ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แผนการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แผนการ*, -แผนการ-

แผนการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แผนการ (n.) plan See also: stratagem, plot, design, scheme, project Syn. แนวทาง, เป้าหมาย, หลัก, กลยุทธ์, กำหนดการ
แผนการ (n.) plan See also: scheme, method, program, proposal Syn. กลยุทธ์
แผนการรบ (n.) battle plan
แผนการวิจัย (n.) research project See also: research plan
English-Thai: HOPE Dictionary
card(คาร์ด) n. บัตร,คนตลก,ไพ่,แผนการ,การดำเนินการ vt. ใส่บัตร,ให้บัตร,ติดบนบัตร,เขียนลงบนบัตร
chart(ชาร์ท) n. ผัง,แผนภูมิ,บัญชี. -vt. ทำแผนภูมิ,วางแผนการ
cobweb(คอบ'เวบ) n. ใยแมงมุม,เส้นใยแมงมุม,แผนการ,ความยุ่งเหยิงสับสน vt. ทำให้ยุ่งเหยิง
counsel(เคา'เซิล) {counselled,counselling,counsels} n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,คำตักเตือน,วัตถุประสงค์,แผนการ,ข้อคิดเห็น,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย -v. ให้คำแนะนำ,ให้คำปรึกษา,แนะนำ., See also: counselable,counsellable adj., Syn. suggesti
deeplaidadj. เกี่ยวกับจิตใจที่หวาดระแวง,เกี่ยวกับแผนการที่ลึกล้ำ
device(ดิไวซฺ') n. อุปกรณ์,เครื่องประดิษฐ์,เครื่องกลไก,แผนการ,หลักในใจ,เครื่องหมาย, Syn. contrivance อุปกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เมาส์ หน่วยจานบันทึก หรือโมเด็ม ซึ่งสามารถรับและแสดงผลข้อมูลได้ อุปกรณ์บางชนิดต้องมีโปรแกรมช่วย โปรแกรมนี้เรียกว่า device driverดู device driver ประกอบ
fetch(เฟทชฺ) {fetched,fetching,fetches} vt. ไปเอามา,ไปหยิบมา,เอามา,นำมา,ทำให้มา,ขายได้,ได้, (สูดลมหายใจ) ,ถอนใจ,ทำให้ (ตกลงมา) ,นำกลับ,ทำให้เกิดขึ้น. vi. ไปเอามา,เคลื่อน,แล่นเรือ,เอากลับ. -n. การไปเอามา,อุบาย,แผนการ,เขตลมคลื่น.,ผี, See also: fetch a breat ไปนำมาหมายถึงนำข้อมูลหรือคำสั่งจากหน่วยความจำเข้าไปใส่ไว้ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เพื่อทำการประมวลผล บางทีใช้หมายถึงการโอนย้ายข้อมูลจากสื่อ (medium) เข้าไปเก็บในหน่วยความจำ
format(ฟอร์'แมท) n. รูปแบบ,แผนการรวมทั้งหมด, Syn. plan,layout รูปแบบจัดรูปแบบ1. หมายถึงรูปแบบการเก็บข้อมูลของโปรแกรมสำเร็จแต่ละโปรแกรม โปรแกรม Word Perfect และโปรแกรม WordStar แม้จะเป็นโปรแกรมประมวลผลคำเหมือนกัน แต่รูปแบบการเก็บข้อมูลก็ไม่เหมือนกัน 2. FORMAT เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบดอส และระบบวินโดว์ ที่ใช้เพื่อเตรียมจัดรูปแบบจานบันทึกใหม่ ๆ ไว้สำหรับเก็บข้อมูลหรือโปรแกรม จานบันทึกของแมคอินทอชกับจาน บันทึกของพีซี จะกำหนดรูปแบบการเก็บข้อมูลไม่เหมือนกัน ฉะนั้น หากนำจานบันทึกที่จัดรูปแบบด้วยคำสั่ง "FORMAT" ของระบบดอสไปใช้กับเครื่องแมคอินทอช หน่วยบันทึกก็จะไม่รับ เพราะอ่านไม่ได้ หรือบันทึกข้อมูลลงเก็บไม่ได้
maneuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก,อุบาย,แผนการ v. ซ้อมรบ,ยักย้าย,หลบหลีก,วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem,plan
manoeuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก,อุบาย,แผนการ v. ซ้อมรบ,ยักย้าย,หลบหลีก,วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem,plan
merchandise(เมอ'เชินไดซ) n. สินค้า,วัตถุที่ซื้อขายกัน. vi. ค้าขาย. vt. ค้าขาย,ส่งเสริมการขาย,วางแผนการขาย., See also: merchandiser n. merchandizer n.
