ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decisively

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decisively*, -decisively-

decisively ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decisively (adv.) อย่างแน่นอน See also: อย่างเด็ดขาด, อย่างแน่วแน่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just want to go on record that I'm decisively against this.ขอบันทึกเป็นหมายเหตุว่าฉันค้านแล้ว
Well, I'll deal with that decisively.ข้าจะจัดการอย่างเฉียบขาด
This will be dealt with swiftly and decisively.นี้จะเป็นการต่อสู้ที่ฉับพลันและเด็ดขาด
If we don't act decisively... the war will be at your gate within a fortnight.ถ้าเราไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเด็ดขาด สงครามจะอยู่ที่ประตูของคุณ ภายในสองสัปดาห์

decisively ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きっぱり(P);きっぱりと[, kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P)
ずばり[, zubari] (adv) decisively; decidedly; once and for all; unreservedly; frankly; (P)
やり切る[やりきる, yarikiru] (v5r) (uk) complete decisively; to do to completion
極めて[きわめて, kiwamete] (adv) exceedingly; extremely; decisively; (P)

decisively ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉียบขาด[adv.] (chīepkhāt) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply FR: résolument ; rigoureusement
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
ขาดลอย[adv.] (khātløi) EN: definitely ; overwhelmingly ; absolutely ; decisively FR: absolument
กริบ[adv.] (krip) EN: decisively ; absolutely ; extremely ; perfectly FR:
ลูบหน้าปะจมูก[v. (loc.)] (lūpnāpajamū) EN: go through the motions ; fail to act decisively ; act perfunctorily ; hold back for fear of treading on someone's toes FR:
อย่างแน่นอน[adv.] (yāng naēnøn) EN: certainly ; surely ; of course ; firmly ; definitely ; absolutely ; decisively FR: fermement ; à coup sûr ; sans faute ; précisément

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decisively
Back to top