ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เดินทาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เดินทาง*, -เดินทาง-

เดินทาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เดินทาง (v.) travel See also: tour, take a trip, journey, voyage Syn. ท่องเที่ยว, เที่ยว, สัญจร
เดินทาง (v.) go Syn. ไป
เดินทางไกล (v.) take a trip See also: travel, journey
English-Thai: HOPE Dictionary
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
baggage(แบก'เกจฺ) n. กระเป๋าเดินทาง, Syn. luggage
bon voyagen. (บอน'วอยยา'ฺ,-อิจ) n.,Fr. ขอให้โชคดีในการเดินทาง ขอให้มีความสุขในการเดินทาง
breathing spacen. โอกาสพัก,โอกาสคิด,ที่ ๆ พอจะเดินทางหรือ ทำงานได้เพียงพอ
breathing spelln. โอกาสพัก,โอกาสคิด,ที่ ๆ พอจะเดินทางหรือ ทำงานได้เพียงพอ
caravan(แค'ระวาน) n. ขบวนนักเดินทาง
circuit(เซอ'คิท) {circuited,circuiting,circuits} n. วงจร,วงจรไฟฟ้า,การเคลื่อนรอบ,ผู้เดินทางรอบ,เส้นทางครบรอบ,กลุ่มโรงภาพยนตร์ (ไนต์คลับหรืออื่น ๆ) ที่มีเจ้าของหรือผู้จัดการคนเดียวกัน,สมาคม,สมาคมกีฬา vt.,vi. เดินรอบ,เคลื่อนที่รอบ,โคจรรอบ, See also: circuita
commutation(คอมมิวเท'เชิน) n. การแลกเปลี่ยน,การเปลี่ยนแทนกัน,การเดินทางไปมาตามปกติระหว่างบ้านกับที่ทำงาน,การเปลี่ยนโทษจำคุกให้เป็นโทษอื่นที่เบากว่า,การเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า,เงินชดเชย, Syn. substitution
convoy(v. คอน'วอย,คันวอย' n. คอน'วอย) {convoyed,convoying,convoys vt. คุ้มกัน,คุ้มกันการเดินทางเรือ. n. การคุ้มกันการเดินของทหาร, Syn. escort,-A. desert
cruise(ครูซ) {cruised,cruising,cruises} vi.,vt.,n. (การ) แล่นเรือตระเวณ,เดินทางเรื่อยไป,บินด้วยความเร็วพอประมาณ., Syn. sail about
cruiser(ครู'เซอะ) n. เรือลาดตระเวณ,เรือนำเที่ยว,คนที่เดินทางไปเรื่อย
departure(ดีพาร์'เชอะ) n. การจากไป,การออกเดินทาง,การเบี่ยงเบน,การฝ่าฝืน,การแยกไป,การตาย, Syn. exit,going,leave
errand(เออ'เรินดฺ) n. การเดินทางไปส่งจดหมายหรือทำธุระ,การใช้ให้ไปส่งจดหมาย,การใช้ให้ไปทำธุระ,ธุระ,ธุรกิจพิเศษ,จุดประสงค์ของการเดิน, Syn. mission
errant(เออ'เรินทฺ) adj. พเนจร,ท่องเที่ยว,เดินทาง,จารึก,หลงทาง,ออกนอกทาง,เดินผิดทาง, See also: errantry n. ดูerrant
excursion(เอคซฺเคอ'เชิน) n. การเดินทางระยะสั้น,การเดินทางพิเศษ,การเที่ยว,คณะผู้เดินทาง,การเบี่ยงเบน,การออกนอกลู่นอกทาง, See also: excursionist n. ดูexcursion
expedition(เอคซฺพิดิช'เชิน) n. การเดินทาง,คณะผู้เดินทางดังกล่าว,ความว่องไวหรือรวดเร็วในการกระทำบางอย่าง., See also: expeditionary adj.
