ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อ่อนแอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อ่อนแอ*, -อ่อนแอ-

อ่อนแอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ่อนแอ (v.) be feeble See also: be tired, weary Ops. เข้มแข็ง
อ้อนแอ้น (adj.) slender See also: slight, slim, delicate Syn. แบบบาง, ชดช้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
coward(คาว'เอิร์ด) n. คนขี้ขลาด,คนอ่อนแอ. adj. ขี้ขลาด,มีความกลัว,อ่อนแอ,ไร้ความกล้า
craze(เครซ) {crazed,crazing,crazes} vt. ทำให้บ้า,ทำให้ผิวหน้าแตกเป็นเส้นร่างแหเล็ก ๆ ,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เสื่อม. vi. กลายเป็นบ้า,เกิดเป็นรอยร่างแห,แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย n. ความบ้า,ความนิยมที่แพร่หลาย,รอยเส้นแตกเป็นร่างแหบนเครื่องเคลือบซีแรมมิคส์ คำที่มีความห
crazy(เคร'ซี) adj. บ้า,มีจิตฟั่นเฟือน,เหลวไหล,พิลึกกึกกือ,ประหลาด,อ่อนแอ,ไม่มั่นคง,ดูจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย -Phr. (like crazy ด้วยความกระตือรือร้น ถึงที่สุด) n. ผู้ที่ไม่ลงรอยกับใคร., See also: crazily adv. craziness n. คำที่มีความหมายเหมื
deaden(เดด'เดิน) vt. ทำให้ชา,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เสียงไม่สามารถลอดเข้ามาหรือออกไปได้ vi. ตาย,กลายเป็นตาย, See also: deadener n., Syn. mute
decrepitiude(ดิเครพ'ทิทิวดฺ) n. ภาวะที่เป็นรอยแตก,อ่อนแอ,แก่ชรา, Syn. feebleness
delicacy(เดล'ละคะซี) n. ความละเอียดอ่อน,ความประณีต,ความอ่อนช้อย,คุณสมบัติที่แตกง่าย,ความบอบบางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง,ความอ่อนแอ,ความแคล่วคล่อง,ความยากที่จะจัดการ,ความลำบาก., Syn. modesty
delicate(เดล'ละคิท) adj. ละเอียดอ่อน,ประณีต,อ่อนช้อย,บรรจงแตกง่าย,อ่อนแอ,แคล่วคล่อง,ยากที่จะจัดการ,ลำบาก, See also: delicateness n. ดูdelicate, Syn. precise
droop(ดรูพ) vi.,vt.,n. (การ) ก้มต่ำ,หลบต่ำ,มองต่ำ,ห้อย,ยาน,ตกต่ำ,ทรุดโทรม (สุขภาพ) ,อ่อนแอลง,ท้อใจ,ความกดต่ำ,ความทรุดโทรม,การไร้ที่ยึด, Syn. sack,bend,weary,decline
emasculatevt. ตอน,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เหมือนผู้หญิง adj. ซึ่งถูกตอน,เหมือนผู้หญิง,อ่อนแอ,ด้วยกำลัง, See also: emasculation n. ดูemasculate emasculative adj. ดูemasculate emasculator n. ดูmasculate emasculatory adj. ดูemasculate
failing(เฟล'ลิง) n. ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ., See also: failingly adv. failingness n., Syn. fault
feckless(เฟค'ลิส) adj. ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้,อ่อนแอ,ไร้ค่า,ไม่เอาถ่าน,ขี้เกียจ., See also: fecklessness n., Syn. ineffective
feeble(ฟี'เบิล) adj. อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,อ่อนปัญญา,อ่อนคุณธรรม,ด้อย,เบาบาง., See also: feebly adv., Syn. infirm,frail
feminine(เฟม'มะนิน) adj. เกี่ยวกับผู้หญิง,เกี่ยวกับเพศหญิง,คล้ายผู้หญิง,อ่อนแอ,อ่อนโยน. -n. คำที่เป็นเพศหญิงในทางไวยากรณ์., See also: femininely adv. feminineness n.
