ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ineffectualness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ineffectualness*, -ineffectualness-

ineffectualness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ineffectualness (n.) การไร้ประโยชน์ See also: ความไม่มีประโยชน์ Syn. worthlessness, ineffectiveness Ops. usefulness, effectiveness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ineffectualness
Back to top