ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เปื้อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เปื้อน*, -เปื้อน-

เปื้อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปื้อน (v.) be stained with See also: be blotted with, foul, smear, be soiled, be spattered Syn. เปรอะ, เลอะเทอะ, สกปรก, เขรอะ, เลอะ Ops. สะอาด
เปื้อน (adj.) dirty See also: stain, soil, blot, foul Syn. เปรอะ, เลอะ Ops. สะอาด
เปื้อน (v.) dirty See also: stain, soil, blot, foul Syn. เปรอะ, เลอะ Ops. สะอาด
เปื้อนๆ เปรอะๆ (adj.) soaked See also: wet and dirty, dirty, muddy, stained, soaking Syn. มะลอกมะแลก
เปื้อนเปรอะ (v.) dirty See also: foul, muddy, defile, soil, pollute, smirch, stain Syn. เปื้อน, เลอะ, เปรอะ
English-Thai: HOPE Dictionary
antimacassar(แอนทีมะแคส' ซา) n. ผ้าหรือผนังหรือปลาสติกคลุมที่พิงหลัง หรือแขนเพื่อกันเปื้อนหรือให้ใช้ทน (a tidy)
apron(เอ'พรอน) n. ผ้ากันเปื้อนส่วนหน้าของร่างกาย โดยคาดไว้ที่เอว,กะบังโลหะ,ลานจอดเครื่องบิน,ที่กำบัง,ที่ค้ำ,หน้าเวที, Syn. bib, pinafore)
bedaub(บิดอบ') {bedaubed,bedaubing,bedaubs} vt. ป้าย,ทำให้สกปรกด้วย,เปื้อน,ตกแต่งมากเกินไป, Syn. daub
befoul(บิเฟาลฺ') vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เสีย,ทำให้ยุ่ง, See also: befouler n. ดูbefoul befoulment n. ดูbefoul
bemire(บิไม'เออ) {bemired,bemiring,bemires} vt. ทำให้เปื้อนโคลน,ทำให้จมหรือตกอยู่ในโคลน
besmear(บิสเมียร์') {besmeared,besmearing,besmears} vt. ทาไปทั่ว,ทำให้เปื้อน,
besmirch(บิสเมิร์ช') {besmirched,besmirching,besmirches} vt. ทำให้เปื้อน,ชโลม,ป้าย,ทำลาย (ชื่อเสียง เกียรติยศ), Syn. corrupt,taint
bespatter(บิสแพท'เทอะ) {bespattered,bespattering,bespatters} vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เป็นจุด ๆ ,สาด,สาดโคลน,ให้ร้าย,โปรย, Syn. soil,make sparkle
bib(บิบ) n. ผ้าผูกใต้คางเด็กเพื่อกันเปื้อน
black(แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท
blob(บลอบ) n. หยด,หยดสี,รอยเปื้อน,ก้อนกลุ่ม,กอง,ความผิดพลาด vt. หยด,ใส่ลงหยดหนึ่ง,ทำให้เปื้อน, Syn. globule
blood slayingการนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม
bloodlinessn. การนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม, Syn. brutality
bloodstain(บลัด'สเทน) n. รอยเลือด,จุดที่เปื้อนเลือด
bloody(บลัด'ดี) adj. เปื้อนเลือด,หลั่งเลือด,กระหายเลือด,คล้ายเลือด,แดงฉาน,ระยำ,อัปรีย์
blot(บลอท) n.,vt.,vi. (ทำให้เป็น,เป็น) จุด,ดวง,รอยเปื้อน,มลทิน,การลบออก ,ขจัดออกหมด,ทำลาย
blotch(บลอทชฺ) n.,vt. (ทำให้เกิด) รอยหรือจุดขนาดใหญ่,รอยเปื้อน,โรคด่างพร้อยในพืช,โรคผิวหนังพุพอง,เม็ดพุพองบนผิวหนัง, Syn. blot
blotchyadj. เป็นจุด,เป็นดวง,คล้ายรอยเปื้อน,เป็นตุ่มแผล
blur(เบอร์) {blurred,blurring,blurs} vt. ทำให้พร่า,ทำให้มัว,ทำให้เปรอะเปื้อน vi. พร่า,มัว,ฟาง,เลอะ -n. รอยเปื้อน,รอยสกปรก, See also: blurredness n. blurry adj., Syn. smear
carnageการนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม
daub(ดอบ) {daubed,daubing,daubs} v.,n. (การ) แต้ม,ทำเปรอะ,ทำเปื้อน,ทำอย่างไม่ชำนาญ,สิ่งที่ใช้ทาหรือป้าย ดูdaub, See also: daubingly adv. ดูdaub dauby adj. ดูdaub, Syn. smear
defile(ดิไฟลฺ') vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เสื่อมเสีย n. ทางแคบ vi. เคลื่อนเป็นขบวน,เดินเรียงแถว, See also: defilement n. ดูdefile
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
distain(ดิสเทน') vt. ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เป็นมลทิน, Syn. stain,sully
draggle {draggledvt.,vi. ลากเปรอะเปื้อน,ครูดจนเปรอะเปื้อน.
