ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*หมกมุ่น*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น หมกมุ่น, -หมกมุ่น-

*หมกมุ่น* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การหมกมุ่น (n.) engrossment See also: preoccupation, immersion Syn. การหลง, การลุ่มหลง
หมกมุ่น (v.) immersed oneself in See also: be absorbed in, be engrossed in/with, be preoccupied, be occupied, be immerse in, bury oneself in
English-Thai: HOPE Dictionary
absorb(แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอา,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภาระ
absorbed(แอบซอร์บดฺ', -ซอร์บดฺ') adj. หมกมุ่น,ตั้งอกตั้งใจ, Syn. deeply engrossed)
absorption(แอบซอร์พ' เชิน) n. การดูดซึม, การรับ, การหมกมุ่น. -absortive adj.
autism(ออ'ทิสซึม) n. การคิดหมกมุ่นอยู่กับตัวเอง, ความคิดเพ้อฝัน. -autistic adj.
brown studyn. อยู่ในภวังค์,หมกมุ่นอยู่กับการดูหนังสืออย่างมาก
bury(เบ'รี) {buried,burying,buries} vt. ฝัง,ซ่อน,ปิด,กลบ,หมกมุ่น,หมก,ขจัด (ความคิด) ออก -Id. (bury the hatchet อโหสิ), Syn. inhume
devotee(เดฟ'วะที) n. ผู้มีใจศรัทธา,ผู้อุทิศตัวกับ,ผู้หมกมุ่นใน, Syn. admirer
devotion(ดิโว'เชิน) n. การอุทิศตัว,การใส่ใจ,การหมกมุ่นในทาง,การบูชา., Syn. ardour
devour(ดิเวา'เออะ) vt. กลืน,กินอย่างตะกละ ตะกลาม,เผาผลาญ,ใช้อย่างสิ้นเปลือง,หมกมุ่น., See also: devourer n. ดูdevour devouringly adv. ดูdevour
engross(เอนโกรส') vt. เอาไปหมด,ครองหมด,หมกมุ่น,ใช้ตัวใหญ่เขียน., See also: engrossedly adv. ดูengross engrosser n. ดูengross, Syn. busy
engrossingadj. หมกมุ่น,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,น่าทึ่ง,ซึ่งทำให้เพลิดเพลินมาก
immersion(อิเมอ'เชิน,-เชิน) n. การจุ่ม,การแช่,การหมกมุ่น,การมีใจจดใจจ่อ
indulge(อินดัลจฺ') vi.,vt. หมกมุ่น,ทำตามความต้องการ,ปล่อยตัว., See also: indulger n. indulgingly adv., Syn. yield to ###A. deny
indulgence(อินดัล'เจินซฺ) n. การหมกมุ่น,การทำตามความรู้สึก,การปล่อยตัว,การทำตามใจตัว,ความหลงระเริง,การยึดเวลาการชำระหนี้ vt. ทำให้หมกมุ่น,ทำให้ตามใจตัว, Syn. gratification
indulgent(อินดัล'เจินทฺ) adj. หมกมุ่น,ตามใจตัว,ปล่อยตัว,ยินยอม,หลงผิด,ดื่ม,ซ่องเสพสุขอย่างไม่ลืมตา, Syn. pampering ###A. displined
lecher(เลช'เชอะ) {lechered,lechering,lechers} n. ผู้มักมากในกามตัณหา. vi.หมกมุ่นในกามตัณหา, Syn. rake,debauchee
licentious(ไลเซน'เชิส) adj. มักมากในกาม,หมกมุ่นในโลกียวิสัย,ไม่มีศีลธรรม,ผิดกฎหมาย,แหกคอกประเพณี,ไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์., See also: licentiousness n. ดูlicentious, Syn. wanton,lustful
lost(ลอสทฺ) adj. สูญหายไป,เสียไป,ไม่พบ,หาย,สูญเสียเปล่า,แพ้,ถูกทำลาย,พินาศ,หมกมุ่น,ไม่มีคนรู้,ไร้ความหวัง. Id. (Get lost! หลีกไปอย่ารบกวน.) vt.,vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ lose
prepossess(พรีพะเซซ') vt. ครอบงำจิตมาก่อน,หมกมุ่น,ไตร่ตรองมาก่อน,ถูกใจแต่แรกเริ่ม,มีจิตโน้มเอียง, See also: prepossessing adj. prepossession n.