footworkn. ฟุตเวิร์ค,การใช้เท้า,จังหวะเท้า,การเดินทางด้วยการเดิน,การก้าวเท้า,งานที่ต้องเดิน,วิธีการจัดการ
gest(เจสทฺ) n. เรื่องราว,นิทาน,บทกวีเกี่ยวกับความรักหรือประวัติศาสตร์,การกระทำ,คนประพฤติ,ลักษณะท่าทาง,ขั้นตอนในการเดินทาง
globe-trottern. ผู้เดินทางรอบโลกบ่อยครั้ง., See also: globe-trotting n.,adj.
gripsack(กริพ'แซค) n. กระเป๋าเดินทาง,กระเป๋าหิ้ว
hajj(แฮจ) n. การเดินทางไปนมัสการสิ่งที่เคารพที่กรุงเมกกะซึ่งชาวมุสลิมทุกคนต้องไปครั้งหนึ่งอย่างน้อยในชีวิต -pl. hajjis, Syn. hadj
hajji(แฮจ'จี) n. มุสลิมทีเดินทางไปนมัสการ,สิ่งที่เคารพในกรุงเมกกะ -pl. hajjis, Syn. hadji,haji
hike(ไฮคฺ) vt.,n. (การ) เดินทางไกลด้วยเท้า,ธุดงค์,เดินทางไกลโดยไม่ขึ้นรถ,ปลิวขึ้น,ขึ้นราคาอย่างรวดเร็ว,เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, See also: hiker,n.
hit(ฮิท) vt. ตี,ต่อย,ชก,โจมตี,ฟัน,แทง,ชน,ตำ,ทำให้ได้รับ,ทำให้โดน,ตีได้สำเร็จ,ร้องขอ,บรรจุบังเอิญพบ,มาถึง,ตกลง,เดาถูก,เริ่มเดินทาง,ถูกใจ,ถูกรสนิยม,ปะทะ,ชน,ปรากฎขึ้น., See also: hit it off เข้ากันได้กับ n. การปะทะ,การชน,การตี,การต่อย,การชก คำที่มีค
hop(ฮอพ) {hopped,hopping,hops} vi. กระโดด,รีบเดินทางในระยะสั้น. vt. กระโดดข้าม,ขึ้นรถ,ขึ้นเครื่องบิน n. การกระโดด,การกระโดดขาเดียว,การขึ้นเครื่องบิน,การเดินทางในระยะสั้น,การเต้นรำ,งานเต้นรำ,การกระดอนของลูกบอล,ต้นฮอพ., See also: hops n. ดอกฮอพ (ใช้ปรุง
hostel(ฮอส'เทิล) n. ที่พัก,โรงแรม,หอพักนักเรียน. v. เดินทางและพักในที่พักรับรองดังกล่าว
hydroplanen. เครื่องบินน้ำ,เรือเร็วขนาดเล็กที่วิ่งตามผิวน้ำ. vi. แล่นเร็วมากไปตามผิวน้ำ,เดินทางด้วยเรือเร็วขนาดเล็ก
itinerancy(ไอทิน'เนอเรินซี) n. การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง,การธุดงค์,กลุ่มผู้เดินทางไปในที่ต่าง ๆ ,การหมุนเวียนไปประจำที่ต่าง ๆ, Syn. itineracy
itinerant(ไอทิน'เนเรินทฺ) adj.,n. (ผู้ที่) หมุนเวียนประจำในที่ต่าง ๆ ,ซึ่งเดินทางและทำงานไปในที่ต่าง ๆ, Syn. nomadic,wandering,traveling ###A. settled,fixed
itinerary(ไอทิน'เนอระรี) n. เส้นทาง,รายละเอียดของการเดินทาง,ค่าใช้จ่ายของการเดินทาง,บันทึกการเดินทาง,คู่มือการเดินทาง. adj. เกี่ยวกับการเดินทาง, Syn. plan,route,path
itinerate(ไอทิน'นะเรท) vt. เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง,เร่ร่อน,ท่องเที่ยว,เดินทางและทำงานในที่ต่าง ๆ, See also: itineration n.
