ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ได้ผล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ได้ผล*, -ไม่ได้ผล-

ไม่ได้ผล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ได้ผล (adv.) ineffectively See also: inefficiently Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่เป็นผล
ไม่ได้ผล (v.) be inefficient See also: be wasteful, be ineffective Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่เป็นผล, ไม่มีผล, ไร้ผล
English-Thai: HOPE Dictionary
avoid(อะวอยด์') -vt. ออกห่างจาก,หลีกเลี่ยง,หลบหลีก,ทำให้ไม่ได้ผล,ยกเลิก,ทำให้โมฆะ.
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
bull(บูล) n. วัวตัวผู้,สัตว์ตัวผู้,คนที่รูปร่างบึกบึน,ตำรวจ -Id. (milk the bull ทำงานที่ไม่ได้ผลประโยชน์) adj. ผู้ชาย,เกี่ยวกับราคาที่สูงขึ้น
deactivate(ดีแอค'ทะเวท) vt. ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้,ยับยั้งฤทธิ์ของ,ทำให้ใช้การไม่ได้,ทำให้ไม่ได้ผล vi. สูญเสียกัมมันตรังสี., See also: deactivator n. ดูdeactivate deactivation n. ดูdeactivate
ineffective(อินอิเฟค'ทิฟว) adj. ไม่ได้ผล,ไร้ประสิทธิภาพ,ไร้ความสามารถ., See also: ineffectively adv. ineffectiveness n., Syn. futile ###A. effective
ineffectual(อินอิเฟค'ชวล) adj. ไร้ผล,ไม่ได้ผลเป็นที่พอใจ., See also: ineffectuality,ineffectualness n.
feckless(เฟค'ลิส) adj. ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้,อ่อนแอ,ไร้ค่า,ไม่เอาถ่าน,ขี้เกียจ., See also: fecklessness n., Syn. ineffective
frustratevi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นไม่ได้ผล,กลายเป็นไม่สมหวัง., See also: frustrater n. frustrative adj., Syn. fail
inefficacious(อินเอฟฟะเค'เชิส) adj. ไม่ได้ผล,ไม่ได้ผลเป็นที่พอใจ., See also: inefficaciousness,inefficacity n., Syn. useless,vain
inefficacy(อินเอฟ'ฟะคะซี) n. การไร้อำนาจหรือความสามารถที่จะทำให้เกิดผลเป็นที่พอใจ,การไม่ได้ผล
infecund(อินฟี'เคินดฺ) adj. ไม่ได้ผล,ไม่ออกผล., See also: infecundity n.
infertile(อินเฟอร์'ไทลฺ) adj. (ดิน) ไม่อุดมสมบูรณ์,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน., See also: infertility,infertileness n.
inoperative(อินออพ'พะเร'ทิฟว) adj. ไม่ได้ผล,ไม่มีการกระทำ,ไม่ได้กระทำ., See also: inoperativeness n., Syn. inefficient
internet(อินเทอร์เน็ต) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก ผ่านโมเด็ม (modem) คล้ายกับ Compuserve ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูล และโปรแกรมบางโปรแกรมมาใช้ได้ อย่างไรก็ตาม มีผู้เปรียบเทียบว่า อินเตอร์เน็ตเป็นเหมือนทางหลวงระหว่างประเทศ แต่ละประเทศจะต้องมีถนนเข้ามาเชื่อมต่อเข้าไปในประเทศ กล่าวคือ จะต้องมีเครือข่ายภายในรับช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง (เช่น ไทยมี Chulanet, KSC , Infonews เป็นต้น) มิฉะนั้นก็จะใช้ไม่ได้ผล