draggles}vt.,vi. ลากเปรอะเปื้อน,ครูดจนเปรอะเปื้อน.
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
gory(กอ'รี) adj. เปื้อนเลือด,คล้ายเลือด,นองเลือด,ไม่น่ายินดี,ไม่ดี., See also: gorily adv.
imbrue(อิมบรู') vt. เปื้อน,เปรอะ,เปื้อนเลือด, Syn. embrue
imbue(อิมบิว') vt. กระตุ้นจิต,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เปื้อน., See also: imbuement n.
infect(อินเฟคทฺ') vt. ทำให้ติดเชื้อ ทำให้ติดโรค,ทำให้เปื้อน,ทำให้มัวหมอง,มีผลต่อความรู้สึกหรือการกระทำ. vi. ติดเชื้อ., See also: infector,infecter n., Syn. disease,contaminate
inky(อิง'คี) adj. ดำสนิท,ดำมืดมิด,คล้ายหมึก,เปื้อนหมึก, See also: inkiness n., Syn. black
macule(แมค'คิวลื) n. จุด,ด่าง,จุดด่างบนผิวหนัง,รอยเปื้อน
massacerการนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม
mire(ไม'เออะ) n. บึง,หนอง,ตม,โคลน,เลน,หล่ม,ปลัก,ห้วงแห่งความยุ่งยาก. vt. ทำให้ติดหล่มพัวพันกับสิ่งยุ่งยาก,ทำให้เปื้อนเปราะ vi. ติดหล่ม, Syn. mud
overall(โอ'เวอะออล) adv.,adj. ทั้งหมด,รวมทั้งสิ้น,กล่าวโดยสรุป., See also: overalls n.,pl. กางเกงทำงานหลวม ๆ ที่มีสายคาดไหล่,เสื้อคลุมกว้างใหญ่,กางเกงกันเปื้อน,กางเกงรัดรูปของทหาร, Syn. all-inclusive
painty(เพน'ที่) adj. ถูกสี,เปื้อนสี,มีสีมากเกินไป, See also: paintiness adj.
