ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เข้มข้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เข้มข้น*, -เข้มข้น-

เข้มข้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้มข้น (v.) be full-flavoured See also: be rich, be strong Syn. ข้น, แก่จัด Ops. เจือจาง
English-Thai: HOPE Dictionary
actinometer(แอคทินอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความเข้มข้นการแผ่รังสี. -actinometric adj. actinometry n.
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม,รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี,ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense ###A. dull, mild)
aerometer(แอรอม' มิเทอะ) เครื่องมือวัดน้ำหนักความเข้มข้นและอื่น ๆ ของอากาศหรือแก๊ส. aerometry n.
alcoholicity(แอลกะฮอลลิซ' ซิที) n. คุณภาพหรือความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
concentrate(คอน'เซินเทรท) {concentrated,concentrating,concentrates} vt.,vt. รวม,เพ่งเล็ง,รวมศูนย์,รวมกำลัง,อัดแน่น,ทำให้แน่น,ตั้งอกตั้งใจ,สำรวมความคิด. n. สิ่งที่อัดแน่น,สิ่งที่เข้มข้น, See also: concentrative adj. ดูconcentrate concentrator n. ดูconcent
concentrated(คอน'เซินเทรทิด) adj. ใจจดใจจ่อ,ซึ่งตั้งอกตั้งใจ,ซึ่งจับกลุ่มเข้าด้วยกัน,เข้มข้น
concentration(คอนเซินเทร'เชิน) n. ความเข้มข้น,ระดับความเข้มข้น,ความตั้งอกตั้งใจ,ภาวะที่เข้มข้น,สิ่งที่เข้มข้น,การรวมพล,ความใส่ใจในสาขาวิชาหนึ่ง, Syn. convergence,mass ###A. scattering
consistency(คันซิส'เทินซี) n. ความเหนียวแน่น,ระดับความเข้มข้น,ความยึดมั่น,ความสอดคล้อง, Syn. consistence
crud(ครัด) {crudded,crudding,cruds} n. สิ่งสะสมหรือคราบที่สกปรกโสมม,คนที่สกปรกโสมม,สิ่งที่ไร้ค่า,น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง vt.,vi. ทำให้เป็นนมเปรี้ยวหรือนมที่เข้มข้น
deep(ดีพ) adj.,adv. ลึก,ลึกล้ำ,ลึกซึ้ง,มาก,เหลือเกิน,ห่างไกล,อยู่ตามเส้นขอบ,มีใจจดจ่อ,ใจจริง n. ส่วนลึกของทะเล แม่น้ำ,ความกว้างใหญ่ไพศาล ส่วนที่เข้มข้นน้อยที่สุด
degrade(ดิเกรด') vt. ลดขั้น,ลดตำแหน่ง,ปลดยศ,ปลดจากตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อม,ทำให้สึกกร่อน,เลวลง,อ่อนลง (กำลัง,ความเข้มข้น) ,แตกตัว (สารประกอบ) vi. แตกตัว,สลายตัว, Syn. debase
depth(เดพธฺ) n. ความลึก,ความซับซ้อน,ความรุนแรง,ความคิดลึกซึ้ง,ความเข้มข้น,ความต่ำของระดับเสียง,ส่วนลึก, -Phr. (in depth อย่างยิ่ง,เต็มที่) adj. มาก,ละเอียด, Syn. bottom ###A. surface
distillate(ดิส'ทะเลท) n. ผลิตผลจากการกลั่น,สิ่งที่กลั่นได้,สารสกัด,ส่วนที่เข้มข้น
distillation(ดิสทะเล'เชิน) n. การกลั่น,การต้มกลั่น,กระบวนการกลั่น,กระบวนการทำให้บริสุทธิ์หรือเข้มข้น,ผลิตผลจากการกลั่น,ภาวะที่ถูกกลั่น., See also: distillatory adj. ดูdistillation
emphasis(เอม'ฟะซิส) n. การเน้น,ความสำคัญ,สิ่งที่มีความสำคัญ,การเน้น คำ,ความเข้มข้น,ความ
exalt(อิกซอลทฺ') vt. ทำให้สูงขึ้น,ยกย่อง,กระตุ้น,เพิ่มความเข้มข้น,ทำให้ปีติยินดี,ทำให้ดีอกดีใจ., See also: exalter n.
