ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-alive-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น alive, *alive*,

-alive- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I practically got buried alive in flowers.{\cHFFFFFF}ฉันจริงได้ ฝังทั้งเป็นในดอกไม้
Whoever double-crosses me and leaves me alive he understands nothing about Tuco.ใครก็ตามที่หักหลังฉัน แล้วดันปล่อยให้ฉันมีชีวิตอยู่ แสดงว่ามันไม่รู้จักทูโคดี
Was Carson dead or alive when you found him?คาร์สันตายหรือยัง ตอนแกเจอมัน?
This is today, and I'm still alive today.นี่คือวันนี้และฉันยังมีชีวิตอยู่ใน วันนี้
But those fortunate enough to remain alive will have the privilege of being used by our revered minister of science, the good Dr Zaius.สําหรับมนุษย์ที่โชคดีรอดมา ก็จะได้รับสิทธิ์ ในการถูกใช้เพื่อการทดลอง
Getting rid of every human being alive in that...กำจัดมนุษย์ทุกผู้ทื่อยู่...
Gonna stay alive and ante up, gonna play it cheap and be on welfare the whole winter.อยากมีชีวิตปกติสุขก็ต้องยอมจ่าย... ถ้าขี้เหนียวก็ได้ขอรัฐบาลกิน ทั้งหน้าหนาวเเน่
God wants very much for us to know... "... He is alive and well and that our world can work.พระเจ้าอยากให้ทุกคน รู้ว่าท่านมีตัวตนและสบายดี
And you say God wants to affirm he's alive and he's very disappointed...คุณบอกว่าพระเจ้ายืนยันว่าท่านมีตัวตน
If you do what I tell you when I tell you, there's no reason you should lack confidence in your chances of coming out alive and in one piece.ถ้าคุณทำสิ่งที่ผมบอกคุณเวลาผมบอกคุณ ไม่มีเหตุผลที่คุณต้องขาดความมั่นใจใน โอกาสของคุณที่จะรอดชีวิต ออกมาอย่างปลอดภัย
Linda, your husband and the others are alive but unconscious.ลินดา สามีคุณกับคนอื่นๆ รอดชีวิตแต่กำลังหมดสติ
If he's alive I want him!อย่ายุ่งกับมัน ถ้ายังไม่ตาย... ...ข้าจัดการเอง

-alive- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死里逃生[sǐ lǐ táo shēng, ㄙˇ ㄌㄧˇ ㄊㄠˊ ㄕㄥ, 死里逃生 / 死裡逃生] mortal danger, escape alive (成语 saw); a narrow escape; to survive by the skin of one's teeth
九死一生[jiǔ sǐ yī shēng, ㄐㄧㄡˇ ㄙˇ ㄧ ㄕㄥ, 九死一生] nine deaths and still alive (成语 saw); a narrow escape; new lease of life

-alive- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キープアライブメッセージ[, ki-puaraibumesse-ji] (n) {comp} keep alive message
坑儒[こうじゅ, kouju] (n) burying Confucian scholars alive
延命[えんめい(P);えんみょう(ok), enmei (P); enmyou (ok)] (n,vs,adj-no) keeping alive longer; prolonging life; life extension; life-support; (P)
気息奄々;気息奄奄[きそくえんえん, kisokuen'en] (adj-no,adj-t,adv-to) gasping for breath; at one's last gasp; breathing feebly; on the brink of death; more dead than alive
焚書坑儒[ふんしょこうじゅ, funshokouju] (n) burning books on the Chinese classics and burying Confucian scholars alive
生き生きとする[いきいきとする, ikiikitosuru] (exp,vi) (1) to scintillate; (exp,vi,vt) (2) to freshen; to come alive
生け間;活け間[いけま, ikema] (n) compartment in a fishing boat with seawater for reviving or keeping alive fresh fish or bait
石子詰め[いしこづめ, ishikodume] (n) burying alive beneath stones
風樹の嘆[ふうじゅのたん, fuujunotan] (exp) regretting one's unkindness to one's deceased parents when they were alive
食い延ばす;食い伸ばす[くいのばす, kuinobasu] (v5s) to keep alive on; to stretch food to make ends meet
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キープアライブメッセージ[きーぷあらいぶめっせーじ, ki-puaraibumesse-ji] keep alive message

-alive- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำรงชีวิต[v.] (damrongchīw) EN: live ; subsist ; exist ; be alive FR: vivre ; subsister
ฝังทั้งเป็น[adj.] (fang thang ) EN: buried alive FR:
จับเป็น[v.] (jappen) EN: catch alive ; capture alive FR:
มีชีวิต[v.] (mī chīwit) EN: live ; be alive ; breathe ; exist FR: vivre ; être en vie
มีชีวิต[adj.] (mī chīwit) EN: alive ; living FR: vivant ; en vie ; animé
มีชีวิตอยู่[adj.] (mī chīwit y) EN: alive FR:
เป็น ๆ = เป็นๆ[adj.] (pen-pen) EN: live ; alive FR:
เป็นอยู่[X] (pen yū) EN: live ; alive FR:
ยังไม่ตาย[v. exp.] (yang mai tā) EN: still be alive FR: être toujours en vie
ยังมีชีวิตอยู่[adj.] (yang mī chī) EN: still alive ; surviving FR: en vie ; vivant
ยังเป็นอยู่[adj.] (yangpenyū) EN: alive FR: en vie ; vivant
ย่างสด[v.] (yāngsot) EN: burn alive FR: brûler vif
ยังอยู่[adj.] (yangyū) EN: still alive ; surviving FR: toujours en vie
อยู่[v.] (yū) EN: be alive ; be living FR: vivre ; être en vie

-alive- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebend; belebt; lebendig {adj}; am Leben | der größte lebende Schriftstelleralive | the greatest writer alive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -alive-
Back to top