jaunt(จอนทฺ,จานทฺ) {jaunted,jaunting,jaunts} vi.,n. (การ) เดินทางในระยะสั้น,ท่องเที่ยวในระยะสั้น., See also: jauntingly adv. ดูjaunt, Syn. tour
journey(เจอร์'นี) {journied,journeying,journies} n. การเดินทาง,ระยะทางที่เดิน,ระยะเวลาของการเดินทาง,ช่วงวิถี vt. เดินทาง., See also: journeyer n. นักเดินทาง, Syn. voyage,
leg(เลก) {legged,legging,legs} n. ขา,ช่วงการเดินทางหรือเดินเรือ,นักต้ม vt. เคลื่อนด้วยเท้า พายด้วยเท้า -Phr. (pull one's leg ล้อเลียน), See also: leggy adj.
light-year(ไลทฺ'เยียร์) n. ปีแสง,ระยะทางที่แสงเดินทางในเวลาหนึ่งปี (lt-yr)
luggage(ลัก'กิจฺ) n. กระเป๋าเดินทาง., Syn. baggage,bags
maiden voyagen. การเดินทางหรือเดินเรือครั้งแรกหลังจากที่สร้างเสร็จ
measure(เมช'เชฺอะ) n. มาตรการ,ปริมาณที่วัดได้,เครื่องมือ,หน่วยการวัด,ปริมาณที่แน่นอน,กฎหมาย,จังหวะ,หน่วยเมตริก,การเต้นรำที่สง่าและช้า v. วัด,หาค่า,ประมาณ,กะ,ประเมิน,เป็นวิธีการ,ปรับ,เดินทาง -Phr. (for good measure เป็นส่วนพิเศษ), Syn. extent
motel(โมเทล') n. โรงแรมสำหรับผู้เดินทางที่มักมีห้องนอนติดกับที่จอดรถ,โมเต็ล.
English-Thai: Nontri Dictionary
baggage(n) หีบห่อ,กระเป๋าเดินทาง,หญิงโสเภณี,หญิงก๋ากั่น
BON bon voyage(int) ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
circuit(n) วงจร,แผงไฟ,การเดินทางรอบ
departure(n) การจากไป,การออกเดินทาง,การตาย,การแยกไป
errant(vi) ท่องเที่ยว,จาริก,เดินทางผิด,หลงทาง,กระทำผิด
excursion(n) การเที่ยว,การเดินทางท่องเที่ยว,การไปเที่ยว
expedition(n) การเดินทาง,ความว่องไว,ความรวดเร็ว
highwayman(n) โจรปล้นคนเดินทาง
hike(vi) เดินทางไกล,ธุดงค์
itinerary(adj) เกี่ยวกับการท่องเที่ยว,เกี่ยวกับการเดินทาง
jaunt(n) การเดินทางสั้นๆ,การไปเที่ยว,การท่องเที่ยว
journey(n) การเดินทาง,ระยะทาง,หนทาง
luggage(n) หีบ,กระเป๋าเดินทาง,หีบห่อ
portmanteau(n) กระเป๋าหิ้ว,กระเป๋าเสื้อผ้า,กระเป๋าเดินทาง
passenger(n) ผู้โดยสาร,คนโดยสาร,คนเดินทาง
passport(n) หนังสือเดินทาง
peregrination(n) การเดินทางด้วยเท้า
pilgrim(n) นักธุดงค์,นักแสวงบุญ,ผู้จาริก,ผู้เดินทาง
pilgrimage(n) การธุดงค์,การแสวงบุญ,การเดินทาง,การจาริก
route(n) เส้นทาง,ทางเดิน,ทาง,การเดินทาง
safari(n) การเดินทางไกล,การเดินทางล่าสัตว์
seafarer(n) ผู้เดินทางทางทะเล,กะลาสี,ชาวเรือ
seafaring(adj) เกี่ยวกับชาวเรือ,ซึ่งเดินทางทางทะเล,เกี่ยวกับการเดินเรือ
suitcase(n) กระเป๋าเสื้อผ้า,กระเป๋าเดินทาง
transit(n) การเดินทางข้ามไป,การขนส่ง,การผ่าน,การโคจร
travel(n) การเดินทาง,การท่องเที่ยว,การทัศนาจร,ทางเลื่อน
traveler(n) ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร
traveller(n) ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร
trip(n) การหกล้ม,การเดินทาง,การเดินเร็ว,การกระทำผิดพลาด
trunk(n) ลำต้น,ลำตัว,งวงช้าง,หีบเดินทางใหญ่,อุโมงค์,สายโทรศัพท์
valise(n) กระเป๋าเดินทาง,กระเป๋าถือ
voyage(n) การเดินเรือ,การทัศนาจร,การเดินทางไกล
wayfarer(n) ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว
wayfaring(adj) ซึ่งท่องเที่ยวไป,เกี่ยวกับการเดินทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
travelเดินทาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
journey to workการเดินทางไปทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
passportหนังสือเดินทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tourist floaterกรมธรรม์ลอยตัวของผู้เดินทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
travellerผู้เดินทาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
trip meter; trip odometer; trip recorderมาตรเดินทาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
voyageการเดินทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Backpackingการเดินทางแบบแบ็กแพ็ก [TU Subject Heading]
Commuter ผู้ไปกลับเป็นประจำ บุคคลที่เดินทางจากสถานที่อยู่อาศัย ไปยังสถานที่ทำงานเป็นประจำ [สิ่งแวดล้อม]
date lineเส้นวันที่, เส้นที่อยู่ ณ ลองจิจูด 180 องศา ใช้เป็นเส้นกำหนดการเปลี่ยนวันที่เมื่อมีการเดินทางข้ามเส้นนี้ไป เช่น ผู้เดินทางไปทางทิศตะวันตกเมื่อข้ามเส้นนี้จะต้องเพิ่มวันที่ขึ้นเป็นอีก 1 วัน หรือผู้เดินทางไปทางทิศตะวันออกเมื่อข้ามเส้นนี้จะต้องลดวันที่ลง 1 วัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Free on Boardสัญญาการซื้อขายน้ำมัน, สัญญาการซื้อขายน้ำมันประเภทที่ผู้ขายรับผิดชอบในการขนถ่ายน้ำมันลงเรือของผู้ซื้อ ณ ท่าเรือขนถ่าย ความสูญเสียหรือภัยอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบเอง [ปิโตรเลี่ยม]
Fugueการเดินทางหรือทำอะไรโดยไม่รู้สึกตัว [การแพทย์]
Luggageเครื่องเดินทาง [TU Subject Heading]
Mediaสื่อ, ตัวกลางหรือตัวเชื่อม หรือพาหนะที่ทำให้สารเดินทางจากจุดต้นกำหนดหรือจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทาง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Motion Sicknessเมาคลื่น; เมารถ; เมาขึ้นเขา; การเคลื่อนที่, การเมา; เมาการเคลื่อนไหว; เมารถเมาเรือ; เมาความสูง; อาการเมาคลื่น; เมาเวลาเดินทาง; เมาเครื่องบิน [การแพทย์]
Passportหนังสือเดินทาง
Trail ทางเดินเท้า ทางเดินเล็กๆ ที่วกเวียนไปมาในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เป็นทางเดินที่นำไปสู่สถานที่ท่องเที่ยว หรือบริเวณที่เป็นจุดเด่นตามธรรมชาติ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด การเดินทางไกลตามทางเดินเท้าในป่านับเป็น วิธีการพักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
transit passageการเดินทางผ่าน [การทูต]
Travelersนักเดินทาง [TU Subject Heading]
Voyages and travelsการเดินทาง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
get on (phrv.) เคลื่อนที่ (บิน, เดินทาง ฯลฯ)
carry (vi.) เดินทาง
do (vi.) เดินทาง See also: วิ่ง Syn. travel
fare (vi.) เดินทาง
get about (phrv.) เดินทาง See also: ไปไหนมาไหนอย่างอิสระ Syn. get round, go about, go round
journey (vi.) เดินทาง See also: ท่องเที่ยว Syn. travel, wander, roam
