ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lech

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lech*, -lech-

lech ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lech (n.) ชายหมกมุ่นในตัณหาราคะ Syn. libertine, rake
lech after (phrv.) อยากมีเพศสัมพันธ์กับ (คำสแลง) See also: หมกมุ่นในกามตัณหากับ Syn. lust after
lech for (phrv.) อยากมีเพศสัมพันธ์กับ (คำสแลง) See also: หมกมุ่นในกามตัณหากับ Syn. lust after
lecher (n.) ผู้มักมากในกามตัณหา
lecherous (adj.) ที่มีกิเลส See also: ที่มีตัณหา, ที่ลุ่มหลงในตัณหา Syn. lustful
lechery (n.) ความปรารถนาอย่างมาก (โดยเฉพาะทางเพศ) Syn. lust, prurience
English-Thai: HOPE Dictionary
lecher(เลช'เชอะ) {lechered,lechering,lechers} n. ผู้มักมากในกามตัณหา. vi.หมกมุ่นในกามตัณหา, Syn. rake,debauchee
lecherous(เลช'เชอรัส) adj. มักมากในกามตัณหา,กระตุ้นราคะ,เต็มไปด้วยราคะ., See also: lecherousness n. ดูlecherous
lechery(เลช'เชอรี) n. ความมักมากในกามตัณหา
English-Thai: Nontri Dictionary
lecherous(adj) มีตัณหาจัด,มักมากในกาม,หมกมุ่นในกาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสือผู้หญิง (n.) lecher See also: fox
บ้ากาม (adj.) lecherous See also: lustful, satyric, nymphomaniacal Syn. บ้าตัณหา, ตัณหาจัด
บ้าตัณหา (adj.) lecherous See also: lustful, satyric, nymphomaniacal Syn. ตัณหาจัด

lech ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好色[hào sè, ㄏㄠˋ ㄙㄜˋ, 好色] to want sex; given to lust; lecherous; lascivious; horny
色色迷迷[sè sè mí mí, ㄙㄜˋ ㄙㄜˋ ㄇㄧˊ ㄇㄧˊ, 色色迷迷] crazy about sex; lecherous; horny
色迷[sè mí, ㄙㄜˋ ㄇㄧˊ, 色迷] crazy about sex; lecherous; horny
好色之徒[hào sè zhī tú, ㄏㄠˋ ㄙㄜˋ ㄓ ㄊㄨˊ, 好色之徒] lecher; womanizer; dirty old man
淫鬼[yín guǐ, ˊ ㄍㄨㄟˇ, 淫鬼] lecherous devil
色狼[sè láng, ㄙㄜˋ ㄌㄤˊ, 色狼] lecher; sex maniac; rapist

lech ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エロ爺[エロじじい, ero jijii] (n) (sl) dirty old man; pervert; groper (on trains); lecher
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross)
スティープルチェイス[, sutei-puruchieisu] (n) steeplechase
テレチョイス[, terechoisu] (n) {comp} Telechoice
むっつり助兵衛[むっつりすけべえ, muttsurisukebee] (n) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it
むっつり助平[むっつりすけべい;むっつりすけべ, muttsurisukebei ; muttsurisukebe] (n) (See むっつり・1) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it
助兵衛[すけべえ, sukebee] (adj-na,n) (See 助平・すけべい) lewdness; lewd person; lecher
助兵衛根性[すけべえこんじょう, sukebeekonjou] (n) (1) lechery; lewdness; (2) greed
助平;助け平(io)[すけべい;すけべ, sukebei ; sukebe] (adj-na,n) lewdness; lewd person; lecher
助平根性[すけべいこんじょう, sukebeikonjou] (n) (1) lechery; lewdness; (2) greed
好き者[すきもの, sukimono] (n) (vulg) dilettante; lecher; nymphomaniac
好色っ漢;好色漢[こうしょっかん(好色っ漢);こうしょくかん(好色漢), koushokkan ( koushoku tsu kan ); koushokukan ( koushoku kan )] (n) lecher
淫乱[いんらん, inran] (adj-na,adj-no) debauched; lewd; lascivious; lecherous; salacious; wild
漁色[ぎょしょく, gyoshoku] (n) lechery; debauchery; philandering
漁色家[ぎょしょくか, gyoshokuka] (n) lecher; philanderer
狒々;狒狒[ひひ;ヒヒ, hihi ; hihi] (n) (1) (uk) baboon; (2) lecher; dirty old man; skirt-chaser
猟色[りょうしょく, ryoushoku] (n) lechery; philandering; lewdness; debauchery
色好み[いろごのみ, irogonomi] (n) sensuality; lechery
Japanese-English: COMDICT Dictionary
テレチョイス[てれちょいす, terechoisu] Telechoice