flabby(แฟลบ'บี) adj. อ่อน,ยาน,ปวกเปียก,อ่อนแอ,เหลาะแหละ,ไม่แน่ไม่นอน., See also: flabbily adv. flabbiness n., Syn. flaccid
flaccid(แฟลค'ซิด) adj. อ่อน,ปวกเปียก,ยาน,อ่อนแอ,ไม่แข็ง,ไม่แน่น., See also: flaccidity n. flaccidly adv.
flimsy(ฟลิม'ซี) adj. ไม่มั่นคง,บอบบาง,อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,ไม่เพียงพอ,ไม่มีประสิทธิภาพ. n. กระดาษบาง,สำเนารายงาน,สำเนา., See also: flimsily adv. flimsiness n., Syn. weak
fragile(แฟรก'ไจล์) adj. เปราะ,หักง่าย,แตกง่าย,เสียหายง่าย,อ่อนแอ,บอบบาง,อ่อน. -fragilely adv, See also: fragility n. fragileness n., Syn. frail,brittle,feeble ###A. strong,durable
frail(เฟรล) adj. อ่อนแอ,บอบบาง,แตกง่าย,เปราะ,ชำรุดง่าย,จิตใจอ่อนแอ,ใจง่าย, See also: fraily adv. frailness n., Syn. delicate
frailty(เฟรล'ที) n. ความอ่อนแอ,ความบอบบาง,ความแตกง่าย,ความเปราะ,ความชำรุดง่าย,ความมีจิตใจอ่อนแอ,ความใจง่าย,ความผิดที่กระทำไปเพราะมีจิตใจที่อ่อนแอ, Syn. debility,infirmity,weakness
impair(อิมแพร') vt. ทำให้เลวลง,ลดคุณค่า,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,เลวลง., See also: impairable adj. impairer n. impairment n., Syn. diminish,injure
impotence(อิม' พะเทินซฺ) n. ความอ่อนแอ, การปราศจากกำลังหรืออำนาจ, การหย่อน หรือไร้สมรรถภาพทางเพศ, กามตายด้าน., Syn. impotency, impotentness, weakness
impotent(อิม' พะเทินทฺ) adj. อ่อนแอ, ไร้สมรรถภาพ, ไร้หรืออ่อนกำลัง, ไร้หรืออ่อนอำนาจ, ไร้หรือหย่อนสมรรถภาพทางเพศ, กามตายด้าน., See also: impotently adv., Syn. feeble, weak, unable, powerless, ineffectual
infirm(อินเฟิร์ม') adj.,vt. (ทำให้) อ่อนแอ,อ่อนกำลัง,ไม่แข็งแรง,ไม่มั่นคง,ชรา,ไม่แน่วแน่, See also: infirmness n. - S. feeble ###A. robust
infirmity(อินเฟอร์'มิที) n. ความอ่อนแอ,ความเจ็บป่วย,ความอ่อนกำลัง,ความบกพร่อง,ความเปราะ,ความเสื่อมทางศีลธรรม, Syn. weakness ###A. strength
invalid(อิน'วะลิด) n. คนเจ็บ,คนป่วย adj. เจ็บป่วย,ทุพพลภาพ,ใช้การไม่ได้,ไม่มีผลบังคับ,โมฆะ,อ่อนแอ,ไร้กำลัง., See also: invalidness n. vt. ทำให้เป็นโรค,ทำให้ทุพพลภาพ,ทำให้ล้มหมอนนอนเสื่อ
invalidity(อินวะลิด'ดิที) n. การใช้การไม่ได้,การไม่มีผลบังคับใช้,ความโมฆะ,ความอ่อนแอ
invertebrate(อินเวอ'ทะบริท) adj. ไม่มีกระดูกสันหลัง,เกี่ยวกับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง,อ่อนแอ,ไร้ความสามารถ,ไม่รักศักดิ์ศรี., See also: invertebracy,invertebrateness n.