pinafore(พิน'นะฟอ,โฟ) n. ผ้ากันเปื้อนของเด็ก,ผ้าอ้อมของเด็ก, Syn. apron
spotty(สพอท'ที) adj. เป็นจุด ๆ ,เป็นแต้ม,มีรอยเปรอะเปื้อน,มีรอยด่างพร้อย,ไม่ได้มาตรฐาน,ไม่เข้าเกณฑ์,ไม่แน่นอน,เอาแน่ไม่ได้., See also: spottily adv. spottiness n., Syn. irregular
profanation(โพรเฟนเน'เชิน) n. การทำให้ต่ำช้า,การดูหมิ่น การทำให้เปรอะเปื้อน, See also: profanatory adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
ensanguine(vt) เปื้อนเลือด
apron(n) ผ้ากันเปื้อน,ที่กำบัง,ลานจอดเครื่องบิน
bedaub(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้สกปรก
befoul(vi) ทำสกปรก,ทำเปื้อน,กำยุ่ง
besmear(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้เปรอะ,ทำให้เปรอะเปื้อน
bespatter(vt) ทำให้เปรอะ,ทำให้เปื้อน,ให้ร้าย,สาด,โปรย
bloodshot(adj) เปื้อนเลือด,เห็นเส้นเลือด
bloodstain(n) รอยเปื้อนเลือด,รอยเลือด
bloody(adj) หลั่งเลือด,เปื้อนเลือด,กระหายเลือด
blot(n) รอยเปื้อน,มลทิน,จุด,ดวง
blotch(n) รอยเปื้อน,โรคผิวหนังพุพอง
blur(n) รอยเปื้อน,รอยสกปรก,รอยเลอะ
discoloration(n) การทำเปื้อน,การเปลี่ยนสี,การทำให้สีตก,การทำให้สีด่าง
contaminate(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน,ทำให้ไม่บริสุทธิ์,ทำให้ด่างพร้อย
dabble(vt) ทำให้เปื้อนไปทั่ว,ทำให้เปียกไปทั่ว,ทำให้เป็นรอยแต้ม
daub(vt) ทา,ฉาบ,แต้ม,ทำเปื้อน
bedraggle(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน
foul(adj) เปรอะเปื้อน,สกปรก,เน่า,ไม่ยุติธรรม,เลว,ร้ายกาจ,ชั่ว,ยุ่ง
gory(adj) เต็มไปด้วยเลือด,อาบเลือด,นองเลือด,เปื้อนเลือด
grime(n) ของเปื้อน,สิ่งสกปรก,ของเลอะเทอะ,ฝุ่น
grimy(adj) เปื้อน,สกปรก,เลอะเทอะ,มีฝุ่น
imbrue(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้เปรอะ,ทำให้เลอะ
napery(n) ผ้าปูโต๊ะ,ผ้ารองจาน,ผ้ากันเปื้อน
napkin(n) ผ้ากันเปื้อน,ผ้าอ้อม,ผ้าเช็ดปาก,ผ้าเช็ดมือ,ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ
pollute(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน,ทำให้เสียหาย
pollution(n) การทำให้สกปรก,การทำให้เปื้อน,การทำให้เสียหาย
sanguinary(adj) กระหายเลือด,นองเลือด,หลั่งเลือด,เปื้อนเลือด,โหดเหี้ยม
slubber(vt) ทำอย่างสะเพร่า,ทำให้เปื้อน,ทำเสีย
smear(n) รอยเปื้อน,รอยป้าย,รอยเลอะ,มลทิน
smirch(n) รอยด่าง,รอยเปื้อน,มลทิน
smudge(n) รอยด่าง,รอยเปื้อน,จุด,หยดหมึก
smut(vt) ทำให้มีมลทิน,ทำให้เปื้อน,ทำให้ด่าง,ทำให้สกปรก
soil(n) ดิน,มลทิน,รอยเปื้อน
speckle(n) รอยด่าง,จุด,รอยแต้ม,รอยเปื้อน
stain(n) รอยด่าง,รอยเปื้อน,สิ่งสกปรก
stainless(adj) ไม่มีมลทิน,ไม่เปื้อน,ไม่ด่างพร้อย,ไม่สกปรก
sully(adj) มัวหมอง,เปรอะเปื้อน,สกปรก,ด่างพร้อย,มีมลทิน
taint(n) รอยเปื้อน,รอยด่าง,จุด,มลทิน,โรค
tarnish(vt) ทำให้มัวหมอง,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contaminantสิ่งปนเปื้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contaminationการปนเปื้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spotจุด, จุดเปื้อน [ใช้กับรหัสแท่ง] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blotรอยเปื้อน,จุดกลม [การแพทย์]
Clean up การทำความสะอาด การทำความสะอาด หลังจากได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของ สารมลพิษต่าง ๆ เช่น การทำความสะอาดชายฝั่ง (shoreline clean up) เมื่อชายฝั่งได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของคราบน้ำมัน (Oil Spill) [สิ่งแวดล้อม]