satyr(เซ'เทอะ) n. เทพารักษ์ที่อยู่ในป่า,มีรูปร่างกึ่งคนกึ่งแพะ ชอบหมุกมุ่นในตัณหาราคะ,ผู้ชอบหมกมุ่นในตัณหาราคะ,, See also: satyric,satyrical adj., Syn. lecher
self-indulgence(เซลฟฺ'อินดัลเจินซฺ) n. การปล่อยตัวเองให้หมกมุ่นอยู่ในโลกีย์,การปล่อยตัว,การตามใจตัว., See also: self-indulgent adj.
sensual(เซน'ชวล) adj. เกี่ยวกับราคะ,หมกมุ่นในรสชาติ,มั่วโลกีย์,แห่งกาย,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,กระตุ้นความรู้สึก,กระตุ้นรสชาติ,ทางโลก,ฆราวาส,เกี่ยวกับความรู้สึก, Syn. fleshly,lewd
sensualise(เซน'ชูไลซ) vt. ทำให้เกิดราคะ,ทำให้หมกมุ่นในรสชาติ,ทำให้มั่วโลกีย์,ทำให้เกิดความรู้สึก,ทำให้เป็นลักษณะทางโลก., See also: sensualisation n. sensualization n.
sensualize(เซน'ชูไลซ) vt. ทำให้เกิดราคะ,ทำให้หมกมุ่นในรสชาติ,ทำให้มั่วโลกีย์,ทำให้เกิดความรู้สึก,ทำให้เป็นลักษณะทางโลก., See also: sensualisation n. sensualization n.
sensuous(เซน'ชูอัส) adj. เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับความรู้สึกสัมผัส,เกี่ยว กับอวัยวะสัมผัส,เกี่ยวกับโลกีย์,หมกมุ่นในกามโลกีย์., See also: sensuousness n. sensuosity n., Syn. sensory,dissolute
sexy(เซค'ซี) adj. หมกมุ่นในกาม,มั่วโลกีย์,กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ,น่าตื่นเต้น,น่าสนใจ
wallow(วอล'โล) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,หมกมุ่น,ไปด้วยความยากลำบาก,n. การกลิ้งการเกลือกกลิ้ง,สถานที่สัตว์เกลือกกลิ้ง,ปลักควาย, See also: wallower n., Syn. grovel,flounder,revel
welter(เวล'เทอะ) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,พลิก,เปียก,ชุ่ม,หมกมุ่น,จุ่ม,พัวพัน n. ความสับสนวุ่นวาย,ความหมกมุ่น,ความมั่วสุม,ความสับสนปนเป,ความโกลาหล,การกลิ้ง,การเกลือกกลิ้ง, Syn. commotion,tumult
wrap(แรพ) vt.,n. (สิ่งที่) ห่อ,มัด,พัน,ม้วน,คลุม,ปิดบัง,อำพราง vi. ห่อตัวเอง,ถูกห่อ,ถูกม้วน, -Phr. (wrapped up in ดูดซึมมาก หมกมุ่นใน), See also: wraps n. เสื้อผ้าชั้นนอก, Syn. envelop,conceal
English-Thai: Nontri Dictionary
absorb(vt) ดึงดูด,ซึมซับ,ดูดกลืน,หมกมุ่น,รับภาระ
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
absorption(n) การดูดซึม,การซึมซับ,ความหมกมุ่น
immersion(n) การจุ่ม,การฝัง,การจม,การท่วม,การแช่,ความหมกมุ่น
indulge(vi,vt) ยอมตาม,อภัย,ผ่อนผัน,ปล่อยตัว,มั่วสุม,ซ่องเสพ,หมกมุ่น
indulgence(n) การมั่วสุม,การยอมตาม,การผ่อนผัน,การปล่อยตัว,การหมกมุ่น
indulgent(adj) ยอมตาม,ตามใจ,ผ่อนปรน,อภัย,หลงผิด,หมกมุ่น
intensive(adj) แรง,ละเอียด,คร่ำเคร่ง,หมกมุ่น,หนาแน่น,เข้ม
lecherous(adj) มีตัณหาจัด,มักมากในกาม,หมกมุ่นในกาม
prepossess(vt) ทำให้ถูกใจ,โน้มน้าว,ครอบงำ,ทำให้หมกมุ่น
prepossession(n) ความมีใจชอบ,ความโน้มน้าว,การหมกมุ่น
sensuous(adj) เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับประสาทสัมผัส,หมกมุ่นในโลกีย์
wallow(vi) กลิ้งเกลือก,หมกมุ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
debaucheryความเสเพล, ความหมกมุ่นทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Egomaniaการหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของตัวเองอย่างมากผิดปกติ [การแพทย์]
Monomaniaการหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างผิดปกติ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
absorb (vt.) ทำให้หมกมุ่น See also: ทำให้สนใจ, ทำให้ง่วนอยู่กับ Syn. engross, engage
absorb in (phrv.) หมกมุ่น See also: จดจ่ออยู่กับ, จมอยู่กับ, วุ่นวายอยู่กับ
absorbed (adj.) ที่หมกมุ่นกับ Syn. engrossed, immersed
absorption (n.) การหมกมุ่น