peregrinate (vi.) เดินทาง Syn. travel, journey, roam, fare
peregrinate (vt.) เดินทาง Syn. travel, journey, roam, fare
pilgrimage (vi.) เดินทาง Syn. travel
travel (vi.) เดินทาง
trip (vi.) เดินทาง
embark for (phrv.) เดินทาง (โดยสวัสดิภาพ) ไปยัง
back (vt.) เดินทางกลับ See also: กลับมา
proceed from (phrv.) เดินทางจาก Syn. proceed to, progress to
commute from (phrv.) เดินทางจาก (จากบ้านในแต่ละวัน) Syn. commute into
itinerate (vi.) เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
trek (vi.) เดินทางช้าๆ
sleigh (vi.) เดินทางด้วยรถลากเลื่อนบนหิมะ See also: ไปด้วยแคร่เลื่อนบนหิมะ, เดินทางด้วยเลื่อนหิมะ
kaiak (vi.) เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก Syn. kayak
kaiak (vt.) เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก Syn. kayak
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you like travelling?คุณชอบการเดินทางท่องเที่ยวไหม
Has he travelled anywhere recently?เขาเดินทางไปที่ไหนเมื่อไม่นานมานี้หรือไม่
I would be allowed to travel a lotฉันได้รับอนุญาตให้เดินทางหลายครั้ง
Cause I really like to travelเพราะฉันชอบเดินทางจริงๆ
We get on the bus just as it was startingพวกเราขึ้นรถบัสพอดีกับที่รถเริ่มออกเดินทาง
How much would it be to get to Pune?ไปถึงเมืองปูเณ่ค่าค่าเดินทางเท่าไหร่หรือ?
I presume you're on your way home?ฉันเข้าใจว่าคุณกำลังเดินทางกลับมาบ้านใช่ไหม?
Just under the departure sign thanksตรงใต้ป้ายออกเดินทางนั่นค่ะ ขอบคุณมาก
I am a little bit tired after a long journeyฉันเหนื่อยนิดหน่อยหลังการเดินทางยาวนาน
I will leave for India in Juneฉันจะออกเดินทางไปอินเดียในเดือนมิถุนายน
What if I wanted to go in with you?ถ้าเผื่อฉันอยากเดินทางไปกับคุณด้วยล่ะ
I am honored you have traveled so far to see meข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านเดินทางมาไกลเพื่อมาพบข้าพเจ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just, you can't ask a girl to move 1082 miles away with you unless you're really going to follow through.คุณไม่สามารถขอให้ผูหญิง เดินทาง 1082 ไมล์ไปกับคุณ ถ้าคุณไม่คิดจะไปกับเธอ
Cosmonaut Sergei Krikalev is the world's greatest time traveler.รัสเซีย เซอจีครีคาเลฟ เดินทาง เป็นเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก
Mary's going to stay with Aunt Deb, so you guys will only be a few hours away from each other.แมรี่จะไปอยู่กับป้าเดป ดังนั้นลูกทั้งสองคนจะอยู่ห่างกันแค่ เดินทาง 2-3 ชม.เท่านั้น
Excuse me sir, but 1 way trip is better than no way which is the way I live nowขอโทษนะครับ แต่ เดินทาง 1 วิธี ก็ยังดีกว่าไม่มีทาง
Well, since you made the trip you can take that batch over thereและเนื่องจากคุณทำให้การ เดินทาง คุณสามารถใช้แบทช์ที่มีมากกว่า!
Run 3,000 miles across the ice?เดินทาง 3000 ไมล์ข้ามทุ่งน้ำแข็งงั้นรึ ?