flame(เฟลม) {flamed,flaming,flames} n. เปลวไฟ,เปลวเพลิง,การลุกเป็นไฟ,ความสว่างโชติช่วง,ความเร่าร้อนแห่งอารมณ์,ความเจิดจ้าของสี,ความเข้มข้น,คนรัก. vi. ลุกเป็นไฟ,มีอารมณ์เร่าร้อน,ระเบิด,ปะทุ,เดือดดาล. vt. ทำให้ลุกเป็นไฟ,ทำให้แดงฉาน,ใช้เปลวไฟแจ้งสัญญาณ. คำศัพ
generous(เจน'นะเริส) adj. ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ใจดี,มากมาย,ไม่เห็นแก่ตัว,อุดมสมบูรณ์, (รส) เข้มข้น., Syn. munificent,liberal
golgi complexเป็นส่วนที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กับ endoplasmic reticulum (ER) มีลักษณะเป็นถุงแบน ๆ ทำหน้าที่เป็นแหล่งสะสมชั่วคราวของโปรตีนที่สร้างมากจาก ER และยังทำให้สารโปรตีนเข้มข้นขึ้น
heighten(ไฮ'เทิน) vt. เพิ่มความสูง,เพิ่มปริมาณ,ทำให้แข็งแรงขึ้น,ทำให้สำคัญขึ้น,ทำให้เด่นขึ้น,เพิ่ม,สว่างขึ้น,เข้มข้นขึ้น., See also: heighner n., Syn. enhance
intense(อินเทนซฺ') adj. เข้มข้น,หนาแน่น,แรงกล้า,รุนแรง,เร่าร้อน,เอาจริงเอาใจ., See also: intensely adv. intenseness n., Syn. strong ,-A. weak
intensify(อินเทน'ซะไฟ) vt.,vi. (กลายเป็น) ทำให้เข้มข้นขึ้น,ทำให้หนาแน่นขึ้น,ทำให้รุนแรงขึ้น., See also: intensification n. intensifier n., Syn. increase,deepen
intensity(อินเทน'ซิที) n. ความเข้มข้น,ความหนาแน่น,ความแรงกล้า,ความรุนแรง,ความเร่าร้อน,การเอาจริงเอาจัง, Syn. ardour,-A. weakness
intensive(อินเทน'ซิฟว) adj. เข้มข้น,ละเอียด,คร่ำเคร่ง,รุนแรง,หนาแน่น (การเพาะปลูก)
magnetometer(แมกนิทอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความเข้มข้นของสนามแม่เหล็ก
malmsey(มาม'ซี่) n. องุ่นหวานรสเข้มข้นชนิดหนึ่ง
mute(มิวทฺ) adj. ใบ้,พูดไม่ได้,ไม่ริปาก,เงียบ,ไม่ออกเสียง,ไม่แก้ตัว (เมื่อถูกกล่าวหา) n. คนใบ้,คนที่ไม่แก้ตัวเมื่อถูกกล่าวหา,การไม่ออกเสียง,เครื่องหมายหยุด. vt. อุดเสียง,ระงับเสียง,เก็บเสียง,ลดความเข้มข้นของสีลง., See also: muteess n.
proof(พรูฟ) n. หลักฐาน,พยาน,การพิสูจน์,การทดสอบ,กำลัง,ความเข้มข้นของแอลกอฮอล,การตรวจทาน,การตรวจปรู๊ฟ,การทดลองพิมพ์. adj. เข้าไม่ได้,ต้านทาน,กันทะลุ,กันน้ำ,ไม่ซึม,ไม่หวั่นไหว,ป้องกันไฟได้,ซึ่งพิสูจน์แล้ว. vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ต้านทาน
rarefaction(แรริแฟค'เชิน) n. การทำให้เบาบาง,การทำให้หายาก,การทำให้น้อยลง,การทำให้เข้มข้นน้อยลง,การทำให้บริสุทธิ์,การทำให้สูงส่ง., See also: rarefactive adj.
