ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โดยบังเอิญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โดยบังเอิญ*, -โดยบังเอิญ-

โดยบังเอิญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยบังเอิญ (adv.) accidentally See also: by chance, unexpectedly Ops. โดยตั้งใจ, โดยเจตนา
English-Thai: HOPE Dictionary
alight 1(อะไลทฺ') vi. ลงจากพาหนะ, ลงเกาะ, พบ (โดยบังเอิญ), Syn. land, settle)
casual(แคส' ชวล) adj. โดยบังเอิญ,จร,ประจวบเหมาะ,ไม่แน่นอน,ตามอารมณ์,ไม่เป็นทางการ,ธรรมดา ๆ (ชุดแต่งกาย) -n. คนทำงานที่ให้มาทำงานในเวลาที่ไม่แน่นอน, Syn. haphazard
casualism(แคซ'ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อหรือลัทธิที่เชื่อว่าสิ่งต่าง ๆ เป็นไปโดยบังเอิญ, See also: casualist n.
catch {caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catches}(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
chance(ชานซฺ) n. โอกาส,หนทาง,ลักษณะที่เป็นไปได้,หนทางสำเร็จ,ความเป็นไปได้,การเสี่ยง,ช่องทาง,ท่าทาง,โชค,วาสนา,เคราะห์,ยถากรรม,ความบังเอิญ. -vi. ถือโอกาส,เสี่ยง,พบโดยบังเอิญ -vt. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, Syn. happening,risk,opening,happen
come(คัม) {came,come,coming,comes} vi. มา,เข้ามา,ปรากฎ,มาถึง,บรรลุถึง,เกิดขึ้น,กลายเป็น,จะมาอีก,เป็นรูปร่าง,มี -vt. กระทำ, See also: Phr. (come about เกิดขึ้น,ปรากฎขึ้น) . Phr. (come across พบ (โดยบังเอิญ)) Phr. (come after ตามหา สืบมรดก ตามหลัง)
contingency(คันทิน'เจินซี) n. ความบังเอิญ,สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ,เรื่องบังเอิญ
incidentally(อินซีเดน' ทะลี) adv. โดยบังเอิญ, แล้วแต่โอกาสจะอำนวยให้, อนึ่ง, ในโอกาสนี้
intervene(อินเทอวีน') vt. แทรกแซง,ก้าวก่าย,เกิดขึ้นระหว่าง,เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัดขวาง,ยุ่ง, See also: intervener,intervenor n. intervenient adj., Syn. interfere
overhear(โอ'เวอะเฮียร์) vt. แอบได้ยิน,ได้ยินโดยบังเอิญ
perchance(เพอชานซฺ') adv. อาจจะ,บางที,โดยบังเอิญ, Syn. perhaps
pickup(พิค'อัพ) n. การเก็บขึ้น,คนที่รู้จักโดยบังเอิญ,รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก,สถานีถ่ายทอดสด,เครื่องเก็บ,คนหรือสินค้าที่บรรทุก. adj. ผสมผสานกันชั่วคราว
random(แรน'เดิม) adj. โดยการสุ่ม,ส่งเดช,ไม่เลือก,เป็นไปโดยบังเอิญ,ตามบุญตามกรรม,ตามโอกาส. adv. โดยการสุ่ม,ตามบุญตามกรรม -Phr. (at random โดยการสุ่ม,ตามบุญตามกรรม), See also: randomly adv. randomness n., Syn. haphazard,chance
stumble(สทัม'เบิล) vi.,n. (การ) สะดุด,สะดุดเท้า,พลาดเท้า,เตะเอาตอ,ผิดพลาด,เดินโซเซ,ทำผิดพลาด,ลังเล,พูดติดอ่าง,พบโดยบังเอิญ,มาถึงโดยบังเอิญ. vt.,n. (การ) ทำให้สะดุด,เกี่ยวขา,ทำให้สงสัย,ทำให้ฉงนสนเท่ห์., See also: stumblingly adv. คำที่มีความหมายเหมือนกัน
supervene(ซูเพอะวีน') vi. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ,เข้าครอบงำ,เกิดขึ้นอย่างไม่ได้คาดคิดถึง,เกิดขึ้นตามมา., See also: supervenience n. supervention n. supervenient adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
accidental(adj) เป็นอุบัติเหตุ,โดยบังเอิญ
fortuitous(adj) โดยบังเอิญ,โดยไม่เจตนา,โชคดี
haphazard(adj) โดยบังเอิญ,ตามบุญตามกรรม,ตามยถากรรม,ส่งเดช
incidental(adj) โดยบังเอิญ,เป็นเหตุบังเอิญ,ซึ่งมักเกิดขึ้น
incidentally(adv) โดยบังเอิญ,ในโอกาสนี้,อนึ่ง
random(adj) ส่งเดช,ตามเรื่อง,ตามบุญตามกรรม,โดยบังเอิญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
