ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แก้แค้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แก้แค้น*, -แก้แค้น-

แก้แค้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แก้แค้น (v.) revenge See also: get even with, take vengeance on, avenge, vindicate Syn. เอาคืน, ล้างแค้น, แก้เผ็ด
English-Thai: HOPE Dictionary
avenge(อะเวนจฺ') vt. แก้แค้นให้,ล้างแค้นให้,
fix(ฟิคซฺ) {fixed,fixing,fixes} vt. ทำให้แน่น,ติด,ติดแน่น,กำหนดแน่นอน,เพ่งมอง,เพ่งความสนใจ,ป้ายความผิด,ซ่อมแซม,จัดให้เรียบร้อย,จัดให้เป็นระเบียบ,เตรียมอาหาร,แก้แค้น,ลงโทษ,จัดการ,เปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบที่มีประโยชน์ (เช่นปุ๋ย) ,ทำให้ภาพเกาะแน่นโด
quittance(ควิท'เทินซฺ) n. การยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่,เอกสารยกเลิกดังกล่าว,การตอบแทน,การแก้แค้น,การชดเชย
reprisal(รีไพร'เซิล) n. การโต้ตอบด้วยกำลัง,การโต้ตอบด้วยกำลังทางทหาร,การแก้แค้น,การยึดทรัพย์สินเพื่อเป็นการโต้ตอบ, Syn. counterattack
requital(รีไคว'เทิล) n. การชดเชย,การตอบแทน,การตอบสนอง,การโต้ตอบ,การแก้แค้น,สิ่งที่ชดเชย,สิ่งตอบแทน,รางวัล,การทำโทษ
requite(รีไควทฺ') vt. ชดเชย,ตอบแทน,ตอบสนอง,โต้ตอบ,แก้แค้น, See also: requitable adj. requitement n. requiter n., Syn. repay
retribution(รีทระบิว'เชิน) n. เวร,กรรมสนอง,การจองเวร,การตอบแทน,การแก้แค้น, See also: retributive adj., Syn. retaliation,recompense
revenge(รีเวนจฺ') vt.,vi.,n. (การ) แก้แค้น,แก้เผ็ด,ทำโทษ,ผูกพยาบาท, See also: revengeless adj. revenger n., Syn. avenge,vengeance
revenged(รีเวนจฺดฺ') adj. ได้แก้แค้นแล้ว
revengeful(รีเวนจฺ'ฟูล) adj. ผูกพยาบาท,ต้องการแก้แค้น, See also: revengefulness n.
right(ไรทฺ) adj. ถูก,ถูกต้อง,ปกติ,เป็นธรรม,ยุติธรรม, (ด้าน) หน้า, (ด้าน) บน, (ข้าง) ขวา,ตรงไป,เป็นมุมฉาก n. ธรรม,ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,สิทธิ,สิทธิตามกฎหมาย,การหันขวา,การเลี้ยวขวา,ฝ่ายที่ถูกต้อง,สมาชิกฝ่ายขวา,สมาชิกรัฐสภาที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของประธานสภา vt. ทำให้เรียบร้อย,ทำให่เหทาะสม,แก้แค้น,แก้ไข vi. ทรงตัว,ตั้งตรง adv .เป็นเส้นตรง,อย่างถูกต้อง,แม่นยำ,เหมาะสม
satisfaction(แซททิสแฟค'เชิน) n. ความพอใจ,การทำให้พอใจ,การถ่ายบาป,การแก้แค้น,สิ่งที่ชดเชย, See also: satisfactional adj., Syn. gratification,fulfillment
venge(เวนจฺ) vt. แก้แค้น,ล้างแค้น
vengeance(เวน'เจินซฺ) n. การแก้แค้น,การล้างแค้น,การพยายาม,โอกาสแก้แค้น,ความต้องการแก้แค้น,การทำให้บาดเจ็บ,with a vengence รุนแรง ด้วยกำลัง, Syn. revenge,wrath,fury -A.mercy,pity,tolerance
vengeful(เวนจฺ'ฟูล) adj. ต้องการแก้แค้น,ต้องการล้างแค้น,มีใจพยาบาท., See also: vengefully adv. vengefulness n., Syn. retaliative
vindicate(วิน'ดะเคท) vt. แก้ต่าง,แก้ตัว,กู้,พิสูจน์ว่าเขาไม่ผิด,ป้องกัน,แก้แค้น,ปลดปล่อย., See also: vindicator n., Syn. excuse,extenuate
vindicative(วินดิค'คะทิฟว) adj. แก้แค้น,แก้เผ็ด,แค้น,อาฆาต,พยาบาท,มีเจตนาร้าย,เป็นการทำโทษ., See also: vindicativeness n.