reducer(รีดู'เซอะ) n. ผู้ทำให้ลด,ตัวทำให้ลด,น้ำยา (oxidizing solution) ที่ใช้ลดความเข้มข้นของฟิล์มเนกาติฟว์,น้ำยาล้างรูปถ่าย
rich(ริชฺ) adj. รวย,มีค่า,อุดม,อุดมสมบูรณ์,มีผลิตผลมาก,สวยงาม,หรูหรา, (รส) จัด, (รส) เข้มข้น, (สี) เข้ม, (เสียง) นิ่มนวล, (กลิ่น) หอมมาก,ขบขัน,น่าหัวเราะ,ชอุ่ม n. คนร่ำรวยทั้งหลาย, See also: richly adv. richness n., Syn. wealthy,abu
saporous(แซพ'เพอเริส) adj. มีรสเข้มข้น,มีรส,มีรสชาติ., See also: saporosity n.
strong(สทรอง) adj.,adv. แข็งแรง,มีกำลัง,เข้มแข็ง,แข็งแกร่ง,แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,มีอำนาจ,มีอิทธิพล,ร่ำรวย,เด็ดเดี่ยว,ไม่เปลี่ยนแปลง,ชัดเจน,รุนแรง, (เสียง) จัด, (กลิ่น) ฉุนหรือแรง,เต็มที่,เข้มข้น,เน้นเสียง, (ราคา) ขึ้นเรื่อย,มีอำนาจหักเหแสงสูง.
tang(แทง) n.,vt. (ทำให้) รสเข้มข้น,รสจัด,กลิ่นแรง,กลิ่นฉุน,ลักษณะเฉพาะ,ความหมาย, Syn. piquancy,bite
telescope(เทล'ลีสโคพ) n. กล้องโทรทรรศน์,กล้องส่องทางไกล,เครื่องส่องทางไกล. vt.,vi. สวมเข้ากัน,เกยกัน,เสียบเข้ากัน,ทำให้สั้นเข้า,ย่อ,ทำให้ข้น,ประสานงา,หดสั้น,ย่อ,เข้มข้นขึ้น, See also: telescopic adj. telescopical adj., Syn. com
thicken(ธิค'เคิน) vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นหนาขึ้น,ทำให้หรือกลายเป็นเข้มข้นขึ้น
thickening(ธิค'คะนิง) n. การทำให้หรือกลายเป็นเข้มข้น,ส่วนที่เข้มข้น,ส่วนหนา,ส่วนบวม,ตัวทำให้เข้มข้นขึ้นหรือหนา
titration(ไทเทร'เชิน) n. การหาความเข้มข้นของสารละลายที่รู้ความเข้มข้นแล้ว,การหาปริมาณของantibodyในantiserum, See also: titratable,titrable adj.
vigor(วิก'เกอะ) n. แรง,กำลัง,ความแข็งแรง,พลัง,อำนาจ,ความเข้มข้น,ความกระฉับกระเฉง., Syn. prowess,strength
English-Thai: Nontri Dictionary
depth(n) ความลึก,ความลึกซึ้ง,ความเข้มข้น,ความรุนแรง,ส่วนลึก
heighten(vi) สูงขึ้น,เพิ่มขึ้น,เข้มข้นขึ้น,เด่นขึ้น
intense(adj) มากมาย,แรงกล้า,เข้มข้น,หนาแน่น,ใหญ่โต
intensity(n) ความแรง,ความเข้มข้น,ความหนาแน่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
concentration๑. ความเข้มข้น๒. (จิตเวช.) สมาธิ, เพ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
molar๑. ฟันกราม [มีความหมายเหมือนกับ tooth, molar]๒. โมลาร์ (หน่วยความเข้มข้นของสารละลาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
normal๑. ปรกติ๒. นอร์แมล (หน่วยความเข้มข้นของสารละลาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Available Chlorine ความเข้มข้นของคลอรีนทั้งหมดในน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Beta (ฺB - Ray) รังสีเบตา มีกำลังแรงกว่ารังสี alpha สามารถไชเข้าไปในผิวหนังได้ลึกถึง 2 ซม. เป็นอันตรายเมื่อฝังอยู่ ณ ที่ใด ก็จะทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น เช่น 1101 I อาจสะสมที่ต่อมไทรอยด์ได้เช่นเดียวกับ iodine ที่ไม่เป็นกัมมันตรังสี สามารถชักนำให้เกิดมะเร็งได้ สิ่งที่จะกั้นรังสีbata ได้คือ แผ่นพลาสติก กระจก อะลูมิเนียม แต่พลาสติกและกระจกจะค่อยๆ เปราะ เมื่อถูกรังสีที่เข้มข้นมาก [สิ่งแวดล้อม]
bold measuresมาตรการเข้มข้น
Clarificationการทำให้ใส, การทำใสกระบวนการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเข้มข้นของสารแขวนลอยในของเหลว [สิ่งแวดล้อม]