addict (n.) ผู้ที่หมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
be plunged in thought (idm.) คิดหมกมุ่นกับ See also: จมอยู่กับ (ความคิด)
engross in (phrv.) หมกมุ่นอยู่กับ See also: ง่วนอยู่กับ, สนใจ Syn. absorb in
engrossed (adj.) ที่หมกมุ่นกับ Syn. immersed
engrossment (n.) การหมกมุ่น See also: ความจดจ่อ
eroticism (n.) การหมกมุ่นในกามารมณ์ See also: การหมกมุ่นในเรื่องเพศ
immerse (vt.) หมกมุ่น See also: จดจ่อ, ง่วนอยู่กับ Syn. absorb, engross
immersed (adj.) ที่หมกมุ่นกับ Syn. engrossed
immersion (n.) การหมกมุ่น See also: การมีใจจดจ่อ, การง่วนอยู่กับบางสิ่ง
lech (n.) ชายหมกมุ่นในตัณหาราคะ Syn. libertine, rake
lose (vt.) หมกมุ่น See also: เพลิน, ลืมตัว
obsessive (adj.) ที่คิดหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป See also: ที่ถูกครอบงำด้วยความคิดใดความคิดหนึ่ง
obsessive (n.) คนที่คิดหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป See also: คนที่ถูกครอบงำ
obsessively (adv.) อย่างหมกมุ่น
one-track mind (idm.) จิตใจหมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (มักเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์)
satyr (n.) ชายหมกมุ่นในตัณหาราคะ Syn. libertine, rake, lech
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If you want to indulge this fantasy, it's your businessถ้าคุณอยากจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพ้อฝันพวกนี้ มันก็เรื่องของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's too consumed by his own life to pay any attention to mine as long as he can trot out his daughter, the prima ballerinaใจเย็นน่า พ่อน่ะมัวแต่หมกมุ่นกับตัวเอง ...ไม่มาสนใจเรื่องฉันหรอก.. ตราบใดที่ยังบงการชีวิต สาวน้อยนักบัลเล่ต์คนนี้ได้
Yes, and what I most admire... is the way you've captured the voice of the common people.คือแบบว่าตอนแรก ฉันกลัวว่าคุณจะเป็น พวกกวีเอกที่ชอบหมกมุ่น อยู่กับตัวเองน่ะค่ะ
I mean, he'd been messed up about it for days.แบบว่า.. เขาหมกมุ่นกับมัน มาตั้งหลายวัน
A bunch of obsessed, revenge-Driven sociopathsไอ้พวกต่อต้านสังคม หมกมุ่น ชอบล้างแค้น
The law and order hard ass sheriff who's been obsessed about finding Freebo for killing his little brother.ตร.เชอร์ริฟผู้รักษากฎและระเบียบตัวเข้ม คนที่หมกมุ่นอยู่กับการตามหาฟรีโบ ที่ฆ่าน้องชายของเขา
You were handling the bowel incorrectly, which you would know if you weren't allowed to clock so many hours in cardiothoracics at the expense of your general surgery knowledge.คุณจัดการกับลำไส้ผิดวิธี ซึ่งคุณก็น่าจะรู้ ถ้าคุณไม่มัวแต่เอาเวลาไปหมกมุ่นกับเรื่องหัวใจมากไป ก็คงได้ใช้เวลาไปเรียนรู้เรื่องการผ่าตัดทั่วไป
The sue sylvester who has been obsessed With sabotaging your every move is now just a distant memory.ซู ซิลเวสเตอร์ ผู้ที่หมกมุ่นอยู่กับ การบ่อนทำลายนาย กลายเป็นอดีตไปแล้ว
I have no friends at school, and now my boyfriend would rather obsess about a restaurateur than spend quality time with me... and hasn't, by the way, in five days.ฉันไม่มีเพื่อนที่มหาวิทยาลัย แล้วตอนนี้แฟนของฉัน เลือกที่จะหมกมุ่นเกี่ยวกับร้านอาหาร มากกว่าใช้เวลาอยู่กับฉัน
Sigan couldn't bear the thought that his wealth and power would die with him, so he became obsessed with finding a way to defeat death itself.ซิแกนทนไม่ได้กับความคิดที่ว่า ทรัพย์สมบัติและพลังอันมากมาย จะต้องตายไปกับเค้าด้วย เพราะงั้นเค้าถึงได้หมกมุ่นอยู่กับการ หาวิธีเอาชนะความตาย...
