ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

authoritarian

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *authoritarian*, -authoritarian-

authoritarian ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
authoritarian (n.) ผู้ที่เผด็จการ See also: ผู้ที่ใช้อำนาจเผด็จการ Syn. tyrant, autocrat, despot
authoritarian (adj.) เผด็จการ Syn. dictatorial, absolute
English-Thai: HOPE Dictionary
authoritarian(ออธอริแท'เรียน) adj. เกี่ยวกับอำนาจเบ็ดเสร็จ,เกี่ยวกับอำนาจเผด็จการ. -n. ผู้ที่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ,ผู้ใช้อำนาจเผด็จการ.
English-Thai: Nontri Dictionary
authoritarian(adj) เกี่ยวกับอำนาจเผด็จการ,เกี่ยวกับอำนาจเบ็ดเสร็จ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
authoritarian leaderผู้นำแบบอำนาจนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Authoritarianอัตตาธิปไตย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้มีอำนาจ (n.) authoritarian See also: autocrat, despot, tyrant, dictator
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've seen "cuckoo's nest," so don't try any of that soul crushing authoritarian crap on me.ผมเคยดู "คุกคูส์ เนสท์" เพราะงั้นอย่าพยายามใช้ ลูกเล่นจิตวิทยาน่าเบื่อกับผม
Oh, I like it when you get all authoritarian on me.ชอบจังตอนคุณวางอำนาจกับผม

authoritarian ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中央集権[ちゅうおうしゅうけん, chuuoushuuken] (n) centralized authoritarian rule; centralised authoritarian rule; (P)
権威主義政府[けんいしゅぎせいふ, ken'ishugiseifu] (n) authoritarian government
権威的[けんいてき, ken'iteki] (adj-na) authoritarian
独裁主義者[どくさいしゅぎしゃ, dokusaishugisha] (n) authoritarian
権力主義[けんりょくしゅぎ, kenryokushugi] (n) authoritarianism
権威主義[けんいしゅぎ, ken'ishugi] (n,adj-no) authoritarianism

authoritarian ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฮี้ยบ[v.] (hīep) EN: be strict ; be authoritarian FR:
ผู้มีอำนาจ[n. exp.] (phū mī amnā) EN: authoritarian ; autocrat ; despot ; tyrant ; dictator FR:
อำนาจนิยม[n. exp.] (amnāt niyom) EN: authoritarianism FR: autoritarisme [m]

authoritarian ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
autoritär {adj} | autoritärer | am autoritärstenauthoritarian | more authoritarian | most authoritarian

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า authoritarian
Back to top