ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เทา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เทา*, -เทา-

เทา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทา (adj.) gray See also: grey
English-Thai: HOPE Dictionary
abate(อะเบท') vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
abirritant(แอบเบอ' ริทันทฺ) n. สิ่งที่บรรเทาอาการระคายเคือง (soothing, relieving)
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง
acesodyneสารบรรเทาความปวด
acetophenetiden(แอสซิดทฟิเนท' ทิดิน) chem. ยาลดไข้และบรรเทาปวด., Syn. phenacetin
allay(อะเล') vt. ทำให้สงบ, บรรเทา, ทำให้น้อยลง. -allayer n., Syn. quiet, soothe)
alleviate(อะลี' วิเอท) vt. บรรเทา, ทำให้น้อยลง, Syn. lessen, mitigate ###A. aggravate)
alleviation(อะลีวิเอ' เชิน) n. การบรรเทา, การทำให้น้อยลง, สิ่งที่บรรเทาหรือทำให้น้อยลง
alleviative(อะลี' วิเอทิฟว, อะลี' วอะโทรี) adj. ซึ่งทำให้ลดน้อยลง, ซึ่งบรรเทา
analgesic(แอนนะจี' ซิค) n. ยาบรรเทาปวด.
anodyne(แอน' นะไดนฺ) n. ยาบรรเทาอาการปวด สิ่งที่บรรเทาความทุกข์ (analgesic)
antidiabetic(แอนทีไดอะเบท' ทิค) n. ยาป้องกันหรือบรรเทาอาการโรคเบาหวาน
antinausea(แอนทีนอ' เซีย) adj. ป้องกันหรือบรรเทาอาการคลื่นเหียนอาเจียน
antiplastic(แอนทีพลาส' ทิค) adj. ซึ่งบรรเทาหรือป้องกันการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อใหม่
antipoverty(แอนทีพอฟ' เวอที) adj. ซึ่งบรรเทาหรือขจัดความยากจน (angainst poverty)
antitussive(แอนทีทูส' ซิฟว) adj.,n. ซึ่งบรรเทาการไอ, ยาบรรเทาการไอ, ยาแก้ไอ
arbor vitae(อาร์'บอร์'ไว'ที) n. ส่วนของสมองน้อย (cerebellum) ที่คล้ายต้นไม้ ซึ่งเป็นลักษณะรูปแบบ ของเนื้อเยื่อสีเทา และขาวของประสาท (treelike appearance)
artic foxหมาขั้วโลกเหนือจำพวก Alopex lagopus คล้ายหมาจิ้งจอก มีสีเทาน้ำตาบในฤดูร้อนและสีขาวในฤดูหนาว., Syn. white fox
ashen 1(แอช'เชน) adj. สีเทา,สีเถ้าถ่าน,ประ-กอบด้วยเถ้า,ซีดมาก,ไร้สี (gray, ashy,pale)
assuage(อะสเวจฺ') vt. ทำให้บรรเทา,ทำให้สงบ,ผ่อนคลาย, ทำให้พอใจ,แก้หิว,แก้กระหายน้ำ. -assuagement n., Syn. allay, ease,moderate ###A. irritate,aggravate)
assuasive(อะซเว'ซิฟว) adj. ซึ่งบรรเทา
astound(แอสเทาดฺ') vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ตกใจ (ด้วยความประหลาดใจ) . -adj. ประหลาดใจ,ตกใจ,สะดุ้งเฮือก, Syn. shock, stun,startle)
attemper(อะเทม' เพอะ) vt. บรรเทา, ทำให้สงบ, ทำให้เหมาะสม, ปลอบใจ (soothe, mollify)
balmy(บาล์'มี) adj. บรรเทา,ชุ่มชื้น,นิ่ม,เย็นคล้ายยาหม่อง,มีกลิ่นหอม,โง่, See also: balminess n. ดูbalmy, Syn. pleasant ###A. irritating
bay(เบ) {bayed,baying,bays} n. อ่าวเล็ก,ที่เว้าของเทือกเขา,มุข,ชื่อเสียง (bays) ,สีน้ำตาลปนแดง,ม้าหรือสัตว์ที่มีสีน้ำตาลปนแดง,เสียงเห่า,ภาวะหมดหนทาง,ความอับจน,การหอน vi. เห่า,หอน vt. เห่าใส่ adj. สีเทาปนแดง
