ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เด็ดขาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เด็ดขาด*, -เด็ดขาด-

เด็ดขาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เด็ดขาด (v.) be decisive See also: be resolute, be firm, be determined, be resolved, be absolute Syn. เด็ดเดี่ยว, เข้มแข็ง, แน่วแน่, เฉียบขาด, เคร่งครัด Ops. โลเล
เด็ดขาด (adv.) absolutely See also: resolutely, firmly, decisively Syn. เด็ดเดี่ยว, แน่นอน, แน่วแน่, เฉียบขาด, เคร่งครัด
English-Thai: HOPE Dictionary
absolute(แอบ' โซลูท) adj. สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
always(ออล' เวย์ซ) adv. ตลอดเวลา, ตลอดไป, เป็นประจำ, โดยไม่มีการยกเว้น, โดยไม่มีเงื่อนไข, ตายตัว, เด็ดขาด, Syn. eternally, perpetually)
apodeictic(แอพพะดิค'ทิค) adj. ไม่เป็นที่สงสัย, ยืนยันอย่างเด็ดขาด, ไม่สามารถโต้แย้งได้ (incontestable)
autocracy(ออทอค'คระซี) n. อัตตาธิปไตย,เอกาธิปไตย,ผู้มีอำนาจเด็ดขาด,การปกครองโดยผู้มีอำนาจเด็ดขาด,ราชาธิปไตยแบบกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาด,ระบบเผด็จการ. autocratic (al) adj.
autocrat(ออ'โทแครท) ผู้ปกครองด้วยอำนาจเด็ดขาด, เผด็จการ (tyrant, authoritarian)
bourbonism(บัวมะนิส'ซึม) n. ระบบศักดินาอย่างเด็ดขาด,ระบบอนุรักษ์นิยมอย่างมาก, See also: bourbonist n.
categorial(แคททิกอ'เรียล) adj. สมบูรณ์,ไม่มีเงื่อนไข,เด็ดขาด,แน่ชัด, Syn. categoric
crucial(ครู'เชิล) adj. เด็ดขาด,ซึ่งชี้ขาด,รุนแรง,ถึงพริกถึงขิง,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,เป็นรูปกากบาทหรือรูปกางเขน, Syn. critical
crushing(ครัช'ชิง) adj. ซึ่งทำให้แตก,ซึ่งบดขยี้,ซึ่งทำให้สยบ,เด็ดขาด,ซึ่งชี้ขาด
decided(ดิไซ'ดิด) adj. เด็ดขาด,แน่นอน,ตัดสินใจแล้ว, See also: ness n.
definite(เดฟ'ฟินิท) adj. แน่นอน,แน่ชัด,ชัดเจน,ยืนยัน เด็ดขาด, See also: definiteness n., Syn. fixed
despotic(ดิสพอท'ทิค) adj. ซึ่งกดขี่,เผด็จการ,ซึ่งมีอำนาจเด็ดขาด,ตามอำเภอใจ, See also: despoticness n. ดูdespotic despotism n. ดูdespotic
determinate(ดิเทอร์'มิเนท) adj. แน่นอน,ซึ่งได้กำหนดไว้,เด็ดขาด,ซึ่งได้ตัดสินใจแล้ว,ซึ่งมีค่าหรือจำนวนที่แน่นอน, Syn. specific
diametricaladj. เกี่ยวกับเส้นผ่าศูนย์กลาง,โดยตรง,สมบูรณ์,แน่นอน,เด็ดขาด.
difinitelyadv. อย่างแน่นอน,เด็ดขาด. interj. แน่นอน,เด็ดขาด, Syn. surely
direct(ดิเรคทฺ',ไดเรคทฺ') v. ชี้ทาง,นำทาง,ชี้แนว,แนะแนว,ควบคุม,อำนวยการ,บัญชาการ,จ่าหน้าซอง,มุ่งส่ง,เล็ง,บ่าย adj.,adv. โดยตรง,เปิดเผย,แน่นอน,เด็ดขาด, See also: directness n., Syn. control,straight,candid
domineer(ดอมมะเนียร์') vi. ปกครองแบบเผด็จการ,ใช้อำนาจเด็ดขาด. vt. ครอบงำ,ควบคุม, Syn. bully
drub(ดรับ) {drubbed,drubbign,drubs} vt. ตี,หวด,ชนะเด็ดขาด,กระทืบเท้า. n. การตี,การหวด, See also: drubber n.