Concentrated latexน้ำยางข้น คือ น้ำยางสดที่ทำให้เข้มข้นโดยการหมุนเหวี่ยงหรือการแยกครีม เพื่อแยกส่วนที่เป็นเนื้อยางออกจากเซรุ่ม และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 60% สำหรับวิธีการหมุนเหวี่ยง ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทย และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 64% สำหรับวิธีการแยกครีม เนื่องจากน้ำยางสดมีปริมาณน้ำมากเกินไปไม่เหมาะที่จะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการขนส่ง [เทคโนโลยียาง]
Hemoconcentrationเลือดเข้มข้นขึ้น, [การแพทย์]
homeostasisโฮมีโอสเตซิส, การที่ร่างกายสามารถรักษาภาวะในร่างกายให้คงที่ เช่น อุณหภูมิ ความดันเลือด ความสมดุลของน้ำและเกลือแร่ เป็นต้น โดยไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อม เช่น ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ควบคุมสมดุลของน้ำและเกลือแร่ ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ภายในเ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Intensityความเข้ม, ความรุนแรง, ความแรง, ความรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้น, ความเข้มข้น, การวัดความเข้ม [การแพทย์]
Intensiveอย่างจริงจัง, สมบัติอินเทนซีฟ, แบบเข้มข้น, เข้มข้น [การแพทย์]
LD50 แอลดี 50 Median Lethaldose (LD50 ) หมายถึง คือปริมาณของสารที่ได้จากการคำนวณทางสถิติจาก ผลการทดลอง ซึ่งเมื่อให้กับสัตว์ทดลองชนิดหนึ่ง ๆ แล้วคาดว่าจะทำให้สัตว์ทดลองจำนวนครึ่งหนึ่ง (50%) ตาย ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ของการทดลองนั้น ๆ ความเข้มข้นของสารมลพิษในรูปของมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักร่างกายที่ทำ ให้สัตว์ทดลองมีชีวิตเหลือรอดอยู่ร้อยละ 50 ภายหลังจากการสัมผัสในเวลาหนึ่งๆ [สิ่งแวดล้อม]
Le Chatelier's principleหลักของเลอชาเตอลิเอ, หลักการซึ่งกล่าวว่า เมื่อรบกวนระบบที่อยู่ในภาวะสมดุล ระบบจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะลดผลของการรบกวนนั้นโดยการเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่ การรบกวนภาวะสมดุลได้แก่ การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร อุณหภูมิหรือความดัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Neutralization การสะเทิน การทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีของกรดหรือด่าง กับสารละลายที่มีสมบัติตรงกันข้าม จนกระทั่งความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนในสารละลายเกิดความ สมดุลหรือมีปริมาณเกือบเท่ากัน [สิ่งแวดล้อม]
NOEL โนเอล No Observed - Effect Level (NOEL) หมายถึง ความเข้มข้นของาสารเคมีสูงสุดจากการศึกษา โยไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันไม่พึงประสงค์ต่อโครงสร้าง (morphology) ความสามารถในการทำงาน การเจริญเติบโต การพัฒนา หรือช่วงอายุขัยของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ศึกษา [สิ่งแวดล้อม]
Median Lethal Dose LD 50ปริมาณถึงฆาตมัธยฐาน, แอลดี 50ปริมาณของสารที่ได้จากการคำนวณทางสถิติจากผลการทดลอง ซึ่งเมื่อให้กับสัตว์ทดลองชนิดหนึ่งๆ แล้วคาดว่าจะทำให้สัตว์ทดลองจำนวนครึ่งหนึ่ง (50%) ตาย ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ของการทดลองนั้นๆ ความเข้มข้นของสารมลพิษในรูปของมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ของน้ำหนักร่างกายที่ทำให้สัตว์ทดลองมีชีวิตเหลือรอดอยู่ร้อยละห้าสิบ ภายหลังจากการสัมผัสในเวลาหนึ่งๆ [สิ่งแวดล้อม]
