ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เนื้อแท้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เนื้อแท้*, -เนื้อแท้-

เนื้อแท้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เนื้อแท้ (n.) essence See also: substance, real matter
English-Thai: HOPE Dictionary
body(บอด'ดี) n. ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ทั้งตัว,ลำตัว,ลำต้น,ศพ,ซากศพ,ส่วนใหญ่,เนื้อแท้,กลุ่มคน,ข้อสรุป,มวล,วัตถุ,สาร vt.เป็นตัวแทนในรูปของกาย,ทำให้เป็นรูปร่าง, Syn. physique
essence(เอส'เซินซฺ) n. ส่วนประกอบสำคัญ,เนื้อแท้,แก่นแท้,ใจความ,ปัจจัย,จุดสำคัญ,หัวใจ,ตัวยาสำคัญ,หัวน้ำมัน,หัวน้ำหอม,เอกลักษณ์,สิ่งที่มีอยู่จริง, Syn. quintessence
per se(เพอ'ซี',เพอเซ') โดยตัวของมันเอง,เพื่อตัวของมันเอง,ตัวเอง,ในเนื้อแท้
resident(เรส'ซิเดินทฺ) n. ผู้อยู่อาศัย,แพทย์ที่กำลังฝึกหัดความชำนาญสาขาหนึ่งใดในโรงพยาบาล adj. ซึ่งอยู่อาศัย,ประจำอยู่,อยู่เป็นหลักแหล่ง,ในเนื้อแท้, See also: residentship n.
stuff(สทัฟ) n. ปัจจัย,วัตถุดิบ,ไส้ขนม,ยัดไส้,เนื้อแท้,แก่นแท้,ธาตุแท้,ความเชี่ยวชาญ,ความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง,การกระทำเฉพาะอย่าง,สระ,สัพเพเหระ,ของเลว,คำพูดที่ไร้สาระ,เรื่องเหลวไหล. vt. ยัดไส้,ใส่ไส้,บรรจุ,อัด,เบีบด. vi. กินจนอิ่มเกินไป,กินอย่างตะกละ
thoroughbred(เธอ'โรเบรด) adj. เนื้อแท้,พันธุ์แท้,พันธุ์ดี,เกี่ยวกับม้าพันธุ์แท้,อบรมสั่งสอนมาอย่างดี. n., See also: Thoroughbred n. สัตว์พันธุ์แท้,สัตว์พันธุ์ดี,บุคคลที่ได้รับการศึกษามาอย่างดี,ผู้มีความกล้า,รถชั้นหนึ่ง, Syn. purebre
English-Thai: Nontri Dictionary
essential(adj) จำเป็น,สำคัญ,เป็นหัวใจ,เป็นปัจจัย,เป็นเนื้อแท้,เป็นธรรมชาติ
inherent(adj) โดยสันดาน,โดยเนื้อแท้,ประจำตัว,โดยธรรมชาติ
intrinsic(adj) เนื้อแท้,แท้จริง,ที่อยู่ภายใน
net(adj) จริง,สุทธิ,ที่สุด,ทั้งหมด,เนื้อแท้
stuff(n) สิ่งของ,เนื้อแท้,ปัจจัย,วัตถุดิบ,ความเชี่ยวชาญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
textureลักษณะเนื้อแท้, พรรณลักษณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
actuality (n.) เนื้อแท้ See also: แก่นแท้ Syn. reality
basic nature (n.) เนื้อแท้ See also: แก่นแท้, ธาตุแท้ Syn. character, essence
intrinsic (adj.) เนื้อแท้ See also: ในเนื้อหาที่แท้จริง Syn. congenital, natural, real Ops. extrinsic
stuff (n.) เนื้อแท้ See also: แก่นแท้, ธาตุแท้ Syn. basic nature, character, essence
substance (n.) เนื้อแท้ See also: แก่นแท้ Syn. actuality, reality
full-blooded (adj.) เป็นเนื้อแท้ See also: เป็นพันธุ์แท้, เป็นพันธุ์ดี Syn. pedigreed, papered
papered (adj.) เป็นเนื้อแท้ See also: เป็นพันธุ์แท้, เป็นพันธุ์ดี Syn. full-blooded, pedigreed
pedigreed (adj.) เป็นเนื้อแท้ See also: เป็นพันธุ์แท้, เป็นพันธุ์ดี Syn. full-blooded, papered
thoroughbred (adj.) เป็นเนื้อแท้ See also: เป็นพันธุ์แท้, เป็นพันธุ์ดี Syn. full-blooded, pedigreed, papered
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"AT THE CORE OF THESE CRIMINALS IS A NEED FOR CONTROL.เนื้อแท้ของอาชญากรรมเหล่านี้ คือการควบคุม
And the fact that I get it makes me feel good about me.เพราะผมเห็นเนื้อแท้ของคุณ ทำผมมีความรู้สึกดี... ...ต่อตัวเอง
This documentary examines the nature, evolution, impacts and possible futures of the modern business corporation.สารคดีเรื่องนี้จะตรวจสอบถึงเนื้อแท้ วิวัฒนาการ, ผลกระทบและอนาคตข้างหน้า ของบรรษัทธุรกิจสมัยใหม่
And, Daisy, will you tell us what man represents in his purest form?เดซี่บอกได้ไหมว่า เนื้อแท้มนุษย์แสดงออกในรูปอะไร?