lech ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอแดด[n.] (aidaēt) EN: reflected heat of the sun ; warmth of the sun FR: chaleur réfléchie du soleil [f]
อันเดอร์เลชท์[TM] (Andoēlēt) EN: Anderlecht FR: Anderlecht [m] ; Sporting d'Anderlecht [m] ; RSC Anderlecht [m] ; RSCA [m]
อัพโหลด[v.] (aplōt) EN: upload FR: télécharger
อร่อยดีจัง[adj.] (arøi dī jan) EN: very good ; delicious ; yummy FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยจัง[adj.] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
บลาสทูเลชัน [n.] (blātthūlēch) EN: blastulation FR:
บุ่มบ่าม[adj.] (bumbām) EN: rash ; precipitous FR: impulsif ; irréfléchi
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
ดาวน์โหลด[v.] (dāolōt) EN: download FR: télécharger
ดาวน์โหลดไฟล์[v. exp.] (dāolōt fāi) EN: download a file FR: télécharger un fichier
ดาวน์โหลดเกม = ดาวน์โหลดเกมส์[v. exp.] (dāolōt kēm) EN: FR: télécharger un jeu
ดาวน์โหลดหนัง[v. exp.] (dāolōt nang) EN: FR: télécharger un film
ดาวน์โหลดเพลง[v. exp.] (dāolōt phlē) EN: FR: télécharger des chansons ; télécharger de la musique
ดาวน์โหลดโปรแกรม[v. exp.] (dāolōt prōk) EN: FR: télécharger un logiciel
เดินเล่นซื้อของ[v. exp.] (doēn len se) EN: go window shopping FR: faire du lèche-vitrine
หุนหัน[adj.] (hunhan) EN: hasty ; rash ; impetuous ; quick-tempered ; irascible FR: imprudent ; irréfléchi ; impétueux
หุนหันพลันแล่น[v.] (hunhanphlan) EN: be rash ; be hasty ; be impetuous FR: agir sans réfléchir
เกมปาลูกดอก[n. exp.] (kēm pā lūkd) EN: darts FR: jeu de fléchettes [m]
คำนึง[v.] (khamneung) EN: consider ; take into consideration ; take into account ; think of ; meditate ; contemplate FR: tenir compte de ; prendre en considération ; considérer ; réfléchir ; méditer
คิด[v.] (khit) EN: think ; meditate ; imagine ; contemplate FR: penser ; songer ; imaginer ; réfléchir
คิดอะไรไม่ออก[v. exp.] (khit arai m) EN: FR: être incapable de réfléchir
คิดดูให้ดี[v. exp.] (khīt dū hai) EN: FR: réfléchir à deux fois ; réfléchir mûrement
คิดดูก่อน[v. exp.] (khīt dūkøn) EN: think it over ; reflect (on) ; let me think about it FR: réfléchissons-y d'abord
คิดก่อน[v. exp.] (khit køn) EN: think about FR: réfléchir
คิดลึก[v.] (khitleuk) EN: think deeply ; think profoundly ; ponder over FR: réfléchir profondément ; réfléchir intensément
คิดมาก[v.] (khitmāk) EN: think over ; consider seriously ; think too much ; think too hard ; overthink ; worry FR: réfléchir abondamment ; se faire du souci ; être tracassé ; ressasser
คิดหนัก[v. exp.] (khit nak) EN: give something a lot of tought ; think hard ; ponder ; deliberate FR: réfléchir fortement
คิดหน่อย[v. exp.] (khit nǿi) EN: FR: réfléchir
คลิกลูกศร = คลิกที่ลูกศร[v. exp.] (khlik lūksø) EN: FR: cliquer la flèche
คนขี้ประจบ[n. exp.] (khon khī pr) EN: flatterer ; boot-licker ; brown-noser ; crawler FR: flatteur [m] ; lèche-botte [m] (fam.) ; lèche-cul [m] (vulg.) ; frotte-manche [m] (Belg.)
กลุ่มดาวลูกธนู[n. prop.] (klum dāo Lū) EN: Sagitta FR: constellation de la Flèche [f] ; La Flèche
เกร็ง[v.] (kreng) EN: contract ; harden ; tense ; shorten ; reduce ; shrink ; stiffen FR: contracter ; fléchir
กูดดอย[n. exp.] (kūt døi) EN: Blechnum orientale FR: Blechnum orientale
หลับตานึก[v. exp.] (laptā neuk) EN: think with one's eyes closed FR: réfléchir les yeux fermés ; penser les yeux clos
เลีย[v.] (līa) EN: lick ; lap FR: lécher ; laper ; passer la langue sur
เลียแข้ง[v. exp.] (līa khaeng) EN: flatter ; fawn on ; toady ; curry favor with FR: flatter ; lécher les bottes ; lécher le cul (vulg.)
เลียแสตมป์[v. exp.] (līa sataem) EN: FR: lécher un timbre
เลียตีน[v. exp.] (līa tīn) EN: be a bootlicker FR: être un lèche-bottes

