ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสียใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสียใจ*, -เสียใจ-

เสียใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสียใจ (v.) be sad See also: be unhappy, be mournful, be sorrowful Syn. เศร้า, เศร้าสร้อย, โศกเศร้า Ops. ยินดี, ร่าเริง, รื้นเริง
เสียใจ (v.) grieve See also: lament Syn. เศร้า, เศร้าโศก Ops. ยินดี, ร่าเริง, รื้นเริง
เสียใจ (v.) be hurt Syn. ช้ำใจ, เศร้าโศก
เสียใจ (adv.) sadly See also: sorrowfully, grievously, regretfully Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, ซึมเซา Ops. สุข
เสียใจ (v.) be sad See also: be sorrowful, be grieved, regret, be depressed, be melancholic Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, ซึมเซา Ops. สุข
เสียใจ (v.) cry bitterly See also: weep bitterly Syn. โศกี, ร้องไห้, คร่ำครวญ, อาดูร, เศร้าโศก, สลลดใจ
เสียใจ (v.) be hurt See also: feel hurt, be sore at heart, distress Syn. เจ็บใจ, ระทมใจ, สะเทือนใจ, ปวดใจ, ทุกข์ใจ
เสียใจ (v.) feel sad See also: feel depressed, be melancholy, be down-hearted, be low-spirited, droop Syn. เศร้าใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial ###A. spontaneous, real, moved)
afflict(อะฟลิคทฺ') vt. ทำให้เจ็บปวด, ลำบาก, เสียใจ รำคาญหรือทรมาน, ถ่อมตัว -affliction n., -afflictive adj., Syn. trouble, plague)
aggrieved(อะกรีฟวดฺ') adj. เสียใจ, ได้รับอันตราย, ได้รับบาดเจ็บ, ถูกรุกราน -aggrievedness n., Syn. sorrowful
alas(อะลาส', อะแลส') interj. อนิจจา, โถ, (คำอุทานแสดงความเสียใจ,ความสงสาร,ความเป็นห่วง) (too bad lamentation)
disappointed(ดิสอะพอย'ทิด) adj. เสียใจ,ผิดหวัง - disappointment (ดิสอะพอย'เมินทฺ) n. ความผิดหวัง,ความท้อแท้,ความเสียใจ,คนที่ทำให้ผิดหวัง,สิ่งที่ทำให้ผิดหวัง, Syn. discontent
bale(เบล) n. ห่อใหญ่,มัดใหญ่,ม้วนใหญ่,ความชั่ว,ความหายนะ,ความเคราะห์ร้าย,ความทุกข์ทรมาน,ความเสียใจ vt. บรรจุหีบห่อ, See also: baler,n.
bewail(บีเวล') {bewailed,bewailing,bewails} vt. แสดงความเสียใจต่อ,คร่ำครวญ,ร้องไห้,ระทมทุกข์กับ, See also: bewailment n. ดูbewail, Syn. lament ###A. rejoice
boilerplateต้นแบบหมายถึง เอกสารประเภทหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นแบบ เรียกว่า boilerplate document นิยมนำมาใช้ในเวลาที่รีบร้อน ไม่มีเวลาคิดหาถ้อยคำเพราะ ๆ เช่น บัตรเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ หรือ สัญญาต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้ ก็เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้นมีความหมายเหมือน template
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
chagrin(?ะกรีน') vt.,n. (ความ) เสียใจ,โทมใจ,ผิดหวัง, Syn. distress
commiserate(คะมิซ'ซะเรท) {commiserated,commiserating,commiserates} vt.,vi. แสดงความเสียใจกับ,เห็นใจ,สงสาร,สังเวช,เวทนา., See also: commiseration n. ดูcommiserate, Syn. pity,sympathize
compunction(คัมพังคฺ'เชิน) n. ความเสียใจต่อการกระทำ,ความไม่สบายใจหรือกระสับกระส่ายต่อสิ่งที่ได้กระทำไป., See also: compunctious adj., Syn. guilt,regret,repentance
con dolore(คอน ดะโล'เร) n. ด้วยความเสียใจ
