ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เปลือย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เปลือย*, -เปลือย-

เปลือย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปลือย (v.) uncover See also: reveal, expose Syn. เปิด, เปิดเผย, เปิดใจ Ops. ปิด, ปกปิด
เปลือย (v.) be stripped naked See also: undress, unclothe, strip, be nude Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง Ops. ปิด
เปลือย (adj.) bare Ops. ปิด
เปลือย (adj.) nude See also: bare, naked, undressed Syn. เปลือยกาย, ล่อนจ้อน Ops. ปิด
เปลือย (v.) uncover See also: bare, reveal, expose Syn. เปิด, เปิดเผย, เปิดใจ Ops. ปกปิด
เปลือย (v.) strip See also: undress, unclothe, expose, uncover Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง, เปลือยเปล่า Ops. ปิด
เปลือย (adj.) nude See also: bare, naked, undressed Syn. เปลือยกาย, ล่อนจ้อน
เปลือยกาย (v.) be naked See also: be nude, undress, unclothe Syn. เปลือย, แก้ผ้า, เปลื้องผ้า, เปลื้องผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน Ops. นุ่งห่ม
เปลือยกาย (v.) undress See also: unclothe, be nude, be naked Syn. เปลือย, แก้ผ้า, เปลื้องผ้า, เปลื้องผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน Ops. นุ่งห่ม
เปลือยส่วนบน (v.) strip the waist
เปลือยอก (v.) strip oneself to the waist See also: bare one´s chest
เปลือยอก (v.) strip the waist Syn. เปลือยส่วนบน
เปลือยเปล่า (v.) undress See also: uncover, strip, bare Syn. เปลือย, แก้ผ้า, เปลื้องผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน Ops. นุ่งห่ม
เปลือยเปล่า (adj.) undress See also: uncover, strip, denude, bare Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง, เปลือย
เปลือยใจ (v.) reveal See also: expose, uncover
English-Thai: HOPE Dictionary
adamite(แอด' ดะไมทฺ) n. ผู้สืบเนื่องต่อมาจากอาดัม, มนุษย์, ผู้นิยมลัทธิเปลือยการหรืออาบแดด, นักอาบแดดเปลือยกาย. -adamitic, -adamitical adj.
bare(แบร์) adj. เปลือย,เปล่า,ไร้สิ่งตกแต่ง,โกร๋น,น้อยมาก,นิดเดียว,เปิดเผย,แท้ ๆ ,ไม่ปิดบัง vt. เปิดเผย,เปิดออก,เอาสิ่งคลุมออก,เปลือย, Syn. naked
birthday suitn. ความเปล่าเปลือย,ชุดวันเกิด
cupid(คิว'พิด) n. เทพเจ้าแห่งความรักของชาวโรมัน เป็นเด็กทารกเปลือยกาย มีปีก ศรและธนู,กามเทพ
denudation(เดนนิวเด'เชิน) n. การทำให้ว่างเปล่า,การทำให้เปลือย,การเปลือง,การชะ,การล้าง,การสึกกร่อน,การเพิกถอนสิทธิ์, See also: denudative adj. ดูdenudation
denude(ดินิวดฺ') vt. ทำให้เปลือย,ทำให้ว่างเปล่า,เปลื้อง,ชะ,ล้าง,กัดกร่อน,ทำให้สึกกร่อน,เพิกถอน, Syn. make naked,strip
naked(เน'คิด) adj. เปลือย,เปลือยกาย,ไม่นุ่งผ้า,เปล่า,ไม่มีอะไร,ล่อนจ้อน,ไม่มีต้นไม้,ไร้ใบ,ไร้ขน, See also: nakedness n., Syn. nude
nude(นิวดฺ) adj. เปลือย n. ภาพเปลือย,คนเปลือยกาย. -Phr. (the nude การเปลือย), Syn. naked
nudism(นิว'ดิสซึม) n. ลัทธิเปลือยกาย,การเปลือยกาย., See also: nudist n
nudity(นิว'ดิที) n. ความเปลือยกาย,สิ่งที่เปลือย, Syn. nakedness