casualโดยบังเอิญ, เป็นครั้งคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
By Chanceโดยบังเอิญ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
accidental (adj.) โดยบังเอิญ See also: เป็นการบังเอิญ, โดยไม่ได้ตั้งใจ, เป็นเหตุบังเอิญ, โดยไม่ได้คาดคิด, ซึ่งไม่ได้เจตนา Syn. chance, fortuitous, unintentional
accidentally (adv.) โดยบังเอิญ See also: โดยไม่ได้คาดคิด Syn. unintentionally, unexpectedly, casually
by chance (idm.) โดยบังเอิญ See also: โดยไม่รู้สาเหตุ
casual (adj.) โดยบังเอิญ See also: โดยไม่ตั้งใจ Syn. accidental, fortuitous
casually (adv.) โดยบังเอิญ Syn. accidentally
chance (adj.) โดยบังเอิญ Syn. accidental
coincidentally (adv.) โดยบังเอิญ Syn. accidentally
fortuitous (adj.) โดยบังเอิญ See also: ซึ่งไม่เจตนา Syn. accidental, coincidental, unintentional Ops. expected, intentional, planned
incidentally (adv.) โดยบังเอิญ See also: โดยไม่ตั้งใจ Syn. accidentally
perchance (adv.) โดยบังเอิญ Syn. accidentally, by chance
unintentional (adj.) โดยบังเอิญ See also: เป็นการบังเอิญ, โดยไม่ได้ตั้งใจ, เป็นเหตุบังเอิญ, โดยไม่ได้คาดคิด, ซึ่งไม่ได้เจตนา Syn. chance, fortuitous
unintentional (adj.) โดยบังเอิญ See also: ซึ่งไม่เจตนา Syn. accidental, coincidental Ops. expected, intentional, planned
unintentionally (adv.) โดยบังเอิญ See also: โดยไม่ได้คาดคิด Syn. unexpectedly, casually
alight (vi.) เห็นโดยบังเอิญ See also: พบโดยบังเอิญ
alight on (phrv.) พบโดยบังเอิญ Syn. happen on
alight upon (phrv.) พบโดยบังเอิญ Syn. happen on
bang into (phrv.) พบโดยบังเอิญ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. bump into
barge into (phrv.) พบโดยบังเอิญ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. bump into
blunder on (phrv.) พบโดยบังเอิญ See also: บังเอิญเจอ Syn. chance on, come across
brush up against (phrv.) พบโดยบังเอิญ (มักเป็นการพบกับความยุ่งยาก) See also: พบโดยไม่คาดคิด Syn. rub against, rub up against
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you drop something by accident, you leave a fingerprint on it.ถ้าเกิดคุณทำอะไรตก โดยบังเอิญ แล้วทิ้งลายนิ้วมือคุณไว้
A bit random. Slightly kooky.โดยบังเอิญบ้าง วิตถารบ้าง
I didn't come by accident.ฉันไม่ได้มานี่โดยบังเอิญ
Robby takes the view that it was you... who burned down your own warehouse on Northern Boulevard.ร็อบบี้สังเกตุเห็นโดยบังเอิญว่าคุณ คือคนที่เผาโกดังของตัวเองที่นอร์ทเธิร์น บูโลวาร์ด
This is what they call "serendipitous".นี่คือที่ใครๆ เขาเรียกกัน... ..." การมีโชคโดยบังเอิญ"
I wondered if it was like one I ran into.ฉันสงสัยว่ามันจะเป็นอันเดียวกับ ที่ฉันเคยพบโดยบังเอิญ
I ran into it working on Pi.ฉันเจอมันโดยบังเอิญเมื่อค้นหา พาย
It was standing on a trap door. It wasn't there by accident.มันยืนอยู่บนประตูกล ซึ่งแปลว่าไม่ได้อยู่โดยบังเอิญ
Wanted to know what tips I could give him.เขาอาจจะมาเจอเราโดยบังเอิญ ซึ่งมันดูไม่ดี ใช่มั๊ย
Out of sheer coincidenceเรื่องมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญ
During the first summer break of college I overheard where you were working by chance Hello? Ah...ช่วงฤดูร้อนแรก วันหยุดภาคเรียน... ...ผมได้รู้จักที่ทำงาน ของคุณโดยบังเอิญ สวัสดีค่ะ?
