ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไร้ประโยชน์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไร้ประโยชน์*, -ไร้ประโยชน์-

ไร้ประโยชน์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไร้ประโยชน์ (v.) be useless See also: be futile, be ineffective, be ineffectual
English-Thai: HOPE Dictionary
bootless(บูท'ลิส) adj. ไร้ประโยชน์, See also: bootlessness n. ความไร้ประโยชน์, Syn. futile,
diriment(เดอ'ระมันท) adj. ว่างเปล่า,ไร้ประโยชน์,โมฆะ
dockage(ดอค'คิจ) n. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมจอดเรือในอู่,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ,การจอดเรือในอู่,เครื่องมือในอู่เรือ,การตัดให้สั้น,การตัดให้น้อยลง,ส่วนที่ไร้ประโยชน์ของข้าว
folly(ฟอล'ลี) n. ความโง่,การกระทำที่โง่ ๆ ,เรื่องที่สิ้นเปลืองมากแต่ไร้ประโยชน์
geek(กีค) n. นักเล่นปาหี่,บุคคล,เจ้าหมอนี่, บุคคลที่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์สูงมาก แต่ก็ไร้ประโยชน์ เพราะมักจะเป็นประเภทไม่ชอบให้ความช่วยเหลือใคร
gimcrack(จิม'แครค) adj. หรูหราแต่ไร้ประโยชน์, See also: gimcrackery n.
shrivel(ชรีฟ 'เวิล) vt.,vi. หดตัว,หด,ย่น,เหี่ยว,ทำให้หด,ทำให้ขนาดลดลง,ทำให้ไร้ ประโยชน์,กลายเป็นไร้ประโยชน์, Syn. wihter
vain(เวน) adj. ไร้ประโยชน์,ไม่มีสาระ,ไม่สำคัญ,ทะนงตัว,ถือตัว,ทิฐิ,โง่, in vain เปล่าประโยชน์ ไม่ได้ผล ไม่เหมาะสม., See also: vainly adv.
vanity(แวน'นิที) n. ความหยิ่งยโส,ความทะนงตัว,ความภูมิใจในตัวเองมากเกินไป,ความว่างเปล่า,ความไร้สาระ,การไร้คุณค่า,สิ่งที่ไร้สาระ,ความไร้ประโยชน์,โต๊ะเครื่องแป้ง,กระเป๋าถือเล็ก ๆ ,กระเป๋าถือเล็ก ๆ สำหรับใส่เครื่องสำอาง, See also: vanited adj. คำที่มีความหม
English-Thai: Nontri Dictionary
naught(n) ศูนย์,ความไร้ประโยชน์,ความล้มเหลว
shrivel(vt) ทำให้หด,ทำให้เหี่ยว,ทำให้ย่น,ทำให้ไร้ประโยชน์
useless(adj) ไร้ประโยชน์,ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้
waste(adj) ร้าง,โล่งเตียน,สูญเสีย,เสีย,ไร้ประโยชน์
wasteful(adj) สุรุ่ยสุร่าย,เปลือง,ไร้ประโยชน์,ร่อยหรอ,รกร้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
uselessไร้ประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bootless (adj.) ไร้ประโยชน์ See also: ไร้ผล Syn. unsuccessful, vain Ops. fruitful, successful
fruitless (adj.) ไร้ประโยชน์ See also: ไร้ผล Syn. bootless, unsuccessful, vain Ops. fruitful, successful
futile (adj.) ไร้ประโยชน์ Syn. in vain
unsuccessful (adj.) ไร้ประโยชน์ See also: ไร้ผล Syn. bootless, vain Ops. fruitful, successful
village (sl.) ไร้ประโยชน์ See also: ไม่มีค่า
back-seat driver (n.) ผู้นั่งหลังรถและสอนการขับรถที่ไร้ประโยชน์กับคนขับ
bugger about (phrv.) ปล่อยเวลาให้เสียไปอย่างไร้ประโยชน์ (คำสแลงและคำต้องห้าม) Syn. mess about
bugger around (phrv.) ปล่อยเวลาให้เสียไปอย่างไร้ประโยชน์ (คำสแลงและคำต้องห้าม) Syn. mess about
cold comfort (idm.) คำปลอบที่ไร้ประโยชน์ See also: คำปลอบที่ไม่มีผล