Nuisance Threshold เทรซโฮลด์สิ่งรำคาญ, จุดเริ่มรำคาญ ความเข้มข้นต่ำสุดของสารมลพิษอากาศที่จะเริ่ม ก่อให้เกิดความรำคาญ [สิ่งแวดล้อม]
pH พีเอช หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ส่วนกลับของลอการิทึมของความเข้มข้นของ ไฮโดรเจนไอออน เป็นกรัมของไฮโดรเจนไอออนต่อสารละลายหนึ่งลิตร หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึงลอการิทึมของส่วนกลับของความเข้มข้นของ ไฮโดรเจนไอออนเป็นโมลของไฮโดรเจนไอออนต่อสารละลายหนึ่งลิตร [สิ่งแวดล้อม]
Thickener ถังทำข้น ถังสำหรับการทำให้ตะกอนมีความเข้มข้นมากขึ้น, ดู concentrator [สิ่งแวดล้อม]
titrationการไทเทรต, กระบวนการหาปริมาตรของสารละลายชนิดหนึ่งที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายอีกชนิดหนึ่งซึ่งทราบปริมาตรแล้ว และทราบความเข้มข้นของสารละลายชนิดใดชนิดหนึ่งที่ทำปฏิกิริยากันนี้ด้วย โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงของอินดิเคเตอร์ ณ จุดยุติเป็นเกณฑ์ที่บอกให้ทราบว่าสารละลายทั้งสอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Workplace monitoringการเฝ้าสังเกตสถานปฏิบัติการ, การตรวจติดตามปริมาณรังสี และ/หรือ ความเข้มข้นของนิวไคลด์กัมมันตรังสี ในสภาวะแวดล้อมของสถานปฏิบัติการ [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
concentrated (adj.) เข้มข้น Syn. intense
intense (adj.) เข้มข้น See also: รุนแรง, แรงจัด, ถึงขีดสุด Syn. extreme, great, strong
intensive (adj.) เข้มข้น See also: เข้มงวด, คร่ำเคร่ง, ขะมักเขม้น, ซึ่งต้องใช้ความพยายาม Syn. arduous, laberious, oppressive Ops. easy, simple
laberious (adj.) เข้มข้น See also: เข้มงวด, คร่ำเคร่ง, ขะมักเขม้น, ซึ่งต้องใช้ความพยายาม Syn. arduous, oppressive Ops. easy, simple
strong (adj.) เข้มข้น Syn. concentrated, intense
rich (adj.) เข้มข้น (รสชาติ, สี) See also: เข้ม Syn. strong, tasty
low-key (adj.) เข้มข้นน้อย See also: น้อยไป, น้อย Syn. low-keyed
low-keyed (adj.) เข้มข้นน้อย See also: น้อยไป, น้อย Syn. low-key
aerometer (n.) เครื่องมือวัดน้ำหนักหรือความเข้มข้นของอากาศหรือก๊าซ
coagualtion (n.) การทำให้เข้มข้นขึ้น See also: การทำให้หนาแน่นขึ้น
concentrate (vt.) ทำให้เข้มข้นขึ้น Syn. intensify, strengthen
concentrate (n.) สิ่งที่ถูกทำให้มีความเข้มข้นขึ้น
concentration (n.) สารที่มีความเข้มข้น
degree (n.) ความเข้มข้น See also: ความแตกต่าง Syn. gradation, shade, variation
intensity (n.) ความเข้มข้นของพลังงาน See also: ความหนาแน่นของพลังงาน
isotonic (adj.) เกี่ยวกับการละลายที่มีความเข้มข้นในการละลายเท่ากัน
luminance (n.) ระดับความเข้มข้นของแสงสว่าง
luminosity (n.) ระดับความเข้มข้นของแสงสว่าง Syn. luminance
strength (n.) ความเข้มข้น See also: ความหนาแน่น Syn. intensity, depth, concentration
tang (vt.) ทำให้มีรสเข้มข้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And so that cold, dense, heavy water sinks at the rate of five billion gallons per second.น้ำที่เย็น เข้มข้น แและ หนัก จึงจมตัวลง ในอัตรา 5 พันล้านแกลลอนต่อวินาที
