ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เลือน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เลือน*, -เลือน-

เลือน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลือน (v.) become dim See also: be unclear, be indistinct Syn. หลงเลือน, ลางเลือน
เลือน (adj.) blurred See also: dim, obscured, indistinct, fuzzy, faint, unclear Syn. มัว, เลือนราง
เลือน (adj.) blurred See also: dim, obscured, indistinct, fuzzy, faint, unclear Syn. มัว, เลือนราง
เลือนตา (v.) deceive the eyes See also: mistaken one for another, be difficult to see, be difficult to notice Syn. ลวงตา, หลอกตา, ตาฝาด
เลือนราง (adj.) dim See also: vague, indistinct Syn. มัว Ops. ชัดเจน, แจ่ม
เลือนราง (v.) be dim See also: be vague, be indistinct Syn. มัว Ops. ชัดเจน, แจ่ม
เลือนราง (adv.) dimly See also: vaguely, indistinctly Syn. มัว Ops. ชัดเจน, แจ่ม
เลือนลับ (v.) fade See also: die away, vanish, disappear, dissolve, wane Syn. หายไป, จากไป, ลาลับ
เลือนลาง (v.) fade away See also: faint Syn. มัว, พร่า, จาง
เลือนลาง (adj.) vague See also: dim, indistinct, obscure Syn. ลางเลือน
เลือนหาย (v.) fade See also: be faint, vanish
English-Thai: HOPE Dictionary
bleak(บลีค) adj. เปล่าเปลี่ยว,เดียวดาย,มีลมพัด,หนาวเย็น,ไม่ชัด,มืดมัว,เลือนลาง,ไร้ความหวัง,เศร้าระทม., See also: bleakish adj. ดูbleak bleakness n. ดูbleak, Syn. bare
cloudy(เคลา'ดี) adj. เต็มไปด้วยก้อนเมฆ,เกี่ยวกับเมฆ,มืดมัว,ไม่ใส,ไม่ชัด,เลือนลาง,ขุ่น,เศร้าซึม., See also: cloudily adv. ดูcloudy cloudiness n. ดูcloudy, Syn. gray,overcast
composite videoสัญญาณวีดิทัศน์คอมโพสิตหมายถึง สัญญาณวีดิทัศน์ที่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ โดยปกติแล้ว ใช้สายไฟสายเดียว ตรงข้ามกับสัญญาณอื่น เช่น สัญญาณ RGB (Red Green Blue) ซึ่งจะใช้แต่ละสาย สำหรับแต่ละสี คือมีสายสีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน เป็นต้น ฉะนั้น หากเราต้องการภาพ เลือน ๆ ให้ปรากฏบนจอภาพ เครื่องรับโทรทัศน์ของเรา ก็ทำได้โดยส่งสัญญาณนี้แทน
dim(ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., See also: dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
dislimn(ดิส ลิม') vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้เลอะเลือน,ทำให้สลัว
dotard(โด'ทิจ) n. ความชรา,ภาวะสติปัญญาอ่อนในวัยชรา,ภาวะสติเลอะเลือน,ความหลงรักอย่างโง่ ๆ ,การโอ๋จนเกินไปจุดเล็ก ๆ บนจอภาพจุดเล็กที่สุดที่สามารถแสดงบนจอภาพได้ วัดขนาดกันเป็นมิลลิเมตร โดยปกติ จะมีขนาด .41 มม. .31 ม.ม. และ .28 ม.ม. ยิ่งจุดเล็กมากเท่าใด ภาพที่ปรากฏบนจอภาพก็จะยิ่งคมชัดและละเอียดขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้น ยังใช้วัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุดที่เป็นคนละสีในสีเดียวกันด้วย (สีบางสีที่เห็นบนจอภาพเกิดจากการผสมกันระหว่างจุดที่มีสีต่างกัน เช่น สีเทา เกิดจากการผสมกันของสีดำ และขาว)