becalm(บีคาล์ม') {becalmed,becalming,becalms} vt. ทำให้สงบ,ทำให้ไร้ลม,บรรเทา, Syn. calm
beige(เบจ) n. สีเทาอ่อน,การดำรงอยู่,ชีวิต
bland(แบลนดฺ) adj. นิ่มนวล,อ่อนโยน,บรรเทา,ไม่ระคายเคือง,ไม่กระตุ้น,ไร้อารมณ์,อุเบกขา,ขาดรสชาติ,ธรรมดา ๆ, See also: blandness n., Syn. mild
blunt(บลันทฺ) {blunted,blunting,blunts} adj. ทื่อ,ทู่,ไม่คม,ไม่ว่องไว,อึดอาด,เถรตรงเกินไป,ไม่เฉียบแหลม,ขวานผ่าซาก vt. ทำให้ทู่ทำให้ไม่คม,สกัด,บรรเทา,ลดลง,ทำลาย -n. อาวุธที่ทู่,เงินสด
buckskinn. หนังกวาง adj. สีเหลืองหรือสีเทาสีหนังสัตว์,ทำด้วยหนังสัตว์
chacma(แชค'มะ) n. ลิงบาบูนขนาดใหญ่สำน้ำตาลเทา
chap(แชพ) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้แดง,กะเทาะ -n.รอยแตก,รอยกระเทาะ,อ้ายหมอนี่,เจ้าเพื่อนยาก,เพื่อนผู้ชาย,เด็กผู้ชาย, Syn. lad
cinereous(ซิเนอ'เรียส) adj. เป็นเถ้าถ่าน,สีเทา
cortex(คอร์'เทคซฺ) n. เปลือกนอก,เปลือกสมองซึ่งเป็นวัตถุสีเทา, Syn. bark
cortical(คอร์'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับเปลือกนอก,เกี่ยวกับเปลือกสมองชั้นวัตถุสีเทา
counterirritant(เคาเทอะเออ'ริเทินทฺ) n. ยาบรรเทาหรือระงับอาการระคายเคือง adj. ซึ่งต้านอาการระคายเคือง
cushion(คู'เชิน) {cushioned,cushioning,cushions} n. เบาะ,นวม,เบาะพิง vt. ใส่เบาะ,ใส่นวม,บรรเทา,ลด,ระงับ, Syn. pillow
damper(แดม'เพอะ) n. คนที่ทำให้หมดสนุก,เครื่องทำให้ ชื้น ,เครื่องบรรเทา
decrease(ดีครีส') vi.,n. (การ) ลดลง,บรรเทา vt. ทำให้น้อยลง,บรรเทา,ปริมาณที่ลดลง, Syn. lessen
demulcent(ดิมัล'เซินทฺ) adj. ซึ่งบรรเทาอาการระคายเคือง
English-Thai: Nontri Dictionary
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง
allay(vt) ทำให้สงบ,บรรเทา,ทำให้น้อยลง,ระงับ
alleviate(vt) ทำให้น้อยลง,บรรเทา,ระงับ
alleviation(n) การบรรเทา,การทำให้น้อยลง,การระงับ
assuage(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้ผ่อนคลาย
balm(n) ยาบรรเทาปวด,ยาหม่อง
balmy(adj) ซึ่งบรรเทาปวด,อ่อน
bay(adj) สีน้ำตาลปนแดง,สีเทาปนแดง
becalm(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้สงบลง
chap(n) เด็กชาย,คาง,ขากรรไกร,รอยแตก,รอยกะเทา
cleavage(n) แนวกะเทาะ,ความแตกแยก,ความบาดหมาง
crack(vt) กะเทาะ,ทำให้แตก
cracker(n) ขนมปังกรอบ,เครื่องกะเทาะ,ประทัด
damper(n) สิ่งที่ทำให้ชื้น,เครื่องลดการสั่นสะเทือน,เครื่องบรรเทา
decrease(n) การบรรเทา,ความลดลง
extenuate(vt) ลดหย่อน,บรรเทา,ลดโทษ,ทำให้น้อยลง,ทำให้เบาลง
granite(n) หินสีเทา,หินแกรนิต,หินอัคนี
gray(adj) สีเทา,สีหมอก,มืด,สลัว,แก่,ชรา,หงอก
grey(adj) สีเทา,สีหมอก,แก่,ชรา,หงอก
grizzled(adj) สีเทา,(ผม)หงอก
grizzly(adj) สีเทา,(ผม)หงอก
heroin(n) ยาบรรเทาปวด,ยาเสพติด,เฮโรอีน
lessen(vt) ทำให้น้อยลง,ทำให้ลดลง,แบ่งเบา,บรรเทา,ผ่อนคลาย
meliorate(vt) ทำให้ดีขึ้น,บรรเทา,แบ่งเบา,ปรับปรุง
mitigate(vt) ทำให้เบาบางลง,บรรเทา,แบ่งเบา,ทุเลา
mitigation(n) การบรรเทา,การแบ่งเบา,อาการทุเลา
