ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เช็ค

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เช็ค*, -เช็ค-

เช็ค ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เช็ค (n.) cheque See also: check, draft Syn. ดราฟท์
เช็ค (v.) check See also: inspect, examine Syn. ตรวจ, ตรวจสอบ
เช็คขีดคร่อม (n.) crossed cheque See also: crossed check
เช็คบิล (v.) ask for the bill See also: figure out expenses, reckon up the bill Syn. เก็บเงิน
เช็คบิล (v.) take revenge See also: avenge, get even with, vindicate, revenge Syn. แก้แค้น, ล้างแค้น, คิดบัญชี
เช็คสปริง (n.) bounced cheque See also: bounced check, bad cheque
เช็คเด้ง (n.) bounced cheque See also: bounced check, bad cheque Syn. เช็คสปริง
เช็คไปรษณีย์ (n.) postal cheque See also: postal order
English-Thai: HOPE Dictionary
bank checkn. เช็คเบิกเงินธนาคาร
blank chequen. เช็คที่ลงนามไว้แต่ไม่ได้กรอกจำนวนเงินไว้,อำนาจที่ไม่ได้จำกัด
boohoo(บูฮู') {boohooed,boohooing,boohoos} vi. ร้องสะอึกสะอื้น -n. เสียงร้องสะอึกสะอื้น book (บุค) n. หนังสือ,ตำรา,หนังสืออ้างอิง,คัมภีร์,ภาค,เล่ม,แบบ,สมุดบัญชี,เนื้อเพลง,บทละคร,ถ้อยคำ,สมุดเช็ค,สมุดแสตมป์,สมุดรายชื่อ,สมุดบันทึก,บัญชี,บันทึก,บัญชีพนัน vt. ลงบัญช
bounce(เบาซฺ) {bounced,bouncing,bounces} vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) กระโดด,เด้งกลับ (เช็ค) ,กระโดดโลดเต้น,คุยโว,พละกำลัง,พลังงาน,ผลของการถูกไล่ออก
cashier's checkn. เช็คสั่งจ่ายโดยธนาคารเอง
checkbookn. สมุดเช็ค
checking accountn. เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เช็คถอนได้
cheque(เชค) n. ใบสั่งจ่ายเงิน,เช็ค, Syn. check)
child processโปรแกรมลูกหมายถึง การที่กำหนดให้โปรแกรมที่กำลังใช้อยู่สามารถ เรียกโปรแกรมอื่นมาทำงานได้ เช่น ในขณะที่กำลังใช้โปรแกรมประมวลผลคำพิมพ์เอกสารอยู่ เราสามารถสั่งให้โปรแกรมประมวลผลคำนั้นไปเรียกโปรแกรมตรวจเช็คตัวสะกดมาทำงานได้ โปรแกรม ประมวลผลคำนั้นจะเรียกว่าโปรแกรมแม่ (parent program) และโปรแกรมตรวจเช็คตัวสะกดเรียกว่าโปรแกรมลูก
counterfoil(เคา'เทอะฟอยล์) n. ต้นขั้ว (เช็คใบเสร็จหรืออื่น ๆ)
dishonoured chequen. เช็คสปริง,เช็คไม่มีเงิน
endorsevt. สลักหลังเช็คหรือตั๋วเงิน,รับรอง,เห็นด้วย,อนุมัติ,ลงนามเห็นด้วยหรืออนุมัติ,บันทึกข้อความไว้ในใบอนุญาต,เซ็นชื่อรับรอง., See also: endorsable adj. ดูendorse endorsement n. ดูendorse indorsement n. ดูendorse endorser n. ดูendorse indor
handkerchiefn. ผ้าเช็คหน้า,ผ้าพันศีรษะ,ผ้าสี่เหลี่ยมสำหรับพันคอ, Syn. scarf
indorsevt. สลักหลังเช็คหรือตั๋วเงิน,รับรอง,เห็นด้วย,อนุมัติ,ลงนามเห็นด้วยหรืออนุมัติ,บันทึกข้อความไว้ในใบอนุญาต,เซ็นชื่อรับรอง., See also: endorsable adj. ดูendorse endorsement n. ดูendorse indorsement n. ดูendorse endorser n. ดูendorse indor