vindicatory(วิน'ดะคะทอรี) adj. เป็นการแก้ต่าง,เป็นการแก้ตัว,เป็นการแก้แค้น,เป็นการทำโทษ., Syn. vindicative
wrath(รอธ'แรธ,ราธ) n. ความโกรธเคือง,ความกริ้วโกรธ,ความโมโห,ความแก้แค้น adj. โกรธเคือง,กริ้วโกรธ, Syn. anger,rage,fury
wreak(รีค) vt. ทำโทษ,แก้แค้น,ระบายความโกรธ,แสดงความมุ่งร้าย,แสดงออก, See also: wreaker n., Syn. inflict,exact,effect
English-Thai: Nontri Dictionary
reprisal(n) การแก้แค้น,การตอบแทน
requital(n) การแก้แค้น,การชดเชย,การตอบสนอง,รางวัล,ค่าตอบแทน
requite(vt) แก้แค้น,ตอบแทน,ตอบสนอง,ชดเชย
retribution(n) การแก้แค้น,การตอบแทน,การจองเวร,กรรมสนอง,เวรกรรม
revenge(n) ความอาฆาต,การล้างแค้น,การแก้แค้น,การแก้เผ็ด,การผูกพยาบาท
revengeful(adj) อาฆาต,พยาบาท,ผูกใจเจ็บ,ต้องแก้แค้น
vengeance(n) การแก้แค้น,การล้างแค้น,ความพยาบาท
vindictive(adj) พยาบาท,แก้แค้น,อาฆาต,มีเจตนาร้าย
wreak(vt) แสดงออกมา,ระบายความโกรธ,มุ่งร้าย,ทำโทษ,แก้แค้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
retaliationการแก้แค้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
avenge on (phrv.) แก้แค้น Syn. revenge on
get back (phrv.) แก้แค้น See also: แก้คืน, ล้างแค้น Syn. get even
get back at (phrv.) แก้แค้น See also: ล้างแค้น, ลงโทษตามความผิดที่กระทำ Syn. get back, have back, pay back, revenge on
get even (phrv.) แก้แค้น See also: ล้างแค้น, ลงโทษตามความผิดที่กระทำ Syn. get back, get back at, have back, pay back, revenge on
get even with (idm.) แก้แค้น See also: แก้เผ็ด
pay off (phrv.) แก้แค้น Syn. get even
revenge (vt.) แก้แค้น See also: แก้เผ็ด, ล้างแค้น Syn. avenge, retaliate
revenge on (phrv.) แก้แค้น
revenge on (phrv.) แก้แค้น See also: ล้างแค้น, ลงโทษตามความผิดที่กระทำ Syn. get back, get back at, have back, pay back
take revenge in (phrv.) แก้แค้น Syn. get even
vindicate (vt.) แก้แค้น Syn. avenge, punish
wreak (vt.) แก้แค้น See also: แสดงความมุ่งร้าย
wreak on (phrv.) แก้แค้น See also: แก้เผ็ด Syn. get even
wreak upon (phrv.) แก้แค้น See also: แก้เผ็ด Syn. get even
venge (vt.) แก้แค้น (คำโบราณ) See also: ล้างแค้น
avenge of (phrv.) แก้แค้นให้กับ See also: ต้องการแก้แค้นเรื่อง
avengement (n.) การแก้แค้น See also: การล้างแค้น Syn. repetition
exorneration (n.) การแก้แค้น Syn. defense
malignment (n.) การแก้แค้น See also: การแก้เผ็ด, การอาฆาต Syn. rancorous
reprisal (n.) การแก้แค้น See also: การแก้เผ็ด, การล้างแค้น Syn. revenge, vengeance
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let's get revenge!ไปแก้แค้นกันเถอะ
Young men with a mind for revenge need little encouragementคนหนุ่มที่มีจิตใจอยากแก้แค้นต้องการกำลังใจสักนิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am the chosen one, the mighty hand of vengeance sent down to strike the unroadworthy!ฉันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์แห่งการ แก้แค้น ส่งลงไปตีไม่ดี!
One-stop shopping, revenge, and retirement.แค่ที่เดียวทั้งได้เงิน แก้แค้น แล้วก็วางมือ
OK, remember, elation, excitement, vengeful fury and fear.โอเค จำเอาไว้ ยินดี ตื่นเต้น แก้แค้น โกรธ และกลัว
So, vengeful fury comes before fear?แปลว่า แก้แค้น โกรธ มาก่อนกลัว
Revenge 'cause we got him killed.แก้แค้น ก็เพราะว่าเราฆ่าเขา
Revenge. They want revenge.แก้แค้น พวกมันต้องการแก้แค้น
Revenge, murder, vigilante killings?แก้แค้น, ฆาตกรรม, ฆ่าแบบศาลเตี้ย
Revenge... sorry, I shouldn't do that.แก้แค้น... ขอโทษค่ะ ฉันไม่น่าพูดเลย
Avenge me, and upon my death you will take the crown.แก้แค้นฉัน และการตายของฉันคุณ จะใช้เวลามงกุฎ
Revenge on me is one thing, but why Imelda?แก้แค้นฉันนั้นเป็นเรื่องหนึ่ง แต่ทำไม Imelda?
