ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

centrefold

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *centrefold*, -centrefold-

centrefold ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
centrefold (n.) รูปเปลือยของชายหรือหญิงที่อยู่ตรงกลางนิตยสาร Syn. centerfold
centrefold (n.) หน้ากระดาษคู่ที่อยู่ตรงกลางหนังสือ Syn. centerfold

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า centrefold
Back to top