At the Tate Modern. My wife and I ran into her.ที่เทดต์โมเดิร์น ผมกับภรรยาเจอเธอโดยบังเอิญ
It's destiny that led us together through a silly incident.นี่เป็นพรหมลิขิตนะคะที่นำพาให้เราสองคน มาพบกันโดยบังเอิญขนาดนี้
Now, if only I knew her schedule, I could arrange a chance encounter.ถ้าฉันรู้ว่าวันนี้เธอมีตารางทำอะไรบ้างละก็ บางทีก็น่าจะมีโอกาสเจอกันโดยบังเอิญบ้างหล่ะ
I bumped into her in front.ผมพบเธอโดยบังเอิญน่ะ
You think we ran into each other by accident?คุณคิดว่าเรามาเจอกันโดยบังเอิญเหรอ?
That was accidental. Accidental boob graze.ไม่ได้เจตนา ชนภูเขาไฟโดยบังเอิญ
I took a number by chance.ฉันหยิบตัวเลขโดยบังเอิญ
It must have detonated by accident.มันคงระเบิดโดยบังเอิญ
I came across this screenplay by chance.ชั้นเจอบทภาพยนต์นี้โดยบังเอิญ
You have to take me to one of these meetings.นายพาฉันไปแบบ คล้ายๆกับว่าเราเจอกันโดยบังเอิญ
Not really. We met each other coincidentally when I was in Austria.ไม่ใช่หรอกค่ะ เราแค่พบกันโดยบังเอิญที่ออสเตรีย
Years later, someone accidentally took a sipหลายปีผ่านไป มีใครบางคนเผลอไปชิมเข้าโดยบังเอิญ
I happened to bump into Shizuru in Chinatown.ฉันเดินเจอชิซูรุโดยบังเอิญที่ไชน่าทาว์น
Two treasure hunters made a ghastly discovery today, when they stumbled on what appears to be an underwater graveyard, in a crevasse, off the coast of Miami.นักล่าสมบัติสองคน พบสิ่งที่น่าสยดสยองในวันนี้ เมื่อพวกเขาค้นพบสุสานใต้น้ำเข้าโดยบังเอิญ บริเวณรอยแยกใต้น้ำ นอกชายฝั่งไมอามี่
He wasn't called to that crime scene by chance. It was his case.เขาไม่ได้ถูกเรียกไปที่สถานที่เกิดเหตุ โดยบังเอิญ
I recorded that by accident.ฉันบันทึกได้โดยบังเอิญ
This is only going to happen if mukesh take her as shanti.นี่เป็นเรื่องเกิดขึ้นโดยบังเอิญเท่านั้น ถ้ามูเคซยอมรับเธอเป็นชานติ
It happened...มันเกิดขึ้น - โดยบังเอิญ
I don't think anyone would've believe... that the Dementors were there by coincidence, minister.ว่าผู้คุมวิญญาณไปอยู่ที่นั่นโดยบังเอิญหรอกนะท่านรัฐมนตรี
As I recall, we were exploring a hidden tunnel, and a door closed accidentally, and this man saved my life.เท่าที่จำได้ เรากำลังสำรวจอุโมงค์ลับอยู่ แล้วประตูเกิดปิดโดยบังเอิญ ชายคนนี้ช่วยชีวิตผมไว้
Can we go and meet her briefly?พวกเราเจอเธอโดยบังเอิญครับ
I'm not interested in anything you have to offer me.และ2 ปีจากนี้,ผ่านลำดับ เหตุการณ์ที่เกิดโดยบังเอิญ
I mean, you might have walked on the crowbar thing, but this is premeditated.ฉันหมายความว่า คุณอาจจะเดินไปเจอชะแลงโดยบังเอิญ แต่ว่านี่เป็นเรื่องที่เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้ว
I brushed up against him. i felt his bicep. it was huge.ผมพบโดยบังเอิญ ผมรู้สึกว่ากล้ามแขนเขาใหญ่มาก
It appears they've mistakenly turned the camera back on.ท่าทางพวกนั้นจะเปิดกล้องโดยบังเอิญ
Oh, I met her accidentally.โอ้ ฉันพบเธอโดยบังเอิญ
The satellite falls to Earth with acceptable civilian casualties.จะให้พลเรือนยอมรับ ว่ามันตกลงบนโลก โดยบังเอิญ
Contingency plan.ทำแผนที่เขาคิดได้โดยบังเอิญ.. ให้สำเร็จ
When you get right down to it, I guess Ethan Turner was an accident of opportunity, a once-in-a-lifetime thing.ใช่ พอคิดดีๆ แล้ว ผมว่าอีธาน เทอร์เนอร์ เป็นแค่ โอกาสโดยบังเอิญ ที่เกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวในชีวิต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โดยบังเอิญ
Back to top