I was traveling, leaving the country.เดินทาง ออกนอกประเทศ
Travels all over the country.เดินทาง ไปทั่วประเทศ
Enjoy your flight back to salt Lake.เดินทางกลับ ซอร์ล เลค อย่างปลอดภัยนะคะ
Be careful on your way home.เดินทางกลับดีๆนะครับ
Safe journey home.เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะ
So, how was your trip home?เดินทางกลับบ้านเป็นไงบ้าง
Have a nice flight back to Hong Kong.เดินทางกลับฮ่องกงปลอดภัยนะ
Have a pleasant trip back to Cambridge, Professor.เดินทางกลับเคมบริดจ์ อย่างสบายใจนะ ศาสตราจารย์
I hope you leave safely, Father-in-law.เดินทางกลับโดยปลอดภัยนะคะ คุณพ่อสามี
We leave before sunrise.เดินทางก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
Let's share the road. I could use some decent company.เดินทางกับข้าเถอะ ข้าต้องการคนร่วมทางเยี่ยมๆพอดี
He came trading with his brothers.เดินทางกับครอบครัว มาแลกเปลี่ยนของ
Traveled with her father to three different postings...เดินทางกับพ่อเธอไปประจำสามเมือง
A week's journey with you and she'll order you to fall on your sword.เดินทางกับเจ้าได้สัปดาห์หนึ่ง นางก็คง สั่งให้เจ้าเอาดาบแทงตัวเองปลิดชีพเสีย
It seems we're running into some problems.เดินทางข้ามมิติ หยุดเวลา
Also the space travel.เดินทางข้ามอวกาศด้วย
We could ride north.เดินทางขึ้นเหนือก็ได้
I have a feeling we're going to meet up with a Iot of skepticism from these people.เดินทางคนเดียวมันเหงา ผมดีใจที่มีเพื่อนเดินทาง
Traveling alone?เดินทางคนเดียวเหรอครับ
This march is a distraction.เดินทางครั้งนี้ถือเป็น สิ่งที่ทำให้เราไขว้เขว
Road trips work well for us.เดินทางครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดี
You head out tonight. China.เดินทางคืนนี้ ไปประเทศจีน
Traveling at the speed of light, it takes just over one second for a radio wave to reach the lunar surface.เดินทางด้วยความเร็วแสง มันใช้เวลาเพียงหนึ่งวินาที สำหรับคลื่นวิทยุไปถึงพื้นผิวดวงจันทร์
Journey well, Gaius Aelius.เดินทางด้วยดีเถิด ไกอัส เอเลียส
Have a good trip See you in Seoul if I goเดินทางดีๆ ละ เจอกันในโซล ถ้าชั้นไป
Trekked all the way to Kabru Mountain in Nepal just to find her.เดินทางตลอดเส้นทางไปภูเขาคาบูล ในเนปาลเพื่อที่จะหาเธอ
Travel at night when it's cooler.เดินทางตอนกลางคืน ให้มันเย็นกว่านี้
Travel a bit.เดินทางท่องเที่ยวบ้าง
A nice trip. Very nice.เดินทางที่ดี ที่ดีมาก
Went out on 18.เดินทางบนถนนหมายเลข18
I barely passed my last one.เดินทางบนรถ3ชั่วโมง แล้วยังต้องเดินอีกเนี่ยนะ?
Safe travels. Top speed's a priority, May.เดินทางปลอดภัย ความเร็วสูงสุดนะเมย์
Farewell, Princess.เดินทางปลอดภัย องค์หญิง
Have a good trip. Go on, take that baby out on the road.เดินทางปลอดภัยครับ พาเจ้าหนูน้อยตลุยสู่ถนนต่อเลยครับ

เดินทาง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
到着[とうちゃく, touchaku] Thai: การเดินทางมาถึง English: arrival (vs)
旅立つ[たびだつ, tabidatsu] Thai: ออกเดินทาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เดินทาง
Back to top