nutcracker(n) เครื่องกะเทาะเปลือกผลไม้
palliative(adj) บรรเทา,เบาบางลง,ทุเลา,ผ่อนคลาย
quake(vi) ยวบ,ไหว,สั่นสะเทือน,สั่นเทา,สั่นระริก
quaver(vi) กลัว,สั่น,สั่นเทา
quench(vt) ดับ,ระงับ,บรรเทา,ปราบ,ทำให้หมด
quiver(n) แล่ง,กระบอกใส่ลูกศร,การสั่น,การสั่นเทา
relent(vi) อ่อนข้อ,อ่อนลง,บรรเทา,ผ่อนผัน,กรุณา
relieve(vt) ช่วยเหลือ,บรรเทาลง,ทำให้โล่งใจ,สงเคราะห์,แบ่งเบา
remedy(vt) รักษา,แก้โรค,เยียวยา,ขจัด,บรรเทา,ฟื้นฟู
remit(vt) งดเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทาลง,อภัยโทษ
reprieve(vt) พักผ่อน,บรรเทา,เลื่อนการประหาร
respite(n) การผ่อนผัน,การหยุดพัก,การทุเลา,การบรรเทา
salve(n) ยาบรรเทา,ยาขี้ผึ้ง,สิ่งบรรเทา
shaky(adj) สั่นสะเทือน,สั่น,สั่นเทา,โอนเอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abirritant๑. สารบรรเทาระคาย๒. -บรรเทาระคาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleviate; palliateบรรเทา, ประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleviation; palliationการบรรเทาอาการ, การประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliative; alleviative๑. -บรรเทาอาการ, -ประทังอาการ๒. ยาบรรเทาอาการ, ยาประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cinereousสีเทา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
demulcentยาบรรเทาระคาย [มีความหมายเหมือนกับ torpent ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gray matter; matter, grey; substance, gray; substance, greyเนื้อเทา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
grey matter; matter, gray; substance, gray; substance, greyเนื้อเทา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
grisailleเอกรงค์เทา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hoary; canescent-ขนสั้นสีเทา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mitigating circumstancesเหตุบรรเทาโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mitigationการบรรเทา, การลด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obtundent๑. -ทำให้มึนชา๒. ยาบรรเทาปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliate; alleviateบรรเทา, ประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliation; alleviationการบรรเทาอาการ, การประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliative medicationโอสถบำบัดบรรเทาอาการ, โอสถบำบัดประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polioencephalitis๑. โรคเนื้อเทาสมองอักเสบ๒. โรคโปลิโอสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poor reliefการบรรเทาทุกข์คนยากจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