jellyfish(เจล'ละฟิช) n. แมงกะพรุน,คนเหลาะแหละ,คนที่อ่อนแอ
jungle lawn. กฎความอยู่รวดในป่า,ผู้แข็งแรงกว่าย่อมเป็นผู้รอด ผู้อ่อนแอกว่าย่อมเป็นเหยื่อของผู้แข็งแรงกว่า
lame(เลม) {lamed,laming,lames} adj. ขาเสีย,ขาพิการ,ขาเป๋,พิการ,ใช้ไม่ได้,อ่อนแอ, (เหตุผล) ไม่เพียงพอ,ฟังไม่ขึ้น. vt. ทำให้พิการ,ทำให้บกพร่อง., See also: lameness n. ดูlame, Syn. crippled
malaise(มะเลซ') n. อาการป่วย,ความไม่สบายหรืออ่อนแอของร่างกาย,อาการกระเสาะกระแสะ
peak(พีค) n. ยอด,จุดสุดยอด, See also: paeked adj. vi. ผอมลง,ซีดเซียว,อ่อนแอลง,เล็กลง peakish adj. peakly adj.
peaked(พีค'คิด) adj. ซึ่งมียอดแหลม,ผอม,ซีด,อ่อนแอ
pecking ordern. การที่ผู้ที่แข็งแรงกว่ารังแก ผู้ที่อ่อนแอกว่า
pusillanimity(พิวซิล'ละนิม'มิที) n. ความขี้ขลาดตาขาว,ใจอ่อนแอ, Syn. timidity
pusillanimous(พิวซะแลน'นิเมิส) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,ใจอ่อนแอ,ใจปลาซิว,ใจไม่เข้มแข็ง, Syn. cowardly
rickety(ริค'คิที) adj. ล้มได้ง่าย,โคลงเคลง,ง่อนแง่น,ขี้โรค,มีข้อต่อที่อ่อนแอ,โซเซ,ไม่มั่นคง,ไม่ปกติ,เกี่ยวกับโรคกระดูกอ่อน, See also: ricketiness n., Syn. infirm
runt(รันทฺ) n. สัตว์แคระ,สัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าปกติ,ลูกสัตว์ที่มีขนาดเล็กที่สุดหรืออ่อนแอที่สุดของคอก,บุคคลร่างเล็กที่น่าดูถูก, See also: runtish adj. runtness n.
sickly(ซิค'ลี) adj. ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ,ขี้โรค,อมโรค,เป็นโรคมาก,มีโรคแพร่หลาย,ชวนให้คลื่นไส้,ชวนให้สะอิดสะเอียน,เบื่อหน่าย,ซีด,ไม่มีกำลัง,มืด,สลัว. adv. อย่างขี้โรค,อย่างไม่แข็งแรง. vt. ใช้สีอ่อนทา., See also: sickliness n. -S...
silly(ซิล'ลี) adj. เซ่อ,โง่,เง่า,เหลวไหล,ไร้เหตุผล,งงงัน,อ่อนแอ. n.. คนเซ่อ,คนโง่,คนเง่า., See also: sillily adv. silliness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
anile(adj) เหมือนหญิงชรา,ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ
crazy(adj) บ้า,บ้าคลั่ง,จิตฟั่นเฟือน,อ่อนแอ,ประหลาด
debilitate(vt) ทำให้อ่อนแอ,ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้อ่อนกำลัง
delicacy(n) ความอ่อนแอ,ความแบบบาง,ความละเอียดอ่อน,ความอ่อนช้อย
delicate(adj) อ่อนแอ,แบบบาง,ละเอียดลออ,ประณีต,ละเอียดอ่อน,มีรสดี
droop(vi) เหี่ยวแห้ง,ท้อแท้,ตกต่ำ,(สุขภาพ)อ่อนแอ,ทรุดโทรม,ห้อย
effeminate(adj) คล้ายผู้หญิง,อรชรอ้อนแอ้น,เหมือนผู้หญิง,อ่อนแอ,เป็นตัวเมีย
emasculate(vt) ทำให้อ่อนแอ,ผอม,ทำให้ไม่กระฉับกระเฉง,ทำให้เหมือนผู้หญิง
enervate(vt) ทำให้อ่อนเปลี้ย,ทำให้เพลีย,ทำให้อ่อนแอ,ตัดกำลัง
failing(n) ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ,ความผิดหวัง,ความพ่ายแพ้
feeble(adj) อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,อ่อนแรง,ปัญญาอ่อน,ไม่เต็มบาท
flabby(adj) อ่อนปวกเปียก,อ่อนแอ,ป้อแป้,เหี่ยว,ยาน,เหลาะแหละ