neutralise(นิว'เทริลไลซ) vt. ทำให้เป็นกลาง,ทำให้ไม่ได้ผล,ต่อต้าน,ลบล้าง,ถอนพิษ,ประกาศตัวเป็นกลางvi. กลายเป็นกลาง, See also: neutralisation,neutralizer n., Syn. counterbalance,offset
neutralize(นิว'เทริลไลซ) vt. ทำให้เป็นกลาง,ทำให้ไม่ได้ผล,ต่อต้าน,ลบล้าง,ถอนพิษ,ประกาศตัวเป็นกลางvi. กลายเป็นกลาง, See also: neutralisation,neutralizer n., Syn. counterbalance,offset
nullity(นัล'ลิที) n. ความไม่ได้ผล,ความไม่มีอะไร,ความโมฆะ,สิ่งที่เป็นโมฆะ,สิ่งที่ไม่มีผลบังคับ, Syn. cancel void,kill
stillborn(สทีล'บอร์น) adj. ซึ่งคลอดออกมาตาย,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน
unavailing(อันอะเวล'ลิง) adj. ไม่ได้ผล,ไม่มี,ไม่มีให้เอา., See also: unavailingly adv., Syn. vain
unfruitful(อันฟรุท'ฟูล) adj. ไม่ได้ผล,ไม่ได้กำไร,ไม่มีบุตร,ไม่ได้ผล
unpracticed(อันแพรค'ทิสทฺ) adj. ไม่ได้ปฎิบัติ,ไม่ได้ฝึก,ไม่ชำนาญ,ไม่ได้ความ,ไม่ได้ผล,ไม่มีประสบการณ์
unpractised(อันแพรค'ทิสทฺ) adj. ไม่ได้ปฎิบัติ,ไม่ได้ฝึก,ไม่ชำนาญ,ไม่ได้ความ,ไม่ได้ผล,ไม่มีประสบการณ์
useless(ยูซ'ลิส) adj. ไม่มีประโยชน์,ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้., See also: uselessly adv. uselessness n. -S.futile,unavailing
vain(เวน) adj. ไร้ประโยชน์,ไม่มีสาระ,ไม่สำคัญ,ทะนงตัว,ถือตัว,ทิฐิ,โง่, in vain เปล่าประโยชน์ ไม่ได้ผล ไม่เหมาะสม., See also: vainly adv.
void(วอยดฺ) adj. โมฆะ,ไม่มีผลทางกฎหมาย,ไม่มีประโยชน์,ไม่ได้ผล,ขาดแคลน,ว่างเปล่า,ว่าง. n. ช่องว่าง,ที่ว่าง,ตำแหน่งว่าง. vt. ทำให้ไม่ได้ผล,ทำให้ว่างเปล่า,เพิกถอน,ทำให้ว่าง,ถ่าย,ระบาย,จากไป., See also: voider n. voidness n. คำที่มีความหมายเหมือนกั
voidance(วอย'เดินซฺ) n. การทำให้เป็นโมฆะ,การทำให้ไม่ได้ผล,การเพิกถอน,การถ่ายออก,การว่าง, Syn. annulment
English-Thai: Nontri Dictionary
barren(adj) แห้งแล้ง,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน,ไม่มีลูก
futile(adj) เปล่าประโยชน์,ไม่ได้ผล,ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว
impractical(adj) ไม่มีประโยชน์,เพ้อฝัน,ทำไม่ได้,ไม่ได้ผลจริง
ineffective(adj) ไม่สามารถ,ไม่ได้ผล,ไม่มีประสิทธิภาพ
ineffectual(adj) อ่อนแอ,ไม่ได้ผล
nullity(n) สิ่งไร้ค่า,สิ่งที่เป็นโมฆะ,ความไม่ได้ผล
unavailing(adj) ไม่เป็นประโยชน์,ไม่อำนวย,ไม่ได้ผล
useless(adj) ไร้ประโยชน์,ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tertiary Recoveryการผลิตขั้นตติยภูมิเมื่อมีการผลิตขั้นปฐมภูมิและขั้นทุติยภูมิแล้ว เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันดิบที่ผลิตได้ก็ยังไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดิบชนิดหนักและชนิดปานกลาง ดังนั้นจึงมีน้ำมันดิบเหลือพอที่จะ กระตุ้นให้เกิดการใช้การผลิตขั้นตติยภูมิขึ้น การผลิตขั้นตติยภูมินี้อาจแบ่งเป็น 3 ชนิด คือชนิดที่ใช้กระบวนการความร้อน (thermal process) ชนิดที่ใช้กระบวนการผสมตัว (miscible