ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นระเบียบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นระเบียบ*, -เป็นระเบียบ-

เป็นระเบียบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นระเบียบ (v.) be beautiful See also: be elegant, be graceful, be fine, be well-arranged, be smooth Syn. สวยงาม
เป็นระเบียบ (v.) be pleasing See also: be pleasant, be nice, be delightful Syn. สวยงาม, ดูดี, เรียบร้อย Ops. รก, รุงรัง
เป็นระเบียบ (v.) be neat and tidy See also: be orderly, be in good order Syn. มีระเบียบ
เป็นระเบียบ (v.) be neat and tidy See also: be orderly, be in good order Syn. มีระเบียบ
เป็นระเบียบเรียบร้อย (adv.) nice and tidy See also: nice and orderly Syn. เรียบร้อย Ops. รก
English-Thai: HOPE Dictionary
archived file(อา-ไคว์ไฟล์) แฟ้มเก็บถาวร หมายถึง แฟ้มข้อมูลที่เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ เป็นลักษณะของแฟ้มข้อมูลชนิดแฟ้มข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ read only, system archive และ hidden (บางทีใช้ archive เฉย ๆ ก็ได้)
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
bristol fashionn. กิริยาเรียบร้อยเป็นระเบียบ
clean(คลีน) adj. สะอาด,เกลี้ยง,หมดจด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์,สุจริต,ไม่หยาบคาย,ไม่มีกัมมันตภาพรังสี,ไม่มีรอยแก้,ไม่มีอุปสรรค์,เป็นระเบียบเรียบร้อย,ไม่มีทั้งสิ้น,ไร้เดียงสา,ไม่มีอาวุธซ่อนอยู่ -adv. อย่างสะอาด,รักสะอาด,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น. vt. ลบออก,ขจัดออก. v
disconnectedadj. ซึ่งแยกออก,ไม่ปะติดปะต่อ,ไม่เชื่อมติดกัน,ไม่ต่อกัน,ซึ่งไร้เหตุผล,ไม่เป็นระเบียบ., Syn. rambling
cosmos(คอส'เมิส,คอส'โมส) n. จักรวาล,อวกาศ,ความเป็นระเบียบที่สมบูรณ์,ความลงรอยกัน,
derange(ดิเรนจฺ') vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สติฟั่นเฟือน,ทำให้บ้า, Syn. disorder
derangement(ดิเรนจฺ'เมินทฺ) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ความบ้า
desultory(เดส'ซัลโทรี) adj. ไม่ปะติดปะต่อ,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่เป็นระเบียบ,โยกเยก, See also: desultoriness n., Syn. cursory
disciplinable(ดิส'ซะพลินนะเบิล) adj. ซึ่งสั่งสอนได้,ซึ่งทำเป็นระเบียบวินัยได้
disconnectionn. การแยกออก,การไม่ต่อกัน,การไร้เหตุผล,การไม่เป็นระเบียบ, Syn. disconnexion
dishabille(ดิสชะบีล') n. การแต่งตัวรุ่มร่าม,ความไม่เป็นระเบียบ, ภาวะจิตฟุ้งซ่าน., Syn. deshabille n.