magnetic inkหมึกแม่เหล็กเป็นหมึกพิเศษชนิดหนึ่ง มีสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านตัวอักษรที่พิมพ์ด้วยหมึกชนิดนี้ได้ และจะแยกได้ว่ามีข้อความใดบ้าง โดยใช้คุณสมบัติของแม่เหล็ก หมึกแม่เหล็กชนิดนี้ มักใช้พิมพ์ในกิจการธนาคาร เช่น เลขที่บัญชีของลูกค้าในสมุดเช็ค หรือแบบฟอร์มเบิกเงิน เป็นต้น
order cheque() n. เช็คลงชื่อ
paycheckn. เช็คเงินค่าจ้าง,ค่าจ้าง
magnetic ink character reเครื่องอ่านอักขระหมึกแม่เหล็กใช้ตัวย่อว่า MICR (อ่านว่า เอ็มไอซีอาร์) หมายถึง เครื่องอ่านตัวอักขระที่พิมพ์ด้วยหมึกแม่เหล็ก การอ่านหมึกแม่เหล็กที่ว่านี้ ใช้วิธีอ่านด้วยแสง ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์นำข้อมูลที่อ่านไปเก็บในหน่วยความจำแล้วประมวลผลให้ เหมือนกับการป้อนข้อมูลทางแป้น ส่วนมากใช้อ่านในกิจการของธนาคาร เช่น อ่านเลขที่บัญชีของลูกค้าในสมุดเช็ค เป็นต้น
micr(เอ็มไอซีอาร์) ย่อมาจาก magnetic ink character reader แปลว่าเครื่องอ่านอักขระหมึกแม่เหล็ก การอ่านนี้จะทำให้คอมพิวเตอร์นำข้อมูลที่อ่านไปเก็บในหน่วยความจำแล้วประมวลผลให้ เหมือนกับการป้อนข้อมูลทางแป้นพิมพ์ หมึกที่ใช้ต้องมีลักษณะพิเศษ เช่นเป็นแม่เหล็ก ส่วนมากใช้อ่านในกิจการของธนาคาร เช่น อ่านเลขที่บัญชีของลูกค้าในสมุดเช็ค เป็นต้น
ocrabbr. optical character recognition,optical character reader (แปลตรง ๆ ได้ว่า เครื่องอ่านอักขระด้วยแสง) หมายถึง ความสามารถของคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมทำให้แสงผ่านตัวอักขระหรือภาพ แล้วสามารถรับรู้ นำเข้าไปเก็บในหน่วยความจำ และนำไปประมวลผลได้ ซึ่งจะทำให้ทุ่นเวลากว่าการส่งข้อมูลเข้าด้วยแป้นพิมพ์ได้มากทีเดียว ใช้ในการอ่านตัวเลขต่าง ๆ เช่น ธนาคารนำมาใช้อ่านเบอร์บัญชีของเช็ค เป็นต้น
optical character reecognการรับรู้อักขระด้วยแสงใช้ตัวย่อว่า OCR (อ่านว่า โอซีอาร์) หมายถึง ความสามารถของคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมทำให้แสงผ่านตัวอักขระหรือภาพ แล้วสามารถรับรู้ นำเข้าไปเก็บในหน่วยความจำ และนำไปประมวลผลได้ ซึ่งจะทำให้ทุ่นเวลากว่าการส่งข้อมูลเข้าด้วยแป้นพิมพ์ได้มากทีเดียว ใช้ในการอ่านตัวเลขต่าง ๆ เช่น ธนาคารนำมาใช้อ่านเบอร์บัญชีของเช็ค เป็นต้น
smart cardบัตรเก่งหมายถึง บัตรที่มีข้อมูลซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถตรวจเช็ค หรือนำข้อมูลในบัตรนั้นไปประมวลผลได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ เช่น บัตรโทรศัพท์ ที่จะทำการคำนวณระยะเวลาที่พูด แล้วหักเงินแต่ละครั้งได้ บอกให้รู้ได้ว่ายังใช้ได้อีกเท่าใด ส่วนมากจะเป็นบัตรที่มีแถบแม่เหล็ก เช่น บัตรเอทีเอ็ม (ATM) ซึ่งจะมีชื่อและรหัสให้ตรวจสอบได้ เป็นต้น
English-Thai: Nontri Dictionary
check(n) การตรวจสอบ,เครื่องหมายถูก,เช็ค,ใบเบิกเงิน,ใบสั่งจ่าย
cheque(n) เช็ค,ใบเบิกเงิน,ใบสั่งจ่ายเงิน
endorse(vt) สลักหลังเช็ค,ลงนามรับรอง,เซ็นชื่อกำกับ,ลงนามอนุมัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bogus chequeเช็คที่สั่งจ่ายโดยไม่มีเงินในบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cashier's cheque; cashier's orderเช็คธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certified cheque; cheque, certifiedเช็คที่ธนาคารรับรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chequeเช็ค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crossed cheque; cheque, crossedเช็คขีดคร่อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