condole(คันโดล') {condoled,condoling,condoles} vi. ปลอบโยน vt. แสดงความเสียใจด้วยกับ, See also: condolatory adj. ดูcondole condoler n. ดูcondole condolingly adv. ดูcondole, Syn. sympathize
condolence(คันโดล'เลินซฺ) n. การปลอบโยน,การปลอบขวัญ,การแสดงความเสียใจด้วย., Syn. condolement,commiseration
contrite(คันไทรท',คอน'ไทรทฺ) adj. ซึ่งสำนึกผิด,ด้วยความเสียใจ., See also: contriteness n. ดูcontrite
contrition(คันทริช'เชิน) n .ความสำนึกผิด,ความเสียใจในความผิดที่กระทำไป,ความโศกเศร้า
deplorable(ดิพลอ'ระเบิล) adj. น่าเสียใจ,น่าเสียดาย,เลว,น่าตำหนิ., See also: deplorableness n., Syn. lamentable ###A. fortunate
deplore(ดิพลอร์') vt. เสียใจมาก,ไม่เห็นด้วย,ตำหนิ, Syn. delight
desolation(เดสซะเล'เชิน) n. ความโดดเดี่ยว,ความอ้างว้าง,การไร้ผู้คน,ความเสียใจ,การเศร้าโศก,ที่ที่ถูกทอดทิ้ง, Syn. ruin
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
distress(ดิสเทรส') n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความลำบาก,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย,การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ vt. ทำให้เศร้าโศก,ทำให้ทุกข์ยาก., See also: distressful adj. ดูdistress distressfully adv. ดูdistress distressingly adv. ดูdi
dole(โดล) n. ทาน,สิ่งเล็กน้อยที่ให้เป็นทาน,เงินสงเคราะห์สำหรับผู้ว่างงาน,โชคชะตา,เคราะห์กรรม vt. ให้ทาน,ให้เล็กให้น้อย (share) ,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
doleful(โดล'ฟูล) adj. เสียใจ,โศกเศร้า,ละห้อย, Syn. sad,dismal
dolesome(โดล'เซิม) n. เสียใจ,โศกเศร้า,ละห้อย, Syn. doleful
dolor(โด'ลาร์) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความระทมทุกข์, See also: dolorous,adj.
dolour(โด'ลาร์) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความระทมทุกข์, See also: dolorous,adj.
elegiac(เอลละไจ'แอค) adj. เสียใจ,ระทมทุกข์,เป็นทำนองไว้อาลัย -n. บทกวีไว้อาลัย
excusatoryadj. ซึ่งเป็นการขอโทษ,ซึ่งเป็นการแสดงความเสียใจ
fret(เฟรท) {fretted,fretting,frets} vi.,vt.,n. (ความ) (ทำให้) รู้สึกเสียใจ,เป็นทุกข์,กัดกร่อน,สึก,กร่อน,ผุ,กระเพื่อมเป็นระลอกน้ำ,ลายประแจจีน,ลายสลัก,ลายตาข่าย, Syn. irritate,chafe,vex ###A. please,delight
grief(กรีฟ) n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจมาก,สิ่งที่ทำให้เสียใจมาก. -come to grief ผิดหวัง,สลดใจ, Syn. sadness
grief-stricken(กรีฟ'สทริคเคิน) adj. เสียใจ,สลดใจ,เศร้าโศก, Syn. heart-sick,desolate
grieve(กรีฟว) vi. เสียใจ,สลดใจ. vt. เสียใจ,ทำให้เสียใจ,ทำให้สลดใจ, Syn. sadden
grievous(กรี'เวิส) adj. ซึ่งทำให้เสียใจ,เศร้าโศก,ซึ่งทำให้ทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก, See also: grievousness n.
grudge(กรัดจฺ) n. vt.,vi.,n. (การ) ขัดข้องใจ,ขุ่นแค้น,เสียใจ,อิจฉา,ริษยา, See also: grudger n., Syn. begrudge,resentment
grudging(กรัด'จิง) adj. ไม่เต็มใจ,ขัดข้องใจ,ขุ่นแค้น,เสียใจ,อิจฉา,ริษยา.
hard(ฮาร์ด) adj. แข็ง,แน่น,ยาก,ลำบาก,รุนแรง,ดุเดือด,เลว,ทนไม่ได้,เข้มงวด,ปฏิเสธไม่ได้ adv. รุนแรง,เอาจริงเอาจัง,เข้มงวด,เสียใจจริง ๆ ,ใกล้,ใกล้ชิด,มากเกิน,ใกล้ชิด,
heartbroken(ฮาร์ท'โบรเคิน) adj. อกหัก,เสียใจมาก., See also: heartbrokenly adv.
heartrendingadj. ซึ่งทำให้เสียใจมาก,ซึ่งทำให้เศร้าโศกมาก.