disjointvt.,vi. แยกข้อต่อ,แยกส่วนต่อ,ทำให้ข้อต่อหลุด,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
disorder(ดิสออร์'เดอะ) n. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความผิดปกติทางกายหรือใจ. vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., Syn. bustle ###A. order,form
disorderlyadj.,adv. ไม่เป็นระเบียบ,ยุ่งเหยิง,สับสน, See also: disorderliness n. ดูdisorderly, Syn. untidy,unruly ###A. tidy,civil
disorganisationn. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
disorganisevt. ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ., See also: disorganiser n. ดูdisorganize disorganizer n. ดูdisorganize
disorganizationn. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
disorganizevt. ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ., See also: disorganiser n. ดูdisorganize disorganizer n. ดูdisorganize
fix(ฟิคซฺ) {fixed,fixing,fixes} vt. ทำให้แน่น,ติด,ติดแน่น,กำหนดแน่นอน,เพ่งมอง,เพ่งความสนใจ,ป้ายความผิด,ซ่อมแซม,จัดให้เรียบร้อย,จัดให้เป็นระเบียบ,เตรียมอาหาร,แก้แค้น,ลงโทษ,จัดการ,เปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบที่มีประโยชน์ (เช่นปุ๋ย) ,ทำให้ภาพเกาะแน่นโด
fixed(ฟิคซฺทฺ) adj. ติดแน่น,ซึ่งได้กำหนดไว้,ซึ่งได้ทำให้มั่นคงหรือถาวร,เป็นการเพ่งมองหรือเพ่งความสนใจ,แน่นอน,มั่นคง,ถาวร,ไม่ผันแปร,เป็นระเบียบ., See also: fixedly adv. fixedness n., Syn. fastened
formalise(ฟอร์'มะไลซ) v. ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน,ทำให้มีระเบียบ,ทำให้มีพิธี,ทำให้เป็นทางการ., See also: formalization,formalisation,formalizer,formaliser n., Syn. plan,organize
formalize(ฟอร์'มะไลซ) v. ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน,ทำให้มีระเบียบ,ทำให้มีพิธี,ทำให้เป็นทางการ., See also: formalization,formalisation,formalizer,formaliser n., Syn. plan,organize
inordinate(อินออร์'ดิเนท) adj. ไม่พอควร,มากเกิน,เกินควร,ไม่มีการบังคับตัวเอง,ไม่เป็นระเบียบ., See also: inordinateness n.
maelstrom(เมล'สทรอม) n. น้ำวนหรือสิ่งวนที่รุนแรงมาก,ภาวะที่ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ,ห้วงมหาภัย
mess(เมส) n. ภาวะที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,สถานการณ์ที่ลำบากใจ,บุคคลที่กำลังมีเรื่องยุ่ง. vt. ทำยุ่ง,ทำให้สกปรกหรือไม่เป็นระเบียบ. vi. ร่วมรับประทานอาหาร,ทำสกปรกหรือทำยุ่ง. -Phr. (mess around (about) เที่ยวยุ่ง ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์)
messy(เมส'ซี) adj. สกปรก,ไม่เป็นระเบียบหรือยุ่งเหยิง,ยุ่งยากใจ,ลำบากใจ., See also: messily adv. messiness n., Syn. untidy,
neat(นีท) adj.,adv. เรียบร้อย,เป็นระเบียบ,เกลี้ยงเกลา,เหมาะเจาะ,ใหญ่,ยิ่ง, See also: neatness n.
neaten(นีท'เทิน) vt. ทำให้เป็นระเบียบ,ทำให้เรียบร้อย,ทำให้ดูเกลี้ยงเกลา
order(ออร์'เดอะ) n. คำสั่ง,ใบสั่ง,ตั๋วแลกเงิน,ธนาณัติ,หนังสือมอบอำนาจ,ระดับ,ลำดับ,ขั้น,นิกาย,คณะสงฆ์,อนุกรม,ชนิด,แบบแผน,ระเบียบ,สมณศักดิ์,เครื่องอิสริยาภรณ์,การลงมติในที่ประชุมนิติบัญญัติ. -Phr. (in order เหมาะสม,เป็นระเบียบ) -Phr. (in order that เพื่อว่า) vt.ออกคำสั่ง,สั่งซื้อ,ทำให้เป็นระเบียบ,บรรพชา,แต่งตั้งให้เป็นพระ
prim(พริม) adj.,vi. (ทำให้) เรียบร้อย,เป็นระเบียบ,สงบเสงี่ยม., See also: primness n., Syn. proper,
regulate(เรก'กิวเลท) vt. ควบคุม,ดูแล,ปรับ,ทำให้เป็นระเบียบ,วางระเบียบ,กำหนด,บัญญัติ, See also: regulative adj. regulatory adj., Syn. control,adjust,rule
regulation(เรกกิวเล'เชิน) n. กฎ,กฎข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ระเบียบ,ระบบ,การควบคุม,การดูแล,การปรับ,การทำให้เป็นระเบียบ adj. ปกติ,ธรรมดา,เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร
rough(รัฟ) adj.,n.,v. (ทำให้,กลายเป็น) (สิ่งที่) ขรุขระ,ไม่เรียบ,สาก,หยาบ,กระด้าง,ไม่สวย,มีขนรุงรัง,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้เสริมแต่ง,คร่าว ๆ ,ตึงตัง,หยาบคาย,เกเร, (พายุ) รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,จลาจล,ยากลำบาก, (ยา) ฤทธิ์แรง,คนเกเร,คนพาล,ความลำบาก,ต้นร่าง
ruff(รัฟ) n. ปกคอเสื้อพับเป็นระเบียบรอบคอที่ใช้สวมในสมัยศตวรรษที16-17,การทิ้งไพ่ตัวคิง vt. ทำให้ผมยุ่ง,ทำให้ผมเป็นกระเซิง
shaggy(แชก'กี) adj. ปกคลุมไปด้วยขนหยาบยาว,ขนหรือผมเป็นกระเซิง,ขน หรือผมรุงรัง,ยุ่งเหยิง,ไม่เป็นระเบียบ,หยาบ,หนา., See also: shaggily adv. shagginess n., Syn. long-haired
slovenly(สลัฟ'เวินลี) adj.,adv. ไม่เอาไหน,สะเพร่า,ประมาทเลินเล่อ,สกปรก,ไม่เป็นระเบียบ. liness n., Syn. careless,untidy, See also: sloven
systemise(ซิส' ทะไมซ) vt. ทำให้เป็นระเบียบ. -systemisation, systemization n. -systemisable, systemizable, adj. -systematiser, systematizer n.
