ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่มีความรู้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่มีความรู้*, -ไม่มีความรู้-

ไม่มีความรู้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่มีความรู้ (adj.) not educated See also: not knowledgeable Syn. ไม่มีการศึกษา Ops. มีการศึกษา, มีความรู้
ไม่มีความรู้ (v.) lack knowledge/skill See also: be unskilled, be uneducated Ops. มีความรู้
ไม่มีความรู้สึก (v.) feel numb See also: feel senseless, feel anaesthetized Syn. หมดความรู้สึก
English-Thai: HOPE Dictionary
dead(เดด) adj.ตาย,สิ้นลมหายใจ,ไม่มีชีวิต,ไม่มีความรู้สึก,ทื่อ,จืดชืด,โดยสิ้นเชิง,แม่นยำ,กะทันหัน,ตรง,จริง ๆ ,ไม่มีกระแสไฟฟ้า adv. โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,อย่างกะทันหัน n. คนตาย, Syn. deceased
hardenedadj. แข็งขึ้น,ด้านขึ้น,ไม่มีความรู้สึก,ด้านขึ้น,มั่งคง,แข็งกล้า
heartlessadj. ไม่มีหัวใจ,ไม่มีความรู้สึก,เหี้ยมโหด,ขาดความกล้าหาญ,ไร้ความกระตือรือรั้น, See also: ness n., Syn. pitiless,cold
illiteracy(อิลิท'เทอระซี) n. การไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,การไร้การศึกษา,การไม่รู้หนังสือ,การไม่มีความรู้ในสาขาหนึ่ง
impassive(อิมแพส'ซิฟว) adj. ไม่มีอารมณ์,ใจเย็น,เมินเฉย,สงบใจ,ไม่มีความรู้สึก,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน., See also: impassiveness, impassivity n., Syn. insensitive,
insensible(อินเซน'ซะเบิล) adj. ไม่มีความรู้สึก,ไม่รู้สึกตัว,สลบ,ตายด้าน., See also: insensibly adv., Syn. unconscious
numb(นัมบฺ) adj.,v. (ทำให้) ชา,ไม่มีความรู้สึก,มึนงง,งงงวย., See also: numbness n., Syn. torpid
stupefactive(สทูพะแฟค'ทิฟว) adj. ทำให้มึนงง,ทำให้ไม่มีความรู้สึก,ทำให้กึ่งสลบ,ทำให้ประหลาดใจเป็นที่สุด
stupefy(สทู'พะไฟ) vt. ทำให้มึนงง,ทำให้ไม่มีความรู้สึก,ทำให้กึ่งสลบ,ทำให้ประหลาดใจที่สุด,ทำให้ตะลึงงัน., See also: stupefyingly adv., Syn. stun
unfeeling(อันฟีล'ลิง) adj. ไม่รู้สึก,ไม่มีความรู้สึก,โหดเหี้ยม,ไร้ความปรานี,ไร้ความเห็นอกเห็นใจ.
unlettered(อันเลท'เทิร์ด) adj. ไม่ได้รับการศึกษา,ไม่ได้เรียนหนังสือ,ไม่สนใจ,ไม่มีตัวหนังสือ,ไม่มีความรู้., Syn. uneducated,illiterate
unmeaning(อันมีน'นิง) adj. ไม่มีความหมาย,ไม่มีความรู้สึก,หน้าตาเฉย,ตีหน้าตาย., See also: unmeaningly adv. unmeaningness n., Syn. cool,unfeeling
English-Thai: Nontri Dictionary
COLD-cold-blooded(adj) เย็นชา,เฉยเมย,เลือดเย็น,ดุร้าย,ไม่มีความรู้สึก,อำมหิต
COLD-cold-hearted(adj) ไม่สงสาร,ไม่ปรานี,ไม่มีความรู้สึก,ไร้ความเมตตา
heartless(adj) ดุร้าย,ใจร้าย,ไม่มีหัวใจ,โหดเหี้ยม,ไม่มีความรู้สึก
impassible(adj) ไม่มีความรู้สึก,ไม่สะดุ้งสะเทือน,เฉย,เย็นชา
insensate(adj) ไม่มีความรู้สึก,อำมหิต,โหดเหี้ยม,ไม่ปรานี,ขาดสติ
unfeeling(adj) โหดร้าย,ทารุณ,ไม่มีความรู้สึก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
insentient (adj.) ไม่มีความรู้สึก See also: ไม่มีชีวิตชีวา, หมดสติ Syn. callous, numb
hardened (adj.) ซึ่งไม่มีความรู้สึก See also: ซึ่งไร้ความรู้สึกสงสาร Syn. callous, hardhearted, insensitive Ops. sensitive
indurate (adj.) ซึ่งไม่มีความรู้สึก (ทางวรรณคดี) See also: ซึ่งไม่มีความสงสาร, ซึ่งไม่เห็นใจ Syn. hardened Ops. softened
insensible (adj.) ซึ่งไม่มีความรู้สึก See also: เฉย, ตายด้าน, หน้าหนา, ไม่ยินดียินร้าย Syn. impervious, unfeeling
medical orderly (n.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล (ที่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์ เช่น คนขนส่งผู้ป่วย)
orderly (n.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล (ที่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์ เช่น คนขนส่งผู้ป่วย) Syn. medical orderly
senseless (adj.) ซึ่งไม่มีความรู้สึก See also: ไร้ความรู้สึก, ซึ่งสิ้นสติ, ซึ่งหมดความรู้สึก
unlearned (adj.) ที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ Syn. unskilled Ops. skillful
unqualified (adj.) ที่ไม่มีความรู้โดยตรง Syn. incapable Ops. qualified
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A monarch who fails to keep his word is uncivilized, unenlightened and ungrateful.พระราชาธิบดีที่ไม่รักษาคำพูดของเขาจะไม่พัฒนา ไม่มีความรู้ และน่าสะอิดสะเอียน.
