ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impervious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impervious*, -impervious-

impervious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impervious (adj.) ซึ่งไม่ได้รับอิทธิพลจากบางสิ่ง See also: ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากบางสิ่ง Syn. impenetrable, impermeable Ops. permeable, pervious
impervious (adj.) ซึ่งไม่ปล่อยให้ (น้ำหรือก๊าซ) ผ่าน See also: ที่ผ่านไม่ได้ Syn. impenetrable, impermeable Ops. permeable, pervious
imperviousness (n.) การไม่สามารถทะลุไปได้ See also: การไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ Ops. penetrability, perviousness
English-Thai: HOPE Dictionary
impervious(อิมเพอ' เวียส) adj. เข้าไม่ได้, ผ่านไม่ได้, ไม่อนุญาตให้เข้า, ไม่ถูกรบกวน, ไม่ถูกกระทบกระเทือน, ไม่สะดุ้งสะเทือน., Syn. See also: imperviable. imperviously adv. imperviousness n., Syn. im
English-Thai: Nontri Dictionary
impervious(adj) ผ่านไม่ได้,ทึบ,เข้าไม่ได้,ไม่อนุญาต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
impervious rock; impermeable rockหินเนื้อตัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
impervious blanketimpervious blanket, ผืนทึบน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fortunately, I'm shallow so I'm impervious to that.โชคดีที่ผมเป็นพวกคิดอะไรตื้นๆ
Becoming invisible, changing size on demand or remaining impervious to flame.ล่องหน, เปลี่ยนขนาด หรือป้องกันไฟ.
RIPLEY has control. The system's impervious to human interference.ริปลี่ควบคุมทุกอย่าง ที่ไม่มีคนเข้าไปเกี่ยวข้อง
Would that item be impervious to sabotage?คุณว่าสิ่งของเหล่านั้นเคยจะรู้สึกว่าถูกกระทบกระเทือนบ้างรึเปล่า?
Fool, the super tank is impervious to all weapons...เจ้าโง่ ซูเปอร์แทงค์ไม่กระทบกระเทือน ต่ออาวุธทุกชนิด
Rhino's Horn Defence is impervious to any technique.นอของท่านป้องกันได้ทุกกระบวนท่า
Apparently he's impervious to compulsion.เห็นแล้วว่าเขาไม่สามารถบังคับได้
It's the strongest substance known to man or beast... beautiful, precious, nearly impervious to destruction.มันเป็นสสารที่แข็งที่สุด ที่มนุษย์หรืออสูร ต่างรู้จักดี... . ว่ามันสวยงาม และล้ำค่า
Now this particular lion's head was the Nemean lion slain by Heracles, whose fur was impervious to attacks, because it was made of gold, and whose claws were sharper than mortal swords, and could cut through armor.หัวสิงโตนั้นพิเศษตรงที่เป็นหัวสิงโตนีเมียน ซึ่งถูกเฮอร์คิวลิสฆ่า,ขนของสิงโตตัวนี้ ไม่มีอาวุธใดสามารถทำร้ายได้
I'm impervious to your influence anyway.ผมไม่ยอมให้พ่อใช้อิทธิพล กับผมได้หรอก
It is impervious to any entry, except the key.ไม่มีอะไรสามารถเข้าไปได้ นอกจากกุญแจอันนั้น
That way, when the ceiling opens, they'd all be impervious to the sun, as I already am.ตรงนั้น เมื่อเพดานเปิด เหล่าแวมไพร์ทั้งหมด จะไม่ได้รับผลกระทบจากแสงอาทิตย์ เหมือนที่ผมเป็น

impervious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可理喻[bù kě lǐ yù, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄌㄧˇ ㄩˋ, 不可理喻] be impervious to reason; won't listen to reason
老脸[lǎo liǎn, ㄌㄠˇ ㄌㄧㄢˇ, 老脸 / 老臉] self-respect of old person; face; thick-skinned (i.e. impervious to criticism); brazen

impervious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
水を通さない[みずをとおさない, mizuwotoosanai] (adj-i) impervious to water
無感覚[むかんかく, mukankaku] (adj-na,n) numb; impervious

impervious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kugelsicher {adj}impervious to bullets
regendicht {adj}impervious to rain
unempfindlich {adj} (gegen)impervious (to)
wasserdicht {adj}impervious to water

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impervious
Back to top