tactic(แทค'ทิค) n. = tactics (ดู) ,ระบบหรือรายละเอียดของ tactics (ดู) adj. เป็นระบบ,เป็นระเบียบ,เป็นลำดับ
taut(ทอท) adj. ตึง,พันแน่น,เกร็ง,ตึงเครียด,เข้มงวด,เคร่งครัด,เรียบร้อย,เป็นระเบียบเรียบร้อย., See also: tautly adv. tautness n., Syn. tense
English-Thai: Nontri Dictionary
codify(vt) ทำเป็นประมวล,ทำเป็นระเบียบ,รวบรวม,เข้ารหัส,จัดหมวดหมู่
disorder(n) ความวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความอลหม่าน
disorderly(adj) ยุ่งเหยิง,โกลาหล,อลหม่าน,วุ่นวาย,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ
disorganize(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
mess(n) ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความยุ่งเหยิง,อาหารจานหนึ่ง
messy(adj) ยุ่ง,สกปรก,ไม่เป็นระเบียบ,ลำบากใจ
orderliness(n) ความเป็นระเบียบ,ความเรียบร้อย,ความมีวินัย
orderly(adj) เป็นระเบียบ,เรียบร้อย,มีวินัย
prim(adj) เรียบร้อย,สงบเสงี่ยม,เป็นระเบียบ
regular(adj) สม่ำเสมอ,เป็นระเบียบ,ปกติ,ธรรมดา,ประจำ,เที่ยงตรง
regularity(n) ความเป็นระเบียบ,ความสม่ำเสมอ,ความปกติ
straight(adj) ซื่อตรง,ตรง,เป็นระเบียบ,ปกติ,สม่ำเสมอ,ต่อเนื่องกัน
straighten(vt) ทำให้เป็นระเบียบ,ทำให้ตรง,ทำให้เรียบร้อย
systematize(vt) จัดให้เป็นระบบ,ทำให้เป็นระเบียบ
trim(adj) เรียบร้อย,สุภาพ,เก๋,เป็นระเบียบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chaoticไม่เป็นระเบียบ [การแพทย์]
dicotyledon [dicot]พืชใบเลี้ยงคู่, พืชที่มีใบเลี้ยง 2 ใบในระยะเอ็มบริโอ เป็นพืชที่มีลำต้นไม่เป็นปล้อง เส้นใบเป็นร่างแห กลุ่มท่อลำเลียงเป็นระเบียบ มีระบบรากแก้ว เช่น ถั่ว มะขาม มะม่วง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Disorganizedไม่เป็นระเบียบ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
arranged (adj.) เป็นระเบียบ See also: เหมาะสม, ถูกต้อง, ตามลำดับ Syn. chronological
be in order (phrv.) เป็นระเบียบ See also: เรียบร้อย Syn. keep in
in order (adj.) เป็นระเบียบ See also: เหมาะสม, ถูกต้อง, ตามลำดับ Syn. arranged, chronological
in order (adv.) เป็นระเบียบ See also: เหมาะสม, ถูกต้อง, ตามลำดับ, เป็นลำดับ Syn. step by step, orderly
just so (idm.) เป็นระเบียบ See also: เรียบร้อยดี
taut (adj.) เป็นระเบียบ See also: เรียบร้อย Syn. tidy, trim
as good as gold (idm.) เป็นระเบียบเรียบร้อย See also: ประพฤติตัวดีมาก
at sixes and sevens (idm.) ไม่เป็นระเบียบ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เละเทะ
call to order (idm.) บอกให้เป็นระเบียบ See also: สั่งให้อยู่ในระเบียบวินัย
disarrange (vt.) ทำให้ไม่เป็นระเบียบ See also: ทำให้ยุ่งเหยิง Syn. disorder
disarranged out of order (adj.) ซึ่งไม่เป็นระเบียบ See also: สับสน, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย Syn. mixed up Ops. orderly, arranged
disarrangement (n.) ความไม่เป็นระเบียบ See also: ความยุ่งเหยิง, ความไม่เรียบร้อย Syn. disorder
disorderly (adj.) ซึ่งไม่เป็นระเบียบ See also: สับสน, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย Syn. mixed up, disarranged out of order Ops. orderly, arranged