flaccid(adj) อ่อนเปลี้ย,อ่อนแอ,ยาน,ป้อแป้,อ่อนปวกเปียก
fragile(adj) เปราะ,บอบบาง,แตกง่าย,หักง่าย,อ่อนแอ
frail(adj) แตกง่าย,อ่อนแอ,อ่อน,แบบบาง,เปราะ
frailty(n) ความแตกง่าย,ความอ่อนแอ,ความเปราะ,ความแบบบาง
impair(vt) ทำให้เลวลง,ทำให้เสีย,ลดคุณค่า,ทำให้อ่อนแอ
ineffectual(adj) อ่อนแอ,ไม่ได้ผล
infirm(adj) อ่อนแอ,ไม่แข็งแรง,ทุพพลภาพ,ไม่มั่นคง,บกพร่อง
infirmity(n) ความอ่อนแอ,ความบกพร่อง,ความทุพพลภาพ,ความเจ็บป่วย
invalid(adj) เจ็บไข้,ไม่สมบูรณ์,ทุพพลภาพ,ไร้กำลัง,อ่อนแอ,ไม่มีค่า
lame(adj) ขากะเผลก,ขาเสีย,ขัดยอก,กะพร่องกะแพร่ง,อ่อนแอ
languor(n) ความอ่อนแอ,ความเงียบ,ความเซื่องซึม
nerveless(adj) ประสาทเสีย,ไม่มีกำลัง,งง,มึนตึง,อ่อนแอ,ขี้ขลาด
pusillanimity(n) ความขลาด,ความอ่อนแอ,ความไม่เข้มแข็ง
pusillanimous(adj) ขี้ขลาด,อ่อนแอ,ใจปลาซิว,ไม่เข้มแข็ง
sickly(adj) น่าคลื่นไส้,ขี้โรค,เผือด,ซีด,อ่อนแอ
slender(adj) อรชร,สะโอดสะอง,อ้อนแอ้น,เรียว,บาง
susceptibility(n) ความรู้สึกไว,ความอ่อนไหว,ความอ่อนแอทางใจ
susceptible(adj) อ่อนแอ,หวั่นไหวง่าย,สะเทือนใจง่าย
unmanly(adj) ขลาด,ไม่สมชาย,อ่อนแอ
vulnerable(adj) ทำให้บาดเจ็บได้,อ่อนแอ,ใจอ่อน,เปราะ
weak(adj) อ่อนแอ,แผ่ว,เหลาะแหละ,อ่อน,วาย,เซ็ง,กะปลกกะเปลี้ย
weaken(vt) ทำให้อ่อนลง,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เบาลง
weakness(n) ความอ่อนแอ,ความกะปลกกะเปลี้ย,จุดอ่อน
womanish(adj) เหมือนหญิง,ตัวเมีย,อ่อนแอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
infirmอ่อนแอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arytenoid cartilageกระดูกอ่อนแอริทินอยด์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
infirmityความอ่อนแอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
myxedemaมิกซีดีมา, โรคที่เกิดจากร่างกายขาดฮอร์โมนไทรอกซินในระยะโตเต็มวัยแล้วอาการสำคัญของโรคคือ อ่อนแอ จิตใจหดหู่ ความคิดเชื่องช้า อ้วนง่ายแม้กินอาหารน้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
depressed (adj.) อ่อนแอ See also: ไม่มีเรี่ยวแรง, ไม่แข็งแรง
droop (vt.) อ่อนแอ See also: เหนื่อยอ่อน, อ่อนแรง, เพลีย Syn. sag, swag, drop
effete (adj.) อ่อนแอ See also: หมดแรง, เหนื่อย Syn. exhausted, weakened, worn-out
enfeebled (adj.) อ่อนแอ See also: หมดแรง Syn. effete, infirm, weakened
epicene (adj.) อ่อนแอ Syn. weak
impotent (adj.) อ่อนแอ See also: ไร้กำลัง, ไม่มีกำลัง, ไร้อำนาจ Syn. powerless, weakless Ops. strong
namby-pamby (adj.) อ่อนแอ See also: เปราะบาง Syn. feeble, weak
powerless (adj.) อ่อนแอ
rickety (adj.) อ่อนแอ See also: ขี้โรค, เปราะบาง Syn. tottering, weak
silly (adj.) อ่อนแอ
valetudinarian (adj.) อ่อนแอ See also: ไม่สบาย, ปวกเปียก, สุขภาพไม่ดี Syn. frail, disable, sick Ops. infirm
waste away (phrv.) อ่อนแอ See also: ไม่ค่อยแข็งแรง
