fish or bait
石子詰め[いしこづめ, ishikodume] (n) burying alive beneath stones
風樹の嘆[ふうじゅのたん, fuujunotan] (exp) regretting one's unkindness to one's deceased parents when they were alive
食い延ばす;食い伸ばす[くいのばす, kuinobasu] (v5s) to keep alive on; to stretch food to make ends meet
鴨る[かもる, kamoru] (v5r) (1) (uk) (col) (See 鴨) to easily attain victory; to eat one's opponent alive; (2) to bilk; to swindle; to dupe
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キープアライブメッセージ[きーぷあらいぶめっせーじ, ki-puaraibumesse-ji] keep alive message

*alive* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำรงชีวิต[v.] (damrongchīw) EN: live ; subsist ; exist ; be alive FR: vivre ; subsister
ฝังทั้งเป็น[adj.] (fang thang ) EN: buried alive FR:
จับเป็น[v.] (jappen) EN: catch alive ; capture alive FR:
เขฬะ[n.] (khēla) EN: saliva FR: salive [f]
กลืนน้ำลาย[v. exp.] (kleūn namlā) EN: be hungry FR: saliver ; avoir très faim
มีชีวิต[v.] (mī chīwit) EN: live ; be alive ; breathe ; exist FR: vivre ; être en vie
มีชีวิต[adj.] (mī chīwit) EN: alive ; living FR: vivant ; en vie ; animé
มีชีวิตอยู่[adj.] (mī chīwit y) EN: alive FR:
น้ำลาย[n.] (nāmlāi = na) EN: spit ; saliva ; spittle FR: salive [f] ; bave [f] ; crachat [m]
น้ำลายไหล[v.] (nāmlāilai) EN: drool ; dribble ; salivate ; slobber ; slaver ; drivel FR: saliver ; avoir l'eau à la bouche
อกจะแตก[X] (okjataēk) EN: Oh my God! ; Man alive! FR:
อกแตก[X] (oktaēk) EN: Oh my God! ; Man alive! FR:
เป็น ๆ = เป็นๆ[adj.] (pen-pen) EN: live ; alive FR:
เป็นอยู่[X] (pen yū) EN: live ; alive FR:
ภาษาหมา ๆ[n. exp.] (phāsā mā-mā) EN: rot FR: idioties [fpl] ; balivernes [fpl]
ตายจริง[interj.] (tāi jing) EN: My God! ; What on earth! ; Man alive! FR: Ah non ! ; Zut !
ตายละ[interj.] (tāi la) EN: My God! ; What on earth! ; Man alive! FR: Bon sang !
ยังไม่ตาย[v. exp.] (yang mai tā) EN: still be alive FR: être toujours en vie
ยังมีชีวิตอยู่[adj.] (yang mī chī) EN: still alive ; surviving FR: en vie ; vivant
ยังเป็นอยู่[adj.] (yangpenyū) EN: alive FR: en vie ; vivant
ย่างสด[v.] (yāngsot) EN: burn alive FR: brûler vif
ยังอยู่[adj.] (yangyū) EN: still alive ; surviving FR: toujours en vie
อยู่[v.] (yū) EN: be alive ; be living FR: vivre ; être en vie

*alive* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebend; belebt; lebendig {adj}; am Leben | der größte lebende Schriftstelleralive | the greatest writer alive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *alive*
Back to top