ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เขต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เขต*, -เขต-

เขต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เขต (n.) area See also: boundary, border, region, zone Syn. อาณาบริเวณ, บริเวณ, เขตแดน, แถบ, ถิ่น, ย่าน, อาณาเขต, แนว
เขตการค้า (n.) trade
เขตการค้าเสรี (n.) foreign trade zone See also: free trade zone, free trade area Syn. เขตปลอดภาษี
เขตการค้าเสรีอาเซียน (n.) ASEAN Free Trade Area See also: AFTA
เขตการค้าเสรีอาเซียน (n.) AFTA See also: ASEAN Free Trade Area
เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (n.) NAFTA See also: North American Free Trade Agreement
เขตการปกครอง (n.) administrative district See also: administrative district
เขตการปกครองท้องถิ่น (n.) township
เขตคาม (n.) land See also: territory, country, nation, region, kingdom Syn. ดินแดน, ประเทศ
เขตคุ้มครอง (n.) protectorate
เขตชนบท (n.) rural area
เขตชานเมือง (n.) suburban zone
เขตที่ลุ่ม (n.) basin of a river Syn. แถบที่ลุ่ม, บริเวณที่ลุ่ม
เขตปกครองตนเอง (n.) autonomous region
เขตปลอดทหาร (n.) demilitarized zone
เขตปลอดบุหรี่ (n.) non-smoking area See also: no smoking zone Syn. ที่ปลอดบุหรี่, พื้นที่ปลอดบุหรี่ Ops. ที่สูบบุหรี่
เขตปลอดภัย (n.) safety zone Syn. ที่ปลอดภัย Ops. เขตอันตราย
เขตปลอดภาษี (n.) foreign trade zone See also: free trade zone, free trade area
เขตป่า (n.) forest area See also: forest zone
เขตป่าสงวน (n.) sanctuary
เขตพรมแดน (n.) borderland See also: frontier Syn. เขตแดน, อาณาเขต
เขตพื้นที่ (n.) area See also: district, place Syn. เขต
เขตภูเขา (n.) highland See also: mountain area
เขตร้อน (n.) tropical area
เขตร้อนชื้น (n.) tropical wet See also: tropical zone
เขตสงวน (n.) preserve See also: nature reserve, game reserve
เขตสังฆกรรม (n.) monastic boundary
เขตสุขาภิบาล (n.) sanitary district
เขตหวงห้าม (n.) forbidden ground See also: out-of-bounds area, forbidden area Syn. พื้นที่หวงห้าม
เขตอนุรักษ์ป่าไม้ (n.) concession area
เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า (n.) sanctuary
เขตอุตสาหกรรม (n.) industrial area
เขตเทศบาล (n.) municipal area See also: municipality
เขตเมือง (n.) urban area See also: urban district
เขตเลือกตั้ง (n.) electorate
เขตแดน (n.) border See also: frontier, boundary Syn. พรมแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, แนวชายแดน, อาณาเขต
เขตโทษ (n.) penalty area See also: punishment zone Syn. จุดโทษ
English-Thai: HOPE Dictionary
data fieldเขตข้อมูลหมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละเรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" (record)
high memory areaเขตปฏิบัติการหน่วยความจำสูงใช้ตัวย่อว่า HMA หมายถึงขนาดของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบดอส (เดิมมี 64 K) ที่สามารถนำมาขยายเพิ่มขึ้นให้เกิน กว่า 1 เมกะไบต์ได้
hinterlandsเขตด้อยเจริญของประเทศ,เขตที่ห่างไกลจากตัวเมือง
papal statesเขตปกครองขององคสันตะปาปา
territorial watersเขตน่านน้ำ., Syn. territorial water,marine belt
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
abuttal(อะบัท' ทัล) เขตแดน., Syn. abuttals
ad infinitum(แอดอินฟะไน' ทัม) ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีขอบเขต
ambit(แอม' บิท) n. เส้นรอบวง, ขอบเขต, บริเวณรอบ ๆ (circuit, boundary, limits)
archdiocese(อาร์คได'โอซีส) n. เขตปกครองของ archbishop. -archdiocesan adj.