file away (phrv.) จัดให้เป็นระเบียบ See also: เรียงให้เป็นระเบียบ
flop (vi.) ตกหรือห้อยลงมาอย่างไม่เป็นระเบียบ See also: สะบัดไปมา, แกว่งไปมา
formalize (vi.) ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน
formalize (vt.) ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน
immaculate (adj.) สะอาดและเป็นระเบียบมาก See also: ไม่มีที่ติ Syn. spotless, unsullied
indigested (adj.) ซึ่งไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย See also: ซึ่งสับสนวุ่นวาย, ซึ่งปั่นป่วน
irregular (adj.) ไม่เป็นระเบียบ See also: ไม่สม่ำเสมอ, หยุดเป็นพักๆ Syn. erratic, spasmodic, unsystematic Ops. regular
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We need to tidy upเราต้องทำมันให้เป็นระเบียบ มีขยะอยู่ทุกที่เลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bridal bouquet... ordered.ช่อดอกไม้... เป็นระเบียบ เค้กแต่งงาน...
Organized, skilled, got in and out without detection.เป็นระเบียบ มีทักษะ เข้าและออกโดยไม่ถูกจับได้
Orderly. Orderly.เป็นระเบียบ เป็นระเบียบ
It's standard procedure when any officer dies to scour every inch of his life and reconstruct loose ends.เป็นระเบียบการมาตรฐาน เมื่อมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต เพื่อค้นทุกตารางนิ้วทุกแง่มุมในชีวิตของเขา
Tidy up, tidy up, that's it. Now get the fuck down on the floor.เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นที่มัน ขณะนี้ได้รับการบันทึกลงบนพื้น
And from the look of this table, seven untidy little children.และจากรูปลักษณ์ของตารางนี้ เจ็ดเด็กเล็ก ๆ ไม่เป็นระเบียบ
You tidy up the room.คุณเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น ห้องพัก
Аnd сheerfully together we сan tidy uр the рlaсeและมีความสุขด้วยกัน เราสามารถเป็นระเบียบ เรียบร้อยขึ้นสถานที่
What a mess!สิ่งที่ไม่เป็นระเบียบ
Hey, this is pretty neat.เฮ้นี้เป็นระเบียบสวย
I keep everything tidy. That's all.ผมจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แค่นั้นแหละครับ
I'm the butler. I like to keep the kitchen tidy.ผมเป็นพ่อบ้าน ผมชอบที่จะให้ครัวเป็นระเบียบเรียบร้อย
You should put your affairs in order.คุณควรที่จะจัดการเรื่องต่างๆ ให้ดูเป็นระเบียบสักหน่อย
It's a goddamn mess. I'll tell you that.มันเป็นระเบียบ goddamn ฉันจะบอกคุณว่า
'Cause you prefer the normal routine.คุณชอบอะไรที่มันเป็นระเบียบประจำ
God, what a mess.พระเจ้าสิ่งที่เป็นระเบียบ
Although, when it's empty, it appears simple and ordered, the possibilities of gameplay are endless.แม้แต่ยามว่างเปล่า ก็ยังดูเรียบง่าย เป็นระเบียบแบบแผน ความเป็นไปได้ของเกม ไม่มีที่สิ้นสุด
She's a lawyer, she likes order.คุณทนาย เธอชอบความเป็นระเบียบ
Proceed in an orderly manner to the East River Drive.ให้เดินแถวเรียงหนึ่งอย่างเป็นระเบียบ ไปยังถนน อีสท์ ริเวอร์
AII things must be put where they wereของทุกอย่างจะต้องเก็บเข้าที่ ให้เป็นระเบียบ