weakened (adj.) อ่อนแอ See also: หมดแรง, เหนื่อย Syn. exhausted, worn-out
weakened (adj.) อ่อนแอ See also: หมดแรง Syn. effete, infirm
weakless (adj.) อ่อนแอ See also: ไร้กำลัง, ไม่มีกำลัง, ไร้อำนาจ Syn. powerless Ops. strong
wimpy (sl.) อ่อนแอ See also: โง่เง่า, งี่เง่า
dicky (adj.) อ่อนแอ (คำไม่เป็นทางการ)
effeminate (adj.) อ้อนแอ้น See also: อรชรอ้อนแอ้น Syn. pansy, weak
svelte (adj.) อ้อนแอ้น See also: สะโอดสะอง, บอบบาง Syn. slender, lithe, lissome, slim
go into (phrv.) อ่อนแอมาก See also: อ่อนเพลียมาก Syn. fall into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Cry baby wimp, coward"ขี้แย อ่อนแอ ขี้ขลาด
If he'd been small or puny or sickly or misshapen he would have been discarded....หากมีร่างแคระแกร็น อ่อนแอ ขี้โรค หรือพิการอย่างใด... ...มันก็จะถูกกำจัดทิ้ง
Does that make me sad and weak and pathetic?นั่นทำให้ฉันเศร้า อ่อนแอ และน่าสมเพช ใช่ไหม
You were flawed, weak, malleable, someone I could manipulate because that's what I do, because you're right, I'm a monster, too.เธอถูกทำให้มีตำหนิ อ่อนแอ ว่าง่าย เป็นคนที่ฉันสามารถโน้มน้าวได้ เพราะสิ่งที่ฉันทำ เพราะเธอก็พูดถูก
He was down, and he didn't want you to see him like that, in pain, weak... as less than a man.กำลังเศร้า และเขาไม่ต้องการให้คุณเห็นเข้าในสภาพแบบนั้น เจ็บปวด อ่อนแอ กว่าที่ผู้ชายควรจะเป็น
Like that rabbit. Weak, helpless. Not fair, really.อย่างกระต่าย อ่อนแอ ช่วยตัวเองไม่ได้
And what happens when I grow old and weak and you're still the same?แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าฉันแก่เฒ่า อ่อนแอ แล้วคุณยังเหมือนเดิม?
Don't worry. You're small and weak... that'll make you less of a target.อย่ากังวลไป เจ้าตัวเล็ก อ่อนแอ นั่นทำให้เจ้าเป็นเป้าหมายได้น้อยลง
This spring fling might seem shallow and insensitive to you, but it's my way of saying I choose life... over death.เรื่องนี้มันอาจจะทำให้เธอเศร้า และ อ่อนแอ แต่มันทำให้ฉันรู้ว่า ฉันควรเลือกชีวิต มากกว่า ความตาย
And it's easy to get lost in it, caught up, consumed.มันฟุ้งซ่านได้ง่ายๆ อ่อนแอ ถูกกลืนกิน
The children are so weak, they are barely able to stand, Reverend.เด็กพวกนั้น อ่อนแอ ยืนเองแทบจะไม่ไหว คุณพ่อ
A circle of broken, vulnerable, easy to manipulate witches, desperate to find a leader to help battle our enemies.วงเวทย์แห่งการแตกแยก, อ่อนแอ เป็นแม่มดที่ปั่นหัวได้ง่าย ซึ่งหมดหวังที่จะหาผู้นำ เพื่อช่วยต่อสู้กับศัตรูของเรา
You think that girl is damaged, fragile, abused.คุณคิดว่าเธอบอบช้ำ อ่อนแอ และถูกทำร้าย
I know it was some flawed, selfish, weak, hopeless soul like me.ผมก็รู้ว่าคือคนที่เห็นแก่ตัว อ่อนแอ และสิ้นหวังเหมือนกับผม