worthless chequeเช็คที่ขาดความเชื่อถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Certified checkเช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน [การบัญชี]
Chequeเช็ค [การบัญชี]
Check Listแบบฟอร์มการตรวจสอบ,แบบเลือกเช็ค,บัญชีรายการ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bank check (n.) เช็ค See also: หนังสือตราสาร Syn. cheque
bank check (n.) เช็ค See also: เอกสารที่ผู้สั่งจ่ายเขียนเพื่อให้ธนาคารจ่ายเงินแก่ผู้ถือ Syn. check
check (n.) เช็ค See also: หนังสือตราสาร Syn. bank check, cheque
cheque (n.) เช็ค See also: เอกสารที่ผู้สั่งจ่ายเขียนเพื่อให้ธนาคารจ่ายเงินแก่ผู้ถือ Syn. bank check, check
giro cheque (n.) เช็คที่รัฐบาลโอนเงินผ่านระบบ giro เพื่อให้กับประชาชนผู้ยากไร้ Syn. giro
paycheck (n.) เช็คเงินค่าจ้าง See also: ค่าจ้าง Syn. income, wage, earnings
backdate (vt.) ลงวันที่หลังเช็คหรือเอกสารอื่น (ระบุวันก่อนวันจริง) See also: ลงวันที่ก่อนวันจริง (หลังเช็คหรือเอกสารอื่น) Syn. antedate
check stub (n.) ส่วนต้นขั้วของเช็คหรือใบเสร็จ Syn. stub
cheque (vi.) ถอนเงินโดยใช้เช็ค
clear (vi.) เคลียร์ริ่งเช็ค
counterfoil (n.) ส่วนต้นขั้วของเช็คหรือใบเสร็จ Syn. stub, check stub
crossed (adj.) ที่ขีดคร่อม (เช็ค)
drawee (n.) ผู้ที่ได้รับการสั่งจ่ายเช็ค
endorse (vt.) เซ็นชื่อหลังเช็คหรือตั๋วแลกเงินเพื่อขึ้นเงิน
endorsee (n.) ผู้รับเช็คหรือเอกสารที่มีการเซ็นมอบไว้ให้
Much Ado about Nothing (n.) ชื่อละครของเช็คสเปียร์ Syn. overestimation
pay in (phrv.) จ่ายเงินหรือเช็คเข้าธนาคาร
pay into (phrv.) จ่าย (เงิน,เช็ค ฯลฯ) เข้าบัญชีหรือธนาคาร
stub (n.) ต้นขั้วตั๋วหรือเช็ค Syn. counterfoil
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can I pay for check or credit card?ฉันสามารถจ่ายเป็นเช็คหรือเครดิตการ์ดได้ไหม
My dad's gonna call every half hour to check in on meพ่อจะโทรมาเช็คฉันทุกครึ่งชั่วโมงแน่ะ
But I'll have to check my schedule to see when I'm availableแต่ฉันต้องเช็คดูตารางเวลาก่อนว่าจะว่างพบคุณได้เมื่อไหร่
I got to check my scheduleฉันต้องเช็คดูกำหนดการของฉัน
I'll have to check my schedule to see when I'm availableฉันจะต้องเช็คกำหนดการดูก่อนว่าจะว่างเมื่อไหร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yo, one, two, check. Sound check.โย่ 1 2 เช็ค เช็คเสียง
About the tuition, your last 3 checks have bounced.พูดถึงค่าเล่าเรียน เอ่อ เช็ค 3 ใบของคุณเด้งหมด
Some other angle- uh, dna sweep.วิธิอื่น เช็ค ดี เอ็น เอ เป็นไง
Note to self... get oil changed, check Netflix for that movie where Greg Kinnear...เตือนตัวเอง... ให้เปลี่ยนน้ำมัน เช็ค Netflix หาหนังที่ Greg Kinnear...