empery(เอม'พะรี่) n. อาณาจักร,การปกครองอย่างเด็ดขาด
emphatic(เอมแฟท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการเน้น,สำคัญ,มีพลังงาน,เด่นชัด,เด็ดขาด,เฉียบขาด., See also: emphaticalness n. ดูemphatic
emphatical(เอมแฟท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการเน้น,สำคัญ,มีพลังงาน,เด่นชัด,เด็ดขาด,เฉียบขาด., See also: emphaticalness n. ดูemphatic
empire(เอม'ไพเออ) n. อาณาจักร,จักรวรรดิ,อำนาจเด็ดขาด,การปกครองอย่างเฉียบขาด
final(ไฟ'เนิล) adj. สุดท้าย,ในที่สุด,เด็ดขาด,เป็นการสรุป. n. สิ่งสุดท้าย,ตอนจบ
finality(ไฟแนล'ลิที) n. วาระสุดท้าย,สุดท้าย,ที่สุด,ตอนจบ,การสรุป,ความเด็ดขาด,สิ่งสุดท้าย
finally(ไฟ'เนิลลี) adv. ในที่สุด,ในบั้นปลาย,โดยสรุป,โดยเด็ดขาด, Syn. ultimately
firm(เฟิร์ม) adj. แน่น,ไม่นิ่ม,แน่นหนา,แข็งแรง,มั่นคง,เหนียวแน่น,หนักแน่น,เด็ดขาด,แน่นอน,แน่วแน่ n. บริษัท,ห้าง,ห้างหุ้นส่วน,ห้างร้าน,ร้านค้า,กงสี,ธุรกิจ adv. อย่างแน่น,อย่างมั่นคง. -firmly adv., See also: firmness n.
flat(แฟลทฺ) adj. แบน,ราบ,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ,แน่นนอน,เด็ดขาด,ไร้ชีวิตชีวา,ไม่มีรสชาติ,ไร้ฟอง,ไร้สาระ,ไม่มีจุดหมายปลายทาง,ไม่ชัดเจน (สี) ,ไม่คม (ภาพ) ,ทื่อ (เสียง) ,ตก (เสียง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน,ส่วนที่ราบ,พื้นราบ,เสียงต
gammon(แกม'มัน) n.,vt. (การ) ชนะโดยเด็ดขาด, (การ) ชนะเกมหมาก backgammon,ขาหมูอบควัน,ขาหมูหลัง vi.,n. (การ) พูดจาเหลวไหลและหลวงลวง,แสร้ง. vt. โกง,หลอกลวง,ตบตา, See also: gammoner n.
file nameชื่อแฟ้ม (ข้อมูล) แฟ้มข้อมูลก็ดี โปรแกรมหรือชุดคำสั่งก็ดี จะต้องมีชื่อที่ ไม่ซ้ำกัน เพื่อให้ผู้ใช้ติดต่อสั่งงานกับคอมพิวเตอร์ได้เมื่อ ต้องการ เรียกใช้ระบบปฏิบัติการแต่ละระบบ จะมีข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลไว้ เป็นต้นว่า ระบบดอสและวินโดว์ มีข้อกำหนดว่า ชื่อของแฟ้ม ข้อมูล จะต้องยาวไม่เกิน 8 ตัวอักขระ (ตัวอักษรหรือตัวเลข) ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ต้องไม่มีช่องว่าง ฯ และที่สำคัญที่สุด คือตั้งชื่อเป็นภาษาไทยไม่ได้โดยเด็ดขาด นอกจากนั้น อาจจะต้องมีนามสกุล (filetype) ซึ่งต้องประกอบด้วย 3 ตัวอักษร ส่วนระบบของแมคอินทอช มีข้อจำกัดน้อยกว่านั้น มาก เช่น จะใช้ภาษาไทยก็ได้
inconclusive(อินคันคลู' ซิฟว) adj. ไม่เด็ดขาด, ไม่ใช่ผลสุดท้าย, ไม่มีผลสรุป, ไม่ลงเอย., See also: inconclusively adv. inconclusiveness n., Syn. indecisive, vague
indecisive(อินดีไซ' ซิฟว) adj. ไม่เด็ดขาด, ซึ่งตัดสินใจอย่างไม่เด็ดขาด, ลังเล, ไม่ชัดเจน
once(วันซฺ) adv. ครั้งหนึ่ง,ครั้งเดียว,แต่ก่อน adj. เมื่อก่อน,กาลก่อน conj. พอ....ก็,เมื่อไร...ก็,ถ้า....ก็ n. ครั้งหนึ่ง,โอกาสเดียว,ครั้งเดียว,-all at once ทันที,พร้อมกัน -Phr. (at once ทันทีพร้อมกัน) -Phr. (once and for all (once for all) ในที่สุด,เด็ดขาด,ท
peremptory(พะเรมพฺ'ทะรี,เพอ'เรมโทรี,-ทอรี) adj. ไม่มีโอกาสปฏิเสธ,จำต้อง,เด็ดขาด,วางอำนาจ,เผด็จการ., See also: peremptorily adv. peremptoriness n., Syn. absolute
plenary(พลี'นะริ) adj. เต็ม,เต็มที่,สมบูรณ์,เด็ดขาด,ครบองค์, Syn. full,complete
plum(พลัม) n. ต้นพลัม,ผลพลัม,ลูกเกดชนิดหนึ่ง,สีม่วงเข้ม,สิ่งที่ดีเลิศ adj.,adv. ตรงดิ่ง,แน่ชัด,โดยตรง,สมบูรณ์,เด็ดขาด, Syn. plumb