Contaminant สารปนเปื้อน สิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือสารมลพิษที่ปรากฏอยู่ ในน้ำ อากาศหรือ ดินมักใช้กับมลพิษเสี่ยงอันตรายหรือสารกัมมันตรังสี [สิ่งแวดล้อม]
Contaminationการเปื้อนสารกัมมันตรังสี, สารกัมมันตรังสีทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำ อากาศ หรือเปรอะเปื้อนที่พื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ ร่างกาย และหรือบริเวณที่ต้องการใช้งาน ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ [นิวเคลียร์]
Controlled areaพื้นที่ควบคุม, พื้นที่ที่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะในการควบคุมการรับรังสีจากการทำงาน หรือจำกัดการเปื้อนของสารกัมมันตรังสีไม่ให้แพร่กระจายออกไปในระหว่างการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยง หรือจำกัดโอกาสการได้รับรังสี
Inanimate Environmental Surfaceเชื้อติดเปื้อนอยู่ที่ผิวของเครื่องใช้ประจำวัน [การแพทย์]
Linerวัสดุกันซึมชั้นหรือแผ่นของวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์ที่มีอัตราการไหลซึมต่ำใช้ปูพื้นกันหลุมและผนังด้านข้างของหลุมฝังกลบ หรือบ่อน้ำชะมูลฝอย ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมป้องกันการรั่วไหลในแนวดิ่งและแนวราบของสารปนเปื้อนในขยะมูลฝอยหรือน้ำชะมูลฝอย [สิ่งแวดล้อม]
Pollutant ภาวะมลพิษ สภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อน โดยมลพิษ ซึ่งทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Polluted conditionภาวะมลพิษสภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดยมลพิษซึ่งทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Polluted Water น้ำเสีย ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Ravine-Area Method การฝังกลบในลำห้วย วิธีการฝังกลบขยะมูลฝอย ในบริเวณลำห้วยที่หมดสภาพหรือไม่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้อีก แต่จะต้องมีระบบการปนเปื้อนต่อสภาพแวดล้อมภายนอก [สิ่งแวดล้อม]
Survey meterเครื่องสำรวจรังสี, อุปกรณ์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ที่ใช้ตรวจหาและวัดรังสี เพื่อใช้สำรวจปริมาณรังสีในพื้นที่ต่างๆ หรือที่ตัวบุคคล เพื่อตรวจสอบการแผ่รังสี และ การเปื้อนสารกัมมันตรังสี
Valley Area Method การฝังกลบในหุบเขา วิธีการฝังกลบขยะมูลฝอยในบริเวณหุบเขาที่หมด สภาพหรือไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์อื่นใดได้ แต่จะต้องมีระบบการปนเปื้อนสภาพแวดล้อมภาพนอก [สิ่งแวดล้อม]
Ribbed smoked sheetยางแผ่นรมควันผลิตโดยเติมกรดลงในน้ำยางข้นเพื่อให้ยางจับตัวกัน และแยกตัวออกจากน้ำ นำยางที่ได้ไปรีดเป็นแผ่นด้วยเครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ้ง นำไปล้างน้ำ แล้วนำทำให้แห้ง โดยวิธีการรมควันที่อุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 2-3 วัน เพื่อป้องกันเชื้อรา การจัดชั้นของยางแผ่นรมควันทำโดยการใช้สายตา (ตามปริมาณสิ่งสกปรกปนเปื้อนในยาง) แบ่งได้เป็น 5 ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่1 ถึงชั้นที่ 5 (ชั้นที่ 1 เป็นเกรดที่ดีที่สุด) [เทคโนโลยียาง]
Unsealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึก, วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นไปตามคำนิยามของต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก เช่น วัสดุกัมมันตรังสีไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆ ที่ไม่ได้มีการบรรจุหรือห่อหุ้มปิดผนึกด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นใดอย่างมิดชิดถาวร การใช้ต้นกำเนิดรังสีชนิดนี้ อาจเกิดการแพร่กระจาย ฟุ้งกระจาย หกเปรอะเปื้อน ซึมรั่ว ออกจากภาชนะที่บรรจุได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