English-Thai: Nontri Dictionary
afflict(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้เสียใจ,ทำให้ทรมาน
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
chagrin(n) ความผิดหวัง,ความเสียใจ,ความโทมนัส
condole(vi) ปลอบขวัญ,แสดงความเสียใจ
condolence(n) การปลอบขวัญ,การแสดงความเสียใจ
contrite(adj) เสียใจ,โศกเศร้า,สำนึกผิด
contrition(n) ความเสียใจ,ความโศกเศร้า,ความสำนึกผิด
deplorable(adj) น่าสังเวช,น่าเวทนา,น่าเสียใจ,น่าตำหนิ
deplore(vt) สังเวชใจ,เวทนา,เสียใจ,เศร้าใจ
despond(vi) ทุกข์ใจ,เสียใจ,สลดใจ,หดหู่ใจ,เศร้าโศก
despondence(n) ความเสียใจ,ความสลดใจ,ความหดหู่ใจ,ความเศร้าโศก
disappointment(n) ความเสียใจ,ความหมดหวัง,ความผิดหวัง,ความท้อแท้
doleful(adj) เศร้าโศก,เศร้าใจ,ละห้อย,เศร้าหมอง,เสียใจ
dolorous(adj) โศกเศร้า,เศร้าโศก,เสียใจ,ระทมทุกข์
dolour(n) ความเศร้าโศก,ความเศร้าใจ,ความเสียใจ,ความระทมทุกข์
grief(n) ความเศร้าโศก,ความทุกข์ใจ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
grieve(vi) เศร้าโศก,เสียใจ,ทุกข์ใจ,สลดใจ,โทมนัส
HEART-heart-rending(adj) ซึ่งปวดร้าวใจ,ซึ่งทำให้ช้ำใจ,ซึ่งทำให้เสียใจ
heartache(n) ความโศกเศร้า,ความเสียใจ,ความปวดร้าวใจ
heartbroken(adj) โศกเศร้า,อกหัก,ผิดหวัง,ช้ำใจ,เสียใจ
heartsick(adj) เศร้าใจ,หดหู่ใจ,เสียใจ,ช้ำใจ,เป็นไข้ใจ
lament(n) ความเศร้าโศก,ความเศร้า,ความเสียใจ
lamentable(adj) น่าเศร้า,น่าเสียใจ,น่าโทมนัส
lamentation(n) ความเศร้าโศก,การคร่ำครวญ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
mortify(vi) ตาย,เสียใจ,ตกใจ,ลบหลู่,อับอาย
mourn(vt) เศร้าโศก,อาลัย,ไว้ทุกข์,เสียใจ
mournful(adj) เศร้าโศก,โศกเศร้า,เสียใจ
plaintive(adj) โศกเศร้า,เสียใจ,คร่ำครวญ,ร่ำไห้
regret(n) ความโทมนัส,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
regretful(adj) น่าเศร้า,น่าเสียใจ,โทมนัส
remorse(n) ความเสียใจ,ความสำนึกผิด,ความสงสาร,ความเห็นใจ
remorseful(adj) สำนึกผิด,รู้สึกผิด,เสียใจ
repent(vi,vt) สำนึกผิด,เสียใจ,สำนึกบาป
repentance(n) ความเสียใจ,ความสำนึกผิด,การสำนึกบาป
repentant(adj) เสียใจ,สำนึกผิด,สำนึกบาป
rue(vt) สลดใจ,เสียใจ,สำนึกผิด
rueful(adj) สลดใจ,เสียใจ,น่าสงสาร,น่าเวทนา,ละห้อย
sad(adj) เสียใจ,เศร้าใจ,โศกเศร้า,ตรอมใจ
sadden(vi,vt) เสียใจ,เศร้าใจ,โศกเศร้า,สลดใจ
sadness(n) ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความโทมนัส,ความโศกเศร้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mourningเสียใจ, ความเสียใจที่พบในคนปกติ [การแพทย์]
Condolence notesจดหมายแสดงความเสียใจ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be disappointed (vt.) เสียใจ See also: เศร้า, เศร้าโศก Syn. grieve
deplore (vt.) เสียใจ See also: อาลัย, อาวรณ์, เศร้าโศก, คร่ำครวญ Syn. regret
feel remorse (vt.) เสียใจ Syn. regret
regret (vt.) เสียใจ See also: เศร้า, เศร้าโศก Syn. be disappointed, grieve
repent (vt.) เสียใจ Syn. feel remorse, regret
rueful (adj.) เสียใจ See also: สลดใจ Syn. regretful, sad
sadden (vi.) เสียใจ Syn. depress
unhappy (adj.) เสียใจ See also: เศร้าใจ, เศร้า, โศกเศร้า Syn. miserable Ops. happy
cast down (phrv.) เสียใจกับ See also: เศร้าใจกับ, สะเทือนใจกับ
repent of (phrv.) เสียใจกับสิ่งที่ทำ See also: สำนึกผิด
doleful (adj.) เสียใจมาก See also: เศร้าโศก, คร่ำครวญ Syn. sad, mournful
bleed for (phrv.) เสียใจมากกับ (บางคน) (คำไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเสแสร้งเสียใจ)