And all that fresh water came rushing out, ripping open the St. Lawrence there, and it diluted the salty, dense, cold water, made it fresher and lighter, so it stopped sinking.น้ำใหม่เหล่านั้นไหลบ่าออกมา ฉีกเปิดเซ็นต์ลอว์เร็นซ์ตรงนั้น และมันเจือจางน้ำที่เค็ม เข้มข้น และ เย็น
Creamy, salty sweet, an oaky nuttiness.เข้มข้น เค็ม หวาน แล้วก็มัน
Sharp and cool and hot in the mouth, all at the same time.เข้มข้น เย็นและร้อนอยู่ในปากขณะเดียวกัน
And it would drive a harpoon right into the heart of the Communist concentration.{\cHFFFFFF}และมันจะขับรถฉมวกขวาเข้า หัวใจของความเข้มข้นของคอมมิวนิสต์
...extremely intense,- ... อย่างเข้มข้นที่สุด...
This sport, as we well know, is made up of athletes... who go to the edge and sometimes beyond, and it is why we believe... the next three days is going to be extremely competitive and exciting.กีฬาชนิดนี้ อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า มันเป็นกีฬาของ... คนที่เยี่ยมยอด หรืออาจจะเยี่ยมยอดที่สุด และนี่คือสิ่งที่เราเชื่อว่า... ใน 3 วันนี้ มันจะเป็นการแข่งขันที่ เข้มข้นและตื่นเต้นอย่างที่สุด
Oh, I'm sorry, did I break your concentration?โอ้ฉันขอโทษฉันไม่ทำลายความเข้มข้นของคุณ?
"As I ate the oysters with their strong taste of the sea and their faint metallic taste as I drank their cold liquid from each shell and washed it down with the crisp taste of the wine I lost the empty feeling and began to be happy".ตอนที่ฉันได้ลิ้มรสหอยนางรม / พร้อมกับรสชาตที่เข้มข้นจากทะเล... ...และรสชาดที่เจือจางของมัน... ...เมื่อฉันดื่มของเหลวที่เย็นเยือก / จากตัวหอยแต่ละตัว...
The concentration of these natural greenhouse gases in the ice cores...ความเข้มข้นของแก๊สกรีนเฮาส์ ในตัวอย่างน้ำแข็ง...
Why don't you head on over to our coffee corner... and pick yourself up a half-caf caramel macchiato?ทำไมพวกคุณไม่ไปมุมกาแฟ แล้วหยิบกาแฟเข้มข้นมาดื่มสักถ้วยล่ะ
Yeah, well, she's always, you know, been a lady of the sauce, so to speak.ใช่ เธอเป็นอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไร จะว่าไปแล้วชีวิตของเธอนั้นเข้มข้น
And "thick fluids," well, that's kind of obvious.และ "ของเหลวเข้มข้น" มันก็ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้ว
And in recent years, it's uninterrupted and it is intensifying.และในปีหลังๆ ไม่มีสะดุดเลย แล้วยังกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ
And so that makes it denser and heavier.มันจึงเข้มข้นขึ้นและหนักขึ้น
Clearly too onerous a provision to comply with.เห็นได้ชัดว่า ช่างเป็นข้อกำหนด ที่เข้มข้นเกินกว่าที่จะปฏิบัติตามได้
Oh, I found some streaks, so I'm wiping them down with undiluted red wine vinegar.โอ ผมเห็นรอยน่ะ ผมเลยจัดการขัดมันด้วยน้ำส้มไวน์แดงเข้มข้น
Could be minutes depending on the concentration.หรืออาจจะไม่กี่นาที ขึ้นอยู่ที่ความเข้มข้น
My research has intensified.การวิจัยของผมมันเข้มข้น
Lake Springfield has higher levels of mercury than ev...์มีสารปรอทเข้มข้นปนเปื้อนในทะเลสาบมากผิดปก..