dote(โดท) {doted,doting,dotes} vi. ให้ความรักมากเกินไป,ชอบมากเกินไป,โอ๋,มีสติเลอะเลือน (โดยเฉพาะในวัยชรา)
dreamy(ดรีม'มี) adj. ชอบเพ้อฝัน,เหมือนฝัน,เลือนลาง,ไม่ชัด,เงียบสงบ,น่าอัศจรรย์,จับใจ,งดงาม., See also: dreamily adv. dreaminess n., Syn. visionary
fade(เฟด) {faded,fading,fades} vi.,vt. (ทำให้) (สี) เลือน, (สี) ตก,จางลง,อ่อนลง,หายไป,ค่อย ๆ ตาย, (ภาพ) ค่อย ๆ ปรากฎขึ้นหรือหายไป., See also: fadable adj. fadedly adv. fadedness n. fader n., Syn. pale
faint(เฟนทฺ) {fainted,fainting,faints} adj. สลัว ๆ ,เลือน ๆ ,อ่อนกำลัง,เป็นลม,หน้ามืด,วิงเวียน,ขาดความกล้า,
foggy(ฟอก'กี) adj. มีหมอกลง,คล้ายหมอก,สลัว,ไม่ชัด,เลอะเลือน,คลุมเครือ,มีฟ้ามัว. -foggily adv., See also: fogginess n., Syn. hazy ###A. clear
forget(ฟอร์เกท') {forgot,forgotten,forgetting,forgets} vt. ลืม,จำไม่ได้,ลืมเลือน,ลืมเอ่ยถึง,ไม่สนใจ. vi. ลืม. -Phr. (forget oneself ลืมตัว,กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม) ., See also: forgettable adj. forgetter n., Syn. lose
fuzzy(ฟัซ'ซี) adj. เป็นฝอย,เป็นขนปุย,เลอะเลือน,คลุมเครือ,ไม่ชัด,มึนเมา., See also: fuzzily adv. fuzziness n., Syn. hairy,downy
glimmer(กลิม'เมอะ) n.,v. (ส่อง) แสงสลัว,แสงริบหรี่,จำนวนเล็กน้อย,ความรู้สึกที่เลอะเลือน,ความสะดุดใจ -, See also: glimmeringly adv., Syn. ficker,glow
haze(เฮซ) n. หมอก,เมฆหมอก,ความสลัว,ความมืดสลัว,ความเลอะเลือน vt. กลั่นแกล้ง,ยั่วเย้า,ระราน, Syn. vagueness
hazy(เฮ'ซี) adj. เป็นหมอก,มีหมอก,สลัว,มืดสลัว,เลอะเลือน,ไม่ชัด., See also: hazily adv. haziness n., Syn. foggy,cloudy
nonvolatile memoryหน่วยความจำไม่ลบเลือนหมายถึง หน่วยความจำในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ข้อมูลในนั้นจะไม่ลบหายไป แม้ว่าจะปิดกระแสไฟแล้วก็ตาม เช่น หน่วยความจำประเภทอ่านอย่างเดียว (ROM) เป็นต้น ดู memory ประกอบ
permanent storageหน่วยเก็บถาวรหมายถึง แหล่งเก็บข้อมูลถาวร กล่าวคือข้อมูลจะไม่ลบเลือนหายไป แม้เมื่อปิดสวิตช์ไม่ปล่อยกระแสไฟเข้าไปก็ตาม เช่น จานบันทึก
silence(ไซ'เลินซฺ) n. ความเงียบ,การไม่พูด,การเก็บไว้ในใจ,การลืมเลือน,การปิดบัง,การเก็บไว้เป็นความลับ,การไร้ข่าวคราว. vt. ทำให้เงียบ,ทำให้หยุดนิ่ง interj. เงียบ!
silent(ไซ'เลินทฺ) adj. เงียบ,นิ่งเงียบ,เงียบสงบ,ไม่พูด,ไม่ค่อยพูด,พูดน้อย,ไม่ได้กล่าวถึง,ถูกลืม,ลืมเลือน, (ภูเขาไฟ) สงบนิ่ง,ไม่ออกเสียง. n.. หนังเงียบ., See also: silently adv. silentness n.