redress๑. บรรเทา, ปลดเปลื้อง๒. ชดใช้, ทดแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relax๑. ผ่อนคลาย, หย่อน, ลดความตึง๒. บรรเทาเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relaxation๑. การผ่อนคลาย, การหย่อน, การลดความตึง๒. การบรรเทาเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reliefการบรรเทา, การแก้(อาการ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relieveบรรเทา, แก้(อาการ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aquic แอควิก สภาพความชื้นที่ดินอิ่มตัวด้วยน้ำเป็นระยะเวลา นาน ในรอบปี เกิดสภาพรีดักชันของสารประกอบเหล็กและแมงกานีส จนทำให้เกิดดินสีเทาหรือเทาอ่อนเป็นสีพื้น และมีจุดประสีต่าง ๆ เกิดขึ้นในชั้นดิน พบบริเวณที่ราบต่ำและมีระดับน้ำใต้ดินตื้นหรือยู่ที่ผิวดินเป็นส่วนใหญ่ใน รอบปี (ศัพท์ aquic มาจากคำละติน aqua = water) [สิ่งแวดล้อม]
Blond, Ashสีเทาทอง [การแพทย์]
Buff Colorสีเหลืองแกมเทา [การแพทย์]
Extenuating circumstancesเหตุบรรเทาโทษ [TU Subject Heading]
Civilian reliefการบรรเทาทุกข์พลเรือน [TU Subject Heading]
Confinementสิ่งกักกั้น, สิ่งที่สร้างขึ้นล้อมอุปกรณ์หลักของโรงงานนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาการปล่อยวัสดุกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมในสภาวะการทำงานปกติหรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น บ่อน้ำแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
Gray Matterเนื้อสมองส่วนสีเทา, [การแพทย์]
Gray Scaleระบบสีเทาต่างระดับความเข้ม [การแพทย์]
Grayish Tanสีเทาปนน้ำตาล [การแพทย์]
grey matterเนื้อสีเทา, บริเวณสีเทาของสมองและไขสันหลังที่มีตัวเซลล์ประสาทอยู่เป็นจำนวนมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mist หมอกน้ำค้าง เป็นน้ำในอากาศหรือไฮโดรมีทิเออร์ (hydrometeor) ซึ่งประกอบ ด้วยละอองเล็กมากจนไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือละอองน้ำ ดูดความชื้น (hydroscopic water droplets) ลอยอยู่ในอากาศ หมอกน้ำค้างมีลักษณะเช่นเดียวกับหมอกแต่บางกว่า เมื่อมีหมอกน้ำค้างเกิดขึ้นเหนือที่ใดมักจะแลดูคล้ายม่านบาง สีเทาคลุมอยู่เหนือภูมิประเทศแห่งนั้น ทำให้ทัศนวิสัยที่ผิวพื้นดินลดลงน้อยกว่าหมอก แต่ยังเห็นได้ใกล้เกินกว่า 1 กิโลเมตร ความชื้นสัมพันธ์ในหมอกน้ำค้างมักจะน้อยกว่า 95% หมอกน้ำค้างเป็นสภาพอากาศที่อยู่ระหว่างฟ้าหลัวชื้น (damp haze) กับหมอก [สิ่งแวดล้อม]
Mongolian Spotจุดมองโกเลียน, ผิวหนังสีน้ำเงินปนเทามักพบบริเวณก้นและหลัง, ผิวหนังสีน้ำเงินปนเทา [การแพทย์]
Palliative careการดูแลเพื่อบรรเทาอาการ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
galena (n.) แร่ตะกั่วสีน้ำเงิน เทา หรือดำ
allay (vt.) บรรเทา See also: ระงับ Syn. relieve, reduce, alleviate
alleviate (vt.) ทำให้บรรเทา Syn. relieve, soothe, allay
alleviation (n.) การบรรเทา See also: การทำให้น้อยลง Syn. relief
alleviative (adj.) ซึ่งช่วยบรรเทา Syn. mitigative Ops. intensifying
analgesic (n.) ยาบรรเทาปวด
anodyne (adj.) บรรเทาความเจ็บปวด Syn. soothing, comforting