merchandize(เมอ'เชินไดซ) n. สินค้า,วัตถุที่ซื้อขายกัน. vi. ค้าขาย. vt. ค้าขาย,ส่งเสริมการขาย,วางแผนการขาย., See also: merchandiser n. merchandizer n.
plan(แพลน) n. แผน,แผนการ vi.,vt. วางแผน, Syn. scheme
plot(พลอท) n. ที่ดินแปลเล็ก,แผน,แผนการ,แผนการลับ,แผนที่,แผนผัง.,ที่ดินแปลเล็ก vt.,vi. แบ่งที่ดินออกเป็นแปลง ๆ ,วางแผน
project(พรอจ'เจคทฺ) n. โครงการ,แผนการ,โครงการวิจัย,โครงการค้นคว้า,โครงการเคหะ. vt. (โพรเจคทฺ') เสนอ,ออกแบบ,วางแผน,ยื่นออกมา,ต่อ,ส่อง,ฉาย,ฉายเป็นเงา,ถ่ายแผนที่,ถ่ายทอด. vi. ปรากฎตัว,แสดงออก,จินตนาการตัวเอง, Syn. plan,venture
projection(พระเจค'เชิน) n. การวางโครงการ,การวางแผน,การออกแบบ,การยิง,การโผล่ออกมา,การนูนออกมา,การปล่อยออกมา,การส่อง,การฉาย,ภาพทอดเงา,ภาพฉาย,การคำนวณทุน,การคำนวณอัตราการก้าวหน้า,การคาดคะเน,การประเมิน,แผนการ,โครงการ., Syn. overhang,predicito
prosody(พรอส'ซะดี) n. ฉันทลักษณ์,วิชาฉันทลักษณ์,วิชาเกี่ยวกับจังหวะและเสียงสัมผัสของบทกวี,แบบแผนการเปล่งเสียง., See also: prosodic adj. prosodical adj.
scenario(ซิแน'ริโอ,ซินา'ริโอ) n. บทภาพยนตร์,บทถ่ายภาพยนตร์,โครงการ,แผนการ,บทละคร. pl. scenarios, Syn. script,plot
schedule(เชด'ดูล,สเคด'ดูล) n. รายการ,รายละเอียด,หมายกำหนดการ,ตารางเวลา,ตาราง,แผนการ,กำหนดการประจำวัน. vt. กำหนดการ,กำหนด,เรียงลำดับ,วางแผน, See also: schedular adj., Syn. timetable,agenda
schematic(สคีแมท'ทิค) adj.,n.เกี่ยวกับ (แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ) ., See also: schematically adv., Syn. plan
scheme(สคีม) n. แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ,แผนลับ,กลเม็ด,ระบบการจัดการ,เพทุบาย,แผนร้าย,แผนภาพดวงดาว,แผนภาพอธิบาย,แผนจินตนาการ. vt.,vi. วางแผน,วางผัง,วางแบบแผน,วางโครงการ,ออกอุบาย,วางแผนร้าย, See also: schemer n., Syn. plan
stratagem(สแทรท'ทะเจม) n. กลยุทธ,ยุทธวิธี,เล่ห์เหลี่ยม,อุบาย,กโลบาย,แผนการ
strategy(สแทรท'ทิจี) n. แผนการณ์,วิธีการ,อุบาย,กโลบาย,ยุทธศาสตร์,ยุทธวิธี,กลยุทธ
English-Thai: Nontri Dictionary
cobweb(n) ใยแมงมุม,แผนการ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
card(n) บัตร,นามบัตร,กระดาษแข็ง,สูจิบัตร,บัตรเชิญ,การ์ด,ไพ่,อุบาย,แผนการ
complot(n) แผนการร่วม,การสมรู้ร่วมคิด,การคบคิด
design(n) การออกแบบ,แผนการ,โครงการ,แบบแผน,ความตั้งใจ,จุดประสงค์
device(n) แผนการ,อุบาย,โครงการ,อุปกรณ์,เครื่องมือ
makeshift(n) แผนการชั่วคราว,แผนเฉพาะหน้า
plan(n) แผนการ,แผนผัง,โครงการ,แผนที่,แบบ,หนทาง
plot(n) ที่ดิน,แผนการ,ร่าง,อุบาย,โครงการ,แผนผัง
project(n) โครงการ,แผนงาน,แผนการ
schedule(n) ตาราง,พิกัด,รายการ,หมายกำหนดการ,แผนการ
scheme(n) โครงการ,แบบแผน,แผนการ,หลักสูตร,แผนผัง,กลเม็ด
schooling(n) ระบบการศึกษา,การเรียนการสอน,แผนการศึกษา
stratagem(n) ยุทธวิธี,เล่ห์เหลี่ยม,อุบาย,กลยุทธ์,กุศโลบาย,แผนการ
strategy(n) ยุทธวิธี,กลยุทธ์,แผนการณ์,อุบาย,กุศโลบาย,ยุทธศาสตร์
system(n) แนวการ,ระบบ,แผนการ,วิธี,ระเบียบ,หลักการ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marshall Planแผนการมาร์แชล
Roadmap for Integration of ASEANแผนการรวมตัวของอาเซียน [การทูต]
