ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hardhearted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hardhearted*, -hardhearted-

hardhearted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hardhearted (adj.) โหดร้าย See also: ไร้ปราณี Syn. callous, pitiless, unfeeling Ops. sensitive
hardheartedness (n.) ความโหดร้าย See also: ความทารุณ Syn. inhumanity
hardheartedness (n.) ความรุนแรง See also: ความเข้มงวด, ความกวดขัน, ความเคร่ง, ความยากลำบาก, ความแม่นยำ, การลงโทษอย่างรุนแรง Syn. asperity, sharpness, unkindness Ops. kindness, pity, softness

hardhearted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
情が薄い[じょうがうすい, jougausui] (exp,adj-i) coldhearted; hardhearted

hardhearted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจไม้ไส้ระกำ[adj.] (jaimāisaira) EN: unfeeling ; hardhearted ; unsympathetic FR: sans cœur ; aimable comme une porte de prison
ลงคอ[adv.] (longkhø) EN: heartlessly ; without remorse ; hardheartedly ; shamelessly ; without compunction ; without a qualm FR: sans remords ; sans scrupule

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hardhearted
Back to top