plain(เพลน) adj. เรียบ,ชัดแจ้ง,กระจ่าง,ง่าย ๆ ,ไม่มีอะไรขัด,เปลือย,เปล่า ๆ ,ซื่อ,ตรงไปตรงมา,ธรรมดา,จืด,ไม่สวย,ธรรมดา,ปกติ,ไม่รวย,ไม่มีการปรุงแต่ง. adv. อย่างง่าย ๆ ,อย่างชัดเจน n. บริเวณที่ราบ,ที่ราบ,ทุ่งกว้าง, See also: plainly adv. plainness n. คำที
stark-naked(สทาร์ค'เนคิด) adj. เปลือยเปล่า
streaking(สทรีค'คิง) n. การวิ่งเปลือย
torso(ทอร์'โซ) n. ลำตัว,ร่างกายคน,ลำตัว,รูปสลักเปลือยกายเฉพาะส่วนลำตัว,สิ่งที่ยังไม่สำเร็จสมบูรณ์ pl. torsos,torsi, Syn. trunk
unclad(อันแคลด') adj. เปลือย,เปลือยเปล่า,ไม่ได้สวมเสื้อผ้า, Syn. naked
unclothe(อันโคลธ') vt. แก้ผ้า,ถอดเสื้อผ้า,ถอดออก,เปลือย,เปลือยกาย,เปิดเผย
undress(อันเดรส') vt. ถอดเสื้อผ้า,เปลื้อง,แก้, (ผม) ไม่ได้หวี,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้ทำให้เรียบร้อย. n. ชุดเสื้อผ้าที่ใช้ใส่แบบธรรมดา,ชุดลำลอง,ร่างที่เปลือยเปล่า. adj. เกี่ยวกับชุดเสื้อผ้าดังกล่าว, Syn. strip,disrobe,divest
undressed(อันเดรสทฺ') adj. ไม่ได้ใส่เสื้อผ้า,เปลือยเปล่า,เกี่ยวกับชุดลำลอง
English-Thai: Nontri Dictionary
bare(adj) เปลือย,โกร๋น,โล่งเตียน,ว่างเปล่า
naked(adj) เปลือยกาย,ล่อนจ้อน,ไม่นุ่งผ้า
nakedness(n) ความเปลือยเปล่า,การเปลือยกาย,การล่อนจ้อน
nude(adj) เปลือย,โกร๋น,ล่อนจ้อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bare concreteคอนกรีตเปลือย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bodily exhibitionการแสดงอนาจาร (โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย) [ดู exhibitionism] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gymnospermพืชเมล็ดเปลือย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
naked budตาเปลือย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
softwoodเนื้อไม้ของพืชเมล็ดเปลือย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
uncased coilคอยล์เปลือย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
gymnospermพืชเมล็ดเปลือย, พืชจำพวกหนึ่ง ไม่มีดอกแต่มีเมล็ดอยู่ในอวัยวะที่เรียกว่าโคน (cone) เช่น สน ปรง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nude in artภาพเปลือยในศิลปะ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
naked (adj.) เปลือยกาย See also: ล่อนจ้อน, เปลือยเปล่า, ไม่ใส่เสื้อผ้า Syn. unclad, unclothed, undressed
nude (adj.) เปลือยกาย See also: เปลือย, ซึ่งไม่ใส่เสื้อผ้า Syn. naked, unclothed, undressed Ops. clothed, dressed
strip (vi.) เปลือยกาย See also: เปลื้องผ้า Syn. disrobe, undress, unclothe
topless (adj.) เปลือยช่วงบน Syn. naked
bare (adj.) เปลือยเปล่า See also: เปลือย, ไม่มีเสื้อผ้า, ไม่มีเครื่องหุ้มห่อ Syn. exposed, undressed Ops. dressed
in the altogether (idm.) เปลือยเปล่า See also: เปลือย, ไม่นุ่งผ้า, ล่อนจ้อน
in the buff (idm.) เปลือยเปล่า See also: เปลือย, ไม่นุ่งผ้า, ล่อนจ้อน
in the raw (idm.) เปลือยเปล่า See also: เปลือย, ไม่นุ่งผ้า, ล่อนจ้อน
unclad (adj.) เปลือยเปล่า See also: ซึ่งไม่สวมใส่เสื้อผ้า, เปลือย Syn. naked, nude, undressed Ops. clothed, clad
bare-assed (sl.) โป๊เปลือย See also: ไม่นุ่งผ้า
bareness (n.) ความเปลือยเปล่า Syn. nudity, undress
buff (n.) การเปลือยกาย (คำที่ไม่เป็นทางการ)