add insult to injury (idm.) ทำให้เลวร้ายขึ้น (โดยเฉพาะทำให้เศร้าเสียใจ, ทำให้อันตรายมากขึ้น)
aggrieved (adj.) ซึ่งเสียใจ See also: เศร้าโศก
ah (int.) ฮ้า (คำอุทานแสดงความรู้สึกยินดี, พอใจ, เสียใจหรือไม่เห็นด้วยกับคนอื่น) See also: ความเจ็บปวด, ความประหลาดใจ
ai (int.) คำอุทานแสดงความเจ็บปวดหรือเสียใจ
alas (int.) คำอุทานแสดงความเศร้าหรือเสียใจ See also: อนิจจา, พุทโธ่, โถ
bewail (vt.) เศร้าโศกเสียใจ See also: เสียใจ, ร้องไห้, โศกเศร้าถึง, คร่ำครวญ Syn. grieve, lament, mourn
commiserate (vt.) ทำให้รู้สึกเศร้าเสียใจ
commiseration (n.) การรู้สึกเศร้าเสียใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Sorry, it's brokenเสียใจด้วย มันเสียน่ะ
Sorry, we only take cashเสียใจค่ะ พวกเรารับแต่เงินสด
Sorry to hear thatเสียใจด้วยที่ทราบเรื่องนั้น
I'm sorry, he's out in the morningเสียใจด้วยค่ะ เขาออกไปในตอนเช้าแล้ว
No, I don't know where it is, sorryเสียใจด้วย ฉันไม่ทราบว่ามันอยู่ที่ไหน?
I'm sorry I'm so little helpฉันเสียใจด้วยที่ช่วยได้น้อยเหลือเกิน
I'm really sorry about thatฉันเสียใจจริงๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น
I'm sorry about thisฉันเสียใจกับเรื่องนี้ด้วย
Oh, I'm sorry to hear thatโอ เสียใจด้วยที่ทราบ
You know, I'm really sorry about all thisคุณรู้ไหม ฉันเสียใจจริงๆ กับทั้งหมดนี่
You won't regret itคุณจะไม่เสียใจเลย
You're gonna regret thisคุณจะเสียใจกับสิ่งนี้
We're sorry you have to leaveพวกเราเสียใจมากที่คุณต้องไปแล้ว
I'm sorry, but rules are rulesฉันเสียใจด้วย แต่กฎก็คือกฎ
I'm sorry, but that's my final wordฉันเสียใจด้วย แต่นั่นคือคำขาด
I'm sorry, I cannot allow thatฉันเสียใจด้วย ฉันไม่สามารถอนุญาตได้
I'm really sorry about last timeฉันเสียใจจริงๆ กับคราวที่แล้ว
I am truly sorry for your lossฉันเสียใจจริงๆ กับการสูญเสียของคุณ
I'm terribly sorry to disappoint youฉันเสียใจอย่างที่สุดที่ทำให้คุณผิดหวัง
Don't make me regret my decisionอย่าทำให้ฉันเสียใจต่อการตัดสินใจนี้
If you continue judging books by the cover, you'll regret it somedayถ้าเธอยังขืนดูอะไรแค่เปลือกนอกแล้วล่ะก็ เธอจะต้องเสียใจเข้าสักวัน
I don't want him to regret laterฉันไม่อยากให้เขาเสียใจทีหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Agent Mulder. I'm Dana Scully. I've been assigned to work with you.(เสียงผู้ชาย) เสียใจ ไม่มีใครลงมาที่นี้หรอก ยกเว้นแต่คนที่ FBI ไม่ต้องการมากที่สุด
A tall handsome man with a little gray beard.- ผู้ชายสูง ๆ หล่อ ๆ น่ะ - เสียใจ ไม่เห็น เคราสีเงินหน่อย ๆ เห็นไหม
I mean, like really broken up.แบบว่า เสียใจ สุดๆ เลย
Once again,ma'am,we are very,very sorry... very sorry.อีกครั้งนะครับ คุณนาย ผม เออ.. เสียใจ เสียใจด้วย
Wasn't that the word he used..."sorry"?ไม่ใช่คำนั้น เขาพูดแค่ว่า ' เสียใจ '
I am...outgoing, happy... sometimes upset... but I feel satisfied ... because I can do whatever I love to do, no one can stop me.ฉันเป็นคนชอบแสดงออก ร่าเริง แต่บางทีก็เศร้า เสียใจ แต่ฉันมีความสุขดี
If this is your birthday wish, I feel very, very sorry for you.ถ้าเป็นคำอวยพรวันเกิดของคุณ ฉันรู้สึก เสียใจ เสียใจอย่างมาก
The brain controls fear, empathy, sleep, hunger, anger... everything.สมองควบคุม ความกลัว เสียใจ ง่วง โกรธ หิว..