archduchy(อาร์ค'ดัชซี) n. เขตปกครองของ archduke หรือ archduchess
area(แอ'เรีย) n. พื้นที่, เนื้อที่,อาณาบริเวณ, เขต,สาขาวิชา, Syn. section,space, field, zone)
area codeเลขหน่วยที่หมายถึงเขตโทรศัพท์ของส่วนต่าง ๆ ของประเทศ
avifauna(เอวิฟอ'นะ) n. นกในท้องถิ่นหรือเขตหนึ่ง (birds of a given region)
backcountryn. เขตทุรกันดาร,เขตที่อยู่ห่างไกล
backwoods(แบค'วูดซ) n.,pl. เขตป่าที่อยู่ไกล,ไร้ชื่อเสียง
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
border(บอร์'เดอะ) {bordered,bordering,borders} n. ชายแดน,ขอบ,ริม,เนิน -v. มีเขตแดนติดต่อกับ,คล้ายกับ,ใกล้เคียง,เหมือน, Syn. brink,
border linen. เส้นพรมแดน,เส้นเขตแดน
borderlandn. พรมแดน,ภาวะที่ไม่แน่นอน,เขตแดนที่คลุมเครือ,ความก้ำกึ่ง, Syn. border
borough(เบอ'โร) n. เขตเทศบาลที่เล็กกว่าเมือง,เขตเลือกตั้ง
bottomlessadj. สุดที่หยั่งถึง,ไม่มีก้น,ลึกจนไม่อาจหยั่งได้,ลึกลับ,วัดไม่ได้,ไร้ขอบเขต
bound(เบาดฺ) {bounded,bounding,bounds} adj. ถูกผูกมัด,เหนียวแน่น,แน่นอน,จักต้อง,ตัดสินใจ,เข้าเล่ม,ท้องผูก vi. กระโดด,เด้งกลับ,จดกับ,ประชิดกับ vt. จำกัด,กลายเป็นขอบเขต,พูดถึงขอบเขต -n. การกระโดด,การเด้งกลับ,ขอบเขต,ชายแดน adj. กำลังจะ,ไปทาง,พร้อมที่จะ
boundary(เบา'ดะรี) n. เขตแดน,เส้นแบ่งเขต
boundless(เบา'เลส) adj. ไร้ขอบเขต,สุดขีด,มากมาย,สุดสายตา, See also: boundlessness n.
bourn(เบิร์น) n. ลำธารสายเล็ก,ขอบเขต,เป้าหมาย
bourne(เบิร์น) n. ลำธารสายเล็ก,ขอบเขต,เป้าหมาย
cadastraladj. แสดงขอบเขตหรือเส้นพรมแดนหรือที่ดินหรือภูมิภาค
canton(แคน'เทิน) n.เขตปกครองเล็ก ๆ vt. จัดแบ่งออกเป็นเขตปกครองเล็ก ๆ, See also: cantonal adj. ดู canton, cantonalism n. ดู canton
circle {circledn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circles}n. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขตหมายถึงข่ายงานร่วมกันภายในแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขต (campus) หลายวิทยาเขต คอมพิวเตอร์ในแต่ละวิทยาเขตจะทำงานร่วมกันได้ ใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีดู local area network ประกอบ
circlingn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circumscribe(เซอคัมสไครบฺ') vt. เขียนเส้นรอบวง,ล้อมรอบ,กำหนดเขต,จำกัด,บังคับ,ให้คำจำกัดความ, Syn. surround
circumscription(เซอคัมสคริพ'เชิน) n. การเขียนวงกลมรอบ,การจำกัดเขต,ขอบเขต,โครงร่าง,เส้นรอบวง,คำนิยาม,คำจำกัดความ,ลายริม, See also: circumscriptive adj.
city(ซิท'ที) n. กรุงนคร,เมืองใหญ่,เมือง,หัวเมือง,นครรัฐ,เขต -Phr. (the Holy City กรุงเยรูซาเลม)
closed(โคซดฺ) adj. ปิด,สรุป,ห้ามเข้า,สงวน (เขต) ,ลับ
cognizable(คอก'นิซะเบิล) adj. ซึ่งสามารถรับรู้หรือรู้ได้,ภายในขอบเขตอำนาจการพิจารณาของศาล, Syn. cognisable
commandery(คะมาน'เดอรี) n. ตำแหน่งผู้บัญชาการ,เขตอำนาจของผู้บัญชาการ
committeeman(คะมิท'ทีเมิน) n. กรรมการ กรรมาธิการ,หัวหน้าพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้ง -pl. committeemen
English-Thai: Nontri Dictionary
aether(n) ท้องฟ้าโปร่ง,อากาศธาตุ,เขตเหนือโลก
area(n) พื้นที่,เขต,เนื้อที่,บริเวณ,สาขาวิชา
backcountry(n) เขตทุรกันดาร
belt(n) เข็มขัด,สายคาดเอว,แนว,ทิว,เขต,สายพาน
border(n) ริม,ขอบ,เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน,อาณาเขต
borderland(n) เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน
borderline(n) เส้นเขตแดน,เส้นพรมแดน,เส้นแบ่งเขต,เส้นกั้นอาณาเขต
borough(n) เขตเลือกตั้ง