plumb(พลัม) n. ลูกดิ่ง. adj.,adv. ตั้งฉาก,เป็นแนวดิ่ง,แท้จริง,โดยตรง,แม่นยำ,อย่างสมบูรณ์,อย่างเด็ดขาด. vt. วัดหรือหยั่งด้วยลูกดิ่ง,ทิ้งดิ่ง,ทำให้ตั้งฉาก,หยั่งความลึกด้วยลูกดิ่งหรือเสียง,ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด,ปิดด้วยตะกั่ว,ใส่ตะกั่วเพิ่มน้ำหนัก,ติดท่อตะกั่ว. vi.ทำงานช่างท่อน้ำ
positive(พอส'ซิทิฟว) adj. แน่นอน,แน่ใจ,เชื่อถือได้,ยืนยันได้,เด็ดขาด,มั่นใจ,มีประจุบวก, (การทดสอบ) ได้ผลบวกของพยาธิสภาพ,มีอยู่จริง, (รูปถ่าย) มีสีถูกต้อง. n. สิ่งที่เป็นบวก,สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบวก,ภาพที่มีสีถูกต้อง (ตรงกันข้ามกับภาพเป็นกาติฟว์) ,ฐานะที่ชัดเจน,รูปแบบที่แน่นอน
positively(พอส'ซิทิฟวลี) adv. แน่ชัด,แน่นอน,เด็ดขาด,ไม่ต้องสงสัย interj. คำอุทานแสดงความมั่นใจ
pronounced(พระเนาซฺทฺ') adj. แน่ชัด,ชัดแจ้ง,เด็ดขาด,ซึ่งพูดออกมา., Syn. marked,-A. subtle
sans serifแซนเซอริฟ เป็นแบบอักษร (font) ภาษาอังกฤษแบบหนึ่งที่ไม่มีส่วนงอนโค้งของส่วนปลายสุดของตัวอักขระ ส่วนงอนโค้งนี้ในภาษาอังกฤษ เรียกกันว่า serif ฉะนั้น sans serif ก็หมายความว่าปราศจากส่วนนี้ (sans เป็นภาษาฝรั่งเศส แปลว่า ปราศจาก) แบบอักษรชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นตัวตรง ๆ เหมาะสำหรับใช้พิมพ์ชื่อเรื่อง พาดหัวตัวโต ๆ ว่ากันว่าให้อ่านง่าย ในระบบวินโดว์ของพีซี กรอบสนทนาทั้งหมดใช้แบบอักษรนี้ ฉะนั้น ต้องระวังอย่าลบแบบอักษรนี้ออกจากหน่วยความจำโดยเด็ดขาด ดู serif เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
autocrat(n) ผู้มีอำนาจเด็ดขาด
autocratic(adj) เผด็จการ,มีอำนาจเด็ดขาด
categorical(adj) ไม่มีเงื่อนไข,แน่ชัด,เด็ดขาด
decided(adj) เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,เด็ดขาด,แน่นอน,ไม่มีปัญหา,ไม่เป็นอื่น
decisive(adj) อย่างเด็ดขาด,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ,ซึ่งชี้ขาด,แน่วแน่
definite(adj) มีเขตจำกัด,แน่นอน,ชัดเจน,เด็ดขาด,ยืนยัน
despotic(adj) ซึ่งใช้อำนาจเด็ดขาด,ซึ่งกดขี่,เผด็จการ,ตามอำเภอใจ
determinate(adj) ซึ่งตัดสินใจแล้ว,แน่นอน,เด็ดขาด,ตามที่กำหนดไว้
dictatorial(adj) เกี่ยวกับเผด็จการ,เด็ดขาด,หยิ่งยโส,ชอบใช้อำนาจ
direct(adj) โดยตรง,แน่นอน,ไม่มีทางเลี่ยง,เด็ดขาด
finally(adv) ในที่สุด,เด็ดขาด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย
indecisive(adj) ยังไม่แน่ใจ,ไม่เด็ดขาด,ไม่ตกลงใจ,ลังเล
peremptory(adj) อย่างเด็ดขาด,อย่างกำปั้นทุบดิน,เผด็จการ
utter(adj) เต็มที่,ที่สุด,เด็ดขาด,ทีเดียว,ทั้งหมด
utterly(adv) อย่างเต็มที่,โดยทั้งหมด,โดยเด็ดขาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
absolute majorityคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
categorical imperativeคำสั่งเด็ดขาด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
decree absoluteคำสั่งเด็ดขาดของศาลให้การสมรสสิ้นสุดลง (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
despotผู้ใช้อำนาจเด็ดขาด [ดู tyrant ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peremptoryที่แน่นอน, เด็ดขาด, โดยสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vestedมอบให้อย่างเด็ดขาด, มอบให้อย่างสมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