process) และชนิดที่ใช้กระบวนการทางเคมี (chemical process) โดยชนิดแรกส่วนมากใช้กับแหล่งกักเก็บน้ำมันดิบชนิดหนัก และสองชนิดหลังใช้กับแหล่งกักเก็บน้ำมันดิบชนิดเบา และชนิดปานกลางแต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง และผลการทดลองใช้จริงไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ การใช้การผลิตขั้นตติยภูมิจึงไม่แพร่หลาย [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
get nowhere (phrv.) ไม่ได้ผล See also: ไม่สำเร็จ
lead nowhere (phrv.) ไม่ได้ผล
stillborn (adj.) ไม่ได้ผล See also: ซึ่งไม่ประสบความสำเร็จ, ซึ่งไม่เกิดผล Syn. abortive, unseccessful Ops. successful
unseccessful (adj.) ไม่ได้ผล See also: ซึ่งไม่ประสบความสำเร็จ, ซึ่งไม่เกิดผล Syn. abortive Ops. successful
barrenness (n.) การไม่ได้ผล
dud (n.) สิ่งที่ไม่ได้ผล See also: คนที่ไม่ได้เรื่อง, อุบายที่ใช้ไม่ได้ Syn. flop, failure
dud (n.) อาวุธที่ใช้ไม่ได้ผล See also: กระสุนด้าน, ระเบิดด้าน Syn. flop, failure
ineffectual (adj.) ซึ่งไม่ได้ผล See also: ซึ่งไม่มีประสิทธิผล, ซึ่งไม่มีประโยชน์ Syn. ineffective, unavailing, useless
kick against the pricks (idm.) ต่อต้านอย่างไม่ได้ผล (คำไม่เป็นทางการ)
unfruitful (adj.) ซึ่งไม่ได้ผล Syn. barren, fruitless, infertile, unprofitable
unfruitfulness (n.) การไม่ได้ผล Syn. barrenness
unprofitable (adj.) ซึ่งไม่ได้ผล Syn. barren, fruitless, infertile
useless (adj.) ซึ่งไม่ได้ผล See also: ซึ่งไม่ประสบผลสำเร็จ Syn. ineffective Ops. efficient
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They said they were leaving.แต่การทดสอบ ไม่ได้ผล พวกมันต้องการทำลายทุกสิ่งที่ทำ
♪ Your silly games I won't allow ♪# เกมของเธอ ไม่ได้ผล #
It's not working.Heart rate's down to the 60s.ไม่ได้ผล การเต้นของหัวใจลดมาเหลือ 60 ครั้ง
It's not working. It's dropping.ไม่ได้ผล จังหวะหัวใจตกแล้ว
I tried hacking that too.ไม่ได้ผล ฉันลองแล้วเหมือนกัน
It's no use, I'm not tall enough!ไม่ได้ผล มันสูงเกินไป
This isn't working.ไม่ได้ผล ย้ายมาอยู่ที่บ้าน
Didn't work out. We need your help.ไม่ได้ผล เราต้องให้นายช่วย
This isn't gonna work. We only make food.ไม่ได้ผล เรามาทำอาหารเท่านั้น
That's a negative, we're not seeing any data.ไม่ได้ผล เราไม่ได้รับข้อมูล
There's no change. Starting cpr.ไม่ได้ผล เริ่มทำซีพีอาร์
That's not gonna work, Weathers. Not like that.ไม่ได้ผล เวทเธอร์ส ไม่ใช่แบบนั้น
This will never work... Ahhhh... You know, I could resist you.ไม่ได้ผลกับฉันหรอก ฉันต่อต้านเธอได้
A high-energy reaction from within the body!ไม่ได้ผลค่ะ! มีปฏิกิริยาพลังงานจำนวนมหาศาลจากภายในตัวเครื่อง
Oh, no, it doesn't. Wow, you're soft.ไม่ได้ผลจริงๆด้วย ว้าวผมคุณนุ่มมากเลย
Ritalin, Lexapro, tutors, therapy.ไม่ได้ผลซักอย่าง ฉันเป็น Teflon slacker.