lech ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
androgen {adj}; vom männlichen Geschlechtshormon [med.]androgenic; masculine
Backblech {n} | Backbleche
wegen {prp; +Genitiv} | wegen des schlechten Wetters; des schlechten Wetters wegen | wegen des Regens | nur wegen euch | von Berufs wegenbecause of; owing to | because of the bad weather | owing to the rain | all because of you | for professional reasons
Schwarzblech {n} | Schwarzbleche
Blechblasinstrument {n}; Blechinstrument
Erziehung {f} | schlechte Erziehung
Kuchenblech {n} | Kuchenbleche
Büchse {f}; Blechbüchse
Gewissen {n} | ein schlechtes Gewissen (wegen)conscience | a guilty conscience (about)
Erythrasma {n}; Zwergflechte
Geschlecht {n} | Geschlechter
Blechkiste {f} | Blechkisten
Genus {m}; Geschlecht
Genitalien {pl}; Geschlechtsteile
Politik {f} | eine schlechte Politik | flexible Politik
Hindernisrennen {n}steeplechase
Trübsinn {m}; schlechte Laune
Impetigo {n}; Eiterflechte
Flechte {f} [bot.] [med.] | Flechten
Dur {n} (Tongeschlecht) [mus.] | Stück in F-Durmajor | piece in F major
Manieren {pl} | gute Manieren | schlechte Manieren | mit guten Manierenmanners | good manners | bad manners | well-mannered
Moll {n} (Tongeschlecht) [mus.] | a-Mollminor | A minor
Nervengeflecht {n}; Gefäßgeflecht
geschlechtslos; ungeschlechtlich {adj} | geschlechtsloses Wesen; ungeschlechtliche Pflanzeneuter | neuter
Pityriasis {f}; Kleienflechte
Schutzkappe {f}; Schutzblech
Pubertät {f}; Geschlechtsreife
Geschlechtstrieb {m} | abnormer Geschlechtstrieb des Mannessexual instinct | satyriasis
Sex {m}; Geschlechtsverkehr
Blech {n}; Walzblech
Schirmgeflecht {n} [electr.] | überstehendes Schirmgeflechtshielding braid | protruding shielding braid
Sodomie {f}; Geschlechtsverkehr mit Tierensodomy
löslich; auflösbar {adj} | löslicher | am löslichsten | lösliche Salze | schwer löslich; schlecht löslichsoluble | more soluble | most soluble | soluble salts | hardly soluble
Schlechtwetterperiode {f} | Schlechtwetterperioden
Konservenbüchse {f}; Zinnblechbüchse
Blechschmied {m} | Blechschmiede
Trieb {m}; Geschlechtstrieb
urogenital {adj}; die Harn- und Geschlechtsorgane betreffend [anat.]urogenital
Geschlechtskrankheit {f} | Geschlechtskrankheiten
Vulva {f}; äußere weibliche Geschlechtsteile; weibliche Scham

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lech
Back to top