anodyne (n.) สิ่งที่บรรเทาปวด
ash (adj.) สีเทาSee also: สีเถ้าถ่าน
badger (n.) สัตวสี่เท้ามีขนสีเทา และหัวมีลายเส้นสีขาวตัดกับขนสีเทา Syn. hedgehog
balsamic (adj.) บรรเทาปวด See also: แก้ปวด Syn. soothing
counterirritant (n.) ยาที่ใช้บรรเทาการอักเสบ
crack (vi.) กะเทาะออก
crack (vt.) ทำให้กะเทาะออก
cushion (vt.) ช่วยบรรเทาผลกระทบ
cushion (n.) สิ่งที่ช่วยบรรเทา
damp (vi.) ทำให้บรรเทา See also: ทำให้เบาบาง, ทำให้ลดลง, ทำให้น้อยลง, ทำให้ทุเลา Syn. allay, reduce, diminish
ease (vi.) บรรเทา See also: ผ่อนคลาย Syn. alleviate, lessen
ephedrine (n.) สารอัลคาลอยด์สีขาวไม่มีกลิ่นช่วยบรรเทาอาการคัดจมูก ขยายรูม่านตาและกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง
fieldfare (n.) นกยุโรปจำพวก Turdus pilaris มีหัวสีเทาและปีกสีน้ำตาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Green and gray, the gaping maw of the ocean.มันดูเขียว ๆ เทา ๆ เหมือนในใจกลางมหาสมุทร
Only the two opposing speeches remain before the judge, Mr. Justice Gray, retires for what we are told will be at least four weeks to consider his judgment.เพียงสองสุนทรพจน์ของฝ่ายตรง ข้ามยังคงอยู่ ก่อนที่ผู้พิพากษานายยุติธรรมสี เทา เกษียณสำหรับสิ่งที่เราจะบอกว่า จะมีอย่างน้อยสี่สัปดาห์
Apparently, this is all the park service could muster up.เทาที่ดู นี่คือที่รวมตัวของพวกจนท.พาร์คเซอร์วิส
Taub thought we should have a little party to see you off properly.เทาบ์คิดว่าเราควรมีงานเลี้ยงเล็กๆกัน เพื่อเลี้ยงส่งคุณอย่างเหมาะสม
Whoever it is,เทาบ์นัดพบ ที่บ้านของผมตอนสองทุ่ม
Taub and Kutner can check the donor banks.เทาป์กับคัทเนอร์ตรวจสอบธนาคารผู้บริจาค
Taub was right. It's sarcoidosis.เทาป์ถูก มันเป็นซาคอยโดซิส
Taub put in the temporary one.เทาป์ใส่ชนิดชั่วคราวมาอันนึง
Taub's putting in a temporary pacemaker.เทาป์ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ แบบชั่วคราวมาด้วย
.62s and AKs.เทารัสโมเดล62และปืนอาก้า
The Tao Tei overrun the city!เทาเทียกระจายไปทั่วเมืองหลวง
The Tao Tei should all be above ground.เทาเทียทั้งหมดน่าจะอยู่บนพี้นดิน
Where is the captured Tao Tei?เทาเทียที่ถูกจับมาอยู่ที่ไหนพ่ะย่ะค่ะ
Tao Tei have breached the wall.เทาเทียฝ่ากำแพงเข้าไปได้แล้ว
The Tao Tei are in the kingdom.เทาเทียเข้าเมืองหลวงได้แล้ว
Tao Tei movement!เทาเทียเคลื่อนไหว เทาเทียเคลื่อนไหว
They're gray like us. Let's say 'hello' to them and then get going.เทาเหมือนเรา เดี๋ยวเราทัก แล้วไปต่อเถอะ
The old man was gray and wrinkled, with deep furrows in the back of his neck... ... and his hands had the deep, creased scars from handling heavy fish on the cords.ชายชราเป็นสีเทาและรอยย่น ร่องลึกในด้านหลังของคอของ เขา และมือของเขามีความลึกรอย แผลเป็นรอยพับ
Blue or gray?เสื้อน้ำเงินหรือเทา?