Nothing on the DNA results from the blood on the cactus.ไม่ได้ผลดีเอ็นเอของ เลือดบนต้นกระบองเพชรเลย
That doesn't work for me, Veronika. I'll just blow it all on smack.ไม่ได้ผลสำหรับฉันหรอก เวโรนิกา ฉันก็เอาไปลงกับเฮโรอีนหมด
Doesn't work that way and you know it.ไม่ได้ผลหรอก คุณก็รู้
I tied you down pretty good.ไม่ได้ผลหรอก ฉันมัดแกแน่นเลย
Both our parents tried this during the engagement, and were told we had a good destiny together.ไม่ได้ผลหรอก ตอนเตรียงงานหมั้นครอบครัวของเราเคยไปดูหมอมาแล้ว และเขาบอกว่าดวงเราสมพงษ์กัน
This won't work. Nikita knows a bad trade...ไม่ได้ผลหรอก นิกิต้ารู้ว่าเป็นการต่อรอง แลกเปลี่ยน เมื่อเธอเห็นมัน
It will never work. They'll kill him dead in one day!ไม่ได้ผลหรอก วันเดียว เขาก็ถูกชาวบ้านฆ่าแล้ว
It won't work. He's already infected.ไม่ได้ผลหรอก เขาติดเชื้อแล้ว
That's not really gonna fly, okay? Who's gonna make a noise complaint right now? There's nobody else within a mile of this place.ไม่ได้ผลหรอก ใครจะมาแจ้ง ไม่มีใครอยู่ใกล้ที่นี่
He doesn't wanna shut you out. He trusts you.ไม่ได้ผลักคุณออก เขาไว้ใจคุณ
It's no use, Geer. He's from a sheltered workshop. Better reverse.ไม่ได้ผลเกียร์เขามันพวกคนงานในอารักษ์กลับรถเถอะ (sheltered workshop-งานที่เตรียมไว้ รับผู้พิการและด้อยสมรรถภาพเข้าทำงาน)
Danny, all your precautions were in vain.เเดนนี่คําเตือนของเธอนี่ไม่ได้ผล
You're trying to trick me into giving away something.นายพยายามจะหลอกล่อฉัน ให้ฉันเผยอะไรออกมา ไม่ได้ผลหรอก
I know the reasons you're here, John. But it doesn't work that way.ฉันรู้เหตุผลว่าทำไมนายอยากอยู่นี่ จอห์นNเชื่อเถอะ ไม่ได้ผลหรอก
I was trying to see if I could fix it somehow, but it just won't work.- ฉันอาจจะแก้มันได้ แต่มันก็ไม่ได้ผล + นี่
I removed my mask as a gesture of remorse but my it was to no avail.ผมถอดหน้ากากเพื่อสำนึกผิด แต่มันไม่ได้ผล
No, I know I'd be wasting my breath.ไม่ ผม ๆ ผมรู้ว่าจะไม่ได้ผลแน่
If for some reason it doesn't work out, all this equipment must be returned within seven days.ถ้าหากวิธีนี้ไม่ได้ผล ต้องคืนของภายใน 7 วัน
Talking with humans is useless.อะชิตะกะพูดคุยกับมนุษย์จะไม่ได้ผล
I'm sorry. Whatever this is won't work.เสียใจค่ะ แบบนี้ไม่ได้ผลหรอก
Ha, ha. Yeah, faking sleep doesn't work either.ใช่ แกล้งหลับก็ไม่ได้ผลเหมือนกัน
Did I or did I not tell you it was pointless?นี่ฉันบอกนายแล้วรึยัง ว่าทำไปก็ไม่ได้ผล
If first you don't succeed.ถ้าคราวแรกไม่ได้ผล...
Nothing worked... until Yemanja,ก็ไม่ได้ผล จนกระทั่งยีแมนจา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ได้ผล
Back to top