jus cogensกฎเกณฑ์ทั่วไปแห่งกฎหมายระหว่างประเทศที่มีลักษณะ เป็นกฎหมายเด็ดขาดซึ่งจะละเมิดมิได้ [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
firm (adj.) เด็ดขาด See also: เข้มงวด, เฉียบขาด, ใจแข็ง Syn. adamant, inflexible, definite Ops. irresolute
absolute ruler (n.) ผู้มีอำนาจเด็ดขาด See also: ผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาด Syn. dictator, despot
autocrat (n.) ผู้มีอำนาจเด็ดขาด See also: ผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาด Syn. dictator, despot, absolute ruler
autocratic (adj.) ที่มีอำนาจเด็ดขาด Syn. dictatorial, tyrannical, authoritarian
indecisive (adj.) ที่ไม่เด็ดขาด Ops. decisivehesitant
nail down (phrv.) บังคับให้ (ตัดสินใจ, ตั้งใจ, กระทำ ฯลฯ) เด็ดขาด Syn. peg down, pin down, tie down to
not at all (idm.) ไม่เด็ดขาด See also: ไม่แน่นอน
resolution (n.) การตัดสินใจอย่างเด็ดขาด See also: ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ Syn. determination, firmness, purpose
trounce (vt.) ชนะอย่างเด็ดขาด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll definitely never do such a weird thing!ฉันจะไม่มีวันทำเรื่องประหลาดอย่างนั้นเป็นเด็ดขาด
You have absolutely no right to do that!เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นโดยเด็ดขาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have not yet decided on the winner's prize for the best bottomเราไม่มียังรางวัลของผู้ชนะ on the เด็ดขาด ... ...ด้วยเจตนาที่ดีที่สุดข้างล่าง
Kira's judgement is autocratic.การตัดสินของคิระ ถือว่า เด็ดขาด เค้าเป็นคนกำจัดอาชญากร
Only the voice of Hynkel was heard.อำนาจเด็ดขาดอยู่ที่เขาเพียงผู้เดียว
In the future, each man will serve the state with absolute obedience.ในอนาคตทุกคนจะโหยหา รัฐบาลที่มีอำนาจเด็ดขาด
No, no. I refuse to believe it. I knew everything about her and I won't believe it.ไม่ ฉันปฏิเสธที่จะเชื่อ ฉันรู้เรื่องของคุณนาย และฉันไม่เชื่อเด็ดขาด
Many things will be decided then\ Nmany สิ่งจะเด็ดขาดต่อมา
It strikes me, as one who has actually heard his voice that you have virtually no prerequisites to make direct contact...รู้มั้ยครับ ผมตกใจในฐานะที่ ผมได้ยินเสียงของท่านมาแล้ว คุณไม่มีวันที่จะติดต่อ กับท่านโดยตรงเด็ดขาด
There'll be no outside calls, whatsoever.ห้ามโทรศัพท์หาคนนอกเด็ดขาด
All supplies must be requisitioned from the people's bond.วัสดุสิ้นเปลืองทุกคนจะต้อง เด็ดขาดจาก
Stay in the car and don't get out. I'll be right back.อยู่แต่ในรถนะ อย่าออกไปเด็ดขาด เดี๋ยวผมมา
Put the gun down. Put it down.แต่ฉันจะพูดอย่างนึง ว่าฉัน ไม่มีทางจะอยู่ใกล้เลือดนั้นเด็ดขาด
Anybody see Fuchs ?ฉันไม่มีทางไปวินโดวส์เด็ดขาด
We must make no mistakes this time. our whole way of life hangs in the balance.คราวนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด ความสงบสุขของโลก ขึ้นอยู่กับพวกเขา
A person who has such disgusting blood... should never join our family.โลหิตน่ารังเกียจ ของพวกมนุษย์ ไม่มีวันได้ร่วมราชสกุล ข้าไม่ยอมเด็ดขาด!
