ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เคารพนับถือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เคารพนับถือ*, -เคารพนับถือ-

เคารพนับถือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เคารพนับถือ (v.) respect See also: esteem, regard, value, appreciate Syn. ยกย่อง, ชื่นชม, เคารพ, นับถือ, ให้เกียรติ Ops. ดูหมิ่น, ดูแคลน
English-Thai: HOPE Dictionary
deferential(เดฟฟะเริน'เชิล) adj. น่าเคารพนับถือ,ซึ่งอนุโลม
disrespect(ดิสริสเพคทฺ') n. การขาดความเคารพนับถือ,การดูหมิ่น,ความไม่เคารพยำเกรง
grand old manผู้อาวุโสที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง,รัฐบุรุษผู้เฒ่า
hallowed(แฮล'โลด์) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพนับถือ,เป็นที่สักการบูชา, See also: hallowedness n., Syn. consecrated
honorable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ,น่าเคารพนับถือ,ซื่อตรง,น่าเชื่อถือ,มีหน้ามีตา,มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness,honorbleness n., Syn. virtuous,ethical
honourable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ,น่าเคารพนับถือ,ซื่อตรง,น่าเชื่อถือ,มีหน้ามีตา,มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness,honorbleness n., Syn. virtuous,ethical
majestic(มะเจส'ทิค) adj. สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,ตระหง่าน,มีอำนาจ,น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ,ใหญ่โต, Syn. majestical., See also: majestically adv., Syn. grand,splendid
pious(ไพ'เอิส) เคร่งครัดในศาสนา,มีศรัทธามาก,นับถือพระ,แสดงความเคารพนับถือ, See also: piousness n., Syn. devout,religious
prestigious(เพรสทิจ'เจิส) adj. มีชื่อเสียง,มีเกียรติ,เป็นที่เคารพนับถือ, Syn. honoured,esteemed ###A. obscurity
ranking(แรง'คิง) adj. (ตำแหน่ง) อาวุโส,เป็นที่เคารพนับถืออย่างมาก,มีตำแหน่งหน้าที่เฉพาะ
regard(รีการ์ด') vt. พิจารณา,ถือว่า,เห็นว่า,จ้องมอง,เอาใจใส่,นับถือ,เคารพ vi. สนใจ,จ้องมอง n. การอ้างอิง,ความสัมพันธ์,ความคิด,ความสนใจ,การมอง,การจ้องมอง,ความนับถือ,ความเคารพ,ไมตรีจิต, See also: regards n. ความเคารพนับถือ regardable adj.
revere(รีเวียร') vt. เคารพนับถือ,บูชา,ยำเกรง, See also: reverable adj. reverer n.
reverence(เรฟ'เวอเรินซฺ,เรฟ'เรินซฺ) n. ความเคารพนับถือ,การบูชา,การแสดงคารวะ,การโค้งคำนับ,, See also: Reverence n. คำนำหน้าชื่อพระคริสต์,เกียรติศักดิ์ vt. แสดงความเคารพนับถือ reverencer n., Syn. veneration
reverend(เรฟ'เวเรินด,เรฟ'เรินดฺ) n. น่าเคารพนับถือ,น่าบูชา,เกี่ยวกับพระ n. พระ,บาทหลวง,ตำแหน่งพระ,ตำแหน่งบาทหลวง, See also: reverendship n., Syn. clergyman
reverent(เรฟ'เวอเรินทฺ,เรฟ'เรินทฺ) adj. แสดงความเคารพนับถือ, See also: reverentness n., Syn. respectful
reverential(เรฟ'วะเรน'เชิล) adj. เกี่ยวกับความเคารพนับถือ,เต็มไปด้วยความเคารพนับถือ, See also: reverentiality n., Syn. reverent
valued(แวว'ลิวดฺ) adj. ประเมินค่าไว้สูง,ประเมินค่าไว้แล้ว,ประมาณค่าไว้แล้ว,ตีราคาไว้แล้ว,มีค่าเฉพาะอย่าง,ได้รับความเคารพนับถือ,ได้รับเกียรติ
venerable(เวน'เนอระเบิล) adj. น่าเคารพ,นับถือ (เพราะอาวุโส) ,น่าเคารพนับถือ,น่านับถือ., See also: venerability n. venerableness n. venerably adv., Syn. aged,old,serious
English-Thai: Nontri Dictionary
disrespectful(adj) หยาบคาย,ไม่สุภาพ,ไม่เคารพนับถือ,ดูหมิ่น
honourable(adj) น่าเคารพนับถือ,มีศักดิ์ศรี,มีหน้ามีตา,น่ายกย่อง
impious(adj) อกตัญญู,ไม่เลื่อมใสศรัทธา,ไม่เคารพนับถือ
respectful(adj) ซึ่งเคารพยำเกรง,ซึ่งเคารพนับถือ
venerable(adj) เป็นที่เคารพ,น่าเคารพนับถือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