He's obsessed with her, man.เขา หมกมุ่นอยู่กับ เธอ คน
You have a beautiful smile.กลับมานี่ พี่ใส่แค่รองเท้านะ [Chairmanซูโร หมกมุ่นอยู่กับสถานการณ์นี้และเข้าไปที่เวที] กลับมานี่ พี่ใส่แค่รองเท้านะ
Mr. Vaziri, your obsession with sport will no doubt diminish your mental acuity.คุณวาซีรี่ ความหมกมุ่นของคุณ เรื่องเบสบอลเนี่ย จะทำให้ความเฉลียวฉลาดทางด้านจิตใจของคุณลดลงนะ
Uh, since you started spiraling into the dark place.เอ่อ ก็ตั้งแต่ที่นายมัวแต่หมกมุ่น เรื่องลึกลับ
I know she's your friend, but isn't she kind of a self-absorbed, narcissistic diva?ฉันรู้ว่าหล่อนเป็นเพื่อนเธอ แต่หล่อนไม่ใช่หรอที่เป็นพวก หมกมุ่นกับตัวเอง นางเอกที่หลงตัวเองหน่ะ?
You do understand that it will distract you from obsessing over the rich variety of sweet loving that your ex-boyfriend is currently receiving from the fiery jewel of Mumbai.เธอเข้าใจใช่ไหมว่านี่จะเบนความสนใจเธอ จากการหมกมุ่นเรื่อง การแสดงความเสน่หาหลากรูปแบบ
Ever since then, I have been obsessed with trying to capture proof that these things were real.และหลังจากนั้น ผมก็หมกมุ่นในการพยายามที่จะหาหลักฐาน และพิสูจน์ให้เห็น ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริง
Years watching over patients in the operating room made Hameroff obsessed with understanding the link between brain activity and consciousness.ปีที่เฝ้าดูผู้ป่วยในห้องปฏิบัติการ ทำให้ แฮเมอออฟ หมกมุ่นอยู่กับ การทำความเข้าใจการเชื่อมโยง ระหว่างการทำงานของสมองและมี จิตสำนึก
Well, maybe I am; you know, maybe it is all in my head, but you're in it now, Virgil, up to your fucking neck, and so is your weird little brother, so don't even think about bailing on me.โอเค, อาจจะใช่ เพราะฉันหมกมุ่นกับมันมาตลอด แต่ตอนนี้คุณเข้ามาเกี่ยวข้องเต็มตัว เวอร์จิล ตามใจคุณแล้วกัน, โอ้แล้วก็ ไอ้น้องพฤติประหลาดของคุณด้วย
Molly gave up her obsessive food journal and started eating better.มอลลี่เลิกการบันทึกโภชนาการ ที่เธอเคยหมกมุ่น และเริ่มกินเยอะขึ้น
You know, maybe it is all in my head, but you're in it now, Virgil, up to your fucking neck!โอเค, อาจจะใช่ เพราะฉันหมกมุ่นกับมันมาตลอด แต่ตอนนี้คุณเข้ามาเกี่ยวข้องเต็มตัว เวอร์จิล ตามใจคุณแล้วกัน,
Oh, he's passionate about his job, but he's a 10.โอ้ เขาหมกมุ่นกับงาน แต่เค้าได้คะแนนเต็ม 10
Why is everybody so obsessed with the fact that he hasn't said anything?ทำไมทุกคนถึงได้ หมกมุ่นกับเรื่องที่เขา ไม่ได้พูดอะไรนักนะ
Leonard, a word of advice-- moody self-obsession is only attractive in men who can play guitar and are considerably taller than you.เลนเนิร์ด ขอแนะนำสักหน่อยนะ การฉุนเฉียวหมกมุ่นอยู่กับตัวเอง นั้นมันน่าดึงดูดแค่ผู้ชายที่เล่นกีตาร์เป็น และค่อนข้างสูงกว่าคุณเท่านั้น
If this unsub is so obsessed with death, then Jake Shepherd was the perfect person to talk to.ถ้าคนร้ายคนนี้ หมกมุ่นกับความตาย เจคก็เป็นคนที่เหมาะที่สุด ที่เขาจะคุยด้วย
