ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

resolutely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *resolutely*, -resolutely-

resolutely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
resolutely (adv.) อย่างกล้าหาญ See also: อย่างเด็ดเดี่ยว Syn. bravely
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เด็ดเดี่ยว (adv.) resolutely See also: firmly, determinedly Syn. มั่นคง, แน่วแน่, ยืนหยัด, หนักแน่น, มุ่งมั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If one and all we keep resolutely faithful to it, then, with God's help, we shall... prevail.If one and all we keep resolutely faithful to it, then, with God's help,

resolutely ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毅然[yì rán, ㄧˋ ㄖㄢˊ, 毅然] firmly; resolutely; without hesitation

resolutely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely
ひと思いに;一思いに[ひとおもいに, hitoomoini] (adv) instantly; resolutely
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
カッと(P);かっと[, katsu to (P); katto] (adv,vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P)
ばっさり[, bassari] (adv) with a single stroke; resolutely; drastically; completely
思い切って(P);思いきって[おもいきって, omoikitte] (adv) resolutely; boldly; daringly; (P)

resolutely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉียบขาด[adv.] (chīepkhāt) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply FR: résolument ; rigoureusement
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
อย่างเด็ดเดี่ยว[adv.] (yāng detdīo) EN: resolutely FR: résolument
อย่างแน่วแน่[adv.] (yāng naēona) EN: doggedly ; resolutely FR: résolument

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า resolutely
Back to top