revere (vt.) เคารพนับถือ See also: เคารพอย่างสูง Syn. honour, respect, worship Ops. despise
deference (n.) การแสดงความเคารพนับถือ Syn. respect, homage
honourable (adj.) น่าเคารพนับถือ Syn. respected, worshipful
prestigious (adj.) ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ See also: ซึ่งมีเกียรติ, ซึ่งมีศักดิ์ศรี Syn. famous, important
respceted (adj.) น่าเคารพนับถือ See also: ซึ่งควรแก่การยกย่อง, น่ายกย่อง Syn. august, reverend
respected (adj.) น่าเคารพนับถือ Syn. honourable, worshipful
reverence (n.) การเคารพนับถือ See also: การยำเกรง, การนับถือ Syn. respect, worship
reverence (vt.) แสดงความเคารพนับถือ Syn. honour, respect
reverend (adj.) น่าเคารพนับถือ Syn. honourable, respected, worshipful
reverent (adj.) ซึ่งเคารพนับถือ See also: ซึ่งยำเกรง, ซึ่งนับถือ, ซึ่งเคารพอย่างสูง Syn. respectful, worshiping Ops. disrespectful, impious, irreverent
reverential (adj.) ซึ่งแสดงความเคารพนับถือ See also: เกี่ยวกับความเคารพนับถือ Syn. pious, reverent
reverentially (adv.) โดยแสดงความเคารพนับถือ
venerable (adj.) น่าเคารพนับถือ See also: ซึ่งควรแก่การยกย่อง, น่ายกย่อง Syn. august, respceted, reverend
well-beloved (adj.) เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง
well-thought-of (adj.) ซึ่งเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง See also: (ไม่ใส่เครื่องหมาย - เมื่อใช้ตามหลังคำกริยา)
worshiping (adj.) ซึ่งเคารพนับถือ See also: ซึ่งยำเกรง, ซึ่งนับถือ, ซึ่งเคารพอย่างสูง Syn. respectful Ops. disrespectful, impious, irreverent
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Considering, "What is that person is thinking?"เคารพนับถือ, "คนคนนั้นคิดอะไรอยู่?"
To the Italian people that's a very sacred, close relationship.ที่คนอิตาเลียนที่เป็นที่เคารพนับถือมากความสัมพันธ์ใกล้ชิด
Your Reverence, I am readyความเคารพนับถือของคุณ . , ฉันพร้อม
Almost everyone in Jiang Hu respects usชาวตงง้วนต่างเคารพนับถือพวกเราแทบทั้งนั้น
Our disciples are all respectful.บรรดาศิษย์ของเราได้รับความเคารพนับถือ.
I have nothing but respect for you, Mr. Fogg.ผมเคารพนับถือคุณนะ คุณฟ็อกก์
You are also respected by all the court officials.ท่านยังได้รับความเคารพนับถือจากเหล่าขุนนางในราชสำนัก
Not only will you regain your power and respect, but Young-Po's life will be spared as well.เจ้าไม่เพียงแต่ได้อำนาจและความเคารพนับถือกลับคืนมา ชีวิตของยองโพก็จะปลอดภัยอีกด้วย
Now, that's what I call respect.นี่หละ ที่ฉันเรียกว่า ความเคารพนับถือ
An educator well-respected by all the citizens.ท่านเป็นครูสอน ที่ชาวเมืองทุกคนให้ความเคารพนับถือ
Whatever you say, he's an educator well-respected by everyone.ยังไงเค๊าก็เป็นครูที่ทุกคนเคารพนับถือนะ
Our Father, who art in heaven.พระนามซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ แกต้องการเป็นอิสระ ?
Jax is smart, and I appreciate his lead on a lot of stuff, but where we gotta go now, it ain't about being smart.เเจ็คเป็นคนฉลาด และฉันเคารพนับถือคำสั่งการของเขา ในหลายๆสิ่ง เเต่สิ่งที่เรากำลังเผชิญหน้าในตอนนี้ มันไม่เกี่ยวกับความฉลาด
Care and consideration for the members.เอาใจใส่และเคารพนับถือสมาชิก
I'm your noona* Noona!ฉันเป็น นูน่าคุณได้เลยนะ* นูน่า *พี่สาวใช้เรียกคนที่แก่กว่าด้วยความเคารพนับถือ
He's a great father, a great teacher.เป็นคนที่น่าเคารพนับถือ
If you don't respect me enough to apologize, to tell me the truth, then...ถ้าเธอไม่เคารพนับถือฉัน มันยากเกินไปที่จะขอโทษ เพื่อบอกความจริงกับฉัน งั้น...