smear with (phrv.) เปื้อนด้วย See also: มีรอยเปื้อนของ Syn. bedaub with, besmear with
stain with (phrv.) เปื้อนด้วย See also: แต้มด้วย, เปรอะไปด้วย
embrue (vt.) เปื้อนเลือด (คำโบราณ) See also: เปียกโชกไปด้วยเลือด Syn. imbrue, soak, stain
imbrue (vi.) เปื้อนเลือด (คำโบราณ) See also: ชุ่มเลือด, โชกเลือด Syn. stain, soak, wet
muddy up (phrv.) เปื้อนไปด้วยโคลน
antimacassar (n.) ผ้าสำหรับคลุมที่พิงหลังเพื่อกันเปื้อน
apron (n.) ผ้ากันเปื้อน
bedaub with (phrv.) ทำให้เปื้อนด้วย See also: ทำให้สกปรกไปด้วย, ป้ายด้วย Syn. besmear with, smear with
bedraggled (adj.) ซึ่งทำให้เปรอะเปื้อนและเปียก
besmear with (phrv.) ทำให้เปื้อนด้วย See also: ป้ายด้วย, ทำให้สกปรกไปด้วย Syn. edaub with, smear with
bib (n.) ผ้ากันเปื้อนของเด็ก See also: ผ้ากันเปื้อนของเด็ก, ที่กันเปี้อน
bib (n.) ผ้าผืนเล็กๆ ใช้ผูกใต้คางเด็กเพื่อกันเปื้อน
bib (n.) ส่วนของผ้ากันเปื้อนที่ปกคลุมหน้าอก Syn. apron
blot (vt.) ทำให้เปื้อน See also: ทำให้เลอะ, ทำให้เปรอะ Syn. stain
blot (n.) รอยเปื้อน Syn. stain
blot out (phrv.) ทำให้เปื้อน
coal-dust (n.) รอยเปื้อน See also: คราบสกปรก, สิ่งสกปรก, เศษผง, ฝุ่น Syn. soot, dirt
contaminant (n.) สิ่งปนเปื้อน
contamination (n.) การปนเปื้อน
corrupt (vt.) ทำให้มีรอยเปื้อน See also: ทำให้ด่างพร้อย, ทำให้สกปรกเลอะเทอะ, ทำให้มีสิ่งปลอมปน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Be on your hands. or do you even care?เปื้อนมือคุณแน่ หรือคุณไม่สนใจ?
Ruin it how, exactly? How would you ruin it? With bullet holes or blood or...?เปื้อนอะไร ลูกกระสุน เลือดหรือว่า
This name of some stupid shit Elliot thinks is dangerous.เปื้อนเลือดเต็มไปหมด พระเจ้า...
Half the work we do... goes down the toilet due to contamination.ต้องทิ้งหมด เพราะมีการปนเปื้อน
"extensive contamination in the grain fields of southern Argentina"? the state de... eber...พบการปนเปื้อนยาฆ่าแมลง ในนาข้าว ทางตอนใต้ของอาร์เจนตินา?
"thou bleeding piece of earth, that I am meek and gentle with these butchers."ที่ข้าได้ทำให้แผ่นดิน เปื้อนด้วยเลือด ด้วยการโปรดคนฆ่าสัตว์คนนี้"
It's a dirty job, but somebody's gotta do it.เอ่อ! มันเป็นงานเปรอะเปื้อนน่ะ,แต่บางคนก็อยากทำให้นะ
True love saved her in the Fire Swamp and she treated it like garbage.รักแท้ช่วยนางผ่านดงกับดักไฟ แต่นางทำราวกับเขาเป็นแค่ดินที่เปื้อนรองเท้า!
You're a real jerk. You wasted eight fucking aprons on this guy.แกมันห่วยแตกสิ้นดี แกเสียผ้ากันเปื้อน ราคาแปดเหรียญให้ไอเวรนี้
Fucking mutt dented my shoes.เลือดเปื้อนรองเท้าหมด
You better put something on. It's a messy job we've got ahead of us.ไปเปลี่ยนชุดไป เดี๋ยวเปื้อน
I've been unable to remove the stains from your bathtub.ผมขัดรอยเปื้อนในอ่างไม่ออก
You noticed nothing unusual?- ผมเดาว่า คุณได้เปลี่ยนที่รองกันเปื้อน เมื่อคืน - ไม่มีใครที่นี่ อยากที่จะทำหรอก
Strippin' off those bloody rags is absolutely necessary.strippin 'ออกจากเศษผ้าเปื้อนเลือดเหล่านั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง
So, there could be no comparison made between your gun and the bullets taken from the bloodstained corpses of the victims.ดังนั้นอาจจะมีการเปรียบเทียบระหว่างปืนของคุณไม่มี และกระสุนที่นำมาจากศพเปื้อนเลือดของเหยื่อ
I near soiled myself!ฉันใกล้เปื้อนตัวเอง!
