ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reverend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reverend*, -reverend-

reverend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reverend (adj.) น่าเคารพนับถือ Syn. honourable, respected, worshipful
reverend (n.) บาทหลวง See also: พระในศาสนาคริสต์
English-Thai: HOPE Dictionary
reverend(เรฟ'เวเรินด,เรฟ'เรินดฺ) n. น่าเคารพนับถือ,น่าบูชา,เกี่ยวกับพระ n. พระ,บาทหลวง,ตำแหน่งพระ,ตำแหน่งบาทหลวง, See also: reverendship n., Syn. clergyman
English-Thai: Nontri Dictionary
reverend(adj) น่าเคารพ,น่านับถือ,น่าบูชา,น่าเคารพยำเกรง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Rev. (abbr.) คำย่อของ reverend Syn. Revd
Revd (abbr.) คำนำหน้าพระในศาสนาคริสต์ (มาจาก Reverend) Syn. Rev.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Donations for Reverend Moon?บริจาคสำหรับบาทหลวงมูนเหรอ
Slide on down to the Triple Rock... and catch Reverend Cleophus.การลื่นที่หินสามเท่า และจับตัว เรเวอเรนด เคลิยฟัส
And now, this week's sermon... is from our beloved, the Reverend Cleophus James!และตอนนี้คือการเทศนาสำหรับสัปดาห์นี้ มาจากที่รักของเรา เรเวอเรนด เคลิยฟัสแจยมส
Were you born in New Jersey, Reverend Young?ท่านเกิดที่นิวเจอร์ซีหรือครับ
First our benediction will be delivered by Reverend Phillip Hardy of the First Presbyterian Church of Iowa Rapids.ก่อนอื่นท่านสาธุคุณฟิลลิป ฮาร์ตี.. จากโบสถ์ไอโอว่า แรพปิดส์ จะอำนวยพร..
But in those hard times, no one seemed to mind except Reverend Jones, of course.แต่ในเวลาลำบากดูเหมือนไม่มีใครสน ยกเว้นบาทหลวงโจนส์ คนเดียว
Good mornin', Reverend Jones.สวัสดีครับ บาทหลวงโจนส์
Have you met the Reverend Jones?คุณรู้จักบาทหลวงโจนส์รึยัง
All except Reverend Jones, of course who wouldn't step into such a den of iniquity.ทุกคนเว้นแต่บาทหลวงโจนส์คนเดียว ผู้ซึ่งไม่ยอมเหยียบใกล้อบายมุขเลย
The Reverend had an idea, but Morgan had a better one which the Reverend altered and Johnny believed possible.บาทหลวงมีความคิดดี แต่มอร์แกนมีความคิดที่ดีกว่า ซึ่งบาทหลวงไม่เห็นด้วย
Of course, it didn't change the fact that Morgan the Goat wouldn't talk to Reverend Jones and Reverend Jones wouldn't talk to Morgan the Goat.แน่นอนมันไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่า มอร์แกน คนเลี้ยงแพะ ไม่พูดกับบาทหลวงโจนส์
It stopped rainin' and, miracle of miracles Morgan the Goat talked to Reverend Jones.ฝนหยุดแล้ว และปาฏิหาริย์เหนือปาฏิหาริย์ มอร์แกน คนเลี้ยงแพะ

reverend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
牧師[ぼくし, bokushi] (n,adj-no) pastor; minister; clergyman; reverend; (P)

reverend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลวงพี่[n. prop.] (Lūang Phī) EN: Venerable Elder ; Reverend Brother FR:
หลวงพ่อ[n. prop.] (Lūangphø) EN: Venerable Father ; Reverend Father ; venerable bhikku ; elder monk FR:
หลวงปู่[n. prop.] (Lūang Pū) EN: Reverend Grand Father FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reverend
Back to top