ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ตาขาว*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ตาขาว, -ตาขาว-

*ตาขาว* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้ขลาดตาขาว (v.) be cowardly See also: be chicken-hearted, be timid, be spineless, be yellow, be craven, be fearful, be scared Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด, ตาขาว Ops. กล้า
ขี้ขลาดตาขาว (adj.) timid See also: timorous, chicken-hearted, fearful, afraid, scared, coward, craven Syn. กลัว, ขี้กลัว, ขลาด, ไม่กล้า, ตาขาว Ops. กล้า
ขี้ขลาดตาขาว (v.) be a chickenshit See also: be a coward, be a pansy, be a chicken, be yellow, have a yellow streak Syn. กลัว, ขี้ขลาด, ตาขาว Ops. กล้า
คนตาขาว (n.) coward See also: craven, poltroon Syn. คนขี้กลัว, คนขลาด Ops. คนกล้าหาญ
ตาขาว (n.) white of the eye
ตาขาว (adj.) cowardly See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow Syn. ขี้ขลาด, ขลาด
ตาขาว (n.) white of the eye See also: white portion of the eye, sclerotic coat of the eye Ops. ตาดำ
ตาขาว (adj.) chicken-hearted See also: cowardly, craven, pusillanimous, faint-hearted, timid Syn. ขี้ขลาด, ขลาด Ops. เก่งกล้า, แกร่งกล้า, กล้าหาญ
ตาขาว (n.) white of the eye
ตาขาว (adj.) cowardly See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow Syn. ขี้ขลาด, ขลาด
English-Thai: HOPE Dictionary
chicken-heartedadj. ขี้ขลาด,ตาขาว,กลัว -S...
chicken-liveredadj. ขี้ขลาด,ตาขาว
conjunctiva(คอนจังคฺไท'วะ) n. เยื่อตาขาว -pl. conjunctivas,conjunctivae
conjunctivitis(คอนจังคฺทิไว'ทิส) n. เยื่อตาขาวอักเสบ
craven(เคร'เวิน) adj. ขลาด,ขี้ขลาด,ตาขาว n. คนขี้ขลาด. vt. ทำให้ขี้ขลาด., See also: cravenness n. ดูcraven, Syn. dastardly,cowardly
fainthearted(เฟนทฺ'ฮาร์ท'ทิด) adj. ขาดความกล้า,ขี้ขลาด,ตาขาว,โลเล., See also: faintheartedly adv. faintheartedness n., Syn. timid
poor-spiritedadj. ขี้ขลาด,ตาขาว
pusillanimity(พิวซิล'ละนิม'มิที) n. ความขี้ขลาดตาขาว,ใจอ่อนแอ, Syn. timidity
pusillanimous(พิวซะแลน'นิเมิส) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,ใจอ่อนแอ,ใจปลาซิว,ใจไม่เข้มแข็ง, Syn. cowardly
recreant(เรค'ริเอินทฺ) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,ทรยศ,หักหลัง,ไม่ซื่อสัตย์,เนรคุณ n. คนขี้ขลาด,คนทรยศ,คนหักหลัง, See also: recreance n. recreancy n.
scleraชั้นตาขาว
timid(ทิม'มิด) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,เหนียมอาย,ขวยเขิน,ขี้ตื่น., See also: timidity,timidness n. timidly adv., Syn. shy,fearful
timorous(ทิม'เมอรัส) adj. เต็มไปด้วยความกลัว,ขี้ขลาด,ตาขาว,ขี้ตื่น., See also: timorously adv.
yellow(เยล'โล) adj. สีเหลือง,เกี่ยวกับชนชาติมองโกลอยด์,เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง,ซีดเหลือง,ขี้ขลาด,ตาขาว,ไว้ใจไม่ได้,เก่า,คร่ำครึ,หวาดระแวง n. สีเหลือง,ไข่แดง,สีย้อมสีเหลือง vt.,vi. ทำให้เป็นสีเหลือง,กลายเป็นสีเหลือง., See also: yellowness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
CHICKEN-chicken-hearted(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ไม่กล้า,กลัว
coward(n) คนขี้ขลาดตาขาว
craven(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ขลาดกลัว
dastard(adj) ขลาด,ขี้ขลาด,ขี้ขลาดตาขาว
timorous(adj) ขี้ตื่น,ขี้ขลาดตาขาว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
scleraเปลือกลูกตา, ส่วนตาขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conjunctivaคอนจังไตว่า,เปลือกตาด้านใน,เยื่อบุตา,เยื่อตาขาว,เยื่อตาขาว,บริเวณตาขาว,บริเวณเยื่อตาขาว,เยื่อตาขาว,เยื่อนัยน์ตา,เยื่อบุนัยน์ตา,เยื่อตา,เยื่อบุลูกตา,คอนจังติวา,เยื่อบุนัยน์ตา,เยื่อบุตาขาว [การแพทย์]
Conjunctivitisเยื่อบุตาอักเสบ,เยื่อตาขาวอักเสบ,เยื่อตาขาวอักเสบ,เยื่อตาอักเสบ,เยื่อตาขาวอักเสบ,เยื่อตาขาวอักเสบ,ตาแดง,โรคตาอักเสบ,เยื่อหุ้มตาอักเสบ,ตาแดงเกิดอาการอักเสบ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
watcheye (n.) ตาที่เป็นโรคตาขาวโปน See also: (เป็นความผิดปกติที่จัดอยู่ในจำพวกตาเหล่) (ทางจักษุวิทยา) Syn. walleye
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was beauty killed the beast.นี่ไม่ใช่เรื่องว่ากล้า หรือตาขาว จิมมี่
I believed that the Americans were cowards... but they weren't.ข้าเชื่อมาตลอดว่าพวก อเมริกัน มันขี้ขลาดตาขาว... แต่จริงๆ แล้วไม่เลย..