You're to have nothing to do with them ever again!ห้ามลูกไปสุงสิง กับคนพวกนั้นอีกเด็ดขาด!
No, this can't be happening.ไม่ ๆ! นี่เป็นไปไม่ได้เด็ดขาด
I'll have it taken down immediately and make sure that lunatic never works in this town again.ผมจำต้องรีบยุติเรื่องนี้โดยทันที... ...และจะทำให้แน่ใจด้วยว่า เจ้าคนบ้าระห่ำอย่างนี้ จะไม่มีวันได้เหยียบเข้ามาที่ห้างของเราอีกเด็ดขาด
I simply will not tolerate eavesdropping unless I'm a part of it.ฉันจะไม่ยอมให้พวกหล่อนทำอย่างนี้เด็ดขาด ถ้าฉันไม่ได้มีส่วนร่วมด้วย
I ain't doing it. No way.ผมไม่ร่วมด้วยเด็ดขาด
Make sure you leave the house when you make the call.อย่าใช้โทรศัพท์ในบ้าน โทรเด็ดขาด
Not a word of this to the Count.ห้ามให้เรื่องนี้ถึงหูท่านเคานต์เด็ดขาด
As the project supervisor and the government liaison... it was my responsibility... to use the strongest measures available.ในฐานะหัวหน้าโครงการ และผู้ประสานงานของรัฐบาล มันเป็นความรับผิดชอบของฉัน ที่จะใช้มาตรการเด็ดขาด
I'm certainly not gonna allow you to embarrass ours.ผมไม่ยอมให้คุณมาทำความเสื่อมเสีย กับประเทศเราเด็ดขาด
I'm never gonna play chess again.หนูจะไม่มีวันเล่นหมากรุกอีกเด็ดขาด
But you do not get to watch... my fucking... television set!แต่ห้ามเด็ดขาด ไม่ให้... ดูทีวีของฉันโว้ย
All right. I'll do the math, but I'm not gonna meet with any fuckin' therapist.ผมจะไปเรียนคณิตศาสตร์ แต่ผมไม่ไปหาจิตแพทย์เด็ดขาด
I'm not gonna let that happen to him.และชั้นจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นอีกเด็ดขาด
And guarantee: no extradition. And we'll also guarantee, the Spanish government will never know about her whereabout.เรารับรองว่ารัฐบาลสเปน จะไม่รู้ที่อยู่ของเธออย่างเด็ดขาดเลยทีเดียว
Never turn your back to him. And never, never touch him.ห้ามหันหลังให้ท่าน และห้ามแตะต้องท่านเด็ดขาด
And never, never harm anything that lives.และห้ามทำร้ายสิ่งมีชีวิต เด็ดขาด
Rose, I forbid it.โรส แม่ขอห้ามเด็ดขาด
What you see here... don't tell anyone.สิ่งที่เห็นที่นี่ อย่าบอกใครเด็ดขาดนะ
Josie, in my classroom, tardiness is unacceptable.โจซี่.. วิชานี้ห้ามมาสายเด็ดขาด
I don't believe him.ฉันจะไม่อยู่กับคุณเด็ดขาด
You can't move if somebody isn't pulling your strings, jack!ฉันจะไม่ยอมให้แกแตะต้องใครเด็ดขาด
My precious daughter is not going to hang out with a hooliganลูกสาวที่มีค่าของฉันจะไม่ออกไปเที่ยว กับนักเลงเด็ดขาด
Not a word to your mom about me getting canned.ห้ามบอกแม่เด็ดขาด ว่าพ่อโดนไล่ออก
My husband says he wouldn't touch her with a ten-foot pole.สามีฉันว่าเขาไม่มีวันแตะต้องเธอเด็ดขาด
"Don't you lose him, Samwise Gamgee." And I don't mean to.เฝ้าเขาอย่าให้คลาดเเซมไว้ส์ เเกมจี ข้าไม่ยอมคลาดเด็ดขาด
I will not lead the Ring within a hundred leagues of your city.ข้าจะไม่นำแหวนนั่น เข้าใกล้เมืองของเจ้าเกิน 300 ไมล์เด็ดขาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เด็ดขาด
Back to top