And now we think that his preference evolved into an erotomanic obsession with Hope Kingston.และตอนนี้เราคิดว่า ความชอบนั้นพัฒนาขึ้น เป็นความหมกมุ่นทางเพศ ต่อโฮป คิงสตัน
Convinced my parents' death was no accident...หลังจากมั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่ผม ไม่ใช่อุบัติเหตุ ผมเริ่มหมกมุ่นกับมนต์ดำ และไสยเวทย์โบราณ
I'm cunning, I'm vindictive, I spend a large portion of every day vibrating with a palpable sense of wild, irrational rage.ชั้นเจ้าเล่ห์ อาฆาตมาดร้าย ตลอดเวลา แทบทุกวัน ชั้นหมกมุ่น กับความโมโหร้ายแบบไม่มีเหตุผล
And he knew that she could be a little obsessed sometimes, but he didn't let it get to him.เขาก็รู้ว่าบางครั้งแม่เธอ ก็หมกมุ่น แต่เขาไม่ปล่อยให้มัน มากวนใจเขาหรอก
Look, Abed's obsession with Greendale doesn't make him crazy.ฟังนะครับ ความหมกมุ่นในกรีนเดลของอาเบด ไม่ได้ทำให้เขาบ้า
So I tell you what-- why don't you call me back once you've gotten off the self-absorption train and decide to be a real hero, the kind that Cindi is waiting for.ทำไมคุณไม่โทรกลับมาหาฉัน ตอนที่คุณสลัด ความหมกมุ่นตัวเองออกไป\ และตัดสินใจจะเป็นฮีโร่ที่แท้จริง ในแบบที่ซินดี้รออยู่
My bad, but I was a little preoccupied raising your child.ความผิดฉัน แต่ฉัน หมกมุ่นหน่อย กับการเลี้ยงลูกคุณ
Stopped going to work, became obsessed with news of the survivors, and then I heard about the debris fields.ฉันไม่ไปทำงาน เฝ้าแต่หมกมุ่นอยู่กับ ข่าวคราวของผู้รอดชีวิต แล้วฉันก็ได้ยินเรื่อง เกี่ยวกับเศษซากสิ่งปรักหักพังที่ลอยมา
I have been... so consumed with trying to figure out who did this that I push people away.ฉันนั้นมัวแต่.. หมกมุ่นอยู่กับ การพยายามคิดให้ออกว่า ใครเป็นคนทำเรื่องพวกนี้
I will be in my office, getting caught up on the white binders.ผมจะอยู่ที่นี่ หมกมุ่นอยู่กับ การจัดแฟ้มสีขาว
The doctors thought it was a stroke, but he healed, and he became obsessed with... patterns, and that led him to... numbers, and equations.หมอคิดว่า เป็นอาการของเลือดออกในสมอง,แต่ก็ รักษาหายแล้ว,และเขา กลับกลายเป็นหมกมุ่นอยู่กับ รูปแบบ,และซึ่งนำเขาไปยัง
Sister, this obsession with Dr. Arden has to stop.ซิสเตอร์ ความหมกมุ่นในเรื่องของคุณหมออาร์เดน สมควรจะหยุดได้แล้วนะ
He was obsessed with it, so obsessed, in fact, that HG became concerned.เขาหมกมุ่นกับมันมาก หมกมุ่นจนกระทั่ง เอชจี เริ่มเป็นห่วง
Seems like a waste of a good obsession.ดูเหมือนเป็นการจ่ายเสียเปล่า ให้การหมกมุ่น ซะมากกว่า
I need to remind the world that I am not the hypersexual heathen Nelly Yuki labeled me.ฉันอยากจะบอกให้โลกรู้ว่าฉันไม่ใช่ พวกลัทธิหมกมุ่นทางเพศอย่างที่ เนลลี่ ยูกิป้ายสีฉัน
And yes, that is a cleverly veiled reference to Howard's lifelong obsession to crawl back into her spacious womb.ใช่ นั่นเป็นการเสียดสีที่แยบยล ถึงการหมกมุ่นของฮาเวิร์ด ที่จะคลานกลับเข้ามดลูกของแม่เขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *หมกมุ่น*
Back to top