ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fortuitous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fortuitous*, -fortuitous-

fortuitous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fortuitous (adj.) โดยบังเอิญ See also: ซึ่งไม่เจตนา Syn. accidental, coincidental, unintentional Ops. expected, intentional, planned
fortuitous (adj.) โชคดี See also: เคราะห์ดี
English-Thai: HOPE Dictionary
fortuitous(ฟอร์ทิว'อิทัส) adj. บังเอิญ,โชคดี, Syn. courage ###A. cowardice
English-Thai: Nontri Dictionary
fortuitous(adj) โดยบังเอิญ,โดยไม่เจตนา,โชคดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What fortuitous circumstance be this?อะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้
And deep down, you know that you can turn this fortuitous power shift to your advantage, and Emily will be yours.และลึกลงไป คุณก็รู้ว่าคุณสามารถเปลี่ยน ความบังเอิญนี้ ให้เป็นประโยชน์กับคุณ และเอมิลี่ก็จะเป็นของคุณ
A fortuitous turn of events brought Django and myself together.โชคชะตาชักนำให้จังโกและผมเองได้มาพบกัน
Well, a layer of dust would do my sinuses no good, and it led to a fortuitous discovery.ก็พวกฝุ่นทำให้จมูกผมแย่เสมอ แล้วฉันก็เจอมันโดยบังเอิญ
Which is fortuitous because most squirrels are real jerks.ซึ่งเป็นเรื่องบังเอิญ เพราะว่าพวกกระรอก บ้าของแท้
Perhaps you've come to us at a fortuitous time, Miss Teller.บางที คุณมาหาเรา ในเวลาที่ไม่ค่อยจะดีนัก คุณ เทลเลอร์
Our terrible loss will be his new employer's most fortuitous gain.แต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลา ที่จะอธิบายให้เธอฟัง "ทั้งความสามารถในการขาย และคุณสมบัติความเป็นผู้นำ
It's actually, quite fortuitous, bumping into you like this.อันที่จริง ช่างเป็นเหตุบังเอิญ ที่ได้เดินชนกับคุณแบบนี้
It's fortuitous... you listening to this song.ชะตาชักนำแท้ ลูกฟังเพลงนี้อยู่

fortuitous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奇遇[qí yù, ㄑㄧˊ ㄩˋ, 奇遇] happy encounter; fortuitous meeting; adventure
凑巧[còu qiǎo, ㄘㄡˋ ㄑㄧㄠˇ, 凑巧 / 湊巧] fortuitously; luckily; as chance has it

fortuitous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
僥倖[ぎょうこう, gyoukou] (n,vs) fortuitous; luck; windfall; godsend; good fortune
巡り会う(P);巡り合う;めぐり合う;めぐり会う;廻り合う;回り合う;巡り逢う(oK)[めぐりあう, meguriau] (v5u) to meet fortuitously (e.g. running into an old friend); to meet by chance; to happen across; (P)

fortuitous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังเอิญ[adj.] (bang-oēn) EN: accidental ; fortuitous ; unexpected ; coincidental FR: inattendu ; fortuit ; accidentel
โดยบังเอิญ[adv.] (dōi bang-oē) EN: accidentally ; by accident ; by chance ; unexpectedly ; fortuitous FR: par hasard ; accidentellement ; par accident ; par chance
เหตุบังเอิญ[n. exp.] (hēt bang-oē) EN: accident ; accidental cause ; coincidence ; fortuitous circumstance FR: coïncidence [f] ; circonstance fortuite [f]
พันเอิญ[adv.] (phan-oēn) EN: accidentally ; by accident ; by chance ; fortuitously FR: accidentellement
เผอิญ[adv.] (pha-oēn) EN: by chance ; by accident ; accidentally ; fortunately ; fortuitously FR: fortuitement ; de manière inattendue ; par chance ; par accident ; accidentellement ; chanceusement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fortuitous
Back to top