...get revenge on me, when I least expect it.แก้แค้นผมในตอนที่ระวังตัวน้อยสุด
Revenge on those whose cruelty was the cause of all this misfortune."แก้แค้นผู้คนเลวทรามที่เป็นต้นเหตุ ของความเลวร้ายทั้งหมดนี้
Retribution for what? I know I've already said this,แก้แค้นสำหรับอะไร? ผมรู้ว่าผมพูดไปแล้ว
Revenge for what?แก้แค้นเรื่องอะไรล่ะ ?
Revenge? It's Cunth.แก้แค้นเหรอ มันคือ คานทร์
Despised my own mother!แก้แค้นแม่แท้ๆของผม!
Retaliation's tricky, T.แก้แค้นแย่งการทำมาหากิน โอที
How about some dead senators as pay back ?แก้แค้นโดยการสังหารหมู่วุฒิสมาชิกเป็นไง?
Kill him to revenge General Wangแก้แค้นให้ท่านอองเซ็ก
Kill him to revenge General Wang....แก้แค้นให้ท่านอองเซ็ก
And all the self-mutilating, tatted Frankenskanks.แก้แค้นให้พวกที่เกิดมาอัปลักษณ์หน้าแฟรงเกนสไตน์
What if you could help them do it?แก้แค้นให้เดลล่ากับแมทท์ พวกนายก็ช่วยได้
If the Queen finds her here, she'll swoop down and wreak her vengeance on us!หากสมเด็จพระราชินีพบเธอ ที่นี่ เธอจะถลาลง และไม่แก้แค้นของเธอเกี่ยวกับ เรา!
Ever since you walked in, you've acted like a self-appointed public avenger.นับตั้งแต่ที่คุณเดินเข้ามาในที่คุณได้ทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้กระทำการแก้แค้นของประชาชนตัวเองได้รับการแต่งตั้ง
Then, you shall have your revenge.จากนั้น... เจ้าจะได้แก้แค้น
Now the Hindus are taking revenge.และพวกฮินดูก็แก้แค้น
The greatest revenge idea a kid ever had.ไอเดียการแก้แค้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เด็กเคยมี
What he wanted was revenge.สิ่งที่เขาต้องการคือ แก้แค้น
Fencing, fighting, torture, revenge, giants, monsters, chases, escapes, true love, miracles.การประลองดาบ , การต่อสู้ , การทรมาน , การแก้แค้น ยักษ์ , สัตว์ประหลาด , การไล่ล่า การหลบหนี , รักแท้ , และสิ่งมหัศจรรย์
There's not a lot of money in revenge.การแก้แค้นมันไม่ทำเงินให้ข้าหรอก
I need him to help avenge my father, murdered these 20 years.ข้าต้องการให้เขาช่วยแก้แค้นแทนพ่อข้า ซึ่งถูกฆ่าตายไป 20 ปีแล้ว
You've got an overdeveloped sense of vengeance.เจ้าปล่อยให้ความต้องการแก้แค้นฝังรากลึกเกินไป
I have been in the revenge business so long, now that it's over,ข้าคิดถึงแต่การแก้แค้นมาเป็นเวลานานมากแล้ว ... ตอนนี้มันจบแล้ว ...
They hurt your friend, so you lost your temper, which is why eight Clown members are now in the hospital.เพื่อนนายโดนทำร้าย พวกนายก็เลยแก้แค้น ทำให้สมาชิกแก๊งคลาวน์ แปดคนต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
And if I was them, I'd be pissed off. I'd be looking for payback!ถ้าฉันเป็นเขา อาจพกความอาฆาตมาแก้แค้นแก
A woman scorned seeks revenge.ผู้หญิงเลยหาทางแก้แค้น .
I'll suffer unrevenged, you're a fool.ฉันจะยอมรับกรรมโดยไม่ได้แก้แค้น ก็แสดงว่าเธอโง่มาก
Now would be the precise time to revenge myself on their children.ตอนนี้เป็นเวลาเหมาะ กับการแก้แค้น\ พวกลูกๆเขา
If it's revenge you want, take it.ถ้านี่เป็นการแก้แค้น ก็เอาเลย
Oh, sweet revenge!โอ้ว, ได้เวลาแก้แค้นแล้ว!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แก้แค้น
Back to top