No feelings... Hale! I just need two seconds of your time.ไม่มีความรู้สึก เฮล ขอสองวิ
No feelings, no attachments.ไม่มีความรู้สึก ไม่มีความผูกพัน
No feelings. No attachment.ไม่มีความรู้สึก ไม่มีความผูกพันทางอารมณ์
There was no conscience, no reason, even a rudimentary sense of life or death, right or wrong.ไม่มีความรู้สึกผิดบาป ไม่มีการใช้เหตุผล แม้แต่ความรู้สึกพื้นฐานอย่างการมีชีวิต หรือความตาย ถูกหรือว่าผิด
No hard feelings. Brooks."ไม่มีความรู้สึกยาก บรูคส์ ".
No morals or loyalty-- Guess that's what happens when you lose your heart.ไม่มีความรู้สึกหรือความภักดี พอเสียหัวใจก็คงรู้สึกแบบนั้นสินะ
No feeling, nothing.ไม่มีความรู้สึกอะไรเลย
There ain't no greater exercise in boredom.ไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายมากนัก
No. What feelings?ไม่มีความรู้สึกใดๆเลยหรือ
No feelings. None at all.ไม่มีความรู้สึกใดๆแม้แต่นิด
Having no knowledge about the situation of your jurisdiction.ไม่มีความรู้เกี่ยวกับทางราชการเลย
No feeling at all. dead.- ตายด้าน ไม่มีความรู้สึก
But he didn't know anything about aristocrats.แต่เขาไม่มีความรู้เรื่อง ราชวงศ์รัตติกาล
That doesn't bother me.ฉันไม่มีความรู้สึกทางเพศกับเธอ
I have no feelings whatsoever.ข้าไม่มีความรู้สึกใดๆ
I have no sense of touch. You feel that?ผมไม่มีความรู้สึกในการสัมผัส
So maybe, even though we're not aware of it, there is a pattern, an order underlying every Go game.ดังนั้น ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มีความรู้มากพอที่จะพบ มันมี "รูปแบบ" ที่แน่นอน อยู่ภายในทุกเกมหมากล้อม
Sister then you have no feelings?รึพี่สาวไม่มีความรู้สึก
This man's not exactly an expert on not crazy.อันที่จริงผู้ชายคนนี้ ไม่มีความรู้เรื่องคนบ้า
"There could have been no two hearts so open no tastes so similar no feelings so in unison."ไม่มีหัวใจสองดวงไหน ที่จริงใจต่อกันเท่า... ...ไม่มีรสอะไรเหมือน... ...ไม่มีความรู้สึกใดที่สัมพันธ์กันเท่า
This jerk has no sense of guilt.คนโง่อย่างนี้ไม่มีความรู้สึกผิดหรอก
Uh, I can't feel anything from the neck down.อืม ผมไม่มีความรู้สึกเลย ตั้งแต่คอลงไป
This is the kind of thing That makes me glad i have no feelings.เรื่องแบบนี้ล่ะที่ทำให้ผมดีใจ ที่ไม่มีความรู้สึก
I just want to say no hard feelings, huh?ผมแค่อยากจะบอกว่า ไม่มีความรู้สึกยาก, huh?
Honey, you wouldn't know the first thingที่รัก คุณไม่มีความรู้
And I don't know anything about God or Jesus,และฉันก็ไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับพระเจ้าหรือพระเยซู
And I can't feel pain.และฉันไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดอะไรอีก
They don't have feelings.พวกมันไม่มีความรู้สึก
I wouldn't be worth much if I couldn't feel.ฉันจะไม่มีคุณค่าเลยถ้าไม่มีความรู้สึก
Well, no sensations at all?อ่า ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยรึ
Shs got superstrength, zero inhibition, and no remorse.หล่อนแข็งแรงมาก, ไม่เคยยับยั้งชั่งใจและไม่มีความรู้สึก
Because if you can't feel anything,เพราะถ้าฉันไม่มีความรู้สึก
I'm starting to lose the feeling of my fingers.ฉันเริ่มไม่มีความรู้สึกที่ปลายนิ้ว
Are you out of your fucking mind?นี่คุณไม่มีความรู้สึกเลยเหรอ
Don't I have feelings?ฉันไม่มีความรู้สึกหรือ?
You know, when there's no past, there's no guilt.รู้ไหม ถ้าไม่มีอดีต ก็ไม่มีความรู้สึกผิด
He has no feeling beneath his waist.ตั้งแต่เอวลงไป เขาไม่มีความรู้สึกแล้ว
But you know nothing about the realities of my industry.แต่ว่า คุณไม่มีความรู้ เรื่องเกี่ยวกับงานของผมเลย
I don't have skills to support us any other way.ฉันไม่มีความรู้อะไรเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่มีความรู้
Back to top