ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

municipality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *municipality*, -municipality-

municipality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
municipality (n.) เทศบาล See also: นครบาล, เมือง Syn. district, village
English-Thai: HOPE Dictionary
municipality(มิวนิส'ซะแพล'ลิที) n. เทศบาล (นคร,เมือง,ท้องถิ่น) ,การปกครองด้วยตนเอง,นครภิบาล, Syn. city,town
English-Thai: Nontri Dictionary
municipality(n) เทศบาลเมือง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
municipalityเทศบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทศบาล (n.) municipality See also: local government, municipal government
เทศบาลเมือง (n.) municipality See also: local administration
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We deeded them over to the municipality in 1972.เรายกโฉนดให้กับ ทางเขตเทศบาลในปี 1972 เพื่อให้ใช้ทำประโยชน์ต่อสาธารณชน
I would say that the municipality has an area of aboutผมว่าเขตเทศบาลตรงนี้ มีพื้นที่ประมาณ 1,882

municipality ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中央直辖市[zhōng yāng zhí xiá shì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, 中央直辖市 / 中央直轄市] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city
直辖市[zhí xiá shì, ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, 直辖市 / 直轄市] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city
自治市[zì zhì shì, ㄗˋ ㄓˋ ㄕˋ, 自治市] municipality; autonomous city; also called directly administered city 直轄市|直辖市

municipality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
地方自治体[ちほうじちたい, chihoujichitai] (n) local authority; local government; locality; local self-governing body; municipality; (P)
自治体[じちたい, jichitai] (n) municipality; local government; self-governing body; autonomous entity; (P)

municipality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขตเทศบาล[n. exp.] (khēt thētsa) EN: municipality ; municipal limits FR:
นคร[n.] (nakhøn) EN: city ; metropolis ; large town ; municipality FR: cité [f] ; métropole [f] ; grande ville [f] ; agglomération [f]
ประชาบาล[n.] (prachābān) EN: local government ; municipality ; rural government FR:
เทศ[n.] (thēt) EN: country ; land ; region ; municipality FR: pays [m] ; territoire [m]
เทศบาล[n.] (thētsabān [) EN: municipality ; municipal administration ; municipal government ; local government ; city ; suburb FR: municipalité [f] ; commune [f] ; administration municipale [f] ; administration communale [f] (Belg.) ; ville [f]
เทศบาลเมือง[n. exp.] (thētsabān m) EN: municipality ; local administration FR: ville [f]
เทศบาลนคร[n. exp.] (thētsabān n) EN: city ; municipality FR: ville [f] ; métropole [f] ; municipalité [f]
เทศบาลนครหาดใหญ่[n. exp.] (thētsabān n) EN: Hat Yai City ; Hat Yai municipality FR:
เทศบาลนครอ้อมน้อย[n. exp.] (thētsabān n) EN: Om Noi Municipality FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า municipality
Back to top