centerfold (n.) รูปเปลือยของชายหรือหญิงที่อยู่ตรงกลางนิตยสาร Syn. centrefold
centrefold (n.) รูปเปลือยของชายหรือหญิงที่อยู่ตรงกลางนิตยสาร Syn. centerfold
defoliate (vt.) ทำให้เปลือย See also: ปอก, ลอก Syn. strip, divest, undress
denudation (n.) การทำให้เปลือย See also: การเปลื้อง
denude (vt.) ทำให้เปลือย See also: ปอก, ลอก Syn. strip, divest, defoliate, undress
girlie magazine (sl.) นิตยสารที่มีรูปเปลือยของผู้หญิง See also: นิตยสารนู้ด, หนังสือเปลือย
girlie show (sl.) โชว์สาวเปลือย See also: การแสดงนู้ด
nakedly (adv.) อย่างเปลือยเปล่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Last thing I remember, I was in the shower, naked, reaching for the soap.สิ่งสุดท้ายที่ฉันจำได้คือ ฉันอยู่ในห้องอาบน้ำ เปลือย กำลังจะหยิบสบู่
Naked, naked, naked!เปลือย เปลือย เปลือย
That's how they found me-- naked, on display for the whole world to see.นั่นเหรอที่พวกเขาพบฉัน เปลือย วางอวดให้คนทั่วโลกได้เห็น
What, you walk around naked? No.สิ่งที่คุณเดินไปรอบ ๆ เปลือย กาย ไม่
Naked, his huge member jutting from his bellyเปลือย, สมาชิกใหญ่โตของเขา .ที่ jut from ส่วนที่ยื่นของเขา .
Going skinny-dipping while I took a nap.เปลือยกายว่ายน้ำตอนผมนอนหลับ
Skinny-dip in the ocean.เปลือยกายว่ายน้ำในมหาสมุทร
Bare your soul.เปลือยจิตวิญญาณของคุณ.
And there she was, naked as the day she was born.เปลือยอยู่ในชุดวันเกิด
Was completely nude when he killed meyers.เปลือยเปล่าทั้งตัว ตอนที่เขาฆ่าไมเยอร์ส
Totally naked.เปลือยแน่นอนและพวกเรา
Neiither do you, anymore.เปลือยและตัวเต็มไปด้วยกลิ่นเหล้า ตะโกนอยู่บนหลังคา
Under the pretext of hygiene, nudity strips the inmates of all pride in one stroke.อ้างด้วยมาตรการปลอดเชื้อ นักโทษถูกเปลือยกาย โดยไม่มีศักดิ์ศรีใดใดเหลือเอาไว้เลย
Otherwise, the wily Pathan will strip himself naked, grease himself all over, slippery as an eel, make off with your rifle, which is a crime.จอมเจ้าเล่ห์ปาทานจะตัดตัวเอง เปลือยกาย ไขมันตัวเองทั่วลื่นเป็นปลา ไหล ให้ออกไปพร้อมกับปืนไรเฟิล ของคุณซึ่งเป็นความผิดทางอาญา
Of course, the British army has always fought the wily Pathan.แน่นอนว่าเราจะเด็กอังกฤษของ กองทัพบก มักจะต่อสู้เขี้ยวลากดินปาทาน เปลือยเปล่าภายใต้เต็นท์
Those who are chosen must present themsleves completely nakedผู้ซึ่งเหล่านั้นเลือกต้อง present themsleves เปลือยอย่างสมบูรณ์
You never once asked to paint me nude!แต่คุณก็ไม่เคย ขอวาดภาพเปลือยฉันซักครั้ง
No, barefoot and nakedไม่สิ เขาเท้าเปล่าและเปลือยกาย
The woman knelt naked at the foot of the bed.ผู้หญิงเปลือยกายคุกเข่า บนพื้นเตียง
Why are you standing there half-naked, exposing yourself?ทำไมยืนเปลือยครึ่งตัวอยู่แบบนี้
Marnie Burke was found wandering around stark naked... laughing her ass off, flipped out.มาร์นี่ บาร์ค ถูกพบนอนเปลือยอยู่ในบ้าน เอาแต่หัวเราะเหมือนคนบ้า
They'd strip, jump into the water and feel it with their Balls.เขาจะเปลือยร่างกระโจนลงน้ำ เพื่อสัมผัสกับมัน
She was staring at me. I was naked.เธอเริ่มก่อน กับตัวฉันซึ่งเปลือยเปล่า