Yeah, I'm sorry about that.และวิล วีทตันคู่หูขี้ขลาดตาขาว ใช่ ขอโทษเรื่องนั้นด้วย
For the love of... I was a coward. I was weak.โอ้ให้ตายสิ ก็ได้ข้าตาขาว ข้ามันอ่อน ข้าไม่ขอฆ่ามังกร!
You're a selfish, craven little child, Fiona.เธอมันเห็นแก่ตัว แม่หนูตาขาว ฟีโอน่า
I'm the senior broker here. He's just a worthless piker.ฉันเป็นนายหน้าอาวุโสที่นี่ เขา เป็นเพียง ตาขาว ไร้ค่า
Petechiae on his face and the whites of his eyes, and this bruising around his neck...พบจุดเลือดออกที่ใบหน้า และตาขาว และรอยช้ำแถวๆคอ
He was a useless, old coward, but the Freys supported us.เขามันไร้ประโยชน์, ไอ้แก่ตาขาว แต่พวกเฟรย์ยังหนุนหลังเรานะ
You 're a coward, Mariani.เธอมันคนขี้ขลาดตาขาว มาริอันนี่
You're a coward, and you dare talk about betrayal.ขี้ขลาดตาขาว กล้าดียังไงมาพูดว่าทรยศ
What are you... gutless peons going to do about it?พวกตาขาวอย่างแกจะทำอะไรได้
So you're a cheater... and a coward.ถ้าอย่างนั้น นายมันก็เป็นคนหลอกลวง และขี้ขลาดตาขาว
[Birds chirping]ไม่มีอะไรเลย นอกจากตาขาว
Bloody Nora!ผมไม่ได้ตาขาว ไม่มีวันหนีหรอก
A goddamn coward!ไอ้ขี้ขลาดตาขาวเอ้ย!
The Berlin government is a hunch of cowards.รัฐบาลเบอร์ลินมีแต่พวกขี้ขลาดตาขาว
W-When the kidnapper called, they both panicked.ตอนที่คนร้าลักพาตัวโทรมา เขาทั้ง 2 คนขี้ขลาดตาขาว
Have you ever seen such a bunch of self-righteous, arse-covering prigs?พวกหัวสูงตาขาวเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้ง
Skinny cowards. Not taking leftovers here?ไอ้ผอมตาขาว ไม่ยอมกินของเหลือเหรอะ
Now,I know the coward won't come forward.ฉันรู้ว่าไอ้ตาขาวคงไม่ออกมารับ
Oh, I'm a coward.โอ้ ฉันมันขี้ขลาดตาขาว
Gets surrounded and takes the chicken-Shit way out.ถูกล้อมและหาทางออกแบบคนตาขาว
Show me your face, you coward!โผล่หน้ามา ไอ้ตาขาว!
What he read there, were the ramblings of a bitter, grieving coward.สิ่งที่เขาอ่านในนั่น เป็นสิ่งที่เจ็บปวดไร้ทิศทาง ความเสียใจของคนขี้ขลาดตาขาว
IT'S PETECHIAE IN THE WHITES OF HIS EYES.มีรอยจ้ำแดงอยู่ในตาขาว
Let those cowards run.ปล่อยให้ไอ้พวกตาขาวมันหนีไป
If they closed naturally at the moment of death the conjunctiva should be completely clean.ถ้าหนังตาปิดตามปกติในขณะที่เสียชีวิตลง... ...เยื่อตาขาวก็ควรจะสะอาดทั้งหมด
If I refuse to fight, it will be seen as cowardice.ถ้าข้าปฏิเสธที่จะสู้ มันจะดูเหมือนข้าตาขาว
If I'm seen to do it, it could be viewed as cowardice.ถ้าข้าไปเองมันจะดูเหมือน ข้าตาขาว
He said he always chickened out at the last minute.เขาบอกว่าเขาเกิดตาขาวขึ้นมา ในนาทีสุดท้ายทุกที
I think you're chickenshit.ฉันคิดว่าแกเป็นพวกขี้ขลาดตาขาว
If you lot don't stop behaving like a bunch of quivering milk maids, you're on double time.ถ้าหากยังทำตัวเป็นสาวรีดนม ขี้ขลาดตาขาวพวกนายงานเข้าแน่
Futile symbols of permanence to quell your quivering, spineless souls.มันเป็นสัญลักษณ์อันไร้ประโยชน์ที่จะคอยทำลายคุณ พวกใจเสาะ, วิญญาณตาขาว
Nor a coward.ไม่ใช่คนขี้ขลาดตาขาว
Putting a man's head outside your house hardly seems like a coward.เอาหัวคนวางไว้ หน้าบ้านคุณ ดูไม่น่าเป็นพวกตาขาวได้นะ
When I hired you, I didn't realise that you were such a coward.เมื่อตอนที่ข้าจ้างเจ้า ข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะตาขาวอย่างนี้
Ok. Prentice. Don't be a wuss.โอเค เพรนทิส อย่าตาขาวนักเลย
Watch and listen as covert American operatives reach into the car and asphyxiate Quintana, who had not died from his injuries.ดูและฟังเมื่อจนท.ตาขาวชาวอเมริกัน ไปถึงรถและรัดคอควินทาน่า ผู้ซึ่งไม่ได้ตายจากการบาดเจ็บ
"Coward" Brat Kim Joo Won's House\"คนขี้ขลาดตาขาว\" บ้านคนเหลือขอคิมจูวอน
But you ran here because you are a coward.แต่เจ้ามา เพราะความขี้ขลาดตาขาว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ตาขาว*
Back to top