Dr. Paula Simon was the only doctor in North America researching depersonalization specifically, but I was determined to get through the four-day intensive, no matter what.ดร.พอลล่า ไซม่อน เป็นหมอคนเดียวในอเมริกาเหนือ ที่ทำวิจัยเรื่องความรู้สึกเหมือนไม่จริงโดยเฉพาะ ผมตัดสินใจเข้ารับการบำบัดเข้มข้นตลอด 4 วันรวด ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
No, it's coffee, Theodore, coffee. lt's a-- Like a super cool energy health drink with whipped cream and caramel and two pumps of chocolate.ไม่ มันคืิอกาปฟ ธีโอดอร์ กาแฟ มันเป็น... เหมือนเครื่องดื่มสุขภาพเพิ่มพลังอย่างดี ,กับวิปครีม คาราเมล แล้วก็ช็อคโกแลตเข้มข้น
Competition was very stiff. There were two paintings that caught her eye.การแข่งขันเข้มข้นจริงๆ มีอยู่สองภาพวาดที่แตะตาเธอ
It was pretty comprehensive.คอร์สมันค่อนข้างเข้มข้น
I see... But I don't think you need to worry. This makes your relationship all more dramatic, doesn't it?เข้าใจล่ะ แต่ผมว่าคุณไม่ต้องกังวลเลยล่ะ นั่นมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณน่ะเข้มข้นขึ้น ไม่จริงหรอ
Of the venom produced in the skin.อยู่ใต้ผิวเขา สารที่ผลิตจากสัตว์มีพิษที่มีความเข้มข้น
Yeah,high concentrations of sertraline,diazepam and haloperidol- anti-psychotics and anti-depressants.พบความเข้มข้นของเซอร์ทราลีน ไดอาซีแพม และฮาโลเพอริดอล ยาต้านอาการทางจิตและ ยาต้านอาการซึมเศร้า
Despite the fact we have markedly increased our operational intensity we're not seeing any progress.แม้ว่าในข้อเท็จจริง เราได้เพิ่มความเข้มข้นของปฏิบัติการ แต่ก็ยังไม่เห็นความก้าวหน้า
Slip it under your tongue, it's a high-concentrate polymer they put in Oreo cookies.อมไว้ใต้ลิ้น เป็นโพลิเมี่ยมเข้มข้น แบบเดีpวกับที่เค้าใส่ไว้ใน โอรีโอ้
Something about it, like catnip for cats. Only a lot more intense.บางอย่างเกี่ยวกับมัน เหมือนใบที่แมวมันชอบกิน เพียงแต่มันค่อนข้างจะเข้มข้นเลยทีเดียว
Sounds like a full-fledged class action.รู้สึกว่า จะเข้มข้นใหญ่แล้ว
That's strong-- what is that, pep... is that just peppermint?มันเข้มข้น-- นั่นอะไร, เปป ใช่เปปเปอร์มิ้นรึป่าว?
High-concentration granular limestone.หินปูนโครงสร้างทรงกลมที่มีความเข้มข้นสูง
If this sand is high enough in calcite concentration,ถ้าทรายนี้มีความเข้มข้นของแคลไซด์สูงพอ
I read concentrations of ammonia and several other toxic chemicals.ฉันอ่านพบความเข้มข้นของแอมโมเนีย และสารพิษอีกนิดหน่อย
Here's the thing-- if they inhaled a higher concentration of the strain,นี่ล่ะ ถ้าสายพันธ์มีความเข้มข้น
Ready for something a little harder than tea?พร้อมสำหรับบางสิ่ง ที่รสเข้มข้นกว่าชามั้ย?
So we could concentrate without...งั้นเราทำให้เข้มข้นขึ้น โดยปราศจาก...
So the chemical was so strong it destroyed the DNA.ดังนั้นสารเคมีมันเข้มข้นมาก - จนทำลายหลักฐาน D.N.A. - ใช่
Check out that salt concentration.ดูนั่นซิ ความเข้มข้นของเกลือ

เข้มข้น ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
詰め[つめ, tsume] Thai: ช่วงปลายที่ใกล้จะสิ้นสุดและค่อนข้างเข้มข้น English: stuffing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เข้มข้น
Back to top