cut out the dead wood (idm.) ตัดส่วนที่ไร้ประโยชน์ออก
futility (n.) การไร้ประโยชน์
futz (vi.) ใช้เวลาหมดไปอย่างไร้ประโยชน์
good-for-nothing (adj.) ซึ่งไร้ประโยชน์ See also: ไร้ค่า, เปล่าประโยชน์ Syn. useless, worthless
good-for-nothing (n.) บุคคลไร้ประโยชน์ See also: ผู้ไร้ค่า
hopelessly (adv.) อย่างไร้ประโยชน์ See also: อย่างไร้ผล
ineffectiveness (n.) การไร้ประโยชน์ See also: ความไม่มีประโยชน์ Syn. worthlessness, ineffectualness Ops. usefulness, effectiveness
ineffectualness (n.) การไร้ประโยชน์ See also: ความไม่มีประโยชน์ Syn. worthlessness, ineffectiveness Ops. usefulness, effectiveness
inefficacy (n.) การไร้ประโยชน์ See also: ความไม่มีประโยชน์ Syn. worthlessness, ineffectualness, ineffectiveness Ops. usefulness, effectiveness
lame duck (idm.) (บางคนหรือบางสิ่ง) ที่ไร้ประโยชน์
mess about (phrv.) ปล่อยเวลาให้เสียไปอย่างไร้ประโยชน์ (คำสแลงและคำต้องห้าม)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Forget it. This guy's useless. I'm gonna save her.ลืมซะ หมอนี่ ไร้ประโยชน์ ฉันจะช่วยเธอเอง
Her last relation thousands of miles away, useless, dying.ญาติคนสุดท้ายของนาง อยู่ห่างไปหลายพันไมล์ ไร้ประโยชน์ ใกล้ตาย
Freeing this world from awful books that do nobody any good is also the mission of a literary critic.การทำให้หนังสือแย่ ๆ ไร้ประโยชน์ หายไปจากโลกนี้ ถือเป็นภารกิจของนักวิจารณ์วรรณกรรม ด้วยเหมือนกัน
It's no use, there's no other way, we'll have to risk it.ไร้ประโยชน์ ไม่มีทางอื่นแล้วเหรอ เราต้องลองเสี่ยง
(Ticking stops) Useless... ex army rubbish.ไร้ประโยชน์ขยะอดีตกองทัพ
"Useless"? About as useless as your one-eyed friends.ไร้ประโยชน์เหรอ ก็พอๆกับเพื่อนตาเดียวของเจ้านั่นแหละ
Useless and sentimental.ไร้ประโยชน์และช่างอ่อนไหว
Totally useless.ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง
Stupid useless bridge.สะพานงี่เง่าไร้ประโยชน์
It's useless to try and explain it to you.มันไร้ประโยชน์ที่จะอธิบายให้คุณฟัง
When it malfunctions - a blow to the head, for example - then the brain produces useless excess currents.เมื่อมันเกิดขัดข้อง -เช่นถูกตีหัว สมองจะผลิตกระแสไฟที่ไร้ประโยชน์มากเกิน
A weapon unused is a useless weapon.อาวุธที่ไม่ได้ใช้ ก็คืออาวุธที่ไร้ประโยชน์
Now throw away your worthless ambition.หยุดความทะเยอ ทะยานที่ไร้ประโยชน์ซะ
This is pointless. Just go where my father can't find you.นี่มันไร้ประโยชน์ หนีไปยังที่ที่ท่านพ่อ จะหาเธอไม่เจอซะ
Mama, it's useless to call.แม่คะ, ไร้ประโยชน์ที่จะโทรไปมั้ง.
We can't keep a useless baseball diamond in rich farmland.ถ้างั้นนายก็รู้ว่าเราไม่สามารถเก็บ สนามเบสบอลไร้ประโยชน์ไว้ได้
And unless they can steal the lives of children, when the sun comes up they're dust.และมันจะไร้ประโยชน์ถ้าพวกมันขโมย ชีวิตของเด็ก เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น พวกมันจะกลายเป็นผงธุลี.