Do you remember what it's like to be human... weak, fragile?เธอจำได้รึเปล่าว่าความเป็นมนุษย์มันเป็นยังไง อ่อนแอ บอบบาง
Uh, nothing that says wimpy specifically, but I have found a- a minor demon named Eligos.เอ่อ มันไม่มีอะไรบอกว่า อ่อนแอ แบบเจาะจง แต่ผมเจอกับ ปีศาจสายรองชื่อ เอลิกอส
Weak and mighty Rich and poorอ่อนแอ หรือ เข้มแข็ง ร่ำรวย หรือ ยากจน
Certainly weak. Maybe small or even thin.อ่อนแอ อาจตัวเล็กหรือผอม
Felt weakened, tired. I don't know...อ่อนแอ เหนื่อย ฉันไม่รู้ มันหนักหนามาก
Weakling. Just a salaryman.อ่อนแอ แค่มนุษย์เงินเดือน
Weak. No stamina. Yeah, but he takes orders.อ่อนแอ ไม่แข็งแรง แต่ก็ทำตามคำสั่ง
A weak, unkle rat.อ่อนแอ ไอ้ขี้ยาเนรคุณคน
Try desperate. Pathetic.อ่อนแอลง เสพติดมัน น่าสมเพช
You're too weak for this. You can't control the Devil's Power.อ่อนแอเกินไป พลังปีศาจก็ยังควบคุมไม่ได้
To weak to handle myself out there, huh Mother?อ่อนแอเพื่อที่จะจัดการกับตัวเอง ออกมีแม่ฮะ?
Powerless mutts trying to meddle is just career suicide.อ่อนแอแล้วยังไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอีก ฆ่าตัวตายชัดๆ
You are so weak, man. How am I weak, dude?อ่อนแอได้ไง ฉันไม่ได้พูดอะไร
I don't know what to do. My voice is weak. It's weak.ผมไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร เสียงของเราจะอ่อนแอ มันอ่อนแอ
I have a sentimental weakness for my children, and I spoil them.ฉันมีความอ่อนแออารมณ์สำหรับเด็กของฉันและฉันเสียพวกเขา
Flowers are weak and helpless, and they know it.ดอกไม้อ่อนแอและก็ช่วยตัวเองไม่ได้
That will only make you weaker. The night air is good for you.มันมีแต่จะทำให้คุณอ่อนแอลงนะ อากาศตอนกลางคืนดีสำหรับคุณ
Every day we get weaker while they get stronger.เราอ่อนแอลงทุกวัน แต่มันแกร่งขึ้น..
But I want to change their minds not kill them for weaknesses we all possess.ผมต้องการเปลี่ยนใจพวกเขา ไม่ใช่ฆ่าเพราะความอ่อนแอ ที่พวกเรามี
I know I'm human.แต่มันอาจจะอ่อนแอหมดกำลังลง
Flies are where men are most vulnerable.แมลงวันเป็นเหมือนผู้ชายที่อ่อนแอที่สุดนะ
The only rule in our world is that the weak become the victims of the strong.กฏเดียวของโลกพวกข้า คือผู้อ่อนแอย่อม พ่ายผู้แข็งแกร่ง
A world where the weak become the victims of the strong...โลกที่ผู้อ่อนแอย่อม พ่ายผู้แข็งแกร่ง
If you haven't got your health, you haven't got anything.ถ้าท่านอ่อนแอ ท่านจะไม่เหลืออะไรเลย
And when I say you're a coward, that is only because you are the slimiest weakling ever to crawl the earth!และถ้าข้าจะพูดว่าท่านขี้ขลาด นั้นก็เพราะท่านมันเป็นคนปวกเปียกอ่อนแอที่สุด เท่าที่เคยเลื้อยอยู่บนโลกใบนี้เลยน่ะสิ
Maybe because I'm weakอาจเป็นเพราะผมอ่อนแอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อ่อนแอ
Back to top