Tell me again how sorry you are.บอก อีกครั้ง ว่า เสียใจ ที่คุณมี
And say, "Oops. Sorry?"และพูดว่า "อู๊ปป เสียใจ งั้นรึ?"
I am sorry. I'm sorry, mom.ฉันเสียใจ เสียใจ คุณแม่
What? Sorry. No can do.อะไรนะ เสียใจ ไม่ได้
God. Sorry, man.พระเจ้า, เสียใจ เพื่อน
No, sorry, Siobhan. Game over.ไม่ เสียใจ ชีบอน เกมจบแล้ว
Let all those who doubted us... rue this day!ขอให้บรรดาผู้สงสัยเรา ... เสียใจ ... วันนี้!
Now, after the event, the person experiences regret and self-hatred.หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว ตัวเขาจะ เสียใจ โกรธและลงโทษตัวเอง
I'm... so sorry that I couldn't be there for you.ฉัน.. เสียใจ ฉันอยู่กับคุณตอนนั้นไม่ได้
Sorry. Fire regulations. Should've gotten here earlier.เสียใจ กฎการป้องกันอัคคีภัย นายควรมาจองคิดก่อนหน้านี้
No! Sorry, kid--I got a new master now.เสียใจ ข้าได้นายใหม่แล้ว
I'm sorry, Ms. Martin, but that's not what I'm hearing from the other students.เสียใจ คุณมาร์ติน คนอื่นไม่ได้พูดอย่างนั้น
Sorry you're still grumpy with me.เสียใจ คุณยังทำให้ผมหัวเสีย
I'm sorry, Mr. Shepard.เสียใจ คุณเชฟพาร์ท ฤดูหนาวกำลังมาแล้ว
Sorry. We're going where we're going.เสียใจ จุดหมายคงเดิม
Sorry, I should have believed you.เสียใจ ฉันควรจะเชื่อคุณ
I'm sorry. I don't recognize anything but the uniform.เสียใจ ฉันจำได้แต่ยูนิฟอร์ม
I'm sorry, I can't help.เสียใจ ฉันช่วยไม่ได้
Sorry, i'm retired.เสียใจ ฉันถอนตัวแล้ว
And we're not leaving this room, until you tell me what you were doing carting around pieces of Alison's memorial!เสียใจ ฉันทำไม่ได้ เราจะไม่ไปไหน จนกว่าเธอจะบอกว่า เอาของจากอนุสรณ์มาทำไม?
Sorry,I'm protecting myself.เสียใจ ฉันปกป้องตัวเอง
I'm sorry, I can't let you go.เสียใจ ฉันปล่อยนายไม่ได้
Sorry, I'm just not ready for a serious commitment.เสียใจ ฉันยังอยากเล่นอยู่ ยังไม่พร้อมเลยยังไม่ไป
I'm sorry. I'm sorry for everything.เสียใจ ฉันเสียใจในทุกๆ เรื่อง
I must go. I really didn't do anything.เสียใจ ฉันไปแล้ว ไม่ยุ่งอะไรทั้งนั้น
I have no idea who that is.เสียใจ ฉันไม่รู้ว่าเธอพูดเรื่องอะไร
I'm sorry, I think it's school property.เสียใจ ชั้นคิดว่ามันเป็นของโรงเรียน
Unfortunately, Sookie, he can.เสียใจ ซุกกี้ เค้าทำได้
I'm soy, Doug, but I'm actually happy here.เสียใจ ดั๊ค แต่อยู่ที่นี่แล้วฉันมีความสุขมาก
I'm sorry-- if you didn't cheer at my entrance,เสียใจ ถ้าไม่เชียร์ตอนฉันปรากฎตัว
Sorry, boss. I can only use it once. It's a one-off.เสียใจ ทำได้ครั้งเดียว มุขสดน่ะ
So sorry to have dragged you out here in the middle of the night.เสียใจ ที่ลากคุณออกมานี่กลางดึก

เสียใจ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] Thai: โศกเศร้าเสียใจ English: sad
残念[ざんねん, zannen] Thai: เสียใจด้วย English: regret

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสียใจ
Back to top