Yeah, man, check your Facebook.ใช่แล้ว เช็ค เฟสบุคดูดิ
Hands at 10:00 and 2:00... Check. Dad, I saw that.มือวางที่ 10 และ 2 นาฬิกา เช็ค พ่อ หนูเห็นนะ พ่อกำลังทำให้หนูกังวล
A $50 check, a $1.47 tip.เช็ค 50$ แต่ให้ทิปแค่ 1.47$
Check, charge or cash?เช็ค การ์ดหรือเงินสด
Testing 1, 2, 3. 1, 2, 3.เช็ค ทดสอบ 1.. 2.. 3 1..
Check the doors, elevators, escalators everywhere, under the staircases, now!เช็ค ประตู ลิฟท์ บันไดเลื่อน ทางใต้บันได เดื๋ยวนี้เลย
Check. I know I should brush better, but I'm not a tweaker.เช็ค ผมรู้ผมควรจะแปรงให้สะอาดกว่านี้
Check's on the counter.เช็ค อยู่บนเคาน์เตอร์นะ
Check the shuttle rotation on this STB.เช็ค แล้วควบคุมตรงนี้
You saw the hibernation pods?เช็คกระสวยจำศีลแล้ว?
Sir, you have to check your baggage through the main terminal. It's round that way, sir.เช็คกระเป๋าทางห้องโถงใหญ่ครับผม
Anybody check surveillance?เช็คกล้องวงจรปิดรึยัง
Let's check the DMV. Minnesota.เช็คกับ DMV มินนิโซต้า
[Man] Check with the I.C. We're gonna need another hose.เช็คกับ I.C. เราต้องใช้ที่สูบน้ำอีกอัน
Ran it to DMV.เช็คกับขนส่งแล้ว ถูกต้อง
The nurses' station have him checking out after his rounds at 2:00 a.m.เช็คกับเคาท์เตอร์พยาบาลแล้วว่า เค้าออกเวรหลังออกตรวจตอนตีสอง
Sure you don't want to double-check with your machine?เช็คกับเดอะแมชชีนดูอีกที
Check with the I.R.S.เช็คกับไออาร์เอส (* กรมสรรพากร)
Checked out all lawsuits that were filed against Green Passages.เช็คการทุกคดี ที่ฟ้องร้องบ.กรีน พาสเสจเจส
Check the measurement. It's not fitting.เช็คขนาดให้ดีก่อน มันไม่พอดีนะ
I'll check my messages.เช็คข้อความ โอ้ พระเจ้า
My check was returned for insufficient funds.เช็คของผมถูกตีกลับ เพราะบอกว่าเงินไม่พอ
Her paychecks are signed by the Initiative.เช้คของเธอสั่งจ่ายในนาม Initiative
Check the rest of the house.เช็คของในบ้านนั่นแระ
Checkingup on me ? That's all right.เช็คข้อมูลของผม นั่นถูกต้องแล้ว
Check out my plasma.เช็คข่าวกับทีวีพลาสม่า
Check the usual fences. You and I will check Cuzomano and Torena.เช็คคนรับ ดูโซมาโน่กับโทเรน่า
Check the survivors, but I'm sure I'm right.เช็คคนอื่นๆที่รอดด้วย แต่ฉันมั่นใจว่าฉันถูก
I'd like to...เช็คความดันเลือดของแก
Routine security check.เช็คความปลอดภัยประจำวัน
We verify at 9:30 tomorrow morning.เช็คจะผ่านพรุ่งนี้ 9 โมงครึ่ง
Let me try.เช็คจ่ายบาร์นาบัส คอลลินส์
I thought of my first fight. with Tyler. No!เช็คจ่ายล้วงหน้า52เดือน แล้วก็ตั๋วเครื่องบิน48ใบ
Your baggage claim check, sir.เช็คชดเชยสัมภาระของคุณครับ
Check vitals immediately.เช็คชีพจรเดี๋ยวนี้ ค่ะ
Check out the emergency door handle.เช็คด้านจับประตูฉุกเฉินซิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เช็ค
Back to top