Because I respected you.เพราะฉันเคารพนับถือคุณ
Big Mike, in the old country, if a man did the honorable thing and he fell on his own sword, his family was looked after.บิ๊กไมค์, ในบ้านเกิดของคนอพยพ ถ้ามีคนทำสิ่งที่น่าเคารพนับถือ และเขาจ้องไปที่ดาบของเขา ครอบครัวเขาก็จะเฝ้าดู
Someone to look up to.เป็นคน ที่น่าเคารพนับถือ
(Sighs) i have so much respect for tripp,ฉันมีความเคารพนับถือต่อทริปป์มาก
I only submitted to you in the past because of respect.ที่ผมยอมภักดีกับคุณ เพราะผมเคารพนับถือ
He is a revered priest who has turned down three promotions from the Vatican.เขาเป็นท่านปุโรหิตที่ได้รับเคารพนับถือ เขาปฏิเสธคำเชิญจากสำนักวาติกันถึง 3 ครั้ง
Not to be disrespectful, but most of the people working here probably have police records as thick as the bible.เราไม่ค่อยได้รับ การเคารพนับถือกันสักเท่าไร เพราะคนส่วนมาก ที่ทำงานอยู่ที่นี่ ต่างมีแฟ้มประวัติอยู่ที่ตำรวจ หนาเท่าคัมภีร์ไบเบิ้ลเลย
And the fact that the killer put it back in Cole's room, rather than destroy it, further demonstrates his reverence for rock and roll.และการที่ฆาตกรนำ อาวุธที่ใช้ฆาตรกรรมกลับไปไว้ในห้อง แทนที่จะทำลายมัน แสดงถึงความเคารพนับถือของเขาที่มีต่อร๊อคแอนด์โรล
He won't listen to me, he's not gonna listen to you, all due respect.เขาไม่ยอมฟังฉันเลย เขาก็คงไม่ยอมฟังนาย ด้วยเคารพนับถือจากใจจริง
It is not to be entered into unadvisedly or lightly, but reverently, discreetly, advisedly, and solemnly.มันไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ การไม่ตักเตือนหรือการไม่เอาใจใส่ แต่โดยแสดงความเคารพนับถือ อย่างสุขุมรอบคอบ อย่างพิจารณาแล้ว และ เอาจริงเอาจัง
His theory of inflation is the accepted idea of how the early universe formed.ดร. อลัน กัต เป็นตัวเลข ที่เคารพนับถือในจักรวาล
You little young brat! Not showing me any respect.เจ้าเด็กบ้า ไม่เคยแสดงความเคารพนับถือข้าเลย
Your sister whom you hold in such high esteem... talked to the police.พี่สาวที่น่าเคารพนับถือของแก... ได้คุยกับตำรวจ
"to the living we owe respect, but to the dead we owe only the truth."สำหรับผู้มีชีวิต เราเป็นหนี้ความเคารพนับถือ แต่สำหรับคนตาย เราเป็นหนี้เพียงแค่ความจริง
All I ask is respect for my men.ทั้งหมดที่ฉันขอเป็นที่เคารพนับถือสำหรับผู้ชายของฉัน
People always think of us as rivals, but he was among the very few I liked and even fewer that I respected.คนมักจะคิดว่าเราเป็นคู่แข่ง แต่เขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ฉันชอบ และแม้แต่น้อยที่ผมเคารพนับถือ
I have a lot of respect for you.ผมให้ความเคารพนับถือคุณอย่างมาก
He was respected. Ask anyone.เขาได้รับความเคารพนับถือ ถามใครดูก็ได้
Where do the courts fall on this?ได้รับการเคารพนับถือ
This is no respectable establishment.ไม่ใช่กิจการน่าเคารพนับถือ
Billy Bones is a dutiful boatswain who commands enormous respect from his crew as well as from myself.ใครที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างยิ่ง จากลูกเรือของเขาตลอดทั้งตัวข้าเอง
You and I both know the low regard in which your family in Boston holds you.เจ้าและข้าทั้งคู่ต่างรู้ดีว่า เคารพนับถือต่ำต้อย ในสิ่งที่ตระกูลของเจ้าในบอสตัน ครอบงำเจ้า
You don't give a shit about money or respect.เจ้าแม่งไม่สนใจเรื่องเบี้ย หรือความเคารพนับถือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เคารพนับถือ
Back to top