Company Man พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Investor contactผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนผู้ทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำ หรือวางแผนการลงทุน ให้กับผู้ลงทุน ซึ่งมีสองประเภท ได้แก่ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข [ตลาดทุน]
Lesson Planการเขียนแผนการสอน, บันทึกการสอน [การแพทย์]
Life Styleแบบแผนการดำรงชีวิต, แบบอย่างการดำเนินชีวิต, พฤติกรรมในการดำรงชีวิต [การแพทย์]
Notationสัญลักษณ์, สัญญลักษณ์ สัญลักษณ์ (Notation) แผนการจัดหมู่แต่ละระบบมีการใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายประจำหรือแทนหมวดหมู่ต่างๆ ตั้งแต่หมวดใหญ่จนถึงหมวดย่อย โดยสัญลักษณ์ที่ใช้มักเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร หรือใช้ทั้งสองอย่างประกอบกัน แบ่งได้ดังนี้
Company Representativeพนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะ ตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
conspiracy (n.) แผนการ See also: แผนที่คิดไว้ Syn. plot
idea (n.) แผนการ See also: โครงการ Syn. design, plan, scheme
plan (n.) แผนการ See also: แผนงาน, แผน, โครงการ Syn. plot, procedure
strategy (n.) แผนการ See also: วิธีการ, โครงการ Syn. plan, policy, scheme
itinerary (n.) แผนการการเดินทาง See also: กำหนดการเดินทาง Syn. schedule, programme, route
outline (n.) แผนการอย่างคร่าวๆ Syn. schema, scheme
schema (n.) แผนการอย่างคร่าวๆ Syn. scheme
carry into (phrv.) ทำตาม (แผนการ, ความตั้งใจ) See also: ทำให้แผนการเป็นจริง Syn. put into
chart (vt.) กำหนดแผนการ See also: วางแผน Syn. plan
draft out (phrv.) ร่าง (เอกสาร, ข้อความ, แผนการ)
dream up (phrv.) คิดแผนการ See also: คิดค้น Syn. make up, think of, think up
foil (vt.) ขัดขวาง (อุบาย, แผนการ) See also: สกัดกั้น, ทำลาย Syn. thwart, oppse, impede Ops. support, help
jettison (vt.) ทิ้งความคิดหรือแผนการที่ไม่มีประโยชน์ Syn. abandon Ops. maintain
keep to (phrv.) ทำตามผลงานหรือแผนการ See also: ยึดติดกับ Syn. adhere to
let in on (phrv.) อนุญาตให้เข้าร่วม (เช่นร่วมแผนการ, กิจกรรมอื่นๆฯลฯ) See also: ปล่อยให้มาร่วม Syn. get in on
lie in ruins (idm.) ทำลาย (ตึก, อาคาร, แผนการฯลฯ)
machinate (vi.) วางแผนการ
machinate (vt.) วางแผนการ
machination (n.) การวางแผนการ Syn. scheme, plot, maneuver, plot
maneuverability (n.) การวางแผนการ See also: การจัดกลยุทธ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have access to security codes, surveillance plans, the works.ฉันมีรหัสที่ผ่านระบบรักษาความปลอดภัย แผนการ จะสำเร็จ
Secrets, plans, something.ความลับ แผนการ อะไรทำนองนั้น
They had other plans.พวกมันมี แผนการ อย่างอื่น
I've had...a great deal of time to plan.ผมมี... แผนการ ที่รอบคอบมากๆ
A plan. We need a plan.แผนการ เราต้องใช้แผนการ
The F-22 plans were for him.แผนการ เอฟ22/Nก็เพื่อเขา
A ploy. A ploy to get me cooking again...แผนการ แผนการที่จะให้ผมกลับมาปรุงยาอีก...