smudgy(สมัด'จี) adj. มีรอยเปื้อน,มีรอยเปรอะ,มีรอยด่างพร้อย,สกปรก,มีควันพุ่งโขมง,เลอะเลือน,ไม่ชัดเจน, Syn. smeared,smeary
tarry(แท'รี) vi.,n. (การ) พักแรม,เลือนไป,ล่าช้า,เชื่องช้า,รีรอ,หน่วงเหนี่ยว,คอย vt. คอย adj. เหมือนน้ำมันดิน,ทาด้วยน้ำมันดิน, See also: tarrier n., Syn. linger,remain
vague(เวก) adj. คลุมเครือ,เคลือบคลุม,ไม่ชัดแจ้ง,เลือน,เลอะเลือน., See also: vaguely adv. vagueness n., Syn. unsettled,uncertain
English-Thai: Nontri Dictionary
bedim(vt) ทำให้มัว,ทำให้ทึบ,ทำให้เลือนลาง
cloudy(adj) มีเมฆมาก,มืดมัว,ไม่แจ่มใส,เลือนลาง
dotard(n) คนแก่ขี้หลงขี้ลืม,ผู้มีสติเลอะเลือน
dotty(adj) มีสติฟั่นเฟือน,ไม่เต็มบาท,ขี้หลงขี้ลืม,เลอะเลือน,บ้าๆบอๆ
dreamy(adj) เหมือนฝัน,ชอบฝัน,ชอบเพ้อฝัน,น่าอัศจรรย์,เลือนลาง
evanescent(adj) หายลับไป,ซึ่งจางหายไป,ซึ่งเลือนหายไป,ซึ่งค่อยๆสลายไป
fade(vi) เลือน,อ่อนลง,จางลง,เหี่ยวลง,(สี)ตก
faint(adj) วิงเวียน,เป็นลม,หน้ามืด,อ่อนเปลี้ย,สลัว,เลือน
filmy(adj) มีเยื่อบาง,คลุมด้วยฟิล์ม,เกี่ยวกับภาพยนตร์,เยิ้ม,อย่างเลือน
misty(adj) คลุมเครือ,พร่ามัว,มีหมอก,เลือนราง
oblivion(n) ความหลงลืม,ความลืมเลือน
oblivious(adj) หลงลืม,ลืมเลือน,ลบเลือน,ไม่นึกถึง
soften(vi) เบาลง,อ่อนลง,จาง,เลือน,หยุ่น,นิ่ม
vague(adj) คลุมเครือ,เลือน,ไม่แจ่มแจ้ง,ไม่ชัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
clipped speech; speech, scamping; speech, slurredอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nonvolatile memoryหน่วยความจำไม่ลบเลือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scamping speech; speech, clipped; speech, slurredอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
slurred speech; speech, clipped; speech, scampingอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
volatileลบเลือนได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ROM Read Only Menoryหน่วยความจำรอมควบคุมการส่งข้อมูลหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว หน่วยความจำสำหรับเก็บคำสั่งไว้อย่างถาวร คำสั่งที่เก็บไว้จะไม่ลบเลือนหายไป แม้ว่าไฟฟ้าจะดับ หน่วยความจำนี้ปกติเป็นชิปที่ผู้ผลิตได้บรรจุคำสั่งเอาไว้อย่างถาวร คำสั่งทั่วไปที่เก็บอยู่ในรอมได้แก่ BIOS (Basic Input/Output System) หรือโปรแกรมที่ช่วยการส่งข้อมูลระหว่างตัวประมวลผลกับอุปกรณ์รับเข้า/ส่งออก ข้อมูลตัวแปลภาษาเบสิก และคำสั่งอื่นๆ ตามแต่ผู้ิผลิตจะเห็นว่าสมควร [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fade (vi.) เลือน See also: เผือด, เหี่ยว, (สี)ตก, จาง, สลัว, เห็นเลือนลาง, เห็นลางๆ, เห็นจางๆ, จาง, ร่วงโรย, เสื่อม, ลบเลือน, จางหาย, หายตัวไป Syn. vanish
fall in with (phrv.) เลือนราง See also: จางลง, เลือนหายจาก
muzzy (adj.) เลือนราง See also: ไม่ชัดเจน, ขุ่นมัว Syn. blurred, foggy, fuzzy, hazy, dull
fade from (phrv.) เลือนรางจาก See also: จางลงจาก, เลือนหายจาก