This is the neatest handwriting I've ever seen.นี่เป็นลายมือที่มีความเป็นระเบียบเนี๊ยบ เท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยค่ะ
Um, Adrian, Adrian, um... do you mind if you just guard the luggage over there?เอ่อ เอเดรียน เอเดรียน เอ่อ... คุณคงไม่ว่าอะไรนะกระเป๋าเดินทางคุณอยู่ตรงนั้น อะไร เเค่กระเป๋าเดินทาง แล้วฉันคิดว่ามันวางไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่
Everything had to be spic and span.ต้องสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกอย่าง
It has to be even. We always make them even.ไม่เห็นมันจะเละเทะตรงไหนเลย เราจัดเรียงให้มันเป็นระเบียบตลอด
If things are a little messy, I like it that way.ถึงข้าวของมันจะวางไม่เป็นระเบียบ ผมก็ชอบให้มันเป็นแบบนั้น
It's in a certain order. It's color-coded.มันเป็นระเบียบเรียบร้อยในชั้นของมัน มันถูกจำแนกเป็นสีๆตามหมวดหมู่
There's a chart on the inside of the door here.มันถูกจัดให้เป็นระเบียบถูกสัดส่วนNจากตรงประตูตู้เย็น
He promised you order, he promised you peace and all he demanded in return was your silent, obedient consent.เขาสัญญาจะนำพาความเป็นระเบียบ... . เขาสัญญาจะนำพาความสงบ...
Okay, please move toward the buses in an orderly fashion.โอเค, กรุณาไปที่ รถบัสด้วยความเป็นระเบียบด้วย
I hope your thoughts are better organized than your bag.ฉันหวังว่าความคิดเธอ จะเป็นระเบียบกว่าเป้เธอนะ
Where is the orderly, controled, effective, Dexter?ความเป็นระเบียบ การควบคุม ประสิทธิภาพ อยู่ไหน
Butcher's clean... orderly.จอมสับฯ น่ะสะอาด เป็นระเบียบ
It's a procedure used in Biological, Nuclear, or Chemical threat situations.มันเป็นระเบียบปฏิบัติ ต่อสถานการณ์คับขัน ขององค์การชีวเคมีและนิวเคลียร์
He always rearranges the bodies, but this is way out of character.เขาจัดศพเป็นระเบียบทุกครั้ง แต่มันผิดที่ควรจะเป็นเยอะมาก
Presumably, some were cremated in the hospital in order to minimize further infection.สันนิษฐานว่า บางคนคงถูกเผาในโรงพญาบาลนี้ เป็นระเบียบที่ต้องทำเมื่อเกิดโรคติดต่อขึ้น
It is our duty to keep our school neat and tidy.เป็นหน้าที่ของเราที่จะทำให้ โรงเรียนดูสะอาดเป็นระเบียบ
Please go in an orderly manner.ขอให้ทุกท่าน เดินไปอย่างเป็นระเบียบ
Get out of the city in an orderly fashion.ออกจากเมืองไปด้วยความเป็นระเบียบด้วย
Everyone's on time, store is tidy.ทุกคนมาตรงเวลา ร้านเป็นระเบียบเรียบร้อย
Look, I don't like it either, but it's proper protocol.ฟังนะผมก็ไม่ชอบเหมือนกัน แต่มันเป็นระเบียบที่เหมาะสมแล้ว

เป็นระเบียบ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整う[ととのう, totonou] Thai: เป็นระเบียบ English: to be arranged
整う[ととのう, totonou] Thai: จัดเป็นระเบียบ English: to be put in order
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: จัดให้เป็นระเบียบ English: to put in order
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การจัดให้เป็นระเบียบหรือเหมาะสม English: regulation (vs)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นระเบียบ
Back to top