They march you in, naked as the day you were born, skin burning and half-blind from that delousing shit they throw on you.พวกเขาเดินขบวนคุณในการเปลือยกายเป็นวันที่คุณเกิดที่ การเผาไหม้ผิวหนังและครึ่งตาบอดจากอึ delousing ที่พวกเขาโยนกับคุณ
Playing cards with naked ladies on them. You name it.เล่นไพ่กับผู้หญิงเปลือยกายบนพวกเขา คุณชื่อมัน
These men can learn the value of an honest day's labor, while providing a valuable service to the community and... at a bare minimum of expense to Mr. and Mrs. John Q Taxpayer.คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้คุณค่าของการใช้แรงงานวันที่ซื่อสัตย์ของ ขณะที่การให้บริการที่มีคุณค่าให้กับชุมชนและ ... ที่ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่ายให้กับนายและนางจอห์น Q ตัวผู้เสียภาษีอากร
Of course, Norton failed to mention to the press that "bare minimum of expense" is a fairly loose term.RED: แน่นอนนอร์ตันล้มเหลวที่จะพูดถึงการกด ว่า "ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่าย" เป็นคำที่ค่อนข้างหลวม
And there was a centerfold,มีรูปเปลือยอยู่หน้ากลาง
I've had a couple of... centerfold fantasies myself...ผมมีรูปเปลือยของตัวผมเอง และผมจะไม่สั่งกักตัวเขา
His Dona Ana, his centerfold,... was she... waiting all eternity on the beach for him to return, as they'd promised each other?ดอนน่า แอนนาของเขา นางแบบเปลือยของเขา กำลังคอยชั่วนิรันดร์บนชายหาด รอเขากลับอย่างที่พวกเขา ได้ให้สัญญากันไว้หรือไม่
I'm back in high school, in the middle of the cafeteria and I realize I'm totally naked.ตอนฉันเรีย ม.ปลาย ฉันยืนอยู่กลางโรงอาหาร และเพิ่งนึกได้ว่า ฉันกำลังเป็น ชีเปลือย
Ugly Naked Guy is laying kitchen tile.ชีเปลือยอัปลักษณ์ปูกระเบื้องครัวอยู่
Said that he'd run over a naked woman on the highway....ขับทับหญิงเปลือยบนทางหลวง
This is not a nude.ไม่ใช่ภาพเปลือยนะคุณ
So she used to pose nude for me.แกเป็นแบบเปลือยให้ผมวาด
My first suspicions came when I saw them Frenching in front of her house, and then I knew for sure when they went skinny-dipping in Mr. Blume's swimming pool, giving each other hand jobs while you were taking a nap on the front porch.ฉันสงสัยพวกเขา ตอนเห็นเขาจูบกันหน้าบ้านเธอ และฉันก็รู้ว่าพวกเขาเคย เปลือยกายว่ายน้ำในสระคุณบลูม เล้าโลมกันและกันตอนที่ นายหลับอยู่หน้าบ้าน
I'll just, uh, be out back, nude, getting hand jobs from the woman you love."ไปหลังบ้าน เปลือยกาย เล้าโลมผู้หญิงที่นายรัก
We never went skinny-dipping.เราไม่เคยว่ายน้ำเปลือย
He screams "Eureka!" and he is so overwhelmed, he runs naked through the streets to the king's palace to report his discovery."ยูเรก้า !" และด้วยความดีใจอย่างท่วมท้น จึงวิ่งออกไปทั้งเปลือยกายอย่างนั้น ผ่านถนนสายต่าง ๆ ไปยังพระราชวัง เพื่อที่จะถวายรายงานการค้นพบของเขา
Mr. President, I'm entrusting you with my soon-to-be-naked wife.ท่านประธานาธิบดี ผมขอปฏิญาณตนด้วย ภรรยาของผม ผู้ซึ่งกำลังจะเปลือย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เปลือย
Back to top