Get some relief from all the struggle And strifeเธอหายาบรรเทาได้จากการต่อสู้ดิ้นรน
Suddenly, my bowels rebelled and he ordered me to relieve myself which I did without embarrassmentอย่างทันที, ที่กบฎลำไส้ของฉันและ he ordered ฉันที่จะบรรเทาตัวเอง... ...สิ่งที่ฉันทำโดยปราศจากลำบากใจ
He made me relieve myself of all that was in my bowelsเขาทำฉันบรรเทาตัวเองของ all that อยู่ในลำไส้ของฉัน
A chamberpot was arranged for two to sit on, back to back, and relieve themselves simultaneouslychamberpot ถูกจัดเรียง... ...สำหรับสองที่จะนั่งบน, กลับเพื่อกลับ,\ Nand บรรเทาตัวเองพร้อมกัน
You're so much like those beautiful grey birds, as I look at your good sweet faces,คุณเป็นเหมือนนกสีเทาที่สวยงาม, ขณะที่ฉันมองไปที่ใ- บหน้าที่ดีของคุณหวาน,
Europa, for all its cold gray, is a Iot more comforting.ยูโรปาสำหรับทุกสีเทาเย็น, เป็นจำนวนมากปลอบโยนมาก ขึ้น
Imhaus of the Zurich relief fund.และ ดร.Imhaus จากกองทุนบรรเทาทุกข์ซูริค
Where is my beige iridescent lipstick?ลิปสติกสีเทาอ่อนของหนูอยู่ไหนเนี่ย?
Third table, left. Gray hair.โต๊ะสามทางซ้าย ผมสีเทา ให้ฮากลิ้งเลยนะ
Yes. You got three out of the five votes. The guy with the gray hair was crazy about you.มีคนโหวตให้คุณ 3 คน ผู้ชายผมเทาชอบคุณมาก
He just cleared away to small pieces.เขาแค่กระเทาะส่วนที่ไม่ต้องการNออกนิดหน่อยเท่านั้น
Ease his pain.บรรเทาความทุกข์ให้เขา
Ease his pain. What ... What the hell does that mean, ease his pain?มันหมายความว่าอะไร "บรรเทาความทุกข์ให้เขา"
He said, "Ease his pain."เขาบอกว่า "บรรเทาความทุกข์ให้เขา"
Ease whose pain?- บรรเทาความทุกข์ให้ใคร
Fascist. I'd like to ease her pain.เผด็จการ ฉันอยากบรรเทาความทุกข์ให้หล่อน
I know whose pain I'm supposed to ease.ผมรู้แล้วว่าความทุกข์ของใคร ที่ผมควรบรรเทา
What? I know whose pain I'm supposed to ease.ผมรู้แล้วว่าความทุกข์ของใคร ที่ผมควรบรรเทา
How are you supposed to ease it? I don't know. Ray.- คุณจะบรรเทามันได้ยังไง
So, in order to ease his pain, you're supposed to take him to a ballgame.ใช่สิ เพื่อบรรเทาความทุกข์ให้เขา คุณควรพาเขาไปดูเบสบอล
"Ease his pain.""บรรเทาความทุกข์ให้เขา"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เทา
Back to top