The whole idea of getting the guys drunk is for the pictures.แผนการก็คือทำให้หนุ่มๆ เมา เพื่อให้ได้รูป
Uh, the idea is to seal off the prisoners living quarters and pump carbon monoxide from the physical plant into the air ducts.แผนการก็คือปิดผนึก เขตที่อยู่ของนักโทษ สูบคาร์บอนมอนออกไซด์จากโรงงาน เข้าไปในท่อลม
The plan was to leverage Sir Clive's gambling debts against his interests, not his widow's.แผนการก็คือใช้อำนาจกับหนี้สินการพนันของเซอร์ไคล์ว ขัดต่อส่วนได้เสียของเขา ไม่ใช่ของภรรยาเขา
Schemes and plots are the same thing.แผนการกับอุบายคือ อย่างเดียวกัน
Whatever plan you had, it went to hell when you killed me.แผนการของคุณ อะไรก็ตาม มันไปนรก ตั้งแต่คุณฆ่าผมแล้ว
My plan is perfect.แผนการของฉัน สมบูรณ์อยู่แล้ว
His plan to marry you to Khal Drogo.แผนการของเขาที่ fên kar qog qã ţi' จะให้ท่านแต่งงานกับคาลโดรโก้ jà hä ·ţ'an tê'g gan kábxal drô kô·
Silas' whole bad guy plan was to kill himself and reunite with his dead girlfriend Amara.แผนการของเจ้าคนชั่วไซลัสคือฆ่าตัวเอง และกลับไปอยู่ร่วมกับคนรักที่ตายไปแล้ว อมาร่า
The tower you're investigating is based on my designs... designs that were stolen from me when I was 13 years old.แผนการของเรา อยู่ในเอกสาร พื้นที่เฉพาะที่จะให้ นายตรวจสอบ นายไม่อาจรู้เรื่อง บางอย่างจากเอกสารได้ นายไม่เข้าใจ
Where are we on the church schematics?แผนการของเรา ในโบสถ์เป็นไง?
Our plan is to put a stop to their project.แผนการของเราคือหยุดโครงการของพวกเขา
You know, the grand scheme.แผนการของเรื่องใหญ่มากๆ
Scheming is classic Blair, and I'm getting my groove back just like I wanted.แผนการคือ ตั้วตนของแบลร์ และฉันได้งานประจำคืนอย่างที่ต้องการ
The hits... bad planning, sloppy work.แผนการฆ่า... นี้ เป็นงานที่เหลวไหลสิ้นดี
The plan's simple.แผนการง่ายนิดเดียว ถ้าพวกมันเดินทางตามเส้นทางลาดตระเวน
Plans for their attack that I'm trying to stop.แผนการจู่โจมที่ฉันพยายามจะหยุดยั้งมัน
All an elaborate trap that you knew I would fall for because I trust you like a father.แผนการซับซ้อนมากมายที่คุณรู้ว่าผมต้องทำ เพราะผมเชื่อคุณ เหมือนพ่อของผม
The plan hinges on Conrad's ouster and Daniel's ascension to power.แผนการณ์ ที่ขึ้นอยู่กับการเพิกถอนของคอนราด และการขึ้นมามีอำนาจของแดเนียล
That part of our mission wasn't violent.แผนการณ์ของเราไม่ใช่ความรุนแรง
What's that?แผนการณ์ของแอนนาเกี่ยวกับไทเลอร์กำลังเร่ง
How are your plans against the Graysons?แผนการณ์คุณที่จะต่อกรกับพวกเกรสันย์เป็นยังไงบ้าง
The plan is gone.แผนการณ์ทุกอย่างได้หายไปหมดแล้ว
This plan is the special order of the Chairman.แผนการณ์นี้เป็นแผนการณ์พิเศษสั่งโดยท่านประธานครับ
Plans to make a place for ourselves in this world are already underway.แผนการณ์สร้างที่อยู่ของพวกเราเองบนโลกนี้ กำลังดำเนินการ
Mission complete... or actually no.แผนการณ์สำเร็จ หรือว่าไม่
Even the locals rarely venture here.แผนการตรวจร่างกายพรุ่งนี้ "ปฏิบัติการลับรักษาความเป็นนายให้ฮารุฮิ"
It's the gallery's marketing planning. That's what they do.แผนการตลาดของแกลลอรี่ นั่นคือสิ่งที่พวกเขาทำ
An opposing plan is gaining support recently.แผนการต่อไปคือ เรี่ยรายเงินสนับสนุน
When we made Henry's death look like a heart attack, the idea was that the neighbor would find him, not Faye.แผนการตายของเฮนรี่ ให้ดูเหมือนหัวใจวาย แล้วรอเพื่อนบ้านมาพบศพนะ ไม่ใช่เฟย์
The plan is rock solid, even with two people.แผนการถูกวางมาอย่างดีแล้ว ถึงแม้จะมีแค่ 2 คน
Schedule around the regarding of 7B must be isolatedแผนการทดสอบเกี่ยวกับ 7B ต้องถูกถอดออก
Both plans require the Taiyang Shen... so, we have to choose.แผนการทั้งสองต้อง ไทแยง เชน ดังนั้นเราจึงต้องเลือก
Your whole plan rests on Bellamy getting in.แผนการทั้งหมดของเรา ขึ้นอยู่กับเบลลามี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แผนการ
Back to top