Trying to forget anything as intriguing as this would be an exercise in futility.พยายามที่จะลืมอะไรเป็นที่น่าสนใจเช่นนี้จะมีการออกกำลังกายในความไร้ประโยชน์
There's no point talking. You're just a child growing older.พูดไปก็ไร้ประโยชน์ เธอแก่แต่ตัว
It's no use arresting me.แกจับฉันมาก็ไร้ประโยชน์!
A little danger and they're useless.อันตรายน้อยและพวกเขาจะไร้ประโยชน์
The spectacle of a peace-loving nation, vainly attempting to create a military.เป็นภาพที่ชนชาติรักสงบพยายาม สร้างกองทัพอย่างไร้ประโยชน์
The blood of Numenor is all but spent, its pride and dignity forgotten.เลือดสู้เเห่งนูเมเนอร์ไร้ประโยชน์ เกียรติยศศักดิ์ศรีถูกหลงลืม
Hey, you runts!เฮ้ แม่คนไร้ประโยชน์!
If she's still useless then, fry her, boil her, do with her as you willถึงตอนนั้นถ้านางไร้ประโยชน์ จะทอด หรือต้มก็ได้ตามใจชอบ
Some useless scum, under cover of rainfall...ไอ้ทึ่มไร้ประโยชน์ ที่ถูกหมกอยู่ใต้น้ำฝน...
No point in standing there Back to work!ยืนอยู่ก็ไร้ประโยชน์ กลับไปทำงาน!
What's the use in being a disgrace to the name of wizard if they don't even pay you well for it?การทำให้หมู่พ่อมดเสื่อมเสีย คงไร้ประโยชน์ ถ้าคุณไม่ได้ค่าเหนื่อยอันสมควร
Lockhart may be useless, but he's going to try and get into the Chamber.ล็อกฮาร์ตอาจไร้ประโยชน์ แต่เขาต้องพยายามเข้าไปในห้องนั้น
If you were to die, I will become useless.ถ้าคุณตาย ผมก็ไร้ประโยชน์
Tell him this war is pointless and you refuse too take part, huh?แล้วบอกท่านว่าสงครามนี้ไร้ประโยชน์ และคุณก็ขอปฏิเสธที่จะเข้าร่วมไง!
I'm afraid the King would find him completely useless.ฉันเกรงว่าเขาจะไร้ประโยชน์เกินกว่าจะทำงานให้พระราชาได้
Remember that, Cedric Diggory won't die in vainจงจำไว้, เซดริก ดิกกอรี่ ไม่ได้ตายอย่างไร้ประโยชน์
What is your impression? It is useless to push your cart sideways, one could not wish Nobu-san to be anyone other than Nobu-san.มันไร้ประโยชน์ที่จะวางรถเข็นไว้ข้าง เราไม่สามารถ หวังให้ท่านโนบุซังเป็นคนอื่นมากกว่าโนบุซัง
But the efforts of those involved are not in vain for a new ability to wage war is born from the blood of one of the victims.แต่ความพยายามเหล่านี้ ไม่ได้หมดไปอย่างไร้ประโยชน์ ...สำหรับการจุดประกายของสงคราม จากเลือดของเหยื่อในเหตุการณ์นี้
All that is left is useless myself, Sosam. Your real nature wouldn't have changed.ทุกอย่างที่เหลืออยู่คือคนไร้ประโยชน์ โซซัม คนนี้
Because you are stupid and useless, and also because of Mother,เพราะเจ้ามันโง่และไร้ประโยชน์ เอาเถอะ เพราะเสด็จแม่
You're right, they're useless.นายพูดถูก ปืนนี่ไร้ประโยชน์
So I got to stick around and try to knock some Huns off your tails, and give you a chance to survive this useless war.ฉันเลยต้องอยู่ ไล่ยิงไอ้ฮัน ไม่ให้งับหางคุณ ให้คุณรอดผ่าน สงครามไร้ประโยชน์คราวนี้
The tunnel-digging may be futile.การขุดอุโมงค์นั่นอาจดูไร้ประโยชน์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไร้ประโยชน์
Back to top