bottomless(adj) ลึกมาก,หยั่งไม่ถึง,ไร้ขอบเขต
bound(n) ขอบเขต,บริเวณ,เขตแดน,อาณาเขต,ขอบข่าย
boundless(adj) ไม่มีขอบเขต,กว้างขวาง,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่จำกัด
campus(n) วิทยาเขต
circle(n) วงกลม,วงแหวน,วงเวียน,บริเวณ,ขอบเขต,หมู่คณะ,การหมุนเวียน,วัฏจักร
circumscription(n) เส้นรอบวง,การจำกัดเขต,ขอบเขต,คำนิยาม
coast(n) ชายฝั่ง,ฝั่งทะเล,เขตแดน,พรมแดน
compass(n) เข็มทิศ,เส้นรอบวง,วงเวียน,ขอบเขต,เนื้อที่,ระยะ
confine(n) ขอบเขต,วงรอบ,การจำกัด,คุก,สถานกักกัน
confinement(n) การกักขัง,การจำกัดขอบเขต,การกักตัว,การคุมขัง
constituency(n) ผู้ลงคะแนนเสียง,ผู้เลือกตั้ง,เขตเลือกตั้ง
county(n) มณฑล,จังหวัด,อำเภอ,เขตการปกครอง
define(vt) จำกัดความ,กำหนดเขต,จำกัดวง,บัญญัติศัพท์
definite(adj) มีเขตจำกัด,แน่นอน,ชัดเจน,เด็ดขาด,ยืนยัน
delimit(vt) กำหนดเขต,ปักปันเขต,กั้นเขต,จำกัดวง
demarcation(n) การกำหนดเขต,การปักปันเขต,เส้นเขตแดน,การแบ่งเขต,การแบ่งแยก
department(n) ภาค,แผนก,กระทรวง,กรม,กอง,ทบวง,จังหวัด,เขต
district(n) ตำบล,เขต,ท้องถิ่น,แถบ,เมือง,มณฑล
domain(n) ขอบเขต,คฤหาสน์,ที่ดิน,อาณาจักร
electorate(n) ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง,เขตเลือกตั้ง
extent(n) อาณาเขต,ขอบเขต,ขนาด,การประเมินค่า
field(n) ทุ่ง,สนาม,ทุ่งหญ้า,ทุ่งนา,สนามรบ,สมรภูมิ,ขอบเขต,แผนก
frontier(n) พรมแดน,ชายแดน,เขตแดน,ขอบเขต
government(n) รัฐบาล,คณะปกครอง,การปกครอง,เขตปกครอง,การควบคุม
grounds(n) บริเวณ,เขต,สถานที่,สนาม,ตะกอน,ท้องทะเล
horizon(n) สายตา,เส้นขอบฟ้า,ขอบเขต,วง,ตำแหน่ง,ระดับ
illimitable(adj) ไม่มีขอบเขต,ไม่มีที่สิ้นสุด
immeasurable(adj) มากมาย,ไม่มีขอบเขต,ไม่สามารถวัดได้
incidence(n) การตกลงมา,แสงตกกระทบ,ขอบเขต,การบังเกิด,เหตุการณ์
infinite(adj) อสงขัย,ไม่จำกัด,ไม่มีขอบเขต,มากมาย,เหลือคณา
internationalize(vt) ทำให้เป็นของนานาชาติ,ทำให้เป็นเขตระหว่างชาติ
ken(n) ขอบเขต,สายตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Appalachiaเขตพื้นที่ชายทวีปแอปพาเลเชีย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
arid zoneเขตแห้งแล้งจัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
chaseเขตล่าสัตว์ป่า (ก. เก่าอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constituencyเขตเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
debitเขตรับผิดชอบของตัวแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
demilitarized zoneเขตปลอดทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disaster areaเขตประสบภัยพิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
domainเขต, โดเมน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ecotoneเขตรอยต่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
free zoneเขตปลอดภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
influence, sphere ofเขตอิทธิพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jurisdictionเขตอำนาจตามกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
kelp-shoreเขตชายทะเลที่น้ำท่วมถึง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zone, nuclear-freeเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parishเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น (อังกฤษ, อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pocket boroughเขตเลือกตั้งใต้อิทธิพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rotten boroughเขตเลือกตั้งที่ไม่เหมาะสม [ดู gerrymander ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