I'm going to find someone who's going to come clean... and we're going to dismiss your bullshit claim.ผมจะไปหาใครสักคนที่ไม่ได้แปดเปื้อนอยู่ในหนังสือนี่ ผมจะพิสูจน์ให้ดูว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริง
Look at you in the apron. You look like you're in a play.ดูเธอสิใส่ผ้ากันเปื้อน เหมือนตอนเล่นละครเลย
We're the ones who get our hands dirty.พวกเรามันประเภทชอบให้มือเปื้อนนี่
Are the shades of Pemberley to be thus polluted?ชื่อเสียงของเพมเบอร์ลี่จะต้องเปรอะเปื้อน
You take your knife... and you smear.ที่คุณจะใช้มีดของคุณ ... และคุณทา ผู้ชายเปื้อน
Who've polluted our air, who've poisoned our water!ที่ได้ปนเปื้อนในอากาศ ของเราที่ได้วางยาพิษน้ำของเรา!
No. I don't want to give you a contaminated specimen. Get my meaning?ไม่, ไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้แล้วรึไง ผมไม่ต้องการให้คุณได้รับตัวอย่างที่ปนเปื้อนไป เข้าใจความหมายของผมไหม?
I came back with nothing all over me.ฉันกลับมาโดยที่ไม่มีอะไรเปื้อนตัวเลย
Six years old, paint on your hands, on our couch.ตอนหกขวบ กับรอยสีเปื้อนบนมือเธอ บนโซฟาของเรา
Akuma used the Dark Hadou and stained his hands with the blood of the old master, Goutetsu.อาคุม่า มีจิตสังหาร แถมมือของมันยังเปื้อนเลือดของ อาจารย์โกเท็ตสึ
Once you see it tainted with blood, its beauty is hard to admire.เมื่อคุณเห็นมันเปื้อนเลือด ยากที่จะชื่นชมความสวยของมัน
You've got dirt on your nose. Did you know?จมูกเธอเปื้อนด้วยละจะบอกให้
You wash your own apron!เจ้าต้องซักผ้าเปื้อนเอง! กางเกง!
I had to kill a man tonight. I can't let that happen again.มือพ่อต้องเปื้อนเลือดในคืนนี้ พ่อจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นอีก
Cool, I won't get dirty.ดีจัง ชุดจะได้ไม่เปื้อน
Oh, my God! Did I get anything on it? Is it okay?แย่แล้ว ชุดเปื้อนหรือเปล่า มันดูเป็นยังไงบ้างคะ
It does not take offense and is not resentful."ไม่คุ่นเคือง และไม่เปอะเปื้อน
It does not take offense and is not resentful.ไม่ขุ่นเคือง ไม่เปอะเปื้อน
Morgan took a sip, and it has his amebas in it.มอร์แกนดื่มแล้ว มันเปื้อนน้ำลาย
Well, it's a good thing I wore an apron.ใชคดีที่สวมผ้ากันเปื้อน
Because he is not the one who has been tainted by an animal.เพราะเขาไม่ใช่คนที่ทำให้เรามีรอยเปอะเปื้อนอย่างสัตว์
It's dirty now. - I'm sorry, sir. - Shh...ทีนี้ก็เปื้อนแล้ว ขอโทษค่ะ ท่าน
Hurry and wipe it! You'll stain the desk!รีบ ๆ เช็ดซะ เดี๋ยวโต๊ะจะเปื้อน
Well, it's our T-bone for the moment.เจ้าหน้าที่พวกนี้จะทำให้ที่เกิดเหตุปนเปื้อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เปื้อน
Back to top