That's what this multi-billion-dollar industry is all about, anyway, isn't it?นั่นคือเนื้อแท้ ของวงการหลายพันล้านนี่ จริงมั้ย
The intelligence of a few perceives what has been carefully hidden."คนฉลาดน้อยคนที่จะเจอ เนื้อแท้คนเบื้องลึกที่ฉาบทา"
You know,typical Vegas pretty girl stuffคุณก็รู้เนื้อแท้ของสาวงาม\ ที่เป็นแบบอย่างของเวกัส
Money over substance, looks over soul.เงินสำคัญกว่าเนื้อแท้ หน้าตาสำคัญกว่าจิตใจ
It's not always easy to see someone's true colors.มันไม่ง่ายเลยที่จะเข้าใจถึงเนื้อแท้ของใครบางคน
Yes, people hide their true nature from us every day, and sadly, we only find out when it's too late.ใช่แล้ว ผู้คนซ่อนเนื้อแท้ที่แท้จริงเอาไว้ และน่าเศร้า ที่เราจะได้รู้ก็ต่อเมื่อมันสายเกินไป
This quest is your last chance to prove to me and the kingdom that you are a man worthy to bear the family crest, and to show that at your core, you are not rotten, but you are brave, and honorable, and noble.ภารกิจเพื่อเกียรติยศครั้งนี้คือโอกาสสุดท้ายของเจ้า เพื่อพิสูจน์ต่อตัวเจ้าเองและราชอาณาจักร ว่าเจ้าเป็นชายที่คู่ควรที่จะแบกมงกุฎประจำตระกูล และเพื่อแสดงให้เห็นว่า เนื้อแท้ของเจ้าไม่ได้เลวร้าย
Well, sometimes you can get a pretty good idea what's inside based on the cover.ใช่ บางทีรูปลักษณ์ภายนอกก็บอกได้ว่าเนื้อแท้ของคนนั้นเป็นยังไง
Sorry, I, I'm not, I'm not made for this. I have a... Fuck.ฉันเสียใจ, ฉัน ฉันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนี้ โดยเนื้อแท้แล้วฉัน มีแต่ความกระหายอยาก
Hiro, it says beef on the package.ฮิโระ มันเรียกว่าเนื้อแท่งจ้ะ
I think the symbolism of murdering 300 American soldiers in front of their wives and children is quintessential Nazir.ฉันคิดว่าการแสดงเครื่องหมายของการสังหารหมู่ นายทหารชาวอเมริกัน 300 นาย ต่อหน้าพวกภรรยาและเด็กๆ คือเนื้อแท้นาเซอร์
Every person has an intrinsic responsibility for their own life, Hannibal.ทุกคนมีเนื้อแท้ของการรรับผิดชอบ สำหรับชีวิตพวกเขาเอง ฮันนิบาล
We got roni sticks for days.เรามีเนื้อแท่งเหลือให้กินเป็นวัน
Lucky for us, the old man's truck was pretty much stocked floor to ceiling with sketti rings, turkey chili, and these little suckers.พวกเราโชคดี รถบรรทุกของพ่อมีอาหารอยู่เพียบ กองเต็มพื้นยันหลังคารถ มีพวกเส้นสปาเก็ตตี้ ไก่งวงและเนื้อแท่งห่วยๆพวกนี้
And you are nothing more than a lump of clay.ซึ่งเนื้อแท้เจ้ามันแค่ก้อนดินเหนียว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เนื้อแท้
Back to top