temperateเขตอบอุ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
time zoneเขตเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
townshipเขตการปกครองท้องถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
zoneเขต, โซน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
abuttalsแนวเขตที่ดินที่ติดต่อกับที่ดินอื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administered territoryอาณาเขตในปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
at largeอย่างเต็มที่, ไม่มีขอบเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
borough๑. บุรี (เขตการปกครองท้องถิ่นรูปหนึ่ง)๒. เขตเลือกตั้ง (สมัยก่อน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bound๑. ขอบเขต๒. แบบมีขอบเขต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
boundaryแนวพรมแดน, แนวแบ่งเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bounds registersเรจิสเตอร์แบ่งเขต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cadastre (Fr.)แผนที่แสดงเขตที่ดินที่มีผู้ครอบครอง (ก. ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
delimitation๑. การกำหนดเขต, การปักปันเขตแดน (ก. ระหว่างประเทศ)๒. การกำหนดขอบเขตอำนาจ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demarcationการกำหนดเขต, การปักปันเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disallowance๑. การไม่ยอมรับกฎหมาย (ที่ออกโดยอาณานิคมหรือเขตสังกัด)๒. การบอกปัด (ข้อเรียกร้อง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
district๑. เขตการปกครอง๒. อำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expansionการขยายอาณาเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
extentขอบเขต, แดน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extraterritorial rightสิทธิสภาพนอกอาณาเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
field๑. เขตข้อมูล๒. สนาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
field lengthความยาวเขตข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
footprint๑. พื้นที่ฐานเครื่อง๒. เขตคลุมสัญญาณ, เขตสัญญาณบริการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abyssal Zone เขตน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่องไม่ถึง เป็นส่วนที่เป็นน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่อง ไม่ถึง ถือว่าเป็นระบบนิเวศ ที่ไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีการผลิต ต้องใช้ผลผลิตจากส่วนของ Euphotic zone ดู Euphotic zone เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]
Boundariesเขตแดน [TU Subject Heading]
Exclusive Economic Zoneเขตเศรษฐกิจจำเพาะ
Fieldเขตข้อมูลเขตข้อมูล (field) คือ พื้นที่ที่กันไว้สำหรับเก็บข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรมฐานข้อมูล ซึ่งเป็นหน่วยย่อยรองลงมาจากระเบียน เป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละระเบียน เช่น เขตข้อมูลปีที่พิมพ์จะเป็นส่วนที่บอกได้ว่าระเบียนที่ค้นคืนได้ หรือที่แสดงผลอยู่นั้นจัดพิมพ์ในปีใด หรือเขตข้อมูลชื่อเรื่องช่วยจำกัดผลการค้นให้ตรงกับความต้องการมากขึ้น
Free ports and zonesเขตการค้าเสรี [TU Subject Heading]
Hadal Zone เขตน้ำลึกในระบบนิเวศทะเล ส่วนที่เป็นน้ำในระบบนิเวศทะเล และเป็นส่วนที่ลึกมากๆ เกินกว่า 6,000 เมตร [สิ่งแวดล้อม]
Jurisdictionเขตอำนาจศาล [TU Subject Heading]
Limnetic Zone เขตผิวน้ำ ระบบนิเวศน้ำจืดที่เป็นน้ำนิ่ง ซึ่งอยู่ในบริเวณผิวหน้าน้ำตอนบนจนถึง ระดับลึกที่แสงสามารถส่องลงไปถึง ที่ระดับนี้อัตราการสังเคราะห์แสง จะเท่ากับอัตราการหายใจ เรียกว่า compensation level สิ่งมีชีวิต ที่พบบริเวณนี้ ได้แก่ แพลงก์ตอน (Plankton) เนคตอน (Nekton)และสัตว์พวกที่อยู่บผิวน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Littoral Zone เขตชายฝั่ง (1) Littoral Zone เขตชายฝั่ง : ระบบนิเวศน้ำจืดที่เป็นน้ำนิ่ง เป็นบริเวณที่ตื้นรอบๆ แหล่งน้ำ แสงสามารถส่องถึงพื้นดินก้นน้ำได้ บริเวณนี้มีพืชน้ำที่มีรากหยั่งลงถึงดินอยู่มาก เช่น ผักตบชวา บัวสาย บัวหลวง ตลอดจนสาหร่ายที่จมอยู่ใต้น้ำอื่นๆ เช่น สาหร่ายหางกระรอก (2) Littoral Zone เขตชายฝั่งและเขตน้ำขึ้นน้ำ-ลง : เป็นบริเวณชายฝั่งที่อยู่เหนือระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงไปจนถึงระดับน้ำลงต่ำ สุด ซึ่งอาจจำแนกย่อยออกเป็นชายฝั่งตอนบนหรือเขตละอองน้ำเค็ม (Supralittoral, spray zone) ซึ่งเป็นเขตตั้งแต่ระดับน้ำขึ้นสูงสุดขึ้นไปบนฝั่งจนสุดเขตที่ละอองน้ำเค็ม จะขึ้นถึง และเขตที่ถัดลงมาในทะเล คือ เขตน้ำขึ้น-ลง (Littoral, intertidal zone) ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ระหว่างระดับน้ำขึ้นสูงสุดและระดับน้ำลงต่ำสุด [สิ่งแวดล้อม]
Zone melting เขตหลอมละลาย [TU Subject Heading]
Protected areasเขตคุ้มครอง [TU Subject Heading]
Supratidal เขตน้ำทะเลขึ้นถึง ส่วนที่เป็นน้ำในบริเวณที่ตื้นจากริมฝั่งจนถึง ที่มีความลึก 200 เมตร ในระบบนิเวศทะเล ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำทะเลจะขึ้นถึงในช่วงน้ำมาก [สิ่งแวดล้อม]
Tagเขตข้อมูลเขตข้อมูล เป็นรหัสประกอบด้วยตัวเลข 3 ตัว ใช้ในการลงรายการทางบรรณานุกรมที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ หรือ MAchine-Readable Cataloging (MARC) ซึ่งเป็นแต่ละเขตข้อมูลจะเป็นตัวบ่งบอกข้อมูล แบ่งเป็น 10 กลุ่ม
Tropicsเขตร้อน [TU Subject Heading]
Arctic or Antarctic sea smokeควันทะเลในเขตอา ร์คติค หรือแอนตาร์ติค [อุตุนิยมวิทยา]
Autochthonous คนดั้งเดิม ใช้เรียกคนที่เกิดในดินแดนที่คนอาศัยอยู่ และมีบรรพบุรุษเป็นผู้ที่เกิดและอาศัยอยู่เดิมในอาณาเขตนั้นมานาน และถ้าเป็นพวกกลุ่มคนที่อยู่ในเขตนั้นมาแต่โบราณนานมาก จะเรียกว่า คนพื้นเมืองดั้งเดิม (aboriginal) [สิ่งแวดล้อม]
Boundary disputesข้อพิพาทเขตแดน [TU Subject Heading]
Campus Area Network เครือข่ายวิทยาเขต [คอมพิวเตอร์]
Brackish or Estuaries Ecosystem ระบบนิเวศน้ำกร่อย ระบบนิเวศในบริเวณที่น้ำมีความเค็มตั้งแต่ 2-30 ส่วนในพันส่วน เป็น ระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำบริเวณที่มีการผสมผสานกันระหว่างน้ำจืด และน้ำทะเล มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มตามฤดูกาล แต่ละบริเวณจะมี ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและขนาดแตกต่างกันไป บริเวณน้ำกร่อยนี้ โดยทั่วไปเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ อาหาร และผลผลิตทางชีวภาพสูง เนื่องจากได้รับสารอาหารมาจากแม่น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบที่สำคัญของบริเวณน้ำกร่อยในเขตร้อน คือ ป่าชายเลน (Mangrove Forest) [สิ่งแวดล้อม]
City council membersสมาชิกสภาเขต [TU Subject Heading]
Coastline แนวชายฝั่ง 1) เส้นที่แบ่งขอบเขตระหว่างแผ่นดินกับน้ำทะเลและ/ หรือมหาสมุทร 2) คำทั่วไปที่อธิบายถึงลักษณะหรือรูปลักษณ์ ของแผ่นดินตามชายฝั่ง เมื่อมองจากทะเลเข้ามายังแผ่นดิน รวมถึงอ่าว [สิ่งแวดล้อม]
constraintปัจจัยที่ขัดขวางต่อเทคโนโลยี, สิ่งที่ทำให้การทำงานของระบบเทคโนโลยีเกิดการติดขัด หรือสิ่งที่จำกัดขอบเขตการทำงาน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ เช่น ข้อจำกัดด้านเงินทุน เวลา ความรู้ กฎข้อบังคับ สภาพอากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Contourขอบเขต [การแพทย์]
County อำเภอ, เขต เป็นการแบ่งเขตพื้นที่ตามเขตปกครอง ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าจังหวัดหรือมลรัฐ แต่ใหญ่กว่าเมือง [สิ่งแวดล้อม]
delimitationการกำหนดเขตแดน (ทางบก) / การแบ่งเขตแดน (ทางทะเล)
Delineateขอบเขตเป็นเส้น [การแพทย์]
Delineation Wellหลุมสำรวจขอบเขตหลุมประเมินผล (Appraisal well) ที่เจาะโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาขอบเขตของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
demarcationการปักปันเขตแดน
Drip Irrigation การให้น้ำแบบหยด วิธีการให้น้ำแก่พืชที่จุดใดจุดหนึ่งหรือหลาย จุดบนผิวดิน หรือในเขตรากพืช โดยการปล่อยน้ำไหลเป็นหยด ๆ ติดต่อกัน [สิ่งแวดล้อม]
equitable geographical distributionการกระจายตัวอย่างเท่าเทียมกันตามเขตภูมิศาสตร์
Extentขอบเขต [การแพทย์]
extraterritorialityสภาพนอกอาณาเขต [การทูต]
Fault Plane ระนาบรอยเลื่อน หน้าประกบของหินสองฟากรอยเลื่อนปรากฏ เป็นหน้าเรียบพอสมควร ระหว่างหน้าประกบ มักมีเศษหินที่ครูดไถกันและกันประจุอยู่เต็มช่องว่างจนวัดได้ว่าระนาบ นี้มีแนวระดับไปทิศใด และมีแนวเทรวมทั้งมุมเทเท่าใด เมื่อทราบแล้ว ก็สามารถติดตามและกำหนดขอบเขตของระนาบได้ ถึงแม้จะมีสิ่งอะไรปกคลุมจนมองไม่เห็น [สิ่งแวดล้อม]
Floor พื้น พื้นที่ของอาคารที่บุคคลเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขตของคานหรือตงที่รับพื้น หรือภายใน พื้นนั้น หรือภายในขอบเขตของผนัง อาคารรวมทั้งเฉลียงหรือระเบียงด้วย [สิ่งแวดล้อม]
mandated territoriesอาณาเขตในอาณัติ [การทูต]
Mangroveป่าชายเลนสังคมพืชที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายตระกูล และมีพวกที่เป็นใบเขียวตลอดปี ขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลที่มีน้ำทะเลท่วมถึง หรืออ่าว หาดเลน และบริเวณที่อยู่ในอิทธิพลของน้ำจืดและน้ำเค็มเรียกว่าเขตน้ำกร่อย [สิ่งแวดล้อม]
Mobility การย้าย ดู Residential Mobility (Residential Mobility หมายถึง การย้ายในเขตย่อยหรือการย้ายในท้องถิ่น, ดู Spatial Mobility (Spatial Mobility หมายถึง การเคลื่อนย้ายทางภูมิศาสตร์ การย้ายของบุคคลในพื้นที่หนึ่งๆ ) [สิ่งแวดล้อม]
PAPalestinian Authority หรือ Palestinian National Authority (PNA) เป็นองค์การบริหารดินแดนยึดครอง (Occupied Territories) ในเขต Gazza และเขต West Bank ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2537 ซึ่งเป็นผลจากความตกลงออสโล (Oslo Accords) ระหว่างอิสราเอลกับ Palestinian Liberation Organization (PLO) เพื่อเป็นองค์กรบริหารดินแดนยึดครองก่อนที่การเจรจา Final Statua จะประสบความสำเร็จ [การทูต]
Peneplain พื้นเกือบราบ ผืนแผ่นดินที่เกิดการผุพังทำลายให้ภูเขากร่อน ลงๆ จนเกือบราบหรือเป็นคลื่นน้อย ๆ แต่ไม่ถึงขนาดเป็นราบลุ่มน้ำ พื้นราบนี้หากถูกยกตัวขึ้นสูง โดยการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกจะถูกสายน้ำกัดเซาะเป็นโกรกธารน้อยใหญ่ ดูจากเบื้องล่างเห็นเป็นภูเขาใหญ่ แต่เมื่อมองจากอากาศแล้วจะเห็นขอบเขตที่แสดงว่าเป็นพื้นราบในอดีตได้ [สิ่งแวดล้อม]
Provident fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนสะสมสำหรับลูกจ้างเมื่อออกจากงาน กองทุนนี้จะสะสมเงินเข้ากองทุนเป็นรายเดือน โดยส่วนหนึ่งเป็นการหัก สะสมมาจากเงินเดือนของลูกจ้างและอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบของฝ่ายนายจ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยแก่กองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และจำกัดความเสี่ยง ทางการได้กำหนดขอบเขตการลงทุนของกองทุน และกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ไว้ การลงทุนของกองทุน จะต้องอยู่ภายใต้การจัดการของสถาบันการเงิน ที่ได้รับใบอนุญาตจัดการกองทุนส่วนบุคคล [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
district (n.) เขต See also: เขตแดน, บริเวณ, อาณาบริเวณ, แขวง, ตำบล Syn. locality, territory neighborhood
precinct (n.) เขต Syn. boundary, area
quarter (n.) เขต See also: ย่าน, แถบ Syn. area, district, neighborhood, part
territory neighborhood (n.) เขต See also: เขตแดน, บริเวณ, อาณาบริเวณ, แขวง, ตำบล Syn. locality
section (n.) เขต (ทางภูมิศาสตร์) See also: เขต, ส่วน, เขตพื้นที่, ส่วนย่อย Syn. area, region, zone, district
diocese (n.) เขตการปกครองของ bishop See also: โบสถ์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของพระ bishop Syn. episcopate, prelacy, benefice, bishopric
township (n.) เขตชุมชน See also: เมือง
back country (n.) เขตด้อยความเจริญของประเทศ See also: เขตที่ห่างไกลจากตัวเมือง
hinterland (n.) เขตด้อยความเจริญของประเทศ See also: เขตที่ห่างไกลจากตัวเมือง Syn. back country
ward (n.) เขตต่างๆ ในเรือนจำ
Snowbelt (n.) เขตที่มีหิมะตกหนักทุกปี (ทางเหนือของอเมริกา)
fetch (n.) เขตที่ลมพัดผ่านสะดวก See also: เขตลมพัดผ่านอย่างไร้สิ่งกีดขวาง
minefield (n.) เขตทุ่นระเบิด
waters (n.) เขตน่านน้ำ See also: น่านน้ำ, บริเวณหรือเขตแดนทางทะเลที่เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ
territorial waters (n.) เขตน่านน้ำของแต่ละประเทศ
admistrative (n.) เขตปกครอง Syn. division
county (n.) เขตปกครอง Syn. division, admistrative
episcopate (n.) เขตปกครองหรือเขตรับผิดชอบของสังฆนายก Syn. episcopacy
free port (n.) เขตปลอดภาษี Syn. free zone
free zone (n.) เขตปลอดภาษี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're in a restricted area, sirคุณกำลังอยู่ในเขตหวงห้ามครับ
I mean, there just has to be some boundariesฉันหมายความว่า มันต้องมีขอบเขตบ้าง
I don't love boundaries but I can do themฉันไม่ชอบขอบเขตแต่ฉันสามารถทำให้มีได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm getting a blue pattern on scope #3!ฉันได้แบบแปลน เขต 3 มาแล้ว!
One kidnapper is caught, two are heading for district 103 with the hostage Block nearby roadsจับโจรลักพาตัวได้คนนึงแล้ว อีก 2 คนกำลังมุ่งหน้าไปที่ เขต 130 พร้อมกับตัวประกัน ปิดถนนบริเวณใกล้เคียง
I've travelled JiangNan's 17 provinces, 38 prefectures (? )ข้าก็เดินทางไปถึงโน้น เขต 17 อำเภอ 38 แถบเจียงหนาน
Lundy's mobilizing every agency in 5 counties. We're closing in.ลันดี้รวบรวมกำลังจาก 5 เขต เรากำลังใกล้เข้าไป
Lester, converge on Jeff's position. Sector 1, move. Now, go.เลสเตอร์ เข้าแทนที่เจฟฟ์ เขต 1 ไปเลย
Certain factions of nigerian gangs want to try and extract weaponry from District 9.เหล่าสมุนแก๊งไนจีเรียน ต้องการที่จะลองใช้ อาวุธจาก เขต 9
District 10 now houses 2.5 million aliens and continues to grow...ขณะนี้ เขต 10 มีเอเลี่ยน 2.5 ล้านตัว และยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง...
Better known today as Jimmy In-'n-Out. City, State, and Federal.ทราบมาว่าทุกวันนี้ใช้ชื่อจิมมี่ เข้าๆออกคุก เขต และรัฐบาลกลางเป็นว่าเล่น
23 years, baltimore, 4th precinct, pikesville.23 ปี บัลติมอร์ เขต 4 ไพค์วิลล์
We're looking for an employee here of Eastern European descent who may have also worked in a D.C.- area hospital about four years ago.เรากำลังมองหา ลูกจ้างของคุณคนหนึ่งในที่นี่ คนที่มีรากเหง้า มาจากยุโรปตะวันออก และเขาอาจเคยทำงาน อยู่ในโรงพยาบาล เขต ดี.ซี. สักราว 4 ปีก่อน
The trajectory of the Quantonium meteor has been traced to sector 72-4วิถียิงของอุกาบาตควอนโทเนี่ยม\ พบร่องรอยอยู่ที่ เขต 72-4
I wanna make you sheriff of Mississippi Area 2.ผมอยากให้คุณรับตำแหน่งนายอำเภอ มิสซิสซิปปี้ เขต 2
Eric Northman, Sheriff, Louisiana area 5.อีริค นอร์ทแมน นายอำเภอ หลุยเซียน่า เขต 5
Officer Stillman to cellblock "d. "เจ้าหน้าที่อยู่ที่ เขต D
If John takes the Dover Road to London he has to cross the Medway here at Rochester.ถ้าหาก กษัตริย์จอห์นเคลื่อนพลไป London เข้าต้องผ่าน เมดเวย์ เขต โรเชสเตอร์
Uploading data now. 49 mission log. Day 1642, hydro rig support.แจ๊ค โดรน 166 ตกแถวๆ เขต 37
I placed $75, 000 into this briefcase for Representative John O'Connell of the Ninth District.ผมใส่เงิน 75,000 ในกระเป๋านี้ สำหรับ ส.ส.โอคอนเนล เขต 9
I placed $75, 000 in this briefcase for one Representative Gerald Sanders of the Third District.ผมเจ้าหน้าที่ดิมาโซ ผมใส่เงิน 75,000 ในกระเป๋านี้ สำหรับ ส.ส.เซนเดอร์ เขต 3
I'm placing $60, 000 into this briefcase for one Congressman Eric Keshoygan of the Fourth District.ผมใส่เงิน 60,000 ในกระเป๋านี้ สำหรับ ส.ส.อีริค เขต 4
I mean, you can't know this, but in several of them, people viewed your little trick with the berries as an act of defiance.เธอไม่รู้หรอก แต่ในหลายๆ เขต ผู้คนมองการชูผลเบอร์รี่ของเธอ เป็นการต่อต้าน
Don't trust 1 and 2.อย่าเชื่อใจ เขต 1 และ 2
My name is Katniss Everdeen. My home is District 12.ฉันชื่อ แคตนิส เอฟเวอร์ดีน เขต 12 คือบ้านของฉัน
Colonel Boggs, District 13's head of security.ผู้พันบ็อกซ์ หัวหน้าหน่วยความมั่นคง เขต 13
We were always told there was nothing left of 13.มีแต่คนบอกว่า เขต 13 ไม่เหลืออะไรแล้ว
Katniss, Commander Paylor, District 8.แคตนิส นี่ผู้การเพย์เลอร์ เขต 8
United States Coast Guard District 8 Command Center,ศูนย์บัญชาการ หน่วยยามชายัฝ่งสหรัฐฯ เขต 8
District 1 17, a man downเขต 1 17 , มีคนถูกยิง !
District 1 17, a citizen down at the factory behind Evening Star Parkเขต 117 มีพลเมืองถูกยิง ที่โรงงานด้านหลังสวนสาธารณะ อีเวนนิ่ง สตาร์ พาร์ค
Cato, score of 10.เขต 2 เคโต้ ได้ 10 คะแนน
District 12. Katniss Everdeen.เขต 3 แคตนิส เอฟเวอร์ดีน
51st Ward Alderman Martin Fong!เขต 51 อัลเดอร์แมน มาร์ติน ฟง
It's Samson 1-6. Unauthorized engine start.เขต 6 เครื่องยนต์ติดโดยไม่ได้รับอนุญาต
Additionally, our supply route has been cut off This means we're isolatedเขต 721 และ 734 โดนยืดไปแล้ว
District 8. They reported heavy bombing last week.เขต 8 ไง เขาเพิ่งถล่มยับเมื่ออาทิตย์ก่อน
I couldn't leave it up to you, now could I?เขต Diamond ถนน Broadway ที่ 6
The northeast harbor area?เขต The northeast harbor?
27th and Chelsea, near the ballet studio.เขต27 เชลซี ใกล้สตูดิโอบัลเลต์
District 9 was demolished after the alien resettlement operation was completed.เขต9 ได้ถูกรื้อถอน หลังจากที่การดำเนินการเคลื่อนย้ายเอเลี่ยนแล้วเสร็จ
The site is near Cherry Valley Road just off the 67.เขตก่อสร้างนี่อยู่ใกล้ถนน เชอร์รี่ วัลเลย์ แค่ออกจาก 67
Another quarantine facility's been set up for projected overflow.เขตกักกันอื่นถูกเตรียมพร้อมสำหรับผู้ป่วยล้น

เขต ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
地域[ちいき, chiiki] Thai: อาณาเขต English: region
[ぐん, gun] Thai: ชื่อเรียกเขตปกครองในญี่ปุ่น เทียบเท่ากับ อำเภอ ในเมืองไทย English: Gun (pl)
領土[りょうど, ryoudo] Thai: อาณาเขต English: territory

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เขต
Back to top