melt (vi.) เลือนหาย See also: ค่อยๆ จางหายไป
disappear gradually (phrv.) ค่อยๆ เลือนหายไปอย่างช้าๆ See also: ภาพหรือเสียงค่อยๆ เลือนหายไป
evaporate (vi.) ค่อยๆ เลือนหายไป See also: ค่อยๆ จางหายไป Syn. disappear, fade, vanish
fade away (phrv.) ค่อยๆ เลือนหายไป See also: เสื่อม, เลือน, เลือนหาย Syn. gradually, disappear, waste away
fade out (phrv.) ค่อยๆ เลือนหายไปอย่างช้าๆ See also: ภาพหรือเสียงค่อยๆ เลือนหายไป Syn. disappear gradually
forgetfulness (n.) การลืมเลือน
live down (phrv.) ลืมเลือนสิ่งที่ผิดในอดีต See also: ยกโทษให้กับสิ่งที่ทำผิดในอดีต
mist (vt.) ทำให้เลือนลาง See also: ทำให้เป็นฝ้า, ทำให้พร่ามัว Syn. blur, obscure Ops. clear
oblivious (adv.) อย่างลืมเลือน
obliviousness (n.) การลืมเลือน Syn. forgetfulness
slip from (phrv.) ลบเลือนจาก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
These will mean nothing for you if you lose sight of the thing you loveสิ่งเหล่านี้จะไม่มีความหมายอะไรต่อคุณเลย ถ้าคุณลืมเลือนสิ่งที่คุณรัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For reasons long forgotten, two mighty warrior tribes went to war and touched off a blaze which engulfed them all.ด้วยสาเหตุ ที่เลือนไปแล้ว 2 เผ่านักรบใหญ่ทำสงครามกัน... ผู้คนถูกกลืนหายไปในเปลวเพลิง
After a while, it will go away.เมื่อเวลาผ่านไป มันก็จะเลือนหายไป
What we've shared won't be forgottenสิ่งที่เราสนุกร่วมกันจะไม่มีวันเลือนหาย
It was like coming this close to your dreams, then watch them brush past you, like a stranger in a crowd.มันรู้สึกเหมือนการได้เข้าใกล้ จนเกือบถึงความฝันของคุณ แล้วก็เห็นมันเลือนลางหายไปในฝูงชน
What we see now is like a dim image in a mirror.อะไรที่เราเห็นอยู่ มันเป็นดังภาพเลือนๆในกระจก
You're brain's gone soggy with that rot that you're always swilling.สมองเจ้าเริ่มจะเลอะเลือนแล้วหรือไง ถึงได้คิดอะไรเน่าๆออกมา
So anyway, I' m just sort of zoning out a bit when all of a sudden, sun goes off like a light then banged into this place grouped up past all these screaming seals.หรอครับ อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้น ผมก็เหมือนถูกแบ่งไปอยู่อีกโลก มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ทันตั้งตัว พระอาทิตย์เลือนหายไปยังกับไฟที่ถูกปิด
Even though I'm older now and my mind plays tricks on me, I remember it well.แม้ตอนนี้ผมจะโตขึ้นแล้ว... หลายอย่างพร่าเลือนไปแต่ผมจำมันได้ดี
"content with the vague future you held in mindพึงใจกับอนาคตอันเลือนลางที่ท่านคิดไว้
But unlike the married Cusimano who was, let's face it, guilty of a pre-senile dimming of the senses of an intoxicating kaleidoscope of desires...ไม่เหมือนกับคูซิมาโน่ผู้แต่งงานแล้ว... ซึ่งเราต้องยอมรับว่าเขามีความผิด ข้อหาแก่จนเลอะเลือน...
But the only one I've never forgotten is the one who never asked...แต่คนเดียวที่ผมไม่เคยลืมเลือน คือคนที่ไม่เคยขอให้ผมจดจำ
I hope you just forgot.หวังว่า มันคงเป็นความทรงจำที่เลอะเลือนนะ
The markings upon the band begin to fade.รอยจารึกบนแหวนเริ่มจะลบเลือน
The whispering voice, we never want to forget, in each passing memoryเสียงเพรียกแผ่วเบา ของทุกความทรงจำที่เลือนหาย
I mean the line is not just blurring it just not there any more.ผมหมายความว่า เส้นแบ่งไม่ใช่แค่พร่าเลือน แต่ไม่มีเส้นแบ่งอีกต่อไปแล้ว สำหรับผม
My pedestal is all but a distant memory.แท่นศิลาของข้า ดูมันจะเลือนลางจากความทรงจำเต็มที
History won't remember your amusement, Lord Kelvin, but it will be hard-pressed to forget the moment I'm standing on the very top step of the Royal Academy of Science.ประวัติศาสตร์จะไม่จดจำเสียงหัวเราะคุณ แต่คงยากที่จะลืมเลือนช่วงเวลาที่ ผมยึดเก้าอี้ รมต.วิทยาศาสตร์
And my name will soon be forgotten.และชื่อของฉัน / สักวันคงจะต้องถูกลืมเลือน
It's quite faint, so I had to save it as a sound file on the computer to enhance the sound.มันเลือนลางเต็มทน เลยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยปรับแต่ง
And it is a distant memory now, and the house is fine.เป็นแค่ความทรงจำที่ล้างเลือน / และมันเป็นบ้านที่น่าอยู่จริงๆ
Those the march forgot slowly fade.ผู้ที่ขบวนเหล่านั้นไจะถูกลืมเลือนไปอย่างช้า ๆ
Last night, I destroyed the Old Bailey to remind this country of what it has forgotten.เมื่อคืนนี้, ผม ทำลายตึกโอลด์ ไบลี่... ...เพื่อย้ำเตือนประเทศนี้ ถึงบางสิ่งที่ถูกลืมเลือน.
Are you crazy or senile?นี่เธอประสาทหรือว่าเลอะเลือนไปแล้วกันแน่เนี่ย
Hey, if it's on your mind, it's on your mind, right?เอาเถอะ สิ่งที่ค้างคาใจมันไม่ใช่ จะลบเลือนได้ง่ายๆ จริงมั้ย?
And the state of grace that we lose when we are born.และสิ่งที่เราต้องลืมเลือนไปเมื่อเราเกิดขึ้นมาบนโลกมนุษย์
YOUR AUNT LILY IS FADING FAST.ป้าแกความจำเลอะเลือนแล้วน่ะ
And like this she can't forget it.และเธอจะชอบจนไม่สามารถลืมเลือน
Everything around you is beginning to fade.ทุกสิ่งรอบๆ ตัวคุณ จะเริ่มเลือนลางหายไป
Everything is fading. We're no longer here.ทุกสิ่งเลือนหายไป พวกเราไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว
The dream final for Real Madrid has started to turn into a nightmare.ความฝันของรีลมาดริด เริ่มดูเลือนลางซะแล้วครับตอนนี้
Has your mind become as decrepit as your face, Empusa?เจ้านี่หน้าแก่ไม่พอ สติยังเลอะเลือนอีก, เอมพูซ่า?
I've watched it so many times that the picture started fading to black and whiteผมดูมันบ่อยไปหน่อย ภาพมันเลยเลือนๆ เป็นขาวดำ
Don't ever forget meอย่าได้ลืมเลือนฉันไป
And if memory serves, that cell belongs to members of your crew, no?และถ้าความจำฉันไม่เลอะเลือน ห้องขังนั้นเป็นของลูกน้องแก หรือไม่ใช่
Even then I can barely remember.แต่ก็เป็นแค่ความทรงจำอันเลือนลาง
Well tonight this is all gonna be a faded memory.คืนนี้ แต่มันเป็นแค่ความทรงจำ\ ที่เลือนๆ นะ
And yet every time I think it's kind of counted out.ทุกๆ ครั้งที่ผมคิด มันเหมือนกับค่อยๆ เลือนหายไป
I heard everything disappearing.ผมได้ยินสิ่งต่างๆ เลือนหายไป
I just remember just scrambling to try and put it down before that moment passes and fades.ผมใช้ความจำ และรวบรวมมันเข้า แล้วลงมือทำ ก่อนที่ช่วงเวลานั้นจะผ่านไป และเลือนหายไป
Or dazed,certainly.หรือเลอะเลือน.เอาให้แน่ๆสิ.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เลือน
Back to top