ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อ้วนท้วน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อ้วนท้วน*, -อ้วนท้วน-

อ้วนท้วน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ้วนท้วน (adj.) plump See also: corpulent, fat, fleshy, chubby, rotund Syn. จ้ำม่ำ, เจ้าเนื้อ, อ้วน
อ้วนท้วน (v.) be plump See also: be corpulent, be fat, be fleshy, gain weight, be chubby, be rotund Syn. จ้ำม่ำ, เจ้าเนื้อ, อ้วน
English-Thai: HOPE Dictionary
corpulence(คอ'พิวเลินซฺ,-ซี) n. ความอ้วน,ความพุงพลุ้ย,ความอ้วนท้วน
corpulency(คอ'พิวเลินซฺ,-ซี) n. ความอ้วน,ความพุงพลุ้ย,ความอ้วนท้วน
crummy(ครัม'มี) adj. อ้วนท้วน,สกปรกโสมมเลว,มีคุณภาพเลว,ถูก,ไร้ค่า,ขัดสน,ไม่เพียงพออย่างมาก
stockily(สทอค'คิลี) adv. ล่ำสันกำยำ,อ้วนท้วนและเตี้ย
stockiness(สทอค'คินิส) n. ความล่ำสันกำยำ,ความอ้วนท้วนและเตี้ย
English-Thai: Nontri Dictionary
corpulence(n) ความสมบูรณ์,ความอ้วนท้วน,ความอ้วน
corpulency(n) ความสมบูรณ์,ความอ้วนท้วน,ความอ้วน
fat(adj) อ้วน,อ้วนท้วน,อ้วนพี,สมบูรณ์
obese(adj) อ้วน,อ้วนท้วน,พุงพลุ๊ย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
buxom (adj.) อ้วนท้วน See also: อวบอัด Syn. plump Ops. skinny
corpulent (adj.) อ้วนท้วน Syn. obese, rotund, weighty Ops. lean, thin
rotund (adj.) อ้วนท้วน See also: อ้วนกลม, ท้วม Syn. fat, round Ops. slim
rotundity (n.) ความอ้วนท้วน See also: ความอ้วนกลม Syn. roundness, sphericity
sphericity (n.) ความอ้วนท้วน See also: ความอ้วนกลม Syn. roundness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So okay we've used up all the desperate people there they're all plump and healthy and wealthy.โอเค เราช่วยประชาชนที่ลำบากไปหมดแล้ว ตอนนี้ประชาชนอ้วนท้วนแข็งแรงและอยู่ดีกินดี
Hire the smart fat girl."ลองจ้างเด็กสาวอ้วนท้วน ท่าทางฉลาด
You were once a fat, is not it?ไม่ คุณเคยเป็นเด็กอ้วนท้วนมาก่อน ใช่ไหม
Children feed their fat faces with candy and...พวกเด็กต่างบำเรอความอ้วนท้วน ให้ตัวเองด้วยขนมหวาน และ...
♪ and the beast was every bit as fat ♪# และสัตว์ร้ายนั่น ช่างอ้วนท้วนเหมือน #
One very smelly, and one very plump.ตัวหนึ่งกลิ่นแรงหน่อย อีกตัวหนึ่งอ้วนท้วนสมบูรณ์
So I have a fat young bride.ข้าจึงเลือกสาวน้อยอ้วนท้วน
Think of them stuck in their larders stuffing their faces with ham and blood sausage and stew, getting nice and fat and marbled.นึกดูสิ วันๆ อยู่แต่ในห้องอาหาร วันๆ ซุกหน้ากับแฮม ไส้กรอก สตูว์